Regulamin Loterii Audioteksowej   

 „Twój Szczęśliwy Numer VOX FM”

 

§ 1
Nazwa loterii audioteksowej.

Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej, pod nazwą: „Twój Szczęśliwy Numer VOX FM” (zwanej dalej "Loterią").

§ 2

Podmiot urządzający Loterię.

Organizatorem Loterii jest 2Win sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Robotnicza 70J, 53-608 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000678709, NIP 7123340085, o kapitale zakładowym 42.000,00 zł, (zwana dalej Organizatorem), działająca na zlecenie Time S.A., z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 04-190), przy ulicy Jubilerskiej 10, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000295857, NIP: 526-10-04-620, REGON 010750727, z kapitałem zakładowym w wysokości 25.070.000,00 złotych lub podmiotu wskazanego przez Time S.A. (zwanej dalej „Time”).

§ 3

Nazwa organu wydającego zezwolenie.

Loteria organizowana jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U.2019.847 tj. ze zm.), na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu.

§ 4

Zasady prowadzenia Loterii.

1.    Uczestnikami Loterii (dalej "Uczestnik" / „Uczestnicy”), jak również laureatami w Loterii mogą być - z zastrzeżeniem postanowienia § 4 pkt 2 Regulaminu - wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będące posiadaczem karty SIM jednego z operatorów sieci telefonii komórkowej działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub które zostały upoważnione przez posiadacza karty SIM do wzięcia udziału w Loterii używając należącego do niego numeru telefonu.

2.    W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Loterii, a także wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo, osoby pozostające w faktycznym pożyciu i osoby pozostające w stosunku przysposobienia z pracownikami i przedstawicielami Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Loterii.

3.    Przystąpienie do Loterii - poprzez przesłanie prawidłowego Zgłoszenia oznacza, że Uczestnik zapoznał się z jej zasadami określonymi w Regulaminie i je akceptuje.

4.    Informacje i materiały dotyczące Loterii (dalej: „Materiały Informacyjne”) są emitowane na antenie Radia VOX FM oraz zawarte w komunikacji SMS w okresie od 6 lipca 2020 roku do 31 lipca 2020 roku oraz publikowane na stronie internetowej: www.2win.pl i/lub www.voxfm.pl i/lub innej stronie internetowej wskazanej przez Organizatora, w okresie od dnia 6 lipca 2020 roku do dnia 31 sierpnia 2020 roku. W Materiałach Informacyjnych są zawarte informacje: kto jest organizatorem Loterii, gdzie można zapoznać się z Regulaminem Loterii, jakie są zasady udziału w Loterii, w tym sposób dokonywania Zgłoszenia/Zgłoszeń oraz numer telefonu, na który Uczestnik przesyła SMS w celu dokonania Zgłoszenia, wraz ze wskazaniem warunków ubiegania się o Nagrody. Powyższe Materiały zawierają również informację o koszcie wiadomości SMS przesyłanej na numer wskazany przez Organizatora, który wynosi 2,46 zł brutto i koszcie wiadomości SMS przesyłanej poprzez dedykowaną bramkę SMS udostępnioną przez Organizatora na stronie internetowej, który wynosi 2,46 zł brutto oraz koszcie nabycia Pakietu SMS, który stanowi iloczyn kwoty 2,46 zł brutto i ilości SMS-ów w Pakiecie.

5.    Regulamin dostępny jest w dwóch formach: w formie pisemnej w oddziale Organizatora w Warszawie (00-515), przy ulicy Żurawiej 32/34 oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej: www.2win.pl i/lub na stronie: www.voxfm.pl i/lub na innej stronie internetowej wskazanej przez Organizatora, przez cały czas trwania Loterii. Informacja o miejscu publikacji Regulaminu jest również zawarta w wiadomości SMS i/lub w wiadomości e-mail przesyłanej przez Organizatora do Uczestników, w odpowiedzi na Zgłoszenie do Loterii, o której mowa w § 4 pkt 25 Regulaminu.  

6.    Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Administratorem danych osobowych (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) jest Organizator: 2Win sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Robotnicza 70J, 53-608 Wrocław, adres do korespondencji: 00-515 Warszawa, ulica Żurawia 32/34, adres e-mail: iod@2win.pl („Administrator”), który może powierzyć przetwarzanie danych osobowych: Time S.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 04-190), przy ulicy Jubilerskiej 10, adres e-mail: iod@grupazpr.pl, na podstawie art. 28 – 29 RODO. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych są tożsame z danymi kontaktowymi Administratora wskazanymi w zdaniu poprzednim. Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych uczestników loterii podmiotom biorącym udział w obsłudze loterii, tj. podmiotom zapewniającym komunikację z Administratorem (takim jak operatorzy telekomunikacyjni lub integratorzy telekomunikacyjni, pełnomocnicy prawni) oraz podmiotom biorącym udział w wydaniu lub doręczeniu Nagrody. 

7.    Dane osobowe Uczestników (w zakresie: imię, numer telefonu, adres e-mail, głos), Laureatów Nagród (w zakresie: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, głos, adres zamieszkania) i Laureatów Nagród o wartości powyżej 2.280 zł (w zakresie: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, głos, numer PESEL, numer dowodu osobistego, numer konta bankowego) przetwarzane są w zakresie i w celach niezbędnych do przeprowadzenia Loterii, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami oraz wydania Nagród Laureatom. Dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji postanowień regulaminu oraz zgodnie treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania są czynności związane z wykonaniem umowy zawartej w trybie akceptacji regulaminu oraz gdy ma to zastosowanie, zgoda osoby, której dane dotyczą. W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania jest także zgoda osoby, której dane dotyczą odbiorcami danych osobowych są podmioty wskazane w treści przedmiotowych zgód. Dane będą przetwarzane na potrzeby wykonania umowy w okresie 7 lat (przedawnienie roszczeń), natomiast dane przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą w tym wycofanie udzielonej zgody, można wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując dane kontaktowe Administratora lub Inspektora Ochrony Danych wskazane we wstępie. Uczestnikowi loterii przysługuje także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Uczestnicy podają dane dobrowolnie, z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych uniemożliwi wydanie Nagród. Dane osobowe Uczestnika mogą być profilowane, tj. na podstawie aktywności Uczestnika w Loterii może on otrzymywać indywidulane propozycje związane z udziałem w Loterii i zwiększeniem szans na danego uczestnika na zdobycie Nagrody. Wówczas skutkiem aktywności Uczestnika (udzielenie odpowiedzi albo brak udzielenia odpowiedzi na otrzymywane wiadomości SMS lub połączenia telefoniczne lub wiadomości email) może być przydzielenie do określonych grup zindywidualizowanych ofert bonusowych. W wyniku takiego profilowania Administrator będzie kierował do Uczestnika charakteryzującego się oznaczonym stopniem aktywności w Loterii nieodpłatne, bonusowe wiadomości SMS lub email z informacjami o możliwości i sposobach zwielokrotnienia przez Uczestnika jego Zgłoszenia.

8.    Uczestnicy mogą wyrazić odrębną zgodę na przetwarzanie dla celów marketingowych Time i/lub Organizatora ich danych osobowych, wizerunku i głosu za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych oraz złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną. W przypadku wyrażenia takiej zgody, czy też złożenia oświadczenia, nie są oni uprawnieni do otrzymania wynagrodzenia z tego tytułu. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną jest dobrowolne i w żaden sposób nie wpływa na udział takiego Uczestnika w Loterii, jak również na jego uprawnienie do otrzymania Nagrody.

9.    Warunkiem przystąpienia do Loterii, a tym samym uzyskania możliwości ubiegania się o Nagrody, jest dokonanie prawidłowego zgłoszenia w dniach od 6 lipca 2020 roku do dnia 31 lipca 2020 roku (w treści Regulaminu zwane „Zgłoszenie/Zgłoszenia”). Zgłoszenie bierze udział w Loterii, jeżeli zostało zarejestrowane we wskazanym powyżej okresie w systemie teleinformatycznym Organizatora.

10. Zgłoszenia dokonuje się poprzez przesłanie odpłatnej wiadomości SMS na numer wskazany w Materiałach Informacyjnych i przez osobę prowadzącą audycję / program na antenie Radia VOX FM, w której należy wpisać treść wskazaną przez Organizatora w Materiałach Informacyjnych lub poprzez przesłanie odpłatnej wiadomości SMS za pośrednictwem dedykowanej bramki SMS udostępnionej przez Organizatora na stronie internetowej, zgodnie z warunkami opisanymi w § 4 pkt 11 Regulaminu.

11. Uczestnik dokonuje Zgłoszenia wysyłając wiadomość SMS poprzez dedykowaną bramkę SMS udostępnioną przez Organizatora na stronie internetowej wskazanej w Materiałach Informacyjnych albo z wykorzystaniem aplikacji mobilnej wskazanej przez Organizatora w Materiałach Informacyjnych. Uczestnik ma możliwość wysłania dowolnej ilości wiadomości SMS - dokonania dowolnej ilości Zgłoszeń, np. w ramach pakietu zawierającego określoną ilość wiadomości SMS (w treści Regulaminu zwanego: Pakiet SMS/Pakiety SMS) i/lub dokonanie Zgłoszenia (wysłania wiadomości SMS, w tym w ramach Pakietu SMS) biorących udział w większej liczbie Losowań, poprzez wybór interesującej Uczestnika liczby wiadomości SMS lub Pakietu SMS, korzystając z zamieszczonego na stronie linku wskazującego ilość SMS-ów, Pakiet SMS  i/lub liczbę Losowań. Uczestnik dokonuje płatności za SMS (Pakiet SMS) przesłany poprzez dedykowaną bramkę SMS jednorazowo lub cyklicznie, za pośrednictwem usług płatniczych udostępnionych na stronie internetowej operatora płatności lub innej stronie internetowej udostępnionej przez Organizatora. Uczestnik, przed dokonaniem płatności, powinien podać swój adres e-mail i swój numer telefonu, z wyjątkiem przypadku, gdy rozpoznanie numeru telefonu odbywa się automatycznie przez system teleinformatyczny Organizatora podczas dokonywania Zgłoszenia poprzez dedykowaną bramkę SMS. Zgłoszenie dokonane w sposób opisany powyżej jest rejestrowane z chwilą odebrania przez system informatyczny Organizatora SMS-a przesłanego poprzez dedykowaną bramkę SMS. Po zarejestrowaniu Zgłoszenia przesłanego poprzez dedykowaną bramkę SMS w systemie informatycznym Organizatora, Uczestnik otrzymuje od Organizatora zwrotną, nieodpłatną wiadomość SMS potwierdzającą przesłanie Zgłoszenia i/lub wiadomość e-mail wysłaną na adres poczty elektronicznej, który podał dokonując Zgłoszenia w sposób opisany powyżej. Wyłącznie przesłanie wiadomości SMS, w sposób opisany powyżej,jest rozumiane jako przesłanie prawidłowego Zgłoszenia. Każdy SMS przesłany poprzez dedykowaną bramkę SMS przypisany jest do numeru telefonu Uczestnika, który podał dokonując Zgłoszenia. Każda wiadomość SMS przesłana poprzez dedykowaną bramkę SMS traktowana jest jako jedno Zgłoszenie, zastrzeżeniem postanowienia § 4 pkt 27 Regulaminu. Organizator zastrzega, że w odniesieniu do Zgłoszenia dokonanego w sposób opisany powyżej nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 tj. ze zm.), w szczególności dotyczące prawa odstąpienia od umowy.

12. Koszt wiadomości SMS przesyłanej na odpłatny numer wskazany przez Organizatora (koszt Zgłoszenia) wynosi 2,46 zł brutto. Koszt przesłania wiadomości SMS poprzez dedykowaną bramkę SMS na stronie internetowej (koszt Zgłoszenia) wynosi 2,46 zł brutto.Koszt nabycia Pakietu SMS stanowi iloczyn kwoty 2,46 zł brutto i ilości SMS-ów w Pakiecie.

13. W okresie od 6 lipca 2020 roku do dnia 31 lipca2020 roku, w dniach od poniedziałku do piątku, przeprowadzane są rundy dzienne („Rundy Dzienne”) i/lub rundy specjalne („Rundy Specjalne”), podczas których Uczestnicy ubiegają się o Nagrody (Gwarantowane, Główne, Pocieszenia). W trakcie emisji programów/audycji na antenie Radia VOX FM, osoba prowadząca program/audycję na antenie Radia VOX FM i/lub Organizator w komunikacji SMS lub e-mail, informuje o rozpoczęciu i zakończeniu danej Rundy Dziennej lub Rundy Specjalnej. Czas trwania danej Rundy (Dziennej/Specjalnej) liczy się od momentu ogłoszenia przez osobę prowadzącą audycję/program na antenie Radia VOX FM rozpoczęcia Rundy do czasu ogłoszenia przez tę osobę jej zakończenia. We wskazanych powyżej dniach, Organizator przeprowadzi do 4 (czterech) Rund Dziennych lub Rund Dziennych i Rund Specjalnych. Rundy są przeprowadzane w wyznaczonych przez Organizatora przedziałach czasowych. Organizator zastrzega sobie prawo swobodnego określania przedziału czasowego danej Rundy (Dziennej lub Specjalnej). Informacja o czasie przeprowadzenia Rund (Dziennych /Specjalnych) oraz o ilości Rund (Dziennych/Specjalnych) w danym dniu będzie podana w komunikacji SMS i/lub w komunikacji email oraz może zostać podana na antenie Radia VOX FM.

14. Do każdej z Rund Dziennych jest przypisane przynajmniej jedna z dziesięciu cyfr od 0 (zero) do 9 (dziewięć), w treści regulaminu zwana Szczęśliwa Cyfra/ Szczęśliwe Cyfry. Szczęśliwa Cyfra/Szczęśliwe Cyfry przypisane do danej Rundy Dziennej ogłasza osoba prowadząca program/audycję na antenie Radia VOX FM i/lub Organizator w komunikacji SMS lub w komunikacji email.

15. Udział w danej Rundzie Dziennej biorą Uczestnicy, którzy przesłali Zgłoszenie w czasie trwania tej Rundy, i których numer telefonu zawiera przynajmniej jedną ze Szczęśliwych Cyfr przypisanych do tej Rundy Dziennej. Przesłanie prawidłowego Zgłoszenia po terminie zakończenia danej Rundy Dziennej uprawnia do udziału w najbliższej, kolejnej Rundzie (Dziennej lub Specjalnej), w tym samym dniu lub w kolejnym dniu prowadzenia Rund Dziennych lub Specjalnych, do której jest przypisana taka sama Szczęśliwa Cyfra/Szczęśliwe Cyfry. W przypadku, gdy Uczestnik wyśle prawidłowe Zgłoszenie z telefonu, którego numer nie zawiera żadnej z Szczęśliwych Cyfr, weźmie udział w najbliższej kolejnej Rundzie (Dziennej lub Specjalnej), w tym samym dniu lub w kolejnym dniu prowadzenia Rund Dziennych lub Specjalnych, do której jest przypisana Szczęśliwa Cyfra/Szczęśliwe Cyfry, którą zawiera jego numer telefonu.

16. Po zakończeniu każdej z Rund (Dziennych/Specjalnych) i przed rozpoczęciem kolejnej Rundy (Dziennej/Specjalnej), odbywa się losowanie Uczestników pretendujących do Nagrody (Gwarantowanej, Głównej, Pocieszenia) w danej Rundzie (Dziennej/Specjalnej), na zasadach określonych w § 7 Regulaminu (w treści Regulaminu zwane „Losowanie/Losowania”). W Losowaniu biorą udział wszyscy Uczestnicy, którzy przesłali prawidłowe Zgłoszenie w czasie trwania danej Rundy Dziennej lub przesłali prawidłowe Zgłoszenia w czasie trwania danej Rundy Specjalnej i, których numer telefonu zawiera przynajmniej jedną ze Szczęśliwych Cyfr przypisanych do tej Rundy Dziennej lub Specjalnej. Podczas Losowania zostaje wyłoniony 1 (jeden) Uczestnik pretendujący do Nagrody (Gwarantowanej, Głównej, Pocieszenia), w danej Rundzie (Dziennej/ Specjalnej) oraz 2 (dwóch) kandydatów rezerwowych pretendujących do Nagrody (Gwarantowanej, Głównej, Pocieszenia). 

17. Po zakończeniu danej Rundy Dziennej, po zakończeniu losowania - osoba prowadząca audycję/program na antenie Radia VOX FM podejmuje, na antenie, jedną próbę nawiązania połączenia telefonicznego z Uczestnikiem pretendującym do Nagrody (Gwarantowanej, Głównej, Pocieszenia), wyłonionym podczas Losowania.

18. W celu uzyskania połączenia z Uczestnikiem, o którym mowa w § 4 pkt 17 powyżej, prowadzący audycję/program na antenie Radia VOX FM oczekuje za każdym razem do pięciu sygnałów. W przypadku, gdy nie powiedzie się próba nawiązania połączenia telefonicznego z Uczestnikiem wyłonionym podczas Losowania, to traci on prawo do ubiegania się o Nagrodę (Gwarantowaną, Główną, Pocieszenia), a osoba prowadząca audycję/program na antenie Radia VOX FM podejmuje próbę nawiązania połączenia telefonicznego z pierwszym kandydatem rezerwowym pretendującym do Nagrody (Gwarantowanej, Głównej, Pocieszenia) w danej Rundzie. Przez nieudaną próbę połączenia z Uczestnikiem pretendującym do Nagrody rozumie się nie odebranie połączenia, przez 5 sygnałów, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. włączenie się sygnału zajętości, przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny, włączenie się sygnału faksu, poczty głosowej lub automatycznej sekretarki). Zasady opisane powyżej stosuje się w każdym przypadku próby nawiązania kontaktu z Uczestnikiem pretendującym do Nagrody (Gwarantowanej, Głównej, Pocieszenia). Opisane powyżej próby nawiązania połączenia z Uczestnikiem pretendującym do Nagrody (Gwarantowanej, Głównej, Pocieszenia) będą podejmowane aż do wyczerpania listy kandydatów rezerwowych. W przypadku, gdy nie powiedzie się próba nawiązania połączenia telefonicznego na antenie z Uczestnikiem pretendującym do Nagrody (Gwarantowanej, Głównej, Pocieszenia) i z żadnym z kandydatów rezerwowych, to gra o Nagrodę (Gwarantowaną, Główną, Pocieszenia) nie odbywa się.

19. Uczestnik wyłoniony podczas Losowania, którego numer telefonu zawiera przynajmniej jedną ze Szczęśliwych Cyfr przypisanych do tej Rundy Dziennej i, który odebrał połącznie telefoniczne inicjowane przez Organizatora i wziął udział w audycji na żywo na antenie Radia VOX FM uzyskuje prawo do Nagrody Gwarantowanej oraz ma możliwość ubiegania się o Nagrodę Główną.

20. Laureat Nagrody Gwarantowanej, który zdecydował się na grę o Nagrodę Główną, traci prawo do Nagrody Gwarantowanej.

21. Gra o Nagrodę Główną podczas Rundy Dziennej odbywa się na antenie Radia VOX FM w audycji na żywo. Uczestnik ubiegający się o Nagrodę Główną, podczas rozmowy na antenie z osobą prowadząca audycję na żywo, podaje jedną z cyfr od 0 (zero) do 9 (dziewięć), w treści Regulaminu zwaną Szczęśliwy Numer. Uczestnik może zmienić wskazany przez siebie Szczęśliwy Numer, przed dokonaniem ostatecznego wyboru. Osoba prowadząca audycję zadaje pytanie, czy wskazany przez Uczestnika Szczęśliwy Numer jest ostateczny, co Uczestnik musi potwierdzić. Potwierdzając, że Szczęśliwy Numer jest ostateczny Uczestnik traci możliwość jego zmiany. Następnie, osoba prowadząca audycję otwiera zapieczętowaną kopertę, w której znajdują się jedna z cyfr od 0 (zero) do 9 (dziewięć). Dla każdej Rundy Dziennej cyfra znajdująca się w kopercie jest wylosowana przez urządzenie losujące, o którym mowa w § 7 pkt 1 Regulaminu przed rozpoczęciem danej Rundy Dziennej. Jeżeli cyfra w kopercie jest tożsama ze Szczęśliwym Numerem wskazanym przez Uczestnika, to wygrywa on Nagrodę Główną. Jeżeli cyfra w kopercie nie jest tożsama ze Szczęśliwym Numerem wskazanym przez Uczestnika, to Nagroda Główna nie zostaje przyznana, a Uczestnik otrzymuje Nagrodę Pocieszenia. 

22. W przypadku, gdy podczas którejkolwiek z Rund Dziennych nie zostanie przyznana Nagroda Główna, kwota tej Nagrody wraca do puli Nagród i przechodzi w części lub w całości do kolejnej Rundy Dziennej przeprowadzanej w tym lub w kolejnym dniu i powiększy kwotę Nagrody Głównej w kolejnej Rundzie (Kumulacja), z zastrzeżeniem, że jeżeli opisany powyżej przypadek będzie dotyczył ostatniej Rundy Dziennej przeprowadzanej w dniu 31 lipca 2020 roku, to Nagroda Główna pozostanie w rękach Organizatora. Organizator każdorazowo poinformuje Uczestników na antenie Radia VOX FM i/lub w komunikacji SMS i/lub komunikacji email o maksymalnej wysokości Nagrody Głównej i o ewentualnej Kumulacji.

23. W dniach od 6 lipca 2020 roku do 31 lipca 2020 roku Organizator może przeprowadzić zamiast lub oprócz Rund Dziennych, Rundy Specjalne. Informacja o przeprowadzeniu Rund Specjalnych, o ich ilości, o czasie ich przeprowadzenia oraz o warunkach udziału w Rundzie Specjalnej będzie podana na antenie Radia VOX FM oraz w komunikacji SMS i/lub komunikacji mailowej. Odnośnie zasad udziału w Rundach Specjalnych stosuje się odpowiednio postanowienia § 4 pkt 13 - 22 Regulaminu.

24. W Rundach Specjalnych za Szczęśliwą Cyfrę mogą być uznane wszystkie cyfry od 0 (zero) do 9 (dziewięć) lub może zostać pominięty obowiązek wyboru Szczęśliwego Numeru. W przypadku, gdy w Rundzie Specjalnej za Szczęśliwą Cyfrę zostaną uznane wszystkie cyfry od 0 (zero) do 9 (dziewięć), to Uczestnicy ubiegają się o Nagrody Gwarantowane, Główne, Pocieszenia. W przypadku, gdy w Rundzie Specjalnej zostanie pominięty obowiązek wyboru Szczęśliwego Numeru, to Uczestnicy ubiegają się tylko o Nagrody Główne.

25. Przesłanie w okresie od dnia 6 lipca 2020 roku do 31 lipca 2020 roku, wiadomości SMS na odpłatny numer telefonu wskazany przez Organizatora lub przesłanie wiadomości SMS poprzez dedykowaną bramkę SMS, zgodnie z zasadami opisanymi w § 4 pkt 11 Regulaminu, jest równocześnie rozumiane jako dokonanie prawidłowego Zgłoszenia udziału w Loterii. W odpowiedzi na pierwsze dokonane Zgłoszenie Uczestnik otrzyma niezwłocznie od Organizatora potwierdzenie, że jego Zgłoszenie zostało zarejestrowane w systemie teleinformatycznym Organizatora wraz z informacjami:  kto jest organizatorem Loterii, kto przetwarza dane osobowe, gdzie można zapoznać się z Regulaminem Loterii oraz o koszcie wiadomości SMS przesyłanej na odpłatny numer telefonu wskazany przez Organizatora, który wynosi 2,00 zł + VAT (2,46 zł brutto) lub koszcie wiadomości SMS przesłanej poprzez dedykowaną bramkę SMS, który wynosi 2,46 zł brutto lub oraz koszcie nabycia Pakietu SMS, który stanowi iloczyn kwoty 2,46 zł brutto i ilości SMS-ów w Pakiecie. W przypadku Zgłoszenia dokonanego poprzez dedykowaną bramkę SMS Uczestnik może otrzymać potwierdzenie, o którym mowa powyżej wraz ze wskazanymi informacjami na adres e-mail, który poda dokonując Zgłoszenia.

26. Każde prawidłowe Zgłoszenie, dokonane w okresie od 6 lipca 2020 roku do 31 lipca 2020 roku, zgodnie z zasadami opisanymi w § 4 pkt 9 – 11 Regulaminu, zostanie zarejestrowane w systemie teleinformatycznym Organizatora. Zgłoszenia będą odbierane przez automatyczny system odbioru Organizatora, który określa datę odbioru wiadomości SMS przez wskazanie czasu według zegara automatycznego systemu odbioru z dokładnością co do sekundy.

27. Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia uprzywilejowanych przedziałów czasowych (np. godziny, dni) i/lub bonusów, w których przesłane Zgłoszenie/Zgłoszenia (także w przypadku Pakietu SMS) zostanie/zostaną zarejestrowane w systemie teleinformatycznym Organizatora z większą, ilością szans (uprawnień) do udziału w Losowaniu i/lub w większej liczbie Losowań. W takim przypadku, Zgłoszenie/Zgłoszenia (także w przypadku Pakietu SMS) przesłane w określonym przedziale czasowym lub przesłane zgodnie z instrukcjami podanymi na stronie internetowej lub w aplikacji zostanie/zostaną zarejestrowane w systemie teleinformatycznym Organizatora jako więcej niż jedna szansa (jedno uprawnienie do udziału) w Losowaniu i/lub weźmie/wezmą udział w większej liczbie Losowań. Zwiększenie ilości szans (uprawnień do udziału) w Losowaniu i/lub udział w większej liczbie Losowań, w związku z wysłaniem Zgłoszenia/Zgłoszeń (także w przypadku Pakietu SMS)) dotyczy wszystkich Uczestników spełniających warunki będące podstawą zwiększenia ilości uprawnień. O możliwości i warunkach uzyskania zwiększonej ilości uprawnień biorących udział w Losowaniu/Losowaniach tj. o wprowadzeniu uprzywilejowanych przedziałów czasowych lub bonusów oraz o ilości dodatkowych uprawnień możliwych do uzyskania podczas ich trwania, Uczestnicy spełniający warunki będące podstawą zwiększenia ilości uprawnień zostaną poinformowani przez Organizatora za pomocą bezpłatnej zwrotnej wiadomości SMS lub email lub na stronie internetowej. O uzyskanych przez Uczestnika uprawnieniach decyduje czas (godzina, minuta, sekunda) zarejestrowania zgłoszenia, wskazany przez automatyczny system odbioru organizatora lub spełnienie innych warunków określonych przez Organizatora w Materiałach Informacyjnych.

28. Prawidłowo dokonane Zgłoszenie jest rozumiane jako wyrażenie zgody na wzięcie udziału w Loterii przez osobę, która przesłała Zgłoszenie. Udział w Loterii jest dobrowolny.

29. Osoba, która przesłała prawidłowe Zgłoszenie, zgodnie z § 4 pkt 9 - 11 Regulaminu, staje się Uczestnikiem Loterii. Identyfikacja Uczestnika na potrzeby Loterii następuje poprzez numer telefonu komórkowego, z którego przesłał Zgłoszenie lub, który wskazał przesyłając SMS poprzez dedykowaną bramkę SMS. Jeden i ten sam numer telefonu komórkowego jest w czasie trwania Loterii przypisany do jednego Uczestnika. Jeden Uczestnik może dokonywać wielokrotnie Zgłoszeń. Każde Zgłoszenie bierze udział w Loterii, z zastrzeżeniem postanowienia § 7 pkt 9 i 11 Regulaminu.

30. Warunkiem ubiegania się o Nagrody w Loterii jest przesłanie przynajmniej jednego prawidłowego Zgłoszenia, w sposób określony w § 4 pkt 9 - 11 Regulaminu, w okresie od 6 lipca 2020 roku do 31 lipca 2020 roku, wyłonienie danego Uczestnika podczas Losowania, odebranie przez Uczestnika wyłonionego podczas Losowania połączenia telefonicznego inicjowanego przez przedstawiciela Organizatora oraz wzięcie udziału w audycji na żywo.  

31. Każdy Uczestnik, który przesłał prawidłowe Zgłoszenie, o którym mowa w § 4 pkt 9 -11 Regulaminu bierze udział w Losowaniu, na zasadach określonych w Regulaminie.

32. Organizator zastrzega sobie prawo wysyłania do Uczestników, w każdym dniu trwania Loterii, dodatkowych, bezpłatnych wiadomości SMS i/lub wiadomości e-mail w odpowiedzi na Zgłoszenie. Dodatkowe wiadomości SMS i/lub wiadomości e-mail będą zawierały, w szczególności, informacje dotyczące Loterii i warunków ubiegania się o Nagrody.

33. Organizator zastrzega sobie prawo do nawiązania kontaktu telefonicznego 
z Uczestnikiem, w celu przekazania informacji dotyczących Loterii. Kontakt telefoniczny jest nieodpłatny i będzie polegał na wysłuchaniu automatycznej wiadomości zawierającej informację na temat Loterii, w szczególności przebiegu Loterii i warunków ubiegania się o Nagrody. Nawiązanie kontaktu telefonicznego z Uczestnikiem ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi formy przystąpienia do Loterii. Przystąpienie do Loterii następuje w sposób opisany w § 4 pkt 9 - 11 Regulaminu.  

34. W przypadku, gdy Uczestnik nie będzie zainteresowany otrzymywaniem informacji, o których mowa w punkcie 32 oraz 33 powyżej, powinien wysłać wiadomość e-mail na adres: reklamacje@2win.pl, o treści: „STOP TWÓJ SZCZĘŚLIWY NUMER VOX FM”, wraz z numerem telefonu Uczestnika, lub wiadomość SMS o treści „STOP.VOXFM” na nieodpłatny numer telefonu 80198. Wysłanie wiadomości e-mail lub wiadomości SMS o takiej treści będzie oznaczało, że Organizator powstrzyma się od przekazywania dodatkowych informacji, chyba że Uczestnik ponownie prześle Zgłoszenie. Wysłanie wiadomości e-mail o treści: „STOP TWÓJ SZCZĘŚLIWY NUMER VOX FM” wraz z numerem telefonu Uczestnika lub wiadomości SMS o treści „STOP.VOXFM” nie oznacza pozbawienia Uczestnika udziału w losowaniu Nagród, o ile spełnił warunki określone w Regulaminie. Przesłanie ponownego Zgłoszenia stanowi kontynuację dotychczasowego udziału w Loterii danego Uczestnika. Zaprzestanie wysyłania dodatkowych informacji nastąpi nie później niż w przeciągu 1 godziny od otrzymania przez Organizatora wiadomości SMS o treści: „STOP.VOXFM” i nie później niż w przeciągu 2 (dwóch) dni roboczych od przesłania wiadomości e-mail o treści: „STOP TWÓJ SZCZĘŚLIWY NUMER VOX FM” wraz z numerem telefonu Uczestnika. Organizator zastrzega, iż wyłącznie przesłanie wiadomości SMS lub wiadomości e-mail o wskazanej powyżej treści będzie skutkować zaprzestaniem wysyłania dodatkowych wiadomości do danego Uczestnika.

35. Wszystkie wiadomości przesyłane w ramach Loterii przez Organizatora do Uczestnika, w tym wiadomości przesyłane w odpowiedzi na wiadomości SMS Uczestnika, o których mowa w § 4 pkt 4, 5, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 23, 25, 32, 33 i § 12 pkt 3 Regulaminu, są wolne od opłat.

36. Organizator Loterii audioteksowej gwarantuje, że treści wszystkich wiadomości przekazywanych do faktycznych oraz potencjalnych Uczestników Loterii zgodne są z zasadami ochrony konsumentów, w szczególności nie naruszają zbiorowych interesów konsumentów w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2019.369 tj. ze zm.).

37. Organizator oświadcza, że wiadomości SMS nie będą przesyłane do Uczestników w godzinach nocnych tj. od 22:00 do 6:00, za zastrzeżeniem przypadku, gdy dana osoba dokona Zgłoszenia w Loterii w tych godzinach, otrzyma wiadomości SMS, o których mowa w Regulaminie bezpośrednio po dokonaniu Zgłoszenia.

38. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sytuację, w której Zgłoszenie w Loterii za pośrednictwem wiadomości SMS lub dalsze wiadomości SMS nie zostaną zarejestrowane w systemie teleinformatycznym Organizatora ze względu na przekroczenie przez danego Uczestnika progu kwotowego dla usług o podwyższonej opłacie dla danego okresu rozliczeniowego określonego przez przepis art. 64a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. 2018.1954 tj.).

39. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sytuację, w której Zgłoszenie w Loterii za pośrednictwem wiadomości SMS lub dalsze wiadomości SMS wysłane zostaną przez osoby nieuprawnione. Wszelkie konsekwencje związane z uczestnictwem w Loterii z wykorzystaniem danej karty SIM przez osobę nieuprawnioną, ponosi ta osoba.

40. Organizator zastrzega, że w przypadku braku możliwości przeprowadzenia gry o którąkolwiek Nagrodę na antenie Radia VOX FM, taka gra zostanie przeprowadzona poza anteną, z odpowiednim zachowaniem zasad określonych w Regulaminie.

41. W przypadku, gdy zostanie ogłoszona żałoba narodowa, wystąpi zdarzenie losowe o wymiarze ogólnokrajowym lub międzynarodowym, to Organizator może powstrzymać się od promocji Loterii i przeprowadzenia Losowań lub przesunąć je na inny dzień.

§ 5

Obszar, na którym jest urządzana Loteria

Loteria jest organizowana na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6

Czas trwania Loterii

Loteria przeprowadzona jest w okresie od dnia 6 lipca 2020 roku do dnia 31 sierpnia 2020 roku.

§ 7

Zasady, miejsce i termin wyłaniania laureatów nagród

1.    Uczestnicy pretendujący do Nagród w Loterii, wyłaniani są w drodze Losowania. Losowania przeprowadzane są w Warszawie (00-515), przy ulicy Żurawiej 32/34 przez urządzenie losujące zarejestrowane przez Naczelnika Urzędu Celnego w Lublinie w dniu 20 marca 2015 roku zapewniające ochronę praw uczestników gry i umożliwiające losowanie zabezpieczające przypadkowość wyboru, które wyeliminuje ingerencję czynnika ludzkiego w trakcie wyłaniania Uczestników pretendujących do Nagród w Loterii.

2.    Losowania odbywają się w dniach od 6 lipca 2020 roku do 31 lipca 2020 roku. W Losowaniu mającym na celu wyłonienie Uczestnika pretendującego do Nagrody (Gwarantowanej, Głównej, Pocieszenia) dla danej Rundy Dziennej biorą udział wszyscy Uczestnicy, którzy dokonali prawidłowego Zgłoszenia w czasie trwania tej Rundy przed dokonaniem Losowania.

3.    W każdym Losowaniu mającym na celu wyłonienie Uczestnika pretendującego do Nagrody zostanie wyłoniony 1 (jeden) Uczestnik pretendujący do Nagrody i 2 (dwóch) kandydatów rezerwowych pretendujących do Nagrody.  

4.    Nagroda Główna w danej Rundzie Dziennej, z zastrzeżeniem postanowienia § 7 pkt 9 i 11 Regulaminu, przyznana jest temu Uczestnikowi, który został wyłoniony podczas Losowania, odebrał połączenie telefoniczne inicjowane przez przedstawiciela Organizatora, o którym mowa w § 4 pkt 17 i 18 Regulaminu, jego numer telefonu zawiera przynajmniej jedną ze Szczęśliwych Cyfr przypisanych do tej Rundy Dziennej,wziął udział w audycji na żywo na antenie Radia VOX FM i wskazany przez niego Szczęśliwy Numer jest tożsamy z wylosowaną cyfrą w kopercie.    

5.    Nagroda Gwarantowana w danej Rundzie Dziennej, z zastrzeżeniem postanowienia § 7 pkt 9 i 11 Regulaminu, przyznana jest temu Uczestnikowi, który został wyłoniony podczas Losowania, odebrał połączenie telefoniczne inicjowane przez przedstawiciela Organizatora, o którym mowa w § 4 pkt 17 i 18 Regulaminu, jego numer telefonu zawiera przynajmniej jedną ze Szczęśliwych Cyfr przypisanych do tej Rundy Dziennej i wziął udział w audycji na żywo na antenie Radia VOX FM i nie zdecydował się na grę o Nagrodę Główną.

6.    Nagroda Pocieszenia w danej Rundzie Dziennej, z zastrzeżeniem postanowienia § 7 pkt 9 i 11 Regulaminu, przyznana jest temu Uczestnikowi, który został wyłoniony podczas Losowania, odebrał połączenie telefoniczne inicjowane przez przedstawiciela Organizatora, o którym mowa w § 4 pkt 17 i 18 Regulaminu, jego numer telefonu zawiera przynajmniej jedną ze Szczęśliwych Cyfr przypisanych do tej Rundy Dziennej i wziął udział w audycji na żywo na antenie Radia VOX FM, ale wskazany przez niego Szczęśliwy Numer nie jest tożsamy z wylosowaną cyfrą w kopercie. 

7.    W przypadku, gdy Nagroda Główna w danej Rundzie Dziennej nie zostanie przyznana, kwota Nagrody Głównej podlega Kumulacji, zgodnie z zasadami określonymi w § 4 pkt 22 Regulaminu.

8.    Przyznawanie Nagród Głównych może odbywać się również podczas Rund Specjalnych. W czasie trwania Rundy Specjalnej, w której zostaje pominięte kryterium polegające na wskazaniu przez Uczestnika Szczęśliwego Numeru, o czym mowa w § 4 pkt 21 Regulaminu,  Nagroda Główna zostanie przyznana wylosowanemu Uczestnikowi, który odebrał połączenie telefoniczne inicjowane przez przedstawiciela Organizatora, o którym mowa w § 4 pkt 17 i 18 Regulaminu i wziął udziału w audycji na żywo. W czasie trwania Rundy Specjalnej, w której za Szczęśliwą Cyfrę mogą być uznane wszystkie cyfry od 0 (zero) do 9 (dziewięć), Nagroda Główna zostanie przyznana Uczestnikowi zgodnie z zasadami opisanymi w § 7 pkt 4 Regulaminu.  

9.    Organizator zastrzega, że każdy Uczestnik może być w ramach całej Loterii nagrodzony tylko jednokrotnie w ramach puli Nagród (Gwarantowanych, Głównych, Pocieszenia), nawet w przypadku, gdy dokonywał Zgłoszeń w Loterii z więcej niż jednego numeru telefonu. W przypadku, gdyby okazało się, że Laureatem Nagrody (Gwarantowanych, Głównych, Pocieszenia) jest osoba, która już uzyskała taką Nagrodę w Loterii, Organizator podejmie, niezwłocznie po rozmowie telefonicznej z Laureatem, próbę nawiązania połączenia z kandydatem rezerwowym do Nagrody, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

10. Identyfikacja danego Uczestnika, który stał się Laureatem następuje poprzez numer telefonu, z którego dokonał Zgłoszenia.

11. W przypadku, gdyby okazało się, że Laureatem została osoba, o której mowa w § 4 pkt 2 Regulaminu, Organizator podejmie próbę nawiązania połączenia telefonicznego z kandydatem rezerwowym do Nagrody, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

12. Wyłonienie Laureatów zostanie zakończone do dnia 31 lipca 2020 roku. W przypadku gdy do dnia 31 lipca 2020 roku nie zostanie wyłoniony Laureat którejkolwiek Nagrody, dana Nagroda pozostanie w dyspozycji Organizatora.

13. Aktualizowana lista Laureatów jest udostępniona do wglądu dla Uczestników Loterii w oddziale Organizatora w Warszawie (00-515), przy ulicy Żurawie 32/34, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 16:00, przez cały czas trwania Loterii. Organizator zastrzega sobie możliwość publikowania listy Laureatów na stronie internetowej: www.2win.pl i/lub www.voxfm.pl i/lub innej stronie internetowej wskazanej przez Organizatora przez cały okres trwania Loterii, nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2020 roku. Na liście publikowane będzie imię Laureata oraz nazwa miejscowości zamieszkania Laureata. Organizator zastrzega możliwość podania do wiadomości listy Laureatów na antenie Radia VOX FM w czasie trwania Loterii. Na antenie mogą być podane dane Laureata, jeśli Laureat wyrazi zgodę na ich ujawnienie, w przeciwnym przypadku, podane będzie wyłącznie imię Laureata oraz nazwa miejscowości zamieszkania Laureata. 

14. Z przeprowadzonych losowań oraz procedury wyłaniania Laureatów Loterii Komisja Nadzoru sporządza protokoły.

15. Fragmenty audycji emitowanych na antenie Radia VOX FM, podczas których wyłaniani będą Laureaci Nagród będą nagrywane przez Organizatora. Nagrania będą przechowywane przez okres 5 (pięciu) lat.

16. Protokoły losowań dostępne będą na żądanie Uczestnika Loterii w oddziale Organizatora w Warszawie (00-515), przy ulicy Żurawiej 32/34, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 16:00, w czasie trwania Loterii.

§ 8

Sposób zapewnienia prawidłowości urządzania Loterii

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Loterii, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Loterii oraz wyłonienia Laureatów Loterii, Organizator powoła Komisję Nadzoru i ustanowi regulamin jej działania. W skład Komisji Nadzoru wejdą osoby wyznaczone przez Organizatora, w tym osoba nadzorująca urządzenie i przebieg Loterii posiadająca wydane przez Ministra Finansów stosowne świadectwo zawodowe lub posiadająca zaświadczenie o odbyciu szkolenia, o którym mowa w art. 24b ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2019.369 tj. ze zm.).

§ 9

Sposób i termin ogłaszania wyników

1.    O uzyskaniu Nagrody (Gwarantowanej, Głównej, Pocieszenia) Laureaci zostają poinformowani w trakcie udziału w audycji na żywo na antenie Radia VOX FM, przez osobę prowadzącą audycję.

2.    O sposobie odbioru Nagrody (Gwarantowanej, Głównej, Pocieszenia) Laureaci zostaną powiadomieni przez Organizatora telefonicznie, po zakończeniu audycji na żywo, w tym samym dniu, w którym uzyskali Nagrodę (Gwarantowanej, Głównej Pocieszenia), pod numerem telefonu, za pośrednictwem którego dany Laureat dokonywał Zgłoszenia/eń.

3.    W trakcie rozmowy telefonicznej, o której mowa powyżej, Laureat Nagrody (Gwarantowanej, Głównej, Pocieszenia) jest zobowiązany podać: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer konta bankowego, a w przypadku Nagród o wartości powyżej 2.280 złotych brutto także numer dowodu osobistego i numer PESEL. Laureaci Nagród (Gwarantowanych, Głównych, Pocieszenia) zobowiązani są złożyć oświadczenie, że wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z Loterią, w tym wydania Nagrody i oświadczenia, iż nie są osobą, o której mowa w § 4 pkt 2 Regulaminu. 

4.    Laureat Nagrody może złożyć również oświadczenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie dla celów marketingowych TIME i/lub Organizatora swoich danych osobowych, wizerunku i głosu za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych i/lub złożyć oświadczenie, że wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogę elektroniczną. Złożenie powyższego oświadczenia jest dobrowolne i nie wpływa na prawo do Nagrody.

5.    Organizator zastrzega, że rozmowy telefoniczne z Laureatami będą nagrywane. Nagranie rozmowy zostanie na żądanie danego Laureata udostępnione w oddziale Organizatora, w Warszawie (00-515 Warszawa, ul. Żurawia 32/34) w okresie trwania Loterii. Nagrania rozmów będą przechowywane przez Organizatora przez okres 5 lat.

6.    Laureat traci prawo do Nagrody w przypadku, gdy: nie spełnia warunków niniejszego Regulaminu lub nie jest osobą uprawnioną do wzięcia udziału w Loterii lub odmawia podania danych osobowych, złożenia oświadczeń niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Loterii lub odmawia odbioru Nagrody albo nie dokona odbioru Nagrody w terminie do 3 sierpnia 2020 roku.   

§ 10

Miejsce i termin wydawania wygranych.

1.    Pieniężne Nagrody (Gwarantowane, Główne, Pocieszenia) zostaną przekazane przelewem na konto bankowe danego Laureata lub przekazem pocztowym na adres danego Laureata, wskazany przez każdego z Laureatów w rozmowie telefonicznej, o której mowa w § 9 pkt 2 - 3 Regulaminu, w terminie do dnia 3 sierpnia 2020 roku.

2.    Wydanie Nagród zostanie zakończone do dnia 3 sierpnia 2020 roku. W przypadku gdy Laureat nie otrzyma Nagrody (Gwarantowanej, Głównej, Pocieszenia), przekazanej przez Organizatora w sposób określony w punkcie 1 niniejszego paragrafu, ze względu na podanie błędnych danych, dana Nagroda pozostanie w dyspozycji Organizatora.

3.    Wydanie Nagród (Gwarantowanych, Głównych, Pocieszenia) nastąpi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa podatkowego. Organizator jako płatnik podatku od nagród, obliczy, pobierze i odprowadzi należny podatek.

4.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureat a danej Nagrody.

 

 

§ 11

Tryb i terminy rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń.

1.    Wszelkie reklamacje w związku z Loterią należy zgłaszać na piśmie, na adres oddziału Organizatora: 00-515 Warszawa, ulica Żurawia 32/34, wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem, podaniem daty i miejsca zdarzenia i treści żądania oraz podaniem imienia, nazwiska, dokładnego adresu Uczestnika i numeru telefonu, za pomocą którego Uczestnik dokonywał Zgłoszeń w ramach Loterii, w czasie trwania Loterii, jednak nie później niż w terminie do dnia 17 sierpnia 2020 roku. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.

2.    Reklamacje związane z Loterią rozstrzyga Komisja Nadzoru na podstawie Regulaminu w terminie 10 dni roboczych od daty ich otrzymania przez Organizatora.

3.    W przedmiocie reklamacji wiążąca jest decyzja Organizatora. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym, wysłanym na adres wskazany w reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji, wraz z zawiadomieniem o sposobie jej rozpatrzenia zakończy się do dnia 31 sierpnia 2020 roku.

4.    Regulamin Loterii dostępny jest w oddziale Organizatora: 00-515 Warszawa, ulica Żurawia 32/34, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 16:00 oraz na stronie internetowej: www.2win.pl i/lub www.voxfm.pl w czasie trwania Loterii. Każdy Uczestnik w czasie trwania Loterii może otrzymać kopię Regulaminu, pod warunkiem przesłania pisemnej prośby na adres Organizatora: 00-515 Warszawa, ulica Żurawia 32/34, (z dopiskiem: „REGULAMIN LOTERIA TWÓJ SZCZĘŚLIWY NUMER VOX FM”).

5.    Wszelkie roszczenia Uczestnika w stosunku do Organizatora z tytułu urządzenia Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

6.    Wszelkie ewentualne spory związane z przeprowadzaniem Loterii rozpatrywane będą przez właściwy miejscowo sąd powszechny.

7.    W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2019.369 tj. ze zm.).

8.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie dokonane Zgłoszenia przez Uczestników oraz za podanie przez Uczestnika nieprawdziwych danych.

§ 12

Wartość puli nagród.

1.    W Loterii zostaną przyznane następujące nagrody (zwane w Regulaminie: „Nagrody” / „Nagroda”):

a)    nagrody gwarantowane, zwane w Regulaminie „Nagrody Gwarantowane”,

b)    nagrody główne, zwane w Regulaminie: „Nagrody Główne”, w ilości nie większej niż 80 (osiemdziesiąt),

c)    nagrody pocieszenia, zwane w Regulaminie: „Nagrody Pocieszenia”.

2.    Nagrody Gwarantowane stanowią nagrody pieniężne, w wysokości 1.000 zł (słownie: jednego tysiąca złotych) brutto każda.

3.    Nagrody Pocieszenia stanowią nagrody pieniężne, w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) brutto każda.

4.    Nagrody Główne stanowią nagrody pieniężne.  Wysokość pierwszej Nagrody Głównej, o którą ubiegają się uczestnicy podczas pierwszej Rundy Dziennej (Specjalnej) w dniu 6 lipca 2020 roku, wynosi 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) brutto. W przypadku, gdy Nagroda Główna nie zostanie przyznana podczas pierwszej Rundy Dziennej (Specjalnej) przeprowadzanej w tym dniu, to cała kwota Nagrody Głównej przechodzi do kolejnej Rundy Dziennej (Specjalnej), a kwota Nagrody Głównej w kolejnych Rundach (Dziennych, Specjalnych) będzie powiększana każdorazowo o kwotę w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych) lub wielokrotności stu złotych, do czasu, aż Nagroda Główna zostanie przyznana (Kumulacja). W przypadku, gdy Nagroda Główna zostanie przyznana podczas pierwszej Rundy Dziennej (Specjalnej) przeprowadzanej w tym dniu, to w następnej Rundzie (Dziennej, Specjalnej) wysokość Nagrody Głównej wyniesie 100 zł (słownie: sto złotych) lub wielokrotność tej kwoty, a w kolejnych Rundach (Dziennych, Specjalnych) będzie powiększana każdorazowo o kwotę w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych) lub wielokrotności stu złotych, do czasu, aż Nagroda Główna zostanie przyznana (Kumulacja). Organizator określając każdorazowo kwotę Nagrody Głównej dla danej Rundy (Dziennej i /lub Specjalnej) uwzględni maksymalną wysokość puli Nagród w Loterii, tj. ustali ją w taki sposób, aby wartość przyznanych Nagród we wszystkich Rundach (Dziennych i Specjalnych) w okresie trwania Loterii nie przekroczyła maksymalnej puli Nagród. Organizator każdorazowo poinformuje Uczestników o wysokości Nagrody Głównej, kwocie kumulacji i stanie kumulacji w Materiałach Informacyjnych (między innymi, w komunikacji SMS, na antenie Radia VOX FM).

5.    Łączna pula wszystkich Nagród wynosi 90.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto.

6.    Organizator zastrzega, że w przypadku, gdy nie zostanie wyczerpana maksymalna pula Nagród, różnica pomiędzy Nagrodami wydanymi a przewidzianą pulą Nagród pozostanie w rękach Organizatora.

7.    Laureat nie może przenieść prawa do Nagrody na osoby trzecie.