Regulamin Loterii Audioteksowej   

 „Wygraj lato z Radiem ESKA”

 

§ 1
Nazwa loterii audioteksowej.

Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej, pod nazwą: „Wygraj lato z Radiem ESKA” (zwanej dalej "Loterią")

§ 2

Podmiot urządzający Loterię.

Organizatorem Loterii jest 2Win sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Robotnicza 70J, 53-608 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000678709, NIP 7123340085, o kapitale zakładowym 42.000,00 zł, (zwana dalej Organizatorem), działająca na zlecenie Time S.A., z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 04-190), przy ulicy Jubilerskiej 10, wpisanej do rejestru przedsiębiorców  prowadzonego  przez  Sąd  Rejonowy  dla  m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000295857, NIP: 526-10-04-620, REGON 010750727, z kapitałem zakładowym w wysokości 25.070.000,00 złotych lub podmiotu wskazanego przez Time S.A. (zwanej dalej „Time”).

§ 3

Nazwa organu wydającego zezwolenie.

Loteria organizowana jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U.2019.847 tj. ze zm.), na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu.

§ 4

Zasady prowadzenia Loterii.

1.     Uczestnikami Loterii (dalej "Uczestnik" / „Uczestnicy”), jak również laureatami w Loterii mogą być - z zastrzeżeniem postanowienia § 4 pkt 2 Regulaminu - wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będące posiadaczem karty SIM jednego z operatorów sieci telefonii komórkowej działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub które zostały upoważnione przez posiadacza karty SIM do wzięcia udziału w Loterii używając należącego do niego numeru telefonu.

2.     W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Loterii, a także wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo, osoby pozostające w faktycznym pożyciu i osoby pozostające w stosunku przysposobienia z pracownikami i przedstawicielami Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Loterii.

3.     Przystąpienie do Loterii - poprzez przesłanie prawidłowego Zgłoszenia oznacza, że Uczestnik zapoznał się z jej zasadami określonymi w Regulaminie i je akceptuje.

4.     Informacje i materiały dotyczące Loterii (dalej: „Materiały Informacyjne”) są emitowane na antenie Radia ESKA oraz zawarte w komunikacji SMS i/lub w komunikacji e-mail, w okresie od 6 lipca 2020 roku do 28 sierpnia 2020 roku oraz publikowane na stronie internetowej: www.2win.pl i/ lub www.eska.pl, w okresie od dnia 6 lipca 2020 roku do dnia 9 października 2020 roku. W Materiałach Informacyjnych są zawarte informacje: kto jest organizatorem Loterii, gdzie można zapoznać się z Regulaminem Loterii, jakie są zasady udziału w Loterii, w tym sposób dokonywania Zgłoszenia / Zgłoszeń oraz numer telefonu, na który Uczestnik przesyła SMS w celu dokonania Zgłoszenia, wraz ze wskazaniem warunków ubiegania się o Nagrody. Powyższe Materiały zawierają również informację o koszcie wiadomości SMS przesyłanej na numer 7211, który wynosi 2,46 zł brutto i koszcie wiadomości SMS przesyłanej poprzez dedykowaną bramkę SMS udostępnioną przez Organizatora na stronie internetowej, który wynosi 2,46 zł brutto.

5.     Regulamin dostępny jest w dwóch formach: w formie pisemnej w oddziale Organizatora w Warszawie (00-515), przy ulicy Żurawiej 32/34 oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej: www.2win.pl i/lub na stronie: www.eska.plprzez cały czas trwania Loterii. Informacja o miejscu publikacji Regulaminu jest również zawarta w wiadomości SMS i/lub wiadomości e-mail przesyłanej przez Organizatora do Uczestników, w odpowiedzi na zgłoszenie do Loterii, o której mowa w § 4 pkt 26 Regulaminu.   

6.     Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Administratorem danych osobowych (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) jest Organizator: 2Win sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Robotnicza 70J, 53-608 Wrocław, adres do korespondencji: 00-515 Warszawaulica Żurawia 32/34, adres e-mail: iod@2win.pl („Administrator”),  który może powierzyć przetwarzanie danych osobowych: Time S.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 04-190), przy ulicy Jubilerskiej 10, adres e-mail: iod@grupazpr.pl, na podstawie art. 28 – 29 RODO. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych są tożsame z danymi kontaktowymi Administratora wskazanymi w zdaniu poprzednim. Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych uczestników loterii podmiotom biorącym udział w obsłudze loterii, tj. podmiotom zapewniającym komunikację z Administratorem (takim jak operatorzy telekomunikacyjni lub integratorzy telekomunikacyjni, pełnomocnicy prawni) oraz podmiotom biorącym udział w wydaniu lub doręczeniu Nagrody.  

7.     Dane osobowe Uczestników (w zakresie: imię, numer telefonu, adres e-mail, głos), Laureatów Nagród (w zakresie: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, głos, adres zamieszkania) i Laureatów Nagród o wartości powyżej 2.280 zł (w zakresie: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, głos, numer PESEL, numer dowodu osobistego, numer konta bankowego) przetwarzane są w zakresie i w celach niezbędnych do przeprowadzenia Loterii, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami oraz wydania Nagród Laureatom. Dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji postanowień regulaminu oraz zgodnie treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania są czynności związane z wykonaniem umowy zawartej w trybie akceptacji regulaminu oraz gdy ma to zastosowanie, zgoda osoby, której dane dotyczą. W przypadku gdy podstawą prawną przetwarzania jest także zgoda osoby, której dane dotyczą odbiorcami danych osobowych są podmioty wskazane w treści przedmiotowych zgód. Dane będą przetwarzane na potrzeby wykonania umowy w okresie 7 lat (przedawnienie roszczeń), natomiast dane przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą w tym wycofanie udzielonej zgody, można wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując dane kontaktowe Administratora lub Inspektora Ochrony Danych wskazane we wstępie. Uczestnikowi loterii przysługuje także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Uczestnicy podają dane dobrowolnie, z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych uniemożliwi wydanie Nagród. Dane osobowe Uczestnika mogą być profilowane, tj. na podstawie aktywności Uczestnika w Loterii może on otrzymywać indywidulane propozycje związane z udziałem w Loterii i zwiększeniem szans na danego uczestnika na zdobycie Nagrody. Wówczas skutkiem aktywności Uczestnika (udzielenie odpowiedzi albo brak udzielenia odpowiedzi na otrzymywane wiadomości SMS lub połączenia telefoniczne lub wiadomości email) może być przydzielenie do określonych grup zindywidualizowanych ofert bonusowych. W wyniku takiego profilowania Administrator będzie kierował do Uczestnika charakteryzującego się oznaczonym stopniem aktywności w Loterii nieodpłatne, bonusowe wiadomości SMS lub email z informacjami o możliwości i sposobach zwielokrotnienia przez Uczestnika jego Zgłoszenia.

8.     Uczestnicy mogą wyrazić odrębną zgodę na przetwarzanie dla celów marketingowych Time i/lub Organizatora ich danych osobowych, wizerunku i głosu za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych oraz złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną. W przypadku wyrażenia takiej zgody, czy też złożenia oświadczenia, nie są oni uprawnieni do otrzymania wynagrodzenia z tego tytułu. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną jest dobrowolne i w żaden sposób nie wpływa na udział takiego Uczestnika w Loterii, jak również na jego uprawnienie do otrzymania Nagrody.

9.     Warunkiem przystąpienia do Loterii, a tym samym uzyskania możliwości ubiegania się o Nagrody, jest dokonanie prawidłowego zgłoszenia w dniach od 6 lipca 2020 roku do dnia 28 sierpnia 2020 roku (w treści Regulaminu zwane „Zgłoszenie / Zgłoszenia”). Zgłoszenie bierze udział w Loterii, jeżeli zostało zarejestrowane we wskazanym powyżej okresie w systemie teleinformatycznym Organizatora.

10.  Zgłoszenia dokonuje się poprzez przesłanie odpłatnej wiadomości SMS na odpłatny numer telefonu 7211, w którego treści należy wpisać hasło wskazane przez Organizatora w Materiałach Informacyjnych i/lub na antenie Radia ESKA, np. ESKA lub poprzez przesłanie odpłatnej wiadomości SMS za pośrednictwem dedykowanej bramki SMS udostępnionej przez Organizatora na stronie internetowej, w związku z nabyciem losów uprawniających do udziału w losowaniu nagród przewidzianych w Loterii (w treści Regulaminu zwane: Los / Losy), zgodnie z warunkami opisanymi w § 4 pkt 11 Regulaminu.

11.  Uczestnik nabywa Los / Losy wysyłając wiadomość SMS poprzez dedykowaną bramkę SMS udostępnioną przez Organizatora na stronie internetowej wskazanej w Materiałach Informacyjnych albo z wykorzystaniem aplikacji mobilnej wskazanej przez Organizatora w Materiałach Informacyjnych. Uczestnik ma możliwość zakupu dowolnej ilości Losów, poprzez wybór interesującej Uczestnika liczby Losów i/lub zakupu Losów biorących udział w większej liczbie Losowań, korzystając z zamieszczonego na stronie linku wskazującego ilość Losów lub liczbę Losowań. Uczestnik dokonuje płatności za SMS przesłany poprzez dedykowaną bramkę SMS w związku z nabyciem Losu / Losów za pośrednictwem usług płatniczych: Blik, Google Pay, Apple Pay, DCB (Direct Carrier Billing) lub kartą płatniczą lub kartą kredytową lub przelewem online, lub przelewem bankowym lub z wykorzystaniem innej metody płatności udostępnionej na stronie internetowej lub aplikacji, gdzie nabywa Los / Losy. Uczestnik, przed dokonaniem płatności powinien podać adres e-mail i swój numer telefonu, z wyjątkiem przypadku, gdy rozpoznanie numeru telefonu odbywa się automatycznie przez system teleinformatyczny Organizatora podczas nabywania Losu / Losów. Los (Losy) przydzielany jest danemu Uczestnikowi z chwilą odebrania SMS przesłanego poprzez bramkę SMS przez system informatyczny Organizatora. Po zarejestrowaniu SMS-a w systemie teleinformatycznym Organizatora, Uczestnik otrzymuje od Organizatora zwrotną, nieodpłatną wiadomość SMS potwierdzającą przesłanie Zgłoszenie i/lub wiadomość e-mail wysłaną na adres poczty elektronicznej, który podał dokonując nabycia Losu / Losów. Wyłącznie nabycie Losu / Losów w sposób opisany powyżej jest rozumiane jako przesłanie prawidłowego Zgłoszenia. Każdy Los przypisany jest do numeru telefonu Uczestnika, który podał dokonując nabycia Losu / Losów). Każdy nabyty Los traktowany jest jako jedno Zgłoszenie, z zastrzeżeniem postanowień § 4 pkt 28 Regulaminu. Organizator zastrzega, że w odniesieniu do nabycia Losu / Losów w sposób opisany powyżej nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 tj. ze zm.), w szczególności dotyczące prawa odstąpienia od umowy.

12.  Koszt wiadomości SMS przesyłanej na odpłatny numer telefonu 7211 (koszt Zgłoszenia) wynosi 2,46 zł brutto. Koszt przesłania wiadomości SMS poprzez dedykowaną bramkę SMS w związku z nabyciem Losu na stronie internetowej wynosi 2,46 zł brutto.

13.  W okresie od 6 lipca 2020 roku do dnia 28 sierpnia 2020 roku, w dniach od poniedziałku do piątku, przeprowadzane są rundy dzienne („Rundy Dzienne”), podczas których Uczestnicy ubiegają się o Nagrody (Główne i Gwarantowane).W trakcie emisji programów/audycji na antenie Radia ESKA, osoba prowadząca program/audycję na antenie Radia ESKA i/lub Organizator w komunikacji SMS i komunikacji mailowej, ogłasza rozpoczęcie i zakończenie danej Rundy Dziennej. Czas trwania danej Rundy Dziennej liczy się od momentu ogłoszenia przez osobę prowadzącą audycję/program na antenie Radia ESKA rozpoczęcia Rundy do czasu ogłoszenia przez tę osobę jej zakończenia. We wskazanych powyżej dniach, Organizator przeprowadzi do 3 (trzech) Rund Dziennych. Rundy są przeprowadzane w wyznaczonych przez Organizatora przedziałach czasowych. Organizator zastrzega sobie prawo swobodnego określania przedziału czasowego danej Rundy Dziennej. Informacja o czasie przeprowadzenia Rund Dziennych oraz o ilości Rund Dziennych w danym dniu będzie podana w Materiałach Informacyjnych oraz może zostać podana na antenie Radia ESKA. 

14.  Udział w danej Rundzie Dziennej biorą Uczestnicy, którzy przesłali Zgłoszenie, w dniach od 6 lipca 2020 roku do 28 sierpnia 2020 roku, w czasie trwania tej Rundy przed rozpoczęciem Losowania, o którym mowa w § 4 pkt 15 Regulaminu. Przesłanie prawidłowego Zgłoszenia po terminie zakończenia danej Rundy Dziennej uprawnia do udziału w najbliższej, kolejnej Rundzie Dziennej w tym samym dniu lub w dniu kolejnym prowadzenia Rund Dziennych.

15.  Po zakończeniu każdej z Rund Dziennych i przed rozpoczęciem kolejnej Rundy Dziennej, odbywa się losowanie Uczestników pretendujących do Nagrody (Głównej i Gwarantowanej) w danej Rundzie Dziennej, na zasadach określonych w § 7 Regulaminu (w treści Regulaminu zwane „Losowanie / Losowania”). W Losowaniu biorą udział wszyscy Uczestnicy, którzy przesłali prawidłowe Zgłoszenie w czasie trwania danej Rundy Dziennej. Podczas Losowania zostaje wyłonionych 4 (czterech) Uczestników pretendujących do Nagrody (Głównej i Gwarantowanej) w danej Rundzie Dziennej oraz 4 (czterech) kandydatów rezerwowych pretendujących do Nagrody (Głównej i Gwarantowanej), z zastrzeżeniem postanowienia § 4 pkt 24 Regulaminu.  

16.  W dniach od 6 lipca 2020 r. do 28 sierpnia 2020 r., po zakończeniu danej Rundy Dziennej i przed rozpoczęciem kolejnej Rundy Dziennej, osoba prowadząca program/audycję na antenie Radia ESKA podejmie, poza anteną, próbę nawiązania połączenia telefonicznego z każdym z czterech Uczestników pretendujących do Nagrody (Głównej i Gwarantowanej), wyłonionych podczas Losowania. 

17.  W celu uzyskania połączenia z Uczestnikami, o których mowa w § 4 pkt 15 i 16 powyżej, prowadzący program/audycję oczekuje za każdym razem pięć sygnałów. W przypadku, gdy nie powiedzie się próba nawiązania połączenia telefonicznego poza anteną z którymkolwiek z Uczestników pretendującym do Nagrody Głównej, wyłonionym podczas Losowania, to traci on prawo do Nagrody Głównej, a osoba prowadząca program/audycję na antenie Radia ESKA ponowi procedurę i podejmie, poza anteną, próbę nawiązania połączenia telefonicznego z pierwszym kandydatem rezerwowym pretendującym do Nagrody (Głównej i Gwarantowanej). Opisane powyżej próby nawiązania połączenia z Uczestnikiem pretendującym do Nagrody (Głównej i Gwarantowanej) będą podejmowane aż do wyczerpania listy kandydatów rezerwowych. Przez nieudaną próbę połączenia z Uczestnikiem pretendującym do Nagrody (Głównej i Gwarantowanej) rozumie się nie odebranie połączenia, przez 5 (pięć) sygnałów, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. włączenie się sygnału zajętości, przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny, włączenie się sygnału faksu, poczty głosowej lub automatycznej sekretarki). W przypadku, gdy nie powiedzie się próba nawiązania połączenia telefonicznego poza anteną z żadnym z Uczestników pretendującym do Nagrody (Głównej i Gwarantowanej), wyłonionym podczas Losowania i z żadnym z kandydatów rezerwowych, to gra o Nagrodę (Główną i Gwarantowaną) nie odbywa się, Nagroda Gwarantowana pozostaje w rękach Organizatora, a kwota Nagrody Głównej przechodzi do gry o Nagrodę Główną w kolejnej Rundzie Dziennej, na zasadach opisanych w § 4 pkt 25 Regulaminu (Kumulacja). Zasady opisane powyżej stosuje się w każdym przypadku próby nawiązania kontaktu z Uczestnikiem pretendującym do Nagrody.

18.  Podczas rozmowy, o której mowa powyżej w § 4 pkt 16 i 17 Regulaminu, każdy z wylosowanych Uczestników pretendujących do Nagrody (Głównej i Gwarantowanej) udziela odpowiedzi na pytania pozwalające na wstępną weryfikację jego danych (w tym: pełnoletniości danego Uczestnika), dostępności Uczestnika pretendującego do Nagrody (Głównej i Gwarantowanej), a także zostanie poinformowany o zasadach gry o Nagrodę Główną. W rozmowie, o której mowa w § 4 pkt 16 i 17 Regulaminu, Uczestnik pretendujący do Nagrody (Głównej i Gwarantowanej) jest również zobowiązany odpowiedzieć na kwalifikacyjne pytanie otwarte zadane przez osobę prowadzącą program / audycję: „Co według Ciebie znaczy wyrażenie wygrać lato?” (w treści Regulaminu zwane „Pytanie”.

19.  W przypadku, gdy Uczestnik pretendujący do Nagrody (Głównej i Gwarantowanej) odmówi odpowiedzi na którekolwiek pytanie dotyczące weryfikacji danych, to traci on prawo ubiegania się o tę Nagrodę, a osoba prowadząca program / audycję nie zadaje Pytania i podejmuje próbę połączenia telefonicznego z kandydatem rezerwowym do Nagrody (Głównej i Gwarantowanej), zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie.

20.  Osoba prowadząca program / audycję dokonuje oceny odpowiedzi na Pytanie, wybierając 2 (dwie) odpowiedzi Uczestników, które są najciekawsze i najbardziej kreatywne.

21.  Następnie, na antenie Radia ESKA, w czasie trwania programu/audycji po zakończeniu danej Rundy Dziennej i przed rozpoczęciem kolejnej Rundy Dziennej, osoba prowadząca ponawia próbę nawiązania połączenia telefonicznego z dwoma Uczestnikami wyłonionymi podczas Losowania, którzy odebrali połączenie telefoniczne poza anteną i którzy udzielili najciekawszej i najbardziej kreatywnej odpowiedzi na Pytanie. Uczestnicy Ci wezmą udział w audycji na żywo. Uczestnicy, którzy odebrali połączenie na antenie i biorą udział w audycji na żywo uzyskują prawo do Nagrody Gwarantowanej.

22.  W przypadku, gdy nie powiedzie się próba nawiązania połączenia telefonicznego na antenie z którymś z dwóch Uczestników pretendujących do Nagrody (Głównej i Gwarantowanej), którego odpowiedź na Pytanie została uznana za najciekawszą i najbardziej kreatywną i nie weźmie udziału w audycji na żywo, to traci możliwość ubiegania się o Nagrodę (Główną i Gwarantowaną), a osoba prowadząca program/audycję na antenie Radia ESKA ponawia procedurę i podejmuje próbę nawiązania kontaktu telefonicznego z kolejnym Uczestnikiem, którego odpowiedź na Pytanie została uznana za najciekawszą i najbardziej kreatywną lub z kandydatem rezerwowym do Nagrody, zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie.

23.  Gra o Nagrodę Główną podczas Rundy Dziennej odbywa się na antenie Radia ESKA w audycji na żywo. W grze o Nagrodę Główną bierze udział jednocześnie dwóch Uczestników, którzy udzielili najciekawszej i najbardziej kreatywnej odpowiedzi na Pytanie i dwukrotnie odebrali połączenie telefoniczne inicjowane przez Organizatora. Uczestnicy Ci tworzą zespół i wspólnie ubiegają się o Nagrodę Główną. Osoba prowadząca program / audycję nażywo podczas rozmowy na antenie daje Uczestnikom zadanie do rozwiązania (w treści Regulaminu: „Zadanie”). Zadanie może stanowić pytanie zamknięte z opcjami odpowiedzi do wyboru, pytanie otwarte lub zagadka dźwiękowa itp. W każdej Rundzie Dziennej jest jedno Zadanie. Uczestnicy udzielając odpowiedzi na Zadanie mogą się naradzać i konsultować. Na udzielenie odpowiedzi mają 30 (trzydzieści) sekund, liczonych od zakończenia czytania Zadania. Uczestnicy udzielają wspólnie, ustalonej ze sobą odpowiedzi. Osoba prowadząca program / audycję, przed upływem zakreślonego czasu, zadaje pytanie, czy ustalona pomiędzy Uczestnikami odpowiedź jest wspólna i ostateczna, co muszą potwierdzić obydwaj Uczestnicy. Potwierdzając, że odpowiedź jest wspólna i ostateczna Uczestnicy tracą możliwość jej zmiany.     

24.  W przypadku udzielenia prawidłowej odpowiedzi na Zadanie Uczestnicy uzyskują prawo do Nagrody Głównej zachowując jednocześnie prawo do Nagrody Gwarantowanej. W przypadku udzielenia błędnej odpowiedzi zachowują jedynie prawo do Nagrody Gwarantowanej. W przypadku, gdy zostanie przerwane połączenie telefoniczne na antenie z Uczestnikami pretendującymi do Nagrody Głównej, zanim udzielą odpowiedzi na Zadanie, osoba prowadząca program / audycję ponawia próbę połączenia z nimi na antenie, ale tylko jednokrotnie. W przypadku, gdy nie powiedzie się ponowna próba połączenia telefonicznego z którymś z Uczestników, to traci oni prawo do Nagrody Głównej i zachowuje jedynie prawo do Nagrody Gwarantowanej. W przypadku, gdy tylko z jednym z Uczestników zostanie przerwane połączenie telefoniczne na antenie i nie uda się ponowna próba jego nawiązania, to drugi z nich, zachowując prawo do Nagrody Gwarantowanej, weźmie udział w grze o Nagrodę Główną w kolejnej Rundzie Dziennej, o czym zostanie poinformowany przez osobę prowadząca program / audycję. W takim przypadku, podczas Losowania, przed rozpoczęciem kolejnej Rundy Dziennej, zostanie wyłonionych tylko 3 (trzech) Uczestników.        

25.  W przypadku, gdy podczas którejkolwiek z Rund Dziennych nie zostanie przyznana Nagroda Główna, kwota tej Nagrody wraca do puli Nagród i przechodzi w całości do kolejnej Rundy Dziennej przeprowadzanej w tym lub w kolejnym dniu i powiększy kwotę Nagrody Głównej Rundy Dziennej w kolejnej Rundzie (Kumulacja), z zastrzeżeniem, że jeżeli opisany powyżej przypadek będzie dotyczył ostatniej Rundy Dziennej przeprowadzanej w dniu 28 sierpnia 2020 roku, to Nagroda Główna pozostanie w rękach Organizatora. Organizator każdorazowo poinformuje Uczestników na antenie Radia ESKA o maksymalnej wysokości Nagrody Głównej i o ewentualnej Kumulacji.

26.  Przesłanie wiadomości SMS, zawierającej w swej treści prawidłowe hasło, na odpłatny numer telefonu 7211 lub przesłanie Zgłoszenia poprzez dedykowaną bramkę SMS, zawierającego prawidłowe Hasło, w okresie od 6 lipca 2020 roku do dnia 28 sierpnia 2020 roku, jest równocześnie rozumiane jako dokonanie prawidłowego Zgłoszenia udziału w Loterii. W odpowiedzi na pierwsze dokonane Zgłoszenie Uczestnik otrzyma niezwłocznie od Organizatora potwierdzenie, że jego Zgłoszenie zostało zarejestrowane w systemie teleinformatycznym Organizatora wraz z informacjami: kto jest organizatorem Loterii i gdzie można zapoznać się z Regulaminem Loterii oraz o koszcie wiadomości SMS przesłanej na numer 7211, który wynosi 2,46 zł brutto lub koszcie wiadomości SMS przesłanej poprzez dedykowaną bramkę SMS w związku z nabyciem Losu /Losów, który wynosi 2,46 zł brutto.

27.  Każde prawidłowe Zgłoszenie, dokonane w okresie od 6 lipca 2020 roku do 28 sierpnia 2020 roku, zgodnie z zasadami opisanymi w § 4 pkt 9 – 11 Regulaminu, zostanie zarejestrowane w systemie teleinformatycznym Organizatora. Zgłoszenia będą odbierane przez automatyczny system odbioru Organizatora, który określa datę odbioru wiadomości SMS przez wskazanie czasu według zegara automatycznego systemu odbioru z dokładnością co do sekundy.

28.  Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia uprzywilejowanych przedziałów czasowych (np. godziny, dni) oraz bonusów, w których przesłane Zgłoszenie zostanie zarejestrowane w systemie teleinformatycznym Organizatora z większą ilością uprawnień do udziału w Losowaniu lub w większej liczbie Losowań. W takim przypadku, Zgłoszenie przesłane w określonym przedziale czasowym lub przesłane zgodnie z instrukcjami podanymi na stronie internetowej lub w aplikacji zostanie zarejestrowane w systemie teleinformatycznym Organizatora jako więcej niż jedno uprawnienie do udziału w Losowaniu lub weźmie udział w większej liczbie Losowań. Wprowadzenia uprzywilejowanych przedziałów czasowych lub bonusów, w przypadku Zgłoszenia do Loterii, o którym mowa w § 4 pkt 10 i 11 Regulaminu, może polegać również na możliwości nabycia większej ilości Losów za cenę 1 (jednego) SMS-a lub na możliwości nabycia Losu / Losów, które wezmą udział w większej liczbie Losowań. Zwiększenie ilości uprawnień do udziału w Losowaniu lub bonusu dotyczącego ceny Losu, w związku z wysłaniem Zgłoszenia dotyczy wszystkich Uczestników spełniających warunki będące podstawą zwiększenia ilości uprawnień. O możliwości i warunkach uzyskania zwiększonej ilości uprawnień biorących udział w Losowaniu / Losowaniach lub bonusu dotyczącego ceny Losu tj. o wprowadzeniu uprzywilejowanych przedziałów czasowych lub bonusów oraz o ilości dodatkowych uprawnień możliwych do uzyskania podczas ich trwania, Uczestnicy spełniający warunki będące podstawą zwiększenia ilości uprawnień zostaną poinformowani przez Organizatora za pomocą bezpłatnej zwrotnej wiadomości SMS lub email lub na stronie internetowej. O uzyskanych przez Uczestnika uprawnieniach decyduje czas (godzina, minuta, sekunda) zarejestrowania zgłoszenia, wskazany przez automatyczny system odbioru organizatora lub spełnienie innych warunków określonych przez Organizatora w Materiałach Informacyjnych.

29.  Prawidłowo dokonane Zgłoszenie jest rozumiane jako wyrażenie zgody na wzięcie udziału w Loterii przez osobę, która przesłała Zgłoszenie. Udział w Loterii jest dobrowolny.

30.  Osoba, która przesłała prawidłowe Zgłoszenie, zgodnie z § 4 pkt 9 – 11 Regulaminu, staje się Uczestnikiem Loterii. Identyfikacja Uczestnika na potrzeby Loterii następuje poprzez numer telefonu komórkowego, z którego przesłał Zgłoszenie lub, który wskazał przesyłając SMS poprzez dedykowaną bramkę. Jeden i ten sam numer telefonu komórkowego jest w czasie trwania Loterii przypisany do jednego Uczestnika. Jeden Uczestnik może dokonywać wielokrotnie Zgłoszeń. Każde Zgłoszenie bierze udział w Loterii, z zastrzeżeniem postanowienia § 7 pkt 6 i 8 Regulaminu.

31.  Każdy Uczestnik, który przesłał prawidłowe Zgłoszenie, o którym mowa w § 4 pkt 9 -11 Regulaminu bierze udział w Losowaniu, na zasadach określonych w Regulaminie.

32.  Organizator zastrzega sobie prawo wysyłania do Uczestników, w każdym dniu trwania Loterii, dodatkowych, bezpłatnych wiadomości SMS lub wiadomości e-mail w odpowiedzi na ZgłoszenieDodatkowe wiadomości SMS lub wiadomości e-mail będą zawierały, w szczególności, informacje dotyczące Loterii i warunków ubiegania się o Nagrody.

33.  Organizator zastrzega sobie prawo do nawiązania kontaktu telefonicznego  
z Uczestnikiem, w celu przekazania informacji dotyczących Loterii. Kontakt telefoniczny jest nieodpłatny i będzie polegał na wysłuchaniu automatycznej wiadomości zawierającej informację na temat Loterii, w szczególności przebiegu Loterii i warunków ubiegania się o Nagrody. Nawiązanie kontaktu telefonicznego z Uczestnikiem ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi formy przystąpienia do Loterii. Przystąpienie do Loterii następuje w sposób opisany w § 4 pkt 9 - 11 Regulaminu.  

34.  W przypadku, gdy Uczestnik nie będzie zainteresowany otrzymywaniem informacji, o których mowa w punkcie 32 oraz 33 powyżej, powinien wysłać wiadomość e-mail na adres: reklamacje@2win.pl, o treści: „STOP WYGRAJ LATO Z RADIEM ESKA”, wraz z numerem telefonu Uczestnika, lub wiadomość SMS o treści „STOP.ESKA” na nieodpłatny numer telefonu 80198. Wysłanie wiadomości e-mail lub wiadomości SMS o takiej treści będzie oznaczało, że Organizator powstrzyma się od przekazywania dodatkowych informacji, chyba że Uczestnik ponownie prześle Zgłoszenie. Wysłanie wiadomości e-mail o treści: „STOP WYGRAJ LATO Z RADIEM ESKA” wraz z numerem telefonu Uczestnika lub wiadomości SMS o treści „STOP.ESKA” nie oznacza pozbawienia Uczestnika udziału w losowaniu Nagród, o ile spełnił warunki określone w Regulaminie. Przesłanie ponownego Zgłoszenia stanowi kontynuację dotychczasowego udziału w Loterii danego Uczestnika. Zaprzestanie wysyłania dodatkowych informacji nastąpi nie później niż w przeciągu 1 godziny od otrzymania przez Organizatora wiadomości SMS o treści: „STOP.ESKA” i nie później niż w przeciągu 2 (dwóch) dni roboczych od przesłania wiadomości e-mail o treści: „STOP WYGRAJ LATO Z RADIEM ESKA” wraz z numerem telefonu Uczestnika. Organizator zastrzega, iż wyłącznie przesłanie wiadomości SMS lub wiadomości e-mail o wskazanej powyżej treści będzie skutkować zaprzestaniem wysyłania dodatkowych wiadomości do danego Uczestnika.

35.  Wszystkie wiadomości przesyłane w ramach Loterii przez Organizatora do Uczestnika, w tym wiadomości przesyłane w odpowiedzi na wiadomości SMS Uczestnika oraz połączenia telefoniczne, o których mowa w § 4 pkt 4, 5, 7, 11, 13, 16 - 19, 21, 22, 26, 28, 32, 33 Regulaminu, są wolne od opłat.

36.  Organizator Loterii audioteksowej gwarantuje, że treści wszystkich wiadomości przekazywanych do faktycznych oraz potencjalnych Uczestników Loterii zgodne są z zasadami ochrony konsumentów, w szczególności nie naruszają zbiorowych interesów konsumentów w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2019.369 tj. ze zm.).

37.  Organizator oświadcza, że wiadomości SMS nie będą przesyłane do Uczestników w godzinach nocnych tj. od 22:00 do 6:00, za zastrzeżeniem przypadku, gdy dana osoba dokona Zgłoszenia w Loterii w tych godzinach, otrzyma wiadomości SMS, o których mowa w Regulaminie bezpośrednio po dokonaniu Zgłoszenia.

38.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sytuację, w której Zgłoszenie w Loterii za pośrednictwem wiadomości SMS lub dalsze wiadomości SMS nie zostaną zarejestrowane w systemie teleinformatycznym Organizatora ze względu na przekroczenie przez danego Uczestnika progu kwotowego dla usług o podwyższonej opłacie dla danego okresu rozliczeniowego określonego przez przepis art. 64a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. 2018.1954 tj.).

39.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sytuację, w której Zgłoszenie w Loterii za pośrednictwem wiadomości SMS lub dalsze wiadomości SMS wysłane zostaną przez osoby nieuprawnione. Wszelkie konsekwencje związane z uczestnictwem w Loterii z wykorzystaniem danej karty SIM przez osobę nieuprawnioną, ponosi ta osoba.

40.  Organizator zastrzega, że w przypadku braku możliwości przeprowadzenia gry o którąkolwiek Nagrodę na antenie Radia ESKA, taka gra zostanie przeprowadzone poza anteną, z odpowiednim zachowaniem zasad określonych w Regulaminie.

41.  W przypadku, że gdy zostanie ogłoszona żałoba narodowa, wystąpi zdarzenie losowe o wymiarze ogólnokrajowym lub międzynarodowym, to Organizator może powstrzymać się od promocji Loterii i przeprowadzenia Losowań lub przesunąć je na inny dzień.

§ 5

Obszar, na którym jest urządzana Loteria

Loteria jest organizowana na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6

Czas trwania Loterii

Loteria przeprowadzona jest w okresie od dnia 6 lipca 2020 roku do dnia 9 października 2020 roku.

§ 7

Zasady, miejsce i termin wyłaniania laureatów nagród

1.     Uczestnicy pretendujący do Nagród w Loterii, wyłaniani są w drodze Losowania. Losowania przeprowadzane są w Warszawie (00-515), przy ulicy Żurawiej 32/34 przez urządzenie losujące zarejestrowane przez Naczelnika Urzędu Celnego w Lublinie w dniu 20 marca 2015 roku zapewniające ochronę praw uczestników gry i umożliwiające losowanie zabezpieczające przypadkowość wyboru, które wyeliminuje ingerencję czynnika ludzkiego w trakcie wyłaniania Uczestników pretendujących do Nagród w Loterii.

2.     Losowania odbywają się w dniach od 6 lipca 2020 roku do 28 sierpnia 2020 roku. W Losowaniu mającym na celu wyłonienie Uczestnika pretendującego do Nagrody Głównej dla danej Rundy Dziennej biorą udział wszyscy Uczestnicy, którzy dokonali prawidłowego Zgłoszenia w czasie trwania tej Rundy przed dokonaniem Losowania.

3.     W każdym Losowaniu mającym na celu wyłonienie Uczestnika pretendującego do Nagrody zostanie wyłonionych 4 czterech) Uczestnik pretendujących do Nagrody i 4 (czterech) kandydatów rezerwowych pretendujących do Nagrody, z zastrzeżeniem § 4 pkt 24 Regulaminu.   

4.     Nagroda Główna w danej Rundzie Dziennej przyznana jest wspólnie dwóm Uczestnikom, którzy zostali wyłonieni podczas Losowania, dwukrotnie odebrali połączenia telefoniczne inicjowane przez przedstawiciela Organizatora, o których mowa w § 4 pkt 16 – 18, 21 i 22 Regulaminupozytywnie odpowiedzieli na pytania dotyczące weryfikacji danych oraz na Pytanie i ich odpowiedzi zostały uznane za najciekawsze i najbardziej kreatywne oraz wzięli udział w audycji na żywo, podczas której udzielili prawidłowej odpowiedzi na Zadanie.     

5.     Nagroda Gwarantowana w Rundzie Dziennej przyznana jest tym Uczestnikom, którzy zostali wyłonieni podczas Losowania, dwukrotnie odebrali połączenia telefoniczne inicjowane przez przedstawiciela Organizatora, o których mowa w § 4 pkt 17, 18 i 21 Regulaminupozytywnie odpowiedzieli na pytania dotyczące weryfikacji danych oraz na Pytanie i ich odpowiedzi zostały uznane za najciekawsze i najbardziej kreatywne oraz wzięli udział w audycji na żywo, podczas której nie udzielili prawidłowej odpowiedzi na Zadanie. 

6.     Organizator zastrzega, że każdy Uczestnik może być w ramach całej Loterii nagrodzony tylko jednokrotnie w ramach puli Nagród Głównych, nawet w przypadku, gdy dokonywał Zgłoszeń w Loterii z więcej niż jednego numeru telefonu. W przypadku, gdyby okazało się, że Laureatem Nagrody Głównej jest osoba, która już uzyskała taką Nagrodę w Loterii, Organizator podejmie, niezwłocznie po rozmowie telefonicznej z Laureatem, próbę nawiązania połączenia z kandydatem rezerwowym do Nagrody, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

7.     Identyfikacja danego Uczestnika, który stał się Laureatem następuje poprzez numer telefonu, z którego dokonał Zgłoszenia.

8.     W przypadku, gdyby okazało się, że Laureatem została osoba, o której mowa w § 4 pkt 2 Regulaminu, Organizator podejmie próbę nawiązania połączenia telefonicznego z kandydatem rezerwowym do Nagrody, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

9.     Wyłonienie Laureatów zostanie zakończone do dnia 31 sierpnia 2020 roku. W przypadku gdy do dnia 31 sierpnia 2020 roku nie zostanie wyłoniony Laureat którejkolwiek Nagrody, dana Nagroda pozostanie w dyspozycji Organizatora.

10.  Aktualizowana lista Laureatów jest udostępniona do wglądu dla Uczestników Loterii w oddziale Organizatora w Warszawie (00-515), przy ulicy Żurawie 32/34, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 16:00przez cały czas trwania Loterii. Organizator zastrzega sobie możliwość publikowania listy Laureatów na stronie internetowej: www.2win.pl i/lub www.eska.pl przez cały okres trwania Loterii, nie dłużej niż do dnia 9 października 2020 roku. Na liście publikowane będzie imię Laureata oraz nazwa miejscowości zamieszkania Laureata. Organizator zastrzega możliwość podania do wiadomości listy Laureatów na antenie Radia ESKA w czasie trwania Loterii. Na antenie mogą być podane dane Laureata, jeśli Laureat wyrazi zgodę na ich ujawnienie, w przeciwnym przypadku, podane będzie wyłącznie imię Laureata oraz nazwa miejscowości zamieszkania Laureata.  

11.  Z przeprowadzonych losowań oraz procedury wyłaniania Laureatów Loterii Komisja Nadzoru sporządza protokoły. 

12.  Fragmenty audycji emitowanych na antenie Radia ESKA, podczas których wyłaniani będą Laureaci Nagród będą nagrywane przez Organizatora. Nagrania będą przechowywane przez okres 5 (pięciu) lat. 

13.  Protokoły losowań dostępne będą na żądanie Uczestnika Loterii w oddziale Organizatora w Warszawie (00-515), przy ulicy Żurawiej 32/34, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 16:00, w czasie trwania Loterii.

§ 8

Sposób zapewnienia prawidłowości urządzania Loterii

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Loterii, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Loterii oraz wyłonienia Laureatów Loterii, Organizator powoła Komisję Nadzoru i ustanowi regulamin jej działania. W skład Komisji Nadzoru wejdą osoby wyznaczone przez Organizatora, w tym osoba nadzorująca urządzenie i przebieg Loterii posiadająca wydane przez Ministra Finansów stosowne świadectwo zawodowe lub posiadająca zaświadczenie o odbyciu szkolenia, o którym mowa w art. 24b ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2019.369 tj. ze zm.).

§ 9

Sposób i termin ogłaszania wyników

1.     O uzyskaniu Nagrody Głównej lub Nagrody Gwarantowanej  Laureaci zostają poinformowani w trakcie udziału w audycji na żywo na antenie Radia ESKA, przez osobę prowadzącą audycję.

2.     O sposobie odbioru Nagród (Głównych, Gwarantowanych) Laureaci zostaną powiadomieni przez Organizatora telefonicznie, po zakończeniu audycji na żywo, w tym samym dniu, w którym uzyskali Nagrodę lub w kolejnym dniu prowadzenia Rund Dziennych, pod numerem telefonu, za pośrednictwem którego dany Laureat dokonywał Zgłoszenia/eń.

3.     W trakcie rozmowy telefonicznej, o której mowa powyżej, Laureat Nagrody jest zobowiązany podać: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer konta bankowego, a w przypadku Nagród o wartości powyżej 2.280 złotych brutto także numer dowodu osobistego i numer PESEL. Laureaci Nagród zobowiązani są złożyć oświadczenie, że wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z Loterią, w tym wydania Nagrody i oświadczenia, iż nie są osobą, o której mowa w § 4 pkt 2 Regulaminu.  

4.     Laureat Nagrody może złożyć również oświadczenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie dla celów marketingowych TIME i/lub Organizatora swoich danych osobowych, wizerunku i głosu za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych i / lub złożyć oświadczenie, że wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogę elektroniczną. Złożenie powyższego oświadczenia jest dobrowolne i nie wpływa na prawo do Nagrody.

5.     Organizator zastrzega, że rozmowy telefoniczne z Laureatami będą nagrywane. Nagranie rozmowy zostanie na żądanie danego Laureata udostępnione w oddziale Organizatora, w Warszawie (00-515 Warszawa, ul. Żurawia 32/34) w okresie trwania Loterii. Nagrania rozmów będą przechowywane przez Organizatora przez okres 5 lat.

6.     Laureat traci prawo do Nagrody w przypadku, gdy: nie spełnia warunków niniejszego Regulaminu, nie jest osobą uprawnioną do wzięcia udziału w Loterii lub odmawia podania danych osobowych, złożenia oświadczeń niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Loterii lub odmawia odbioru Nagrody albo nie dokona odbioru Nagrody w terminie do 11 września 2020 roku.   

§ 10

Miejsce i termin wydawania wygranych.

1.     Pieniężne Nagrody Główne zostaną przekazane przelewem na konto bankowe danego Laureata lub przekazem pocztowym na adres danego Laureata, wskazany przez każdego z Laureatów w rozmowie telefonicznej, o której mowa w § 9 pkt 2 - 3 Regulaminu, w terminie do dnia 11 września 2020 roku.

2.     Rzeczowe Nagrody Gwarantowane zostaną przekazane na rzecz ich Laureatów pocztą kurierską, na adres Laureata wskazany przez niego w rozmowie telefonicznej, o której mowa w § 9 pkt 2 - 3 Regulaminu, w terminie do 11 września 2020 roku.

3.     Wydanie Nagród zostanie zakończone do dnia 11 września 2020 roku. W przypadku gdy Laureat nie otrzyma Nagrody, przekazanej przez Organizatora w sposób określony w punkcie 1 i 2 niniejszego paragrafu, ze względu na podanie błędnych danych, dana Nagroda pozostanie w dyspozycji Organizatora.

4.     Wydanie Nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa podatkowego. Organizator jako płatnik podatku od nagród, obliczy, pobierze i odprowadzi należny podatek.

5.     Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureat a danej Nagrody.

§ 11

Tryb i terminy rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń.

1.     Wszelkie reklamacje w związku z Loterią należy zgłaszać na piśmie, na adres oddziału Organizatora: 00-515 Warszawa, ulica Żurawia 32/34, wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem, podaniem daty i miejsca zdarzenia i treści żądania oraz podaniem imienia, nazwiska, dokładnego adresu Uczestnika i numeru telefonu, za pomocą którego Uczestnik dokonywał Zgłoszeń w ramach Loterii, w czasie trwania Loterii, jednak nie później niż w terminie do dnia 25 września 2020 roku. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.

2.     Reklamacje związane z Loterią rozstrzyga Komisja Nadzoru na podstawie Regulaminu w terminie 10 dni roboczych od daty ich otrzymania przez Organizatora. 

3.     W przedmiocie reklamacji wiążąca jest decyzja Organizatora. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym, wysłanym na adres wskazany w reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji, wraz z zawiadomieniem o sposobie jej rozpatrzenia zakończy się do dnia 9 października 2020 roku.

4.     Regulamin Loterii dostępny jest w oddziale Organizatora: 00-515 Warszawa, ulica Żurawia 32/34, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 16:00 oraz na stronie internetowej: www.2win.pl i/lub www.eska.pl wczasie trwania Loterii. Każdy Uczestnik w czasie trwania Loterii może otrzymać kopię Regulaminu, pod warunkiem przesłania pisemnej prośby na adres Organizatora: 00-515 Warszawa, ulica Żurawia 32/34, (z dopiskiem: „REGULAMIN LOTERIA WYGRAJ LATO Z RADIEM ESKA”). 

5.     Wszelkie roszczenia Uczestnika w stosunku do Organizatora z tytułu urządzenia Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. 

6.     Wszelkie ewentualne spory związane z przeprowadzaniem Loterii rozpatrywane będą przez właściwy miejscowo sąd powszechny.

7.     W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2019.369 tj. ze zm.).

8.     Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie dokonane Zgłoszenia przez Uczestników oraz za podanie przez Uczestnika nieprawdziwych danych.

§ 12

Wartość puli nagród.

1.     W Loterii zostaną przyznane następujące nagrody (zwane w Regulaminie: „Nagrody” / „Nagroda”): 

a)     nagrody główne, zwane w Regulaminie: „Nagrody Główne”, w ilości nie większej niż 120 (sto dwadzieścia),

b)    nagrody dodatkowe, zwane w Regulaminie: „Nagrody Gwarantowane”,

2.     Nagrody Główne stanowią nagrody pieniężne, w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) brutto każda. Łączna pula wszystkich Nagród Podstawowych wynosi 240.000,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy złotych) brutto.

3.     W przypadku, gdy podczas którejkolwiek z Rund Dziennych nie zostanie przyznana Nagroda Główna, kwota tej Nagrody wraca do puli Nagród i przechodzi w całości do kolejnej Rundy Dziennej przeprowadzanej w tym lub w kolejnym dniu i powiększy kwotę Nagrody Głównej Rundy Dziennej w kolejnej Rundzie (Kumulacja), z zastrzeżeniem, że jeżeli opisany powyżej przypadek będzie dotyczył ostatniej Rundy Dziennej przeprowadzanej w dniu 28 sierpnia 2020 roku, to Nagroda Główna pozostanie w rękach Organizatora. Organizator każdorazowo poinformuje Uczestników na antenie Radia ESKA o maksymalnej wysokości Nagrody Głównej i o ewentualnej Kumulacji.

4.     Nagrody Gwarantowane stanowią nagrody rzeczowe - gadżety Radia ESKA,  o wartości nie większej niż 75,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć złotych) brutto każda. Łączna pula wszystkich Nagród Gwarantowanych wynosi 18.000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych) brutto.

5.     Łączna pula wszystkich Nagród wynosi 258.000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) brutto. 

6.     Laureat nie może przenieść prawa do Nagrody na osoby trzecie.