Regulamin Loterii Audioteksowej

 „URODZINOWA LOTERIA WP.PL”

 

§ 1
Nazwa loterii audioteksowej.

Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej, pod nazwą: „Urodzinowa Loteria WP.PL” (zwanej dalej "Loterią").

§ 2

Podmiot urządzający Loterię.

Organizatorem Loterii jest 2Win sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Robotnicza 70J, 53-608 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000678709, NIP 7123340085, o kapitale zakładowym 42.000,00 zł, (zwana dalej Organizatorem), działająca na zlecenie Wirtualna Polska Media S.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-092), przy ulicy Żwirki i Wigury 16, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000580004, NIP: 5272645593, REGON 142742958, z kapitałem zakładowym w wysokości 320.005.950,00 złotych i 4MATS.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-870), przy ulicy Wroniej 45 lok. 102, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000598140, NIP: 5272757553.

§ 3

Nazwa organu wydającego zezwolenie.

Loteria organizowana jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U.2019.847 tj. ze zm.), na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu.

§ 4

Zasady prowadzenia Loterii.

1.    Uczestnikami Loterii (dalej "Uczestnik" / „Uczestnicy”), jak również laureatami w Loterii mogą być - z zastrzeżeniem postanowienia § 4 pkt 2 Regulaminu - wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będące posiadaczem karty SIM jednego z operatorów sieci telefonii komórkowej działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub które zostały upoważnione przez posiadacza karty SIM do wzięcia udziału w Loterii używając należącego do niego numeru telefonu.

2.    W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora,  pracownicy i przedstawiciele WP oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Loterii, a także wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo, osoby pozostające w faktycznym pożyciu i osoby pozostające w stosunku przysposobienia z pracownikami i przedstawicielami Organizatora, pracownikami i przedstawicielami WP oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Loterii.

3.    Przystąpienie do Loterii - poprzez przesłanie prawidłowego Zgłoszenia oznacza, że Uczestnik zapoznał się z jej zasadami określonymi w Regulaminie i je akceptuje.

4.    Informacje i materiały dotyczące Loterii (dalej: „Materiały Informacyjne”) są zawarte w komunikacji SMS i w komunikacji e-mail, w okresie od 28 września 2020 roku do 8 listopada 2020 roku oraz publikowane na stronie internetowej: urodziny.wp.pl i www.2win.pl, w okresie od dnia 28 września 2020 roku do dnia 18 grudnia 2020 roku. W Materiałach Informacyjnych są zawarte informacje: kto jest organizatorem Loterii, gdzie można zapoznać się z Regulaminem Loterii, jakie są zasady udziału w Loterii, w tym sposób dokonywania Zgłoszenia/Zgłoszeń oraz numer telefonu, na który Uczestnik przesyła SMS w celu dokonania Zgłoszenia, wraz ze wskazaniem warunków ubiegania się o Nagrody. Powyższe Materiały zawierają również informację o koszcie wiadomości SMS przesyłanej na numer wskazany przez Organizatora, który wynosi 3,69 zł brutto i koszcie wiadomości SMS przesyłanej poprzez dedykowaną bramkę SMS udostępnioną przez Organizatora na stronie internetowej, który wynosi 3,69 zł brutto oraz koszcie nabycia Pakietu SMS, który stanowi iloczyn kwoty 3,69 zł brutto i ilości SMS-ów w Pakiecie.

5.    Regulamin dostępny jest w dwóch formach: w formie pisemnej w oddziale Organizatora w Warszawie (00-515), przy ulicy Żurawiej 32/34 oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej: urodziny.wp.pl i www.2win.pl, przez cały czas trwania Loterii. Informacja o miejscu publikacji Regulaminu jest również zawarta w wiadomości SMS i/lub w wiadomości e-mail przesyłanej przez Organizatora do Uczestników, w odpowiedzi na Zgłoszenie do Loterii, o której mowa w § 4 pkt 17 Regulaminu.

6.    Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Administratorem danych osobowych (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) jest Organizator: 2Win sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Robotnicza 70J, 53-608 Wrocław, adres do korespondencji: 00-515 Warszawa, ulica Żurawia 32/34, adres e-mail: iod@2win.pl („Administrator”), który może powierzyć przetwarzanie danych osobowych: Wirtualna Polska Media S.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-092), przy ulicy Żwirki i Wigury 16, adres e-mail:iodo@grupawp.pl, na podstawie art. 28 – 29 RODO. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych są tożsame z danymi kontaktowymi Administratora wskazanymi w zdaniu poprzednim. Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych uczestników loterii podmiotom biorącym udział w obsłudze loterii, tj. podmiotom zapewniającym komunikację z Administratorem (takim jak operatorzy telekomunikacyjni lub integratorzy techniczni, pełnomocnicy prawni) oraz podmiotom biorącym udział w wydaniu lub doręczeniu Nagrody.

7.    Dane osobowe Uczestników (w zakresie: imię, numer telefonu, adres e-mail), Laureatów Nagród (w zakresie: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, głos, adres zamieszkania, numer konta bankowego) i Laureatów Nagród o wartości powyżej 2.280 zł (w zakresie: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, głos, numer PESEL, numer dowodu osobistego, numer konta bankowego) przetwarzane są w zakresie i w celach niezbędnych do przeprowadzenia Loterii, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami oraz wydania Nagród Laureatom. Dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji postanowień regulaminu oraz zgodnie z treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania są czynności związane z wykonaniem umowy zawartej w trybie akceptacji regulaminu oraz gdy ma to zastosowanie, zgoda osoby, której dane dotyczą. W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania jest także zgoda osoby, której dane dotyczą, odbiorcami danych osobowych są podmioty wskazane w treści przedmiotowych zgód. Dane będą przetwarzane na potrzeby wykonania umowy w okresie 7 lat (przedawnienie roszczeń), natomiast dane przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane, wniesienia sprzeciwu lub do czasu wycofania zgody, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu i wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą, w tym wycofanie udzielonej zgody, można wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując dane kontaktowe Administratora lub Inspektora Ochrony Danych wskazane we wstępie. Uczestnikowi loterii przysługuje także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Uczestnicy podają dane dobrowolnie, z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych uniemożliwi udział w Loterii a ponadto wydanie Nagród. Dane osobowe Uczestnika mogą być profilowane, tj. na podstawie aktywności Uczestnika w Loterii może on otrzymywać indywidulane propozycje związane z udziałem w Loterii i zwiększeniem szans danego uczestnika na zdobycie Nagrody. Wówczas skutkiem aktywności Uczestnika (udzielenie odpowiedzi albo brak udzielenia odpowiedzi na otrzymywane wiadomości SMS lub połączenia telefoniczne lub wiadomości email) może być przydzielenie do określonych grup zindywidualizowanych ofert bonusowych. W wyniku takiego profilowania Administrator będzie kierował do Uczestnika charakteryzującego się oznaczonym stopniem aktywności w Loterii nieodpłatne, bonusowe wiadomości SMS lub email z informacjami o możliwości i sposobach zwielokrotnienia przez Uczestnika jego Zgłoszenia.

8.    Uczestnicy mogą wyrazić odrębną zgodę na przetwarzanie dla celów marketingowych WP i/lub Organizatora ich danych osobowych, wizerunku i głosu za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych oraz złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną. W przypadku wyrażenia takiej zgody, czy też złożenia oświadczenia, nie są oni uprawnieni do otrzymania wynagrodzenia z tego tytułu. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną jest dobrowolne i w żaden sposób nie wpływa na udział takiego Uczestnika w Loterii, jak również na jego uprawnienie do otrzymania Nagrody.

9.    Warunkiem przystąpienia do Loterii, a tym samym uzyskania możliwości ubiegania się o Nagrody, jest dokonanie prawidłowego zgłoszenia w dniach od 28 września 2020 roku do dnia 8 listopada 2020 roku (w treści Regulaminu zwane „Zgłoszenie/Zgłoszenia”). Zgłoszenie bierze udział w Loterii, jeżeli zostało zarejestrowane we wskazanym powyżej okresie w systemie teleinformatycznym Organizatora.

10. Zgłoszenia dokonuje się poprzez przesłanie odpłatnej wiadomości SMS na numer wskazany w Materiałach Informacyjnych, w której należy wpisać treść wskazaną przez Organizatora w Materiałach Informacyjnych lub poprzez przesłanie odpłatnej wiadomości SMS za pośrednictwem dedykowanej bramki SMS udostępnionej przez Organizatora na stronie internetowej, zgodnie z warunkami opisanymi w § 4 pkt 11 Regulaminu.

11. Zgłoszenia dokonuje się wysyłając wiadomość SMS poprzez dedykowaną bramkę SMS udostępnioną przez Organizatora na stronie internetowej: urodziny.wp.pl albo z wykorzystaniem aplikacji mobilnej wskazanej przez Organizatora w Materiałach Informacyjnych. Osoba dokonująca Zgłoszenia ma możliwość wysłania dowolnej ilości wiadomości SMS - dokonania dowolnej ilości Zgłoszeń, np. w ramach pakietu zawierającego określoną ilość wiadomości SMS (w treści Regulaminu zwanego: Pakiet SMS/Pakiety SMS) i/lub dokonanie Zgłoszenia (wysłania wiadomości SMS, w tym w ramach Pakietu SMS) biorącego udział w większej liczbie Losowań, poprzez wybór interesującej ją liczby wiadomości SMS lub Pakietu SMS, korzystając z zamieszczonego na stronie linku wskazującego ilość SMS-ów, Pakiet SMS  i/lub liczbę Losowań. Osoba dokonująca Zgłoszenia dokonuje płatności za SMS (Pakiet SMS) przesłany poprzez dedykowaną bramkę SMS za pośrednictwem usług płatniczych operatora płatności online udostępnionych na stronie internetowej urodziny.wp.pl (dotyczy metody BLIK), oraz dostępnych na zewnętrznej stronie operatora płatności, do których jest przekierowana ze strony urodziny.wp.pl. Osoba dokonująca Zgłoszenia, przed dokonaniem płatności, powinna podać swój adres e-mail i swój numer telefonu, z wyjątkiem przypadku, gdy rozpoznanie tych danych odbywa się automatycznie przez system teleinformatyczny Organizatora podczas dokonywania Zgłoszenia poprzez dedykowaną bramkę SMS. W przypadku, gdy osoba dokonująca Zgłoszenia podała już swój adres e-mail i swój numer telefonu, ale nie dokończyła Zgłoszenia ze względu na brak płatności, to Organizator może przesłać do niej wiadomość SMS lub e-mail z przypomnieniem o dokończeniu Zgłoszenia. Zgłoszenie dokonane w sposób opisany powyżej jest rejestrowane z chwilą odebrania przez system informatyczny Organizatora SMS-a przesłanego poprzez dedykowaną bramkę SMS. Po zarejestrowaniu Zgłoszenia przesłanego poprzez dedykowaną bramkę SMS w systemie informatycznym Organizatora, Uczestnik otrzymuje od Organizatora zwrotną, nieodpłatną wiadomość SMS potwierdzającą przesłanie Zgłoszenia i/lub wiadomość e-mail wysłaną na adres poczty elektronicznej, który podał dokonując Zgłoszenia w sposób opisany powyżej. Przesłanie wiadomości SMS za pośrednictwem dedykowanej bramki SMS,wyłącznie w sposób opisany powyżej,jest rozumiane jako przesłanie prawidłowego Zgłoszenia. Każdy SMS przesłany poprzez dedykowaną bramkę SMS przypisany jest do numeru telefonu Uczestnika, który podał dokonując Zgłoszenia. Każda wiadomość SMS przesłana poprzez dedykowaną bramkę SMS traktowana jest jako jedno Zgłoszenie. Organizator zastrzega, że w odniesieniu do Zgłoszenia dokonanego w sposób opisany powyżej nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 tj. ze zm.), w szczególności dotyczące prawa odstąpienia od umowy.

12. Koszt wiadomości SMS przesyłanej na odpłatny numer wskazany przez Organizatora (koszt Zgłoszenia) wynosi 3,69 zł brutto. Koszt przesłania wiadomości SMS poprzez dedykowaną bramkę SMS na stronie internetowej (koszt Zgłoszenia) wynosi 3,69 zł brutto.Koszt nabycia Pakietu SMS stanowi iloczyn kwoty 3,69 zł brutto i ilości SMS-ów w Pakiecie.

13. Uczestnicy Loterii ubiegają się o Nagrodę Finałową, Nagrodę Plus, Nagrody Instant Win, Nagrody Tygodniowe, Nagrody Dzienne, Nagrody Specjalne i Nagrody Dodatkowe.  

14. Laureaci Nagród: Finałowej, Plus, Tygodniowych, Dziennych, Specjalnych i Dodatkowych są wyłaniani w drodze losowania, zgodnie z zasadami opisanymi w § 7 Regulaminu.

15. W grze o Nagrodę Instant Win Uczestnik, w odpowiedzi na Zgłoszenie / Zgłoszenia, otrzymuje od Organizatora kod / kody (w treści Regulaminu zwany „Kod / Kody”). Kod, w rozumieniu Regulaminu, oznacza alfanumeryczny ciąg znaków (liter i cyfr). Otrzymany od Organizatora Kod stanowi jeden z 10.000.000 (dziesięć milionów) unikalnych Kodów, tworzących pulę kodów (Pulę Kodów). Przypisany danemu Uczestnikowi unikalny Kod / Kody pomniejsza ogólną Pulę Kodów. W wygenerowanej przez Organizatora Puli Kodów znajduje się przynajmniej 1 (jeden) Kod, do którego przyporządkowana jest Nagroda Instant Win (w treści Regulaminu zwane „Zwycięski Kod”). Kody przypisywane są do Zgłoszenia losowo przez urządzenie losujące Organizatora, o którym mowa w § 7 pkt 1 Regulaminu. Zwycięskie Kody wylosowane są przez Organizatora z ogólnej Puli Kodów przed rozpoczęciem gry o Nagrodę Instant Win przez urządzenie losujące Organizatora, o którym mowa w § 7 pkt 1 Regulaminu. W odpowiedzi na pierwsze Zgłoszenie Kod będzie przesłany Uczestnikowi przez Organizatora w treści wiadomości SMS. Kolejne Kody Uczestnik będzie mógł odbierać pod unikalnym linkiem przesłanym w treści wiadomości SMS wraz z pierwszym Kodem. Uczestnik może sprawdzić czy otrzymany Kod jest tożsamy ze Zwycięskim Kodem na stronie internetowej urodziny.wp.pl i/lub www.2win.pl lub otrzymać taką informację w zwrotnej wiadomości SMS lub e-mail przesłanej w odpowiedzi na Zgłoszenie lub zostać powiadomiony telefoniczne przez Organizatora, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

16. W przypadku, gdy do dnia 18 października 2020 roku, do żadnego ze Zgłoszeń Uczestników nie zostanie przypisany Zwycięski Kod, Organizator może ogłosić dodatkową Rundę Plus. W takim przypadku Organizator przeprowadzi losowanie mające na celu wyłonienie Laureata Nagrody Plus. Organizator zastrzega, że w przypadku, gdy do dnia 18 października 2020 roku zostanie przyznana Nagroda Instant Win, to Organizator może nie przeprowadzić gry o Nagrodę Plus.

17. Przesłanie w okresie od dnia 28 września 2020 roku do 8 listopada 2020 roku, wiadomości SMS na odpłatny numer telefonu wskazany przez Organizatora lub przesłanie wiadomości SMS poprzez dedykowaną bramkę SMS, zgodnie z zasadami opisanymi w § 4 pkt 11 Regulaminu, jest równocześnie rozumiane jako dokonanie prawidłowego Zgłoszenia udziału w Loterii. W odpowiedzi na pierwsze dokonane Zgłoszenie Uczestnik otrzyma niezwłocznie od Organizatora potwierdzenie, że jego Zgłoszenie zostało zarejestrowane w systemie teleinformatycznym Organizatora wraz z informacjami: kto jest organizatorem Loterii, kto przetwarza dane osobowe, gdzie można zapoznać się z Regulaminem Loterii oraz o koszcie wiadomości SMS przesyłanej na odpłatny numer telefonu wskazany przez Organizatora, który wynosi 3,69 brutto lub koszcie wiadomości SMS przesłanej poprzez dedykowaną bramkę SMS, który wynosi 3,69 zł brutto lub oraz koszcie nabycia Pakietu SMS, który stanowi iloczyn kwoty 3,69 zł brutto i ilości SMS-ów w Pakiecie. W przypadku Zgłoszenia dokonanego poprzez dedykowaną bramkę SMS Uczestnik może otrzymać potwierdzenie, o którym mowa powyżej wraz ze wskazanymi informacjami na adres e-mail, który poda dokonując Zgłoszenia.

18. Każde prawidłowe Zgłoszenie, dokonane w okresie od 28 września 2020 roku do 8 listopada 2020 roku, zgodnie z zasadami opisanymi w § 4 pkt 9 - 11 Regulaminu, zostanie zarejestrowane w systemie teleinformatycznym Organizatora. Zgłoszenia będą odbierane przez automatyczny system odbioru Organizatora, który określa datę odbioru wiadomości SMS przez wskazanie czasu według zegara automatycznego systemu odbioru z dokładnością co do sekundy.

19. Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia uprzywilejowanych przedziałów czasowych (np. godziny, dni) i/lub bonusów, w których przesłane Zgłoszenie/Zgłoszenia (także w przypadku Pakietu SMS) zostanie/zostaną zarejestrowane w systemie teleinformatycznym Organizatora z większą ilością szans (uprawnień) do udziału w Losowaniu i/lub w większej liczbie Losowań. W takim przypadku, Zgłoszenie/Zgłoszenia (także w przypadku Pakietu SMS) przesłane w określonym przedziale czasowym lub przesłane zgodnie z instrukcjami podanymi na stronie internetowej lub w aplikacji zostanie/zostaną zarejestrowane w systemie teleinformatycznym Organizatora jako więcej niż jedna szansa (jedno uprawnienie do udziału) w Losowaniu i/lub weźmie/wezmą udział w większej liczbie Losowań. Zwiększenie ilości szans (uprawnień do udziału) w Losowaniu i/lub udział w większej liczbie Losowań, w związku z wysłaniem Zgłoszenia/Zgłoszeń (także w przypadku Pakietu SMS)) dotyczy wszystkich Uczestników spełniających warunki będące podstawą zwiększenia ilości uprawnień. O możliwości i warunkach uzyskania zwiększonej ilości uprawnień biorących udział w Losowaniu/Losowaniach tj. o wprowadzeniu uprzywilejowanych przedziałów czasowych lub bonusów oraz o ilości dodatkowych uprawnień możliwych do uzyskania podczas ich trwania, Uczestnicy spełniający warunki będące podstawą zwiększenia ilości uprawnień zostaną poinformowani przez Organizatora za pomocą bezpłatnej zwrotnej wiadomości SMS lub email lub na stronie internetowej lub w aplikacji. O uzyskanych przez Uczestnika uprawnieniach decyduje czas (godzina, minuta, sekunda) zarejestrowania zgłoszenia, wskazany przez automatyczny system odbioru organizatora lub spełnienie innych warunków określonych przez Organizatora w Materiałach Informacyjnych.

20. Zgłoszenie dokonane zgodnie z niniejszym Regulaminem jest rozumiane jako wyrażenie zgody na wzięcie udziału w Loterii przez osobę, która przesłała Zgłoszenie. Udział w Loterii jest dobrowolny.

21. Osoba, która przesłała Zgłoszenie, zgodnie z § 4 pkt 9 - 11 Regulaminu, staje się Uczestnikiem Loterii. Identyfikacja Uczestnika na potrzeby Loterii następuje poprzez numer telefonu komórkowego, z którego przesłał Zgłoszenie lub który wskazał przesyłając SMS poprzez dedykowaną bramkę SMS. Jeden i ten sam numer telefonu komórkowego jest w czasie trwania Loterii przypisany do jednego Uczestnika. Jeden Uczestnik może dokonywać wielokrotnie Zgłoszeń. Każde Zgłoszenie bierze udział w Loterii, z zastrzeżeniem postanowienia § 7 pkt 10 i 12 Regulaminu.

22. Każdy Uczestnik, który przesłał prawidłowe Zgłoszenie, o którym mowa w § 4 pkt 9 - 11 Regulaminu bierze udział w losowaniu, na zasadach określonych w Regulaminie.

23. Organizator zastrzega sobie prawo wysyłania do Uczestników, w każdym dniu trwania Loterii, dodatkowych, bezpłatnych wiadomości SMS i/lub wiadomości e-mail w odpowiedzi na Zgłoszenie. Dodatkowe wiadomości SMS i/lub wiadomości e-mail będą zawierały, w szczególności, informacje dotyczące Loterii i warunków ubiegania się o Nagrody.

24. Organizator zastrzega sobie prawo do nawiązania kontaktu telefonicznego 
z Uczestnikiem, w celu przekazania informacji dotyczących Loterii. Kontakt telefoniczny jest nieodpłatny i będzie polegał na wysłuchaniu automatycznej wiadomości zawierającej informację na temat Loterii, w szczególności przebiegu Loterii i warunków ubiegania się o Nagrody. Nawiązanie kontaktu telefonicznego z Uczestnikiem ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi formy przystąpienia do Loterii. Przystąpienie do Loterii następuje w sposób opisany w § 4 pkt 9 - 11 Regulaminu.

25. W przypadku, gdy Uczestnik nie będzie zainteresowany otrzymywaniem informacji, o których mowa w punkcie 23 oraz 24 powyżej, powinien wysłać wiadomość e-mail na adres: reklamacje@2win.pl, o treści: „STOP URODZINOWA LOTERIA WP.PL”, wraz z numerem telefonu Uczestnika, lub wiadomość SMS o treści „STOP.UWP.PL” na nieodpłatny numer telefonu 80198. Wysłanie wiadomości e-mail lub wiadomości SMS o takiej treści będzie oznaczało, że Organizator powstrzyma się od przekazywania dodatkowych informacji, chyba że Uczestnik ponownie prześle Zgłoszenie. Wysłanie wiadomości e-mail o treści: „STOP URODZINOWA LOTERIA WP.PL” wraz z numerem telefonu Uczestnika lub wiadomości SMS o treści „STOP.UWP.PL” nie oznacza pozbawienia Uczestnika udziału w losowaniu Nagród, o ile spełnił warunki określone w Regulaminie. Przesłanie ponownego Zgłoszenia stanowi kontynuację dotychczasowego udziału w Loterii danego Uczestnika. Zaprzestanie wysyłania dodatkowych informacji nastąpi nie później niż w przeciągu 1 godziny od otrzymania przez Organizatora wiadomości SMS o treści: „STOP.UWP.PL” i nie później niż w przeciągu 2 (dwóch) dni roboczych od przesłania wiadomości e-mail o treści: „STOP URODZINOWA LOTERIA WP.PL” wraz z numerem telefonu Uczestnika. Organizator zastrzega, iż wyłącznie przesłanie wiadomości SMS lub wiadomości e-mail o wskazanej powyżej treści będzie skutkować zaprzestaniem wysyłania dodatkowych wiadomości do danego Uczestnika.

26. Wszystkie wiadomości przesyłane w ramach Loterii przez Organizatora do Uczestnika, w tym wiadomości przesyłane w odpowiedzi na wiadomości SMS Uczestnika, o których mowa w § 4 pkt 4, 5, 17, 19, 23, 24 Regulaminu, są wolne od opłat.

27. Organizator Loterii audioteksowej gwarantuje, że treści wszystkich wiadomości przekazywanych do faktycznych oraz potencjalnych Uczestników Loterii zgodne są z zasadami ochrony konsumentów, w szczególności nie naruszają zbiorowych interesów konsumentów w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2019.369 tj. ze zm.).

28. Organizator oświadcza, że wiadomości SMS nie będą przesyłane do Uczestników w godzinach nocnych tj. od 22:00 do 6:00, za zastrzeżeniem przypadku, gdy dana osoba dokona Zgłoszenia w Loterii w tych godzinach, otrzyma wiadomości SMS, o których mowa w Regulaminie bezpośrednio po dokonaniu Zgłoszenia.

29. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sytuację, w której Zgłoszenie w Loterii za pośrednictwem wiadomości SMS lub dalsze wiadomości SMS nie zostaną zarejestrowane w systemie teleinformatycznym Organizatora ze względu na przekroczenie przez danego Uczestnika progu kwotowego dla usług o podwyższonej opłacie dla danego okresu rozliczeniowego określonego przez przepis art. 64a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. 2018.1954 tj.).

30. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sytuację, w której Zgłoszenie w Loterii za pośrednictwem wiadomości SMS lub dalsze wiadomości SMS wysłane zostaną przez osoby nieuprawnione. Wszelkie konsekwencje związane z uczestnictwem w Loterii z wykorzystaniem danej karty SIM przez osobę nieuprawnioną, ponosi ta osoba.

31. W przypadku, gdy zostanie ogłoszona żałoba narodowa, wystąpi zdarzenie losowe o wymiarze ogólnokrajowym lub międzynarodowym, to Organizator może powstrzymać się od promocji Loterii i przeprowadzenia Losowań na czas trwania żałoby narodowej lub zdarzenia losowego o wymiarze ogólnokrajowym lub międzynarodowym i/ lub przesunąć je na inny dzień.

§ 5

Obszar, na którym jest urządzana Loteria

Loteria jest organizowana na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

§ 6

Czas trwania Loterii

Loteria przeprowadzona jest w okresie od dnia 28 września 2020 roku do dnia 18 grudnia 2020 roku.

§ 7

Zasady, miejsce i termin wyłaniania laureatów nagród

1.    Laureaci Nagród: Finałowej, Plus, Tygodniowych, Dziennych, Specjalnych i Dodatkowych wyłaniani są w drodze Losowania. Losowania przeprowadzane są w Warszawie (00-515), przy ulicy Żurawiej 32/34 przez urządzenie losujące zarejestrowane przez Naczelnika Urzędu Celnego w Lublinie w dniu 20 marca 2015 roku zapewniające ochronę praw uczestników gry i umożliwiające losowanie zabezpieczające przypadkowość wyboru, które wyeliminuje ingerencję czynnika ludzkiego w trakcie wyłaniania Uczestników pretendujących do Nagród w Loterii.

2.    Losowanie mające na celu wyłonienie Laureata Nagrody Finałowej odbędzie się w dniu 9 listopada 2020 roku. W losowaniu biorą udział wszyscy Uczestnicy, którzy dokonali Zgłoszenia od dnia 28 września do 8 listopada 2020 roku.

3.    Losowania mające na celu wyłonienie Laureatów Nagród Tygodniowych odbywają się w poniedziałki, w dniach: 5, 12, 19, 26 października i w dniach 2 i 9 listopada 2020 roku. W każdym z tych dni zostanie zostaną przeprowadzone 2 (dwa) losowania. W każdym z tych losowań biorą udział wszyscy Uczestnicy, którzy dokonali Zgłoszenia w tygodniu poprzedzającym losowanie.

4.    Losowania mające na celu wyłonienie Laureatów Nagród Dziennych odbywają się codziennie o godzinie 18:00, począwszy od dnia 28 września do dnia 9 listopada 2020 roku, z wyłączeniem 8 listopada 2020 roku. Pierwsze losowanie odbywa się w dniu 28 września 2020 roku i biorą w nim udział wszyscy Uczestnicy, którzy dokonali Zgłoszenia w tym dniu, do godziny 17:59:59. W dniach od 29 września do 7 listopada 2020 roku w każdym z losowań biorą udział wszyscy Uczestnicy, którzy dokonali Zgłoszenia od godziny 18:00 w dniu poprzedzającym losowanie do godziny 17:59:59 w dniu losowania. W losowaniu w dniu 9 listopada 2020 roku biorą udział wszyscy Uczestnicy, którzy dokonali Zgłoszenia od dnia 7 listopada 2020 roku od godziny 18:00 do dnia 8 listopada 2020 roku do godziny 23:59:59.

5.    Losowania mające na celu wyłonienie Laureatów Nagród Specjalnych odbywają się codziennie, o godzinie 18:00, począwszy od dnia 28 września do dnia 9 listopada 2020 roku, z wyłączeniem 8 listopada 2020 roku. Pierwsze losowania odbywają się w dniu 28 września 2020 roku i biorą w nich udział wszyscy Uczestnicy, którzy dokonali Zgłoszenia w tym dniu, do godziny 17:59:59. W dniach od 29 września do 7 listopada 2020 roku w każdym z losowań biorą udział wszyscy Uczestnicy, którzy dokonali Zgłoszenia od godziny 18:00 w dniu poprzedzającym losowania do godziny 17:59:59 w dniu losowań. W losowaniach w dniu 9 listopada 2020 roku biorą udział wszyscy Uczestnicy, którzy dokonali Zgłoszenia od dnia 7 listopada 2020 roku od godziny 18:00 do dnia 8 listopada 2020 roku do godziny 23:59:59. W dniach od 28 września do dnia 7 listopada 2020 roku zostaną przeprowadzone cztery losowania w każdym dniu, a w dniu 9 listopada 2020 roku zostanie przeprowadzonych 36 (trzydzieści sześć) losowań.

6.    Losowania mające na celu wyłonienie Laureatów Nagród Dodatkowych odbywają się codziennie, o godzinie 18:00, począwszy od dnia 28 września do dnia 9 listopada 2020 roku, z wyłączeniem 8 listopada 2020 roku. Pierwsze losowania odbywają się w dniu 28 września 2020 roku i biorą w nich udział wszyscy Uczestnicy, którzy dokonali Zgłoszenia w tym dniu, do godziny 17:59:59. W dniach od 29 września do 7 listopada 2020 roku w każdym z losowań biorą udział wszyscy Uczestnicy, którzy dokonali Zgłoszenia od godziny 18:00 w dniu poprzedzającym losowania do godziny 17:59:59 w dniu losowań. W losowaniach w dniu 9 listopada 2020 roku biorą udział wszyscy Uczestnicy, którzy dokonali Zgłoszenia od dnia 7 listopada 2020 roku od godziny 18:00 do dnia 8 listopada 2020 roku do godziny 23:59:59. W każdym z tych dni zostanie przeprowadzonych 100 (sto) losowań.

7.    W każdym Losowaniu mającym na celu wyłonienie Laureata Nagrody zostanie wyłoniony 1 (jeden) Uczestnik i 3 (trzech) kandydatów rezerwowych pretendujących do Nagrody.

8.    Wyłanianie Laureatów Nagród Instant Win, z zastrzeżeniem postanowienia § 7 pkt 9 Regulaminu, polega na sprawdzeniu przez Organizatora, czy otrzymany przez Uczestnika Kod odpowiada Zwycięskiemu Kodowi (tj. czy otrzymany Kod jest tożsamy z opublikowanym Zwycięskim Kodem, do którego jest przypisana Nagroda Instant Win). W przypadku, gdy po sprawdzeniu przez Organizatora, że otrzymany przez Uczestnika Kod jest tożsamy ze Zwycięskim Kodem, danemu Uczestnikowi zostaje przyznana Nagroda Instant Win, z zastrzeżeniem postanowienia § 7 pkt 12 Regulaminu.

9.    Losowanie mające na celu wyłonienie Laureata Nagrody Plus, w przypadku przeprowadzenia Rundy Plus, odbędzie się po dniu 18 października 2020 roku. W losowaniu wezmą udział wszyscy Uczestnicy, którzy dokonali Zgłoszenia przed rozpoczęciem losowania.

10. Organizator zastrzega, że każdy Uczestnik może być w ramach całej Loterii nagrodzony tylko jednokrotnie w ramach tej samej kategorii Nagród (Tygodniowych, Dziennych, Specjalnych, Dodatkowych i Instant Win), nawet w przypadku, gdy dokonywał Zgłoszeń w Loterii z więcej niż jednego numeru telefonu. W przypadku, gdyby okazało się, że Laureatem danej Nagrody (Tygodniowej, Dziennej, Specjalnej, Dodatkowej) jest osoba, która już uzyskała taką Nagrodę w Loterii, Organizator podejmie, niezwłocznie po rozmowie telefonicznej z Laureatem, próbę nawiązania połączenia z kandydatem rezerwowym do Nagrody, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

11. Identyfikacja danego Uczestnika, który stał się Laureatem następuje poprzez numer telefonu, z którego dokonał Zgłoszenia.

12. W przypadku, gdyby okazało się, że Laureatem została osoba, o której mowa w § 4 pkt 2 Regulaminu, Organizator podejmie próbę nawiązania połączenia telefonicznego z kandydatem rezerwowym do Nagrody, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

13. Wyłonienie Laureatów zostanie zakończone do dnia 17 listopada 2020 roku. W przypadku gdy do dnia 17 listopada 2020 roku nie zostanie wyłoniony Laureat którejkolwiek Nagrody, dana Nagroda pozostanie w dyspozycji Organizatora.

14. Aktualizowana lista Laureatów jest udostępniona do wglądu dla Uczestników Loterii w oddziale Organizatora w Warszawie (00-515), przy ulicy Żurawie 32/34, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 16:00, przez cały czas trwania Loterii. Organizator zastrzega sobie możliwość publikowania listy Laureatów na stronie internetowej: www.2win.pl i/lub urodziny.wp.pl i/lub innej stronie internetowej wskazanej przez Organizatora przez cały okres trwania Loterii, nie dłużej niż do dnia 18 grudnia 2020 roku. Na liście publikowane będzie imię Laureata oraz nazwa miejscowości zamieszkania Laureata. 

15. Z przeprowadzonych losowań oraz procedury wyłaniania Laureatów Loterii Komisja Nadzoru sporządza protokoły.

16. Protokoły losowań dostępne będą na żądanie Uczestnika Loterii w oddziale Organizatora w Warszawie (00-515), przy ulicy Żurawiej 32/34, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 16:00, w czasie trwania Loterii.

§ 8

Sposób zapewnienia prawidłowości urządzania Loterii

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Loterii, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Loterii oraz wyłonienia Laureatów Loterii, Organizator powoła Komisję Nadzoru i ustanowi regulamin jej działania. W skład Komisji Nadzoru wejdą osoby wyznaczone przez Organizatora, w tym osoba nadzorująca urządzenie i przebieg Loterii posiadająca wydane przez Ministra Finansów stosowne świadectwo zawodowe lub posiadająca zaświadczenie o odbyciu szkolenia, o którym mowa w art. 24b ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2019.369 tj. ze zm.).

§ 9

Sposób i termin ogłaszania wyników

1.    O wyniku losowania Nagrody (Finałowej, Tygodniowej, Plus) oraz sposobie odbioru tej Nagrody, Laureat zostanie powiadomiony przez Organizatora telefonicznie, pod numerem telefonu, za pośrednictwem którego dokonywał Zgłoszeń lub który wskazał dokonując Zgłoszenia poprzez dedykowaną bramkę SMS, nie później, niż w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu losowania tej Nagrody.

2.    O uzyskaniu Nagrody Instant Win oraz sposobie odbioru Nagrody, Laureat zostanie powiadomiony przez Organizatora telefonicznie, pod numerem telefonu, za pośrednictwem którego dokonywał Zgłoszeń lub który wskazał dokonując Zgłoszenia poprzez dedykowaną bramkę SMS, nie później, niż w terminie dwóch dni roboczych następujących po dniu uzyskania Zwycięskiego Kodu. Organizator zastrzega, że Laureaci Nagrody Instant Win mogą być powiadamiani przez Organizatora o jej uzyskaniu i sposobie odbioru także w wiadomości SMS przesłanej na numer telefonu, za pośrednictwem którego dany Laureat dokonywał Zgłoszeń lub, który wskazał dokonując Zgłoszenia poprzez dedykowaną bramkę SMS lub w wiadomości e-mail, nie później, niż w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu uzyskania Zwycięskiego Kodu.   

3.    Przedstawiciel Organizatora podejmie trzy próby kontaktu telefonicznego z Laureatem danej Nagrody (Finałowej, Plus, Tygodniowej, Instant Win). Przez nieudaną próbę połączenia z Laureatem rozumie się nie odebranie połączenia, przez co najmniej 4 sygnały, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny, włączenie się sygnału faksu).

4.    W przypadku trzech kolejnych nieudanych prób zrealizowania połączenia z Laureatem danej Nagrody (Finałowej, Plus, Tygodniowej, Instant Win), traci on prawo do Nagrody, a Organizator podejmie próbę nawiązania połączenia z pierwszym kandydatem rezerwowym do tej Nagrody wyłonionym podczas losowania, w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu nieudanej próby nawiązania połączenia telefonicznego z Laureatem danej Nagrody.W przypadku trzech kolejnych nieudanych prób zrealizowania połączenia z pierwszym kandydatem rezerwowym do Nagrody (Finałowej, Plus, Tygodniowej, Instant Win), traci on prawo do Nagrody, a Organizator podejmie próbę nawiązania połączenia z drugim kandydatem rezerwowym do tej Nagrody wyłonionym podczas losowania, w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu nieudanej próby nawiązania połączenia telefonicznego z pierwszym kandydatem rezerwowym do Nagrody. W przypadku trzech kolejnych nieudanych prób zrealizowania połączenia z drugim kandydatem rezerwowym do Nagrody (Finałowej, Plus, Tygodniowej, Instant Win), traci on prawo do Nagrody, a Organizator podejmie próbę nawiązania połączenia z trzecim kandydatem rezerwowym do tej Nagrody wyłonionym podczas losowania, w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu nieudanej próby nawiązania połączenia telefonicznego z pierwszym kandydatem rezerwowym do Nagrody. W przypadku trzech kolejnych nieudanych prób zrealizowania połączenia z trzecim kandydatem rezerwowym, dana Nagroda pozostaje w rękach Organizatora.Zasady opisane powyżej stosuje się w każdym przypadku próby nawiązania kontaktu z Uczestnikiem pretendującym do nagrody (kolejnym kandydatem do Nagrody).

5.    W trakcie rozmowy telefonicznej, o której mowa powyżej, Laureat Nagrody (Finałowej, Plus, Tygodniowej, Instant Win) jest zobowiązany podać: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer konta bankowego, a w przypadku Nagród o wartości powyżej 2.280 złotych brutto także numer dowodu osobistego i numer PESEL. Laureaci Nagród (Finałowej, Plus, Tygodniowej, Instant Win) zobowiązani są złożyć oświadczenie, że wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z Loterią, w tym wydania Nagrody i oświadczenia, iż nie są osobą, o której mowa w § 4 pkt 2 Regulaminu. 

6.    Laureat Nagrody może złożyć również oświadczenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie dla celów marketingowych WP i/lub Organizatora swoich danych osobowych, wizerunku i głosu za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych i/lub złożyć oświadczenie, że wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogę elektroniczną. Złożenie powyższego oświadczenia jest dobrowolne i nie wpływa na prawo do Nagrody.

7.    Organizator zastrzega, że rozmowy telefoniczne z Laureatami będą nagrywane. Nagranie rozmowy zostanie na żądanie danego Laureata udostępnione w oddziale Organizatora, w Warszawie (00-515 Warszawa, ul. Żurawia 32/34) w okresie trwania Loterii. Nagrania rozmów będą przechowywane przez Organizatora przez okres 5 lat.

8.    O wyniku losowania Nagrody Dziennej, Dodatkowej i Specjalnej Laureat zostanie powiadomiony przez Organizatora w wiadomości SMS przesłanej na numer telefonu, za pośrednictwem którego dany Laureat dokonywał Zgłoszeń lub, który wskazał dokonując Zgłoszenia poprzez dedykowaną bramkę SMS lub w wiadomości e-mail, nie później, niż w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu losowania. Laureat będzie zobowiązany przesłać do Organizatora dane umożliwiające wydanie Nagrody oraz złożyć oświadczenie o pełnoletniości, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z Loterią, w tym wydania Nagrody i oświadczenia, iż nie są osobą, o której mowa w § 4 pkt 2 Regulaminu, poprzez formularz internetowy, do którego kierować będzie indywidualny link, nie później niż w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu powiadomienia o Nagrodzie.

9.    Laureat traci prawo do Nagrody w przypadku, gdy: nie spełnia warunków niniejszego Regulaminu lub nie jest osobą uprawnioną do wzięcia udziału w Loterii lub odmawia podania danych osobowych, złożenia oświadczeń niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Loterii, w tym nie poda danych osobowych i nie złoży oświadczeń w sposób i w terminie, o którym mowa w punkcie 8 powyżej lub odmawia odbioru Nagrody albo nie dokona odbioru Nagrody w terminie do 27 listopada 2020 roku.

§ 10

Miejsce i termin wydawania wygranych.

1.    Pieniężne Nagrody (Finałowa, Plus, Dzienna, Instant Win) zostaną przekazane przelewem na konto bankowe danego Laureata lub przekazem pocztowym na adres danego Laureata, wskazany przez każdego z Laureatów w rozmowie telefonicznej, o której mowa w § 9 pkt 1 - 5 Regulaminu, w terminie do dnia 20 listopada 2020 roku. Organizator zastrzega, że w przypadku, gdy dany Laureat nie wskaże rachunku bankowego i Nagroda pieniężna zostanie przekazana przekazem pocztowym, będzie zobowiązany do pokrycia kosztów z tym związanych. Koszt przekazu pocztowego zostanie potrącony z kwoty Nagrody należnej danemu Laureatowi.

2.    Rzeczowe Nagrody (Tygodniowe, Specjalne) zostaną przekazane na rzecz ich Laureatów przesyłką pocztową lub pocztą kurierską na adres danego Laureata, wskazany przez Laureata w rozmowie telefonicznej, o której mowa w § 9 pkt 1 - 5 Regulaminu lub w wiadomości, o której mowa w § 9 pkt 8 Regulaminu, w terminie do dnia 20 listopada 2020 roku.

3.    Rzeczowe Nagrody Dodatkowe zostaną przekazane na rzecz ich Laureatów w wiadomości e-mail, na adres wskazany przez Laureata lub wiadomości SMS, na numer telefonu Laureata, z którego dokonywał Zgłoszeń lub, który wskazał przesyłając Zgłoszenie z wykorzystaniem bramki SMS, w terminie do dnia 20 listopada 2020 roku.

4.    Wydanie Nagród zostanie zakończone do dnia 20 listopada 2020 roku. W przypadku gdy Laureat nie otrzyma danej Nagrody (Finałowej, Tygodniowej, Dziennej, Specjalnej, Instant Win, Dodatkowej), przekazanej przez Organizatora w sposób określony w punkcie 1 – 2 niniejszego paragrafu, ze względu na podanie błędnych danych, dana Nagroda pozostanie w dyspozycji Organizatora.

5.    Wydanie Nagród (Finałowej, Tygodniowych, Dziennych, Specjalnych, Instant Win) nastąpi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa podatkowego. Organizator jako płatnik podatku od nagród, obliczy, pobierze i odprowadzi należny podatek.

6.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata danej Nagrody.

§ 11

Tryb i terminy rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń.

1.    Wszelkie reklamacje w związku z Loterią należy zgłaszać na piśmie, na adres oddziału Organizatora: 00-515 Warszawa, ulica Żurawia 32/34, wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem, podaniem daty i miejsca zdarzenia i treści żądania oraz podaniem imienia, nazwiska, dokładnego adresu Uczestnika i numeru telefonu, za pomocą którego Uczestnik dokonywał Zgłoszeń w ramach Loterii, w czasie trwania Loterii, jednak nie później niż w terminie do dnia 4 grudnia 2020 roku. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.

2.    Reklamacje związane z Loterią rozstrzyga Komisja Nadzoru na podstawie Regulaminu w terminie 10 dni roboczych od daty ich otrzymania przez Organizatora.

3.    W przedmiocie reklamacji wiążąca jest decyzja Organizatora. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym, wysłanym na adres wskazany w reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji, wraz z zawiadomieniem o sposobie jej rozpatrzenia zakończy się do dnia 18 grudnia 2020 roku.

4.    Regulamin Loterii dostępny jest w oddziale Organizatora: 00-515 Warszawa, ulica Żurawia 32/34, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 16:00 oraz na stronie internetowej: urodziny.wp.pl i www.2win.pl w czasie trwania Loterii. Każdy Uczestnik w czasie trwania Loterii może otrzymać kopię Regulaminu, pod warunkiem przesłania pisemnej prośby na adres Organizatora: 00-515 Warszawa, ulica Żurawia 32/34, (z dopiskiem: „REGULAMIN URODZINOWA LOTERIA WP.PL”).

5.    Wszelkie roszczenia Uczestnika w stosunku do Organizatora z tytułu urządzenia Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

6.    Wszelkie ewentualne spory związane z przeprowadzaniem Loterii rozpatrywane będą przez właściwy miejscowo sąd powszechny.

7.    W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2019.369 tj. ze zm.).

8.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie dokonane Zgłoszenia przez Uczestników oraz za podanie przez Uczestnika nieprawdziwych danych.

§ 12

Wartość puli nagród.

1.    W Loterii zostaną przyznane następujące nagrody (zwane w Regulaminie: „Nagrody” / „Nagroda”):

a)    1 (jedna) nagroda finałowa, zwana w Regulaminie: „Nagroda Finałowa”,

b)   1 (jedna) nagroda plus, zwana w Regulaminie: „Nagroda Plus”,

c)    12 (dwanaście) nagród tygodniowych, zwanych w regulaminie: „Nagroda Tygodniowa / Nagrody Tygodniowe”,

d)   nie więcej niż 2 (dwie) nagrody instant, zwane w Regulaminie: „Nagroda / Nagrody Instant Win,

e)    42 (czterdzieści dwie) nagrody dzienne, zwane w regulaminie: „Nagroda / Nagrody Dzienne,

f)    200 (dwieście) nagród specjalnych, zwanych w Regulaminie: „Nagroda Specjalna / Nagrody Specjalne”,

g)   4200 (cztery tysiące dwieście) nagród dodatkowych, zwanych w Regulaminie: „Nagroda Dodatkowa / Nagrody Dodatkowe”.

2.    Nagrodę Finałową stanowi nagroda pieniężna, w wysokości 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) brutto.

3.    Nagrodę Plus stanowi nagroda pieniężna w wysokości 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) brutto.

4.    Nagrodę Tygodniową stanowi nagroda rzeczowa – voucher na wyjazd realizowany na portalu wakacje.pl, o wartości 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) brutto każdy.

5.    Nagrodę Instant Win stanowi nagroda pieniężna, w wysokości 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) brutto każda. 

6.    Nagrodę Dzienną stanowi nagroda pieniężna, w wysokości 1.000 zł (słownie: jednego tysiąca złotych) brutto każda.

7.    Nagrodę Specjalną stanowi nagroda rzeczowa – bon paliwowy o wartości 200 zł (słownie: dwieście złotych) brutto każdy. Bony mogą być wydane w nominałach 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) brutto, 100 zł (słownie: sto złotych) brutto lub 200 zł (słownie: dwieście złotych) brutto i mogą różnić się wizualnie od przedstawionych w materiałach promocyjnych Organizatora. Bony paliwowe można zrealizować na stacjach BP do 30 września 2022 roku.

8.    Nagrodę Dodatkową stanowi nagroda rzeczowa – abonament do telewizji internetowej WP Pilot, o wartości 11,90 zł (słownie: jedenaście złotych, 90/100) brutto każdy.

9.    Łączna pula wszystkich Nagród wynosi 261.980,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych) brutto.

10. Organizator zastrzega, że w przypadku, gdy nie zostanie wyczerpana maksymalna pula Nagród, różnica pomiędzy Nagrodami wydanymi a przewidzianą pulą Nagród pozostanie w rękach Organizatora.

11. Laureat nie może przenieść prawa do Nagrody na osoby trzecie.

 

 

 

Na podstawie art. 60 ust. 3 ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2019.847 tj.) zatwierdzam niniejszy regulamin.