Regulamin Konkursu „ODBLOKUJ NAGRODĘ”
 
§ 1
Postanowienia ogólne
1.      Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") określa warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym pod nazwą: „ODBLOKUJ NAGRODĘ” (dalej "Konkurs").
2.      Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201, poz.1540 z póź. zm). 
3.      Organizatorem Konkursu jest spółka pod firmą 2WIN Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Robotnicza 70J,
53-608 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000678709, o numerze NIP: 712-334-00-85 i kapitale zakładowym w wysokości 20.000 zł (dalej „Organizator”). Organizator wskazuje następujący adres do korespondencji oraz dane teleadresowe: 02-736 Warszawa, ul. Wróbla 24/1, tel/fax +48  22 428 13 73, adres e-mail: info@2win.pl, strona internetowa www.2win.pl.
4.      Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w okresie od dnia 12.05.2014 r. do dnia 01.02.2018 r., z podziałem na następujące edycje (dalej „Edycje”):
a) Edycja I – trwa w dniach od 12.05.2014 r. do dnia 12.11.2014 r., zaś w dniu 13.11.2014 r. zostanie przeprowadzony finał tej edycji;
b) Edycja II – trwa w dniach od 13.11.2014 r. do dnia 12.05.2015 r.. zaś w dniu 13.05.2015 r. zostanie przeprowadzony finał tej edycji;
c) Edycja III – trwa w dniach od 13.05.2015 r. do dnia 31.01.2016 r., zaś w dniu 01.02.2016 r. zostanie przeprowadzony finał tej edycji;
d) Edycja IV trwa w dniach od 01.02.2016 r. do dnia 31.07.2016 r., zaś w dniu 01.08.2016 r. zostanie przeprowadzony finał tej edycji;
e) Edycja V trwa w dniach od 01.08.2016 r. do dnia 31.01.2017 r., zaś w dniu 01.02.2017 r. zostanie przeprowadzony finał tej edycji;
f) Edycja VI trwa w dniach od 01.02.2017 r. do dnia 31.07.2017 r., zaś w dniu 01.08.2017 r. zostanie przeprowadzony finał tej edycji;
g) Edycja VII trwa w okresie 01.08.2017 r. do dnia 31.01.2018 r., zaś w dniu 01.02.2018 r. zostanie przeprowadzony finał tej edycji.
5.      Osoba przystępująca do Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu staje się jego uczestnikiem (dalej "Uczestnik") pod warunkiem zatwierdzenia niniejszego Regulaminu, w ramach czego następuje także wyrażenie zgód wymaganych Regulaminem.
6.      Uczestnikiem, może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będąca właścicielem karty SIM/USIM jednego z operatorów sieci telefonii komórkowej działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (dalej „Operator”) lub, która została upoważniona przez właściciela karty SIM/USIM do wzięcia udziału w Konkursie używając należącego do niego numeru telefonu. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w Konkursie jedynie pod warunkiem wyrażenia zgody przez przedstawiciela ustawowego, a osoby nie posiadające zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem działania w ich imieniu przedstawiciela ustawowego.
7.      W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, a także wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo, rodzeństwo wstępnych, zstępni rodzeństwa, osoby pozostające w faktycznym pożyciu i osoby pozostające w stosunku przysposobienia z pracownikami i przedstawicielami Organizatora oraz wyżej określonych podmiotów.
8.      Zgodnie z zasadami Konkursu określonymi w niniejszym Regulaminie Uczestnik:
a) wysyła wiadomości SMS (dalej „Wiadomość SMS”) zgodnie z instrukcjami otrzymywanymi od Organizatora, na nieodpłatny numer Premium SMS, wskazany przez Organizatora w materiałach reklamowych i promujących Konkurs;
b) odbiera odpłatne Wiadomości SMS ze specjalnego numeru 60177 (dalej „Wiadomości Subskrypcyjne”). Numery i opłaty są wskazane przez Organizatora w materiałach reklamowych i promujących Konkurs, jak również w Wiadomościach SMS wysyłanych do Uczestników.
9.      Koszt odebrania jednej odpłatnej Wiadomości Subskrypcyjnej z numeru Premium SMS 60177 wynosi 1 zł + 23% VAT (1,23 zł). Wszelkie opłaty związane z odbieraniem Wiadomości Subskrypcyjnych pobiera i rozlicza Operator, w sieci którego zarejestrowana jest karta SIM/USIM wykorzystywana przez Uczestnika do udziału w Konkursie – zaś sposób zapłaty i termin określa umowa o świadczenie usługi telekomunikacyjnej zawarta pomiędzy Uczestnikiem, a Operatorem, z usług którego korzysta.
10.  Informacje dotyczące Konkursu będą publikowane na stronie wap.2win.pl, za pomocą kampanii w Internecie oraz mobilemarketingowych w okresie od dnia 12.05.2014 r. do dnia 01.02.2018 r. 
11.  Przystępując do Konkursu oraz dokonując zatwierdzenia niniejszego Regulaminu Uczestnik:
a) oświadcza, że zdaje sobie sprawę, iż uczestnictwo w Konkursie pociąga za sobą obowiązek zapłaty za Wiadomości Subskrypcyjne;
b) wyraża zgodę na uczestnictwo w Konkursie i że wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia zobowiązań konkursowych Organizatora (dostarczanie treści cyfrowych nie zapisanych na nośniku materialnym) przed upływem terminu na odstąpienie od umowy;
c) zobowiązany jest potwierdzić, że jest świadomy utraty prawa do odstąpienia od umowy (dostarczania treści cyfrowych nie zapisanych na nośniku materialnym) z chwilą rozpoczęcia świadczeń konkursowych przez Organizatora;
d) potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulamin, zatwierdza jego postanowienia i akceptuje go w całości.
e) zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie,
f) potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie,
g przyjmuje do wiadomości, że udział w Konkursie wiąże się z otrzymywaniem nieodpłatnych Wiadomości SMS, MMS oraz komunikatów głosowych przesyłanych w formie połączenia telefonicznego związanych z Konkursem, w tym z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych urządzeń wywołujących w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. z dn. 16 lipca 2004 roku z póź. zm.), które to komunikaty będą wysyłane Uczestnikowi zgodnie z mechaniką Konkursu i stanowią część Konkursu.
12.  Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagród opisanych w § 4 poniżej (dalej „Nagroda/y”), nie można przenosić na inne osoby i podmioty.
 
§ 2
Komisja Konkursowa
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia Uczestników, którym przyznane zostaną Nagrody (dalej „Laureaci”), Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”). W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby wyznaczone przez Organizatora, zgodnie z protokołem powołania Komisji Konkursowej. 
 
§ 3
Zasady uczestnictwa w Konkursie
1.      Osoba zainteresowana przystąpieniem do Konkursu powinna dokonać zgłoszenia swojego uczestnictwa w Konkursie (dalej „Zgłoszenie”). Zgłoszenia można dokonać w okresie: od dnia 12.05.2014 r. od godziny 0:00:01, do dnia 24.04.2015 r., do godziny 23:59:59. Zgłoszenia można dokonać poprzez przesłanie Wiadomości SMS, o treści podanej w materiałach promujących Konkurs, na numer telefonu wskazany w tych materiałach przez Organizatora, celem uruchomienia subskrypcji na otrzymywanie codziennych Wiadomości Subskrypcyjnych. Koszt Wiadomości SMS aktywującej subskrypcję Wiadomości Subskrypcyjnych wynosi 0 zł. 
2.      Uczestnik, który dokonał Zgłoszenia w Etapie I albo Etapie II, nie musi dokonywać kolejnego Zgłoszenia i staje się on automatycznie Uczestnikiem kolejnych Etapów.
3.      Udział w Konkursie polega na odbieraniu Wiadomości Subskrypcyjnych oraz wykonaniu zadania konkursowego (dalej „Zadanie Konkursowe”). 
4.      Warunkiem ubiegania się o Nagrody jest wykonanie Zadania Konkursowego, które polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie otwarte. 
5.      Warunkiem otrzymania Zadania Konkursowego jest odebranie przez odpowiedniej ilości - dla danej Nagrody - Wiadomości Subskrypcyjnych zgodnie z postanowieniami §3 pkt 10 lit. a) poniżej oraz potwierdzenie udziału w finale danego Etapu, zgodnie z zapisami §3 pkt 10 lit. d) poniżej. Udział w finale danego Etapu polega na wykonaniu Zadania Konkursowego.
6.      Osoba, która dokonała Zgłoszenia zgodnie z Regulaminem, staje się Uczestnikiem Konkursu. Organizator prześle Uczestnikowi nieodpłatną Wiadomość SMS potwierdzającą zatwierdzenie przez Uczestnika Regulaminu, w tym wyrażenie, przez niego zgód przewidzianych w Regulaminie, a także link do strony www, na której umieszczony jest Regulamin. Identyfikacja Uczestnika na potrzeby Konkursu następuje poprzez numer telefonu komórkowego, z którego Uczestnik wysłał Zgłoszenie. Jeden i ten sam numer telefonu komórkowego jest w czasie trwania Konkursu przypisany do jednego Uczestnika.
7.      Warunkiem zaakceptowania Zgłoszenia przez Organizatora jest otrzymanie przez Organizatora od osoby zainteresowanej przystąpieniem do Konkursu Wiadomości SMS o treści podanej przez Organizatora w materiałach promujących Konkurs wysłanej na numer Premium SMS, wskazany przez Organizatora w tychże materiałach. 
8.      Po dokonaniu Zgłoszenia (przez co rozumie się zatwierdzenie Regulaminu w tym wyrażenie wszelkich zgód wymaganych Regulaminem) i uruchomienia subskrypcji na otrzymywanie Wiadomości Subskrypcyjnych, Uczestnik otrzyma od Organizatora na numer telefonu, z którego dokonał Zgłoszenia, Wiadomość SMS zawierającą szczegółowe informacje o kosztach ponoszonych z tytułu otrzymywania Wiadomości Subskrypcyjnych, częstotliwości otrzymywania od Organizatora płatnych Wiadomości Subskrypcyjnych w ramach subskrypcji oraz sposobie bezpłatnej rezygnacji z usługi subskrypcji. W odpowiedzi na Zgłoszenie Uczestnik otrzyma także informację o miejscu udostępnienia Regulaminu dla Uczestników wraz z informacją, że wyrażenie zgód wymaganych Regulaminem zostało przyjęte. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
9.      W przypadku, kiedy Uczestnik nie będzie zainteresowany otrzymywaniem płatnych Wiadomości Subskrypcyjnych, powinien wysłać SMS o treści STOP WYGRAM lub STOP NAGRODA pod numer 60177. Wysłanie takiej Wiadomości SMS jest bezpłatne. Jeśli Uczestnik zrezygnuje z otrzymywania Wiadomości Subskrypcyjnych, jest to równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w Konkursie. Uczestnik, który wysłał wiadomość, o której mowa w zdaniu poprzednim, zachowuje jednak prawo do ubiegania się o Nagrodę w finale najbliższego Etapu. To, o którą z Nagród Uczestnik będzie ubiegał się w finale najbliższego Etapu, jest zależne od tego, ile Wiadomości Subskrypcyjnych odebrał Uczestnik do chwili rezygnacji z otrzymywania Wiadomości Subskrypcyjnych. Jeśli Uczestnik zrezygnuje z otrzymywania Wiadomości Subskrypcyjnych, a później po raz kolejny dokona Zgłoszenia w czasie trwania tego samego Etapu, poprzednio otrzymane w ramach tego Etapu Wiadomości Subskrypcyjne zostaną uwzględnione przy ustalaniu o jaką Nagrodę może ubiegać się ten Uczestnik, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu.
10.  Zasady przebiegu Konkursu:
a) po odebraniu pierwszej Wiadomości Subskrypcyjnej Uczestnik otrzyma od Organizatora w formie Wiadomości SMS informację, że w finale najbliższego Etapu będzie się ubiegał o 100 zł. Po odebraniu Wiadomości Subskrypcyjnych od drugiej do dziesiątej, wartość Nagrody o jaką Uczestnik będzie się ubiegał w Finale, rośnie z każdą odebraną Wiadomością Subskrypcyjną o 100 zł plus nagrodę dodatkową, przewidziane w § 4 ust. 2 poniżej, co oznacza, że Uczestnik może ubiegać się finale danego Etapu o:
i.  Nagrodę nr 1, jeśli odebrał jedną Wiadomość Subskrypcyjną,
ii.  Nagrodę nr 2, jeśli odebrał dwie Wiadomości Subskrypcyjne,
iii.  Nagrodę nr 3, jeśli odebrał trzy Wiadomości Subskrypcyjne,
iv.  Nagrodę nr 4, jeśli odebrał cztery Wiadomości Subskrypcyjne,
v.  Nagrodę nr 5, jeśli odebrał pięć Wiadomości Subskrypcyjnych,
vi.  Nagrodę nr 6, jeśli odebrał sześć Wiadomości Subskrypcyjnych,
vii.  Nagrodę nr 7, jeśli odebrał siedem Wiadomości Subskrypcyjnych,
viii.  Nagrodę nr 8, jeśli odebrał osiem Wiadomości Subskrypcyjnych,
ix.  Nagrodę nr 9, jeśli odebrał dziewięć Wiadomości Subskrypcyjnych,
x.  Nagrodę nr 10, jeśli odebrał dziesięć Wiadomości Subskrypcyjnych.
b) za odebranie jedenastej i każdej kolejnej Wiadomości Subskrypcyjnej, Uczestnik otrzymuje od Organizatora Wartość Dodaną.
c) odebranie jedenastu i większej liczby Wiadomości Subskrypcyjnych umożliwia Uczestnikowi w finale najbliższego Etapu grę o nagrodę dodatkową, o której mowa w § 4 ust. 3 poniżej.
d) w finale danego Etapu, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień, Uczestnik otrzyma od Organizatora - w formie wiadomości SMS - prośbę o potwierdzenie udziału w danym finale. Uczestnik potwierdza udział w finale Etapu wysyłając Wiadomość SMS na nieodpłatny numer telefonu SMS Premium, zgodnie z instrukcją przesłaną przez Organizatora. W odpowiedzi na potwierdzenie udziału w finale danego Etapu, Uczestnik otrzymuje unikalny link umożliwiający bezpłatne wykonanie Zadania Konkursowego oraz kod niezbędny do weryfikacji danego Uczestnika.
e) w ramach danego Etapu, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu, Uczestnik może rozwiązać Zadanie Konkursowe do godziny 23:59:59 w dniu następującym po dniu, w którym odbywa się finał danego Etapu.
f) Uczestnik rozwiązuje Zadanie Konkursowe poprzez formularz (dalej: „Formularz”), znajdujący się na dedykowanej na potrzeby Konkursu stronie internetowej, do której kieruje indywidualne łącze przesłane przez Organizatora w formie bezpłatnej wiadomości SMS.
11.  Zgłoszenie uprawnia danego Uczestnika do jednokrotnego wykonania Zadania Konkursowego w ramach danego Etapu, z zastrzeżeniem, że w ramach tego Etapu otrzymał co najmniej jedną Wiadomość Subskrypcyjną. 
12.  Gdy Uczestnik rozwiązuje Zadanie Konkursowe poprzez Formularz, Organizator zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do niego o podanie danych: numeru telefonu, imienia, nazwiska i adresu. Uczestnik może również w Formularzu wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora i otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną. 
13.  Organizator zastrzega sobie prawo wysyłania, w każdym dniu trwania Konkursu, dodatkowych Wiadomości SMS, w odpowiedzi na przesłane przez Uczestnika Zgłoszenie na numer wskazany przez Organizatora w materiałach promujących Konkurs. Dodatkowe Wiadomości SMS będą zawierały informacje dotyczące przebiegu Konkursu oraz informacje o możliwości dalszego udziału w Konkursie (gry o pozostałe Nagrody).
14.  Organizator zastrzega sobie prawo do nawiązania nieodpłatnego kontaktu telefonicznego z Uczestnikiem, w celu przekazania informacji dotyczących Konkursu, maksymalnie do 3 (trzech) razy w trakcie trwania Konkursu.
 
§ 4
Nagrody
1.      W ramach każdego Etapu Organizator przewidział 10 nagród podstawowych w postaci nagrody pieniężnej, o których mowa w ust. 2 poniżej (dalej „Nagrody Podstawowe”) oraz 1 nagrodę dodatkową (dalej „Nagroda Dodatkowa”) w postaci nagrody pieniężnej oraz nagrody rzeczowej, o których mowa w ust. 3 poniżej. 
2.      W ramach każdej Edycji Organizator przewidział następujące Nagrody Podstawowe: 
a) Nagroda nr 1 – gotówka 100 zł (słownie: sto złotych), wraz z dodatkową nagrodą pieniężną, w wysokości 11 zł (słownie: jedenaście złotych). Łączna wartość Nagrody nr 1 wynosi 111 zł (słownie: sto jedenaście złotych). 
b) Nagroda nr 2 – gotówka 200 zł (słownie: dwieście złotych), wraz z dodatkową nagrodą pieniężną, w wysokości 22 zł (słownie: dwadzieścia dwa złote). Łączna wartość Nagrody nr 2 wynosi 222 zł (słownie: dwieście dwadzieścia dwa złote). 
c) Nagroda nr 3 – gotówka 300 zł (słownie: trzysta złotych), wraz z dodatkową nagrodą pieniężną, w wysokości 33 zł (słownie: trzydzieści trzy złote). Łączna wartość Nagrody nr 3 wynosi 333 zł (słownie: trzysta trzydzieści trzy złote). 
d) Nagroda nr 4 – gotówka 400 zł (słownie: czterysta złotych), wraz z dodatkową nagrodą pieniężną, w wysokości 44 zł (słownie: czterdzieści cztery złote). Łączna wartość Nagrody nr 4 wynosi 444 zł (słownie: czterysta czterdzieści cztery złote). 
e) Nagroda nr 5 – gotówka 500 zł (słownie: pięćset złotych), wraz z dodatkową nagrodą pieniężną, w wysokości 56 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć złotych). Łączna wartość Nagrody nr 5 wynosi 556 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt sześć złotych). 
f) Nagroda nr 6 – gotówka 600 zł (słownie: sześćset złotych), wraz z dodatkową nagrodą pieniężną, w wysokości 67 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem złotych). Łączna wartość Nagrody nr 6 wynosi 667 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt siedem złotych). 
g) Nagroda nr 7 – gotówka 700 zł (słownie: siedemset złotych), wraz z dodatkową nagrodą pieniężną, w wysokości 78 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem złotych). Łączna wartość Nagrody nr 7 wynosi 778 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt osiem złotych). 
h) Nagroda nr 8 – gotówka 800 zł (słownie: osiemset złotych), wraz z dodatkową nagrodą pieniężną, w wysokości 89 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć złotych). Łączna wartość Nagrody nr 8 wynosi 889 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych). 
i) Nagroda nr 9 – gotówka 900 zł (słownie: dziewięćset złotych), wraz z dodatkową nagrodą pieniężną, w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych). Łączna wartość Nagrody nr 9 wynosi 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych). 
j) Nagroda nr 10 – gotówka 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), wraz z dodatkową nagrodą pieniężną, w wysokości 111 zł (słownie: sto jedenaście złotych). Łączna wartość Nagrody nr 10 wynosi 1.111 zł (słownie: jeden tysiąc sto jedenaście złotych). 
3.      W ramach każdej Edycji Organizator przewidział 1 Nagrodę Dodatkową w postaci APPLE IPAD MINI 16GB o wartości 1.176 zł (słownie: jeden tysiąc sto siedemdziesiąt sześć złotych), wraz z dodatkową nagrodą pieniężną, w wysokości 131 zł (słownie: sto trzydzieści jeden złotych). Łączna wartość każdej Nagrody Dodatkowej wynosi 1.307 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta siedem złotych).
4.      Łączna pula wszystkich Nagród przewidzianych w każdej Edycji wynosi 7.418zł (słownie: siedem tysięcy czterysta osiemnaściezłotych).
5.      Wydanie Nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Organizator, jako płatnik podatku dochodowego od nagród obliczy, pobierze i odprowadzi należny podatek od wygranej do właściwego urzędu skarbowego. 
 
§ 5
Zasady przyznawania Nagród
1.      Spośród Uczestników, którzy dokonali prawidłowego Zgłoszenia i spełnili warunki określone w Regulaminie, Nagrody przyznane zostaną tym Uczestnikom, których odpowiedzi na dane Zadanie Konkursowe zostaną uznane za najlepsze. Laureatów wybierze Komisja Konkursowa, która przy wyborze będzie się kierowała następującymi kryteriami:
a) zgodność merytoryczna,
b) oryginalność i pomysłowość, 
c) kreatywność,
d) poprawność językowa.
Kolejność dokonywania Zgłoszeń nie ma znaczenia przy wyborze Laureata. Odpowiedź na Zadanie Konkursowe musi spełniać wszystkie określone wyżej kryteria tj. nie będą brane pod uwagę odpowiedzi, które np. spełniają kryterium oryginalności, kreatywności i poprawności, ale nie będą zgodne z tematem Zadania Konkursowego.
2.      W ramach każdej Edycji Komisja Konkursowa wyłoni łącznie 11 Laureatów, tj. po jednym Laureacie na każdą z Nagród określonych w § 4 ust. 2 powyżej oraz po jednego Laureata na Nagrodę określoną w § 4 ust. 3 powyżej.
3.      Wyłanianie Laureatów przez Komisję Konkursową zostanie zakończone
a) do dnia 10.12.2014 roku w przypadku Etapu I;
b) do dnia 10.06.2015 roku w przypadku Etapu II;
c) do dnia 29.02.2016 r. roku w przypadku Etapu III;
d) do dnia 21.08.2016 r. roku w przypadku Etapu IV;
e) do dnia 19.02.2017 r. roku w przypadku Etapu V;
f) do dnia 20.08.2017 roku w przypadku Etapu VI;
g) do dnia 18.02.2018 roku w przypadku Etapu VII.
4.      Jeden Uczestnik może zostać nagrodzony jedną Nagrodą Podstawową oraz jedną Nagrodą Dodatkową, w każdym z Etapów. 
 
§ 6
Sposób i termin ogłaszania wyników
1.      O przyznaniu Nagrody oraz o sposobie odbioru Nagrody, Laureaci zostaną powiadomieni przez Organizatora telefonicznie, pod numerem telefonu, za pośrednictwem którego Uczestnik dokonał Zgłoszenia, nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od dnia, w którym został wyłoniony dany Laureat. 
2. Przedstawiciel Organizatora podejmie 3 próby kontaktu telefonicznego z każdym Laureatem, w co najmniej godzinnych odstępach czasu. Przez nieudaną próbę połączenia z Laureatem rozumie się nie odebranie połączenia, przez co najmniej 4 sygnały, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny, włączenie się sygnału faksu lub poczty głosowej). W przypadku nieudanej próby zrealizowania połączenia z Laureatem, traci on prawo do Nagrody, a Organizator powtórzy procedurę wyłaniania Laureata, podejmując próbę nawiązania kontaktu telefonicznego z kolejnym Laureatem wyłonionym przez Komisję Konkursową. W przypadku nieudanej próby zrealizowania połączenia z drugim Laureatem, traci on prawo do Nagrody, a Organizator po raz trzeci powtórzy procedurę wyłaniania Laureata, podejmując próbę nawiązania kontaktu telefonicznego z kolejnym Laureatem wyłonionym przez Komisję Konkursową. W przypadku nieudanej próby zrealizowania połączenia z trzecim Laureatem, traci on prawo do Nagrody, a przypadająca mu Nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora. Organizator zastrzega, że każda próba nawiązania kontaktu telefonicznego z Laureatem będzie nagrywana.
3.      W trakcie rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 2 powyżej Laureat jest zobowiązany podać imię, nazwisko i adres zamieszkania, złożyć oświadczenie, iż jest osobą pełnoletnią oraz że nie jest osobą, o której mowa w § 1 ust. 7 niniejszego Regulaminu. 
4.      Organizator zastrzega, że powiadomienie Laureatów o wygraniu Nagrody następuje wyłącznie w formie opisanej powyżej w niniejszym paragrafie. 
5.      Z przeprowadzonych czynności wyłaniania Laureatów Komisja Konkursowa sporządza protokoły.
 
§ 7
Wydanie Nagród
Nagrody rzeczowe zostaną wydane Laureatom pocztą kurierską bądź pocztową przesyłką poleconą, na adres wskazany przez każdego z Laureatów w rozmowie telefonicznej, o której mowa w § 6 ust. 2 powyżej lub w Formularzu. Nagrody pieniężne zostaną wypłacone Laureatom przelewem na konto bankowe Laureata lub przekazem pocztowym, zgodnie z dyspozycją każdego z Laureatów złożoną w rozmowie telefonicznej, o której mowa w § 6 ust. 2 powyżej. W przypadku, gdy Laureat którejkolwiek Nagrody nie odbierze jej pod wskazanym przez niego adresem, dana Nagroda pozostanie w dyspozycji Organizatora. Wydanie Nagród nastąpi
a) w ramach Etapu I nie później niż do dnia 12.01.2015 r.;
b) w ramach Etapu II nie później niż dnia 10.07.2015 r.;
c) w ramach Etapu III nie później niż dnia 29.03.2016 r.;
d) w ramach Etapu IV nie później niż dnia 18.09.2016 r.;
e) w ramach Etapu V nie później niż dnia 19.03.2017 r.;
f) w ramach Etapu VI nie później niż dnia 17.09.2017 r.;
g) w ramach Etapu VII nie później niż dnia 18.03.2018 r.
 
 
 
§ 8
Dane osobowe
1.      Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w zakresie i w celach niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami i Laureatami oraz wydania im Nagród. 
2.      Uczestnicy podają dane osobowe dobrowolnie, jednak odmowa podania danych uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie, w szczególności wydanie Nagrody. 
3.      Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 
4.      Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 
5.      Administratorem danych osobowych jest Organizator – spółka pod firmą2WIN Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Robotnicza 70J, 53-608 Wrocław. 
 
§ 9
Odpowiedzialność Organizatora
1.      Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje, w której Zgłoszenie za pośrednictwem Wiadomości SMS lub dalsze Wiadomości SMS wysłane zostaną na numer Premium SMS wskazany przez Organizatora w materiałach promujących Konkurs przez osoby nieuprawnione.
2.      Organizator zapewnia, że Wiadomości Subskrypcyjne będą przesyłane Uczestnikom w sposób należyty i wolny od wad.
3.      W związku z Konkursem Organizator będzie utrzymywać w swoich bazach danych numer telefonu komórkowego, z którego zostało wykonane połączenie przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa w szczególności przez okres umożliwiający rozpatrzenie zgłoszonych reklamacji lub innych roszczeń.
4.      Organizator w ramach Konkursu nie przewiduje świadczenia usług posprzedażnych.
5.      Organizator oświadcza, że przestrzega Kodeksu dobrych praktyk w zakresie bezpiecznego korzystania z telefonów komórkowych, którego treść dostępna jest na stronie http://www.piit.org.pl/
6.      Organizator nie przewiduje obowiązku złożenia kaucji ani udzielenia innych gwarancji finansowych w związku z Konkursem.
 
§ 10
Postępowanie reklamacyjne
1.      Reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie, na adres korespondencyjny Organizatora – 02-736 Warszawa, ulica Wróbla 24/1 z dopiskiem „ODBLOKUJ NAGRODĘ”. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres uczestnika Konkursu i numer telefonu, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, nazwę Konkursu, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania.
2.      Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa na podstawie Regulaminu, w terminie 14 dni, od daty ich otrzymania przez Organizatora.
3.      Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym, wysłanym na adres wskazany w reklamacji.
 
 
§ 11
Postanowienia Końcowe
1.      Regulamin Konkursu dostępny jest w biurze Organizatora oraz - między innymi - na stronie internetowej wap.2win.pl.
2.      Operatorzy nie wykonują żadnych czynności związanych z realizacją Konkursu, z wyjątkiem udostępnienia sieci telekomunikacyjnej, pobierania opłat za odpłatne Wiadomości SMS wysłane przez Uczestnika na numer SMS Premium oraz otrzymywane przez Uczestnika Wiadomości Subskrypcyjne, o których mowa w niniejszym Regulaminie w terminach i na warunkach umowy o świadczenie usługi telekomunikacyjnej zawartej pomiędzy Uczestnikiem a danym Operatorem.
3.      W ramach Konkursu Uczestnik otrzymuje także promocyjny, bezpłatny dostęp do dodatkowej usługi „Mobilnego Biuletynu, której niezależny regulamin znajduje się na stronie wap.2win.pl. Uczestnik – po dokonaniu Zgłoszenia – otrzyma bezpłatną Wiadomość SMS z potwierdzeniem uruchomienia dodatkowej usługi „Mobilnego Biuletynu” wraz z informacją o możliwości wypisania się z niej oraz o miejscu publikacji jej regulaminu.
4.      Zgłoszenia nie spełniające wymogów określonych w Regulaminie, w szczególności niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o złych innych parametrach technicznych w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym jego czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych na nim danych są nieważne i zostaną wykluczone z Konkursu.
5.      Wszelkie ewentualne spory związane z przeprowadzaniem Konkursu rozpatrywane będą przez właściwy miejscowo sąd powszechny. W przypadku wyrażenia zgody przez Uczestnika i Organizatora, spór może zostać poddany rozstrzygnięciu w drodze pozasądowej, w szczególności sprawa może zostać skierowana do stałego polubownego sądu konsumenckiego, uzgodnionego przez Strony.
6.      W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego - art. 919 – 921 K.C. oraz przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o ochronie konsumentów.
7.      Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Uczestnicy zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie wap.2win.pl. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie 14 dni od ich opublikowania w sposób opisany w zdaniu poprzednim. Zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Uczestników.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aneks nr 1 do Regulaminu konkursu pn. „ODBLOKUJ NAGRODĘ”
z dnia 18.01.2018 r.
 
Organizator Konkursu pn. „ODBLOKUJ NAGRODĘ” (dalej „Konkurs”): 2WIN Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Robotnicza 70J, 53-608 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000678709, o numerze NIP: 712-334-00-85 i kapitale zakładowym w wysokości 20.000 zł (dalej „Organizator”) postanawia przedłużyć czas trwania Konkursu, w związku z czym wprowadza do regulaminu Konkursu następujące zmiany:
 
1.      Okres trwania Konkursu zostaje przedłużony do dnia 29.02.2020 r., w ramach którego zostanie przeprowadzony dodatkowy etap:
·        Etap VIII trwa w dniach od 01.02.2018 r. do dnia 29.02.2020 r., zaś w dniu 05.03.2020 r. zostanie przeprowadzony finał tego Etapu;
2.      Uczestnik może rozwiązać Zadanie Konkursowe do godziny 23:59:59 w dniu następującym po dniu, w którym nastąpił Finał, tzn. do 23:59:59 w dniu 06.03.2020 r.
3.      W związku przedłużeniem okresu trwania Konkursu Organizator ufundował dodatkowe Nagrody:
Nagrody Podstawowe:
Etap VIII:
       Nagroda nr 1 – gotówka 100 zł (słownie: sto złotych), wraz z dodatkową nagrodą pieniężną, w wysokości 11 zł (słownie: jedenaście złotych). Łączna wartość Nagrody Nr 1 wynosi 111 zł (słownie: sto jedenaście złotych). 
       Nagroda nr 2 – gotówka 200 zł (słownie: dwieście złotych), wraz z dodatkową nagrodą pieniężną, w wysokości 22 zł (słownie: dwadzieścia dwa złote). Łączna wartość Nagrody Nr 2 wynosi 222 zł (słownie: dwieście dwadzieścia dwa złote). 
       Nagroda nr 3 – gotówka 300 zł (słownie: trzysta złotych), wraz z dodatkową nagrodą pieniężną, w wysokości 33 zł (słownie: trzydzieści trzy złote). Łączna wartość Nagrody Nr 3 wynosi 333 zł (słownie: trzysta trzydzieści trzy złote). 
       Nagroda nr 4 – gotówka 400 zł (słownie: czterysta złotych), wraz z dodatkową nagrodą pieniężną, w wysokości 44 zł (słownie: czterdzieści cztery złote). Łączna wartość Nagrody Nr 4 wynosi 444 zł (słownie: czterysta czterdzieści cztery złote). 
       Nagroda nr 5 – gotówka 500 zł (słownie: pięćset złotych), wraz z dodatkową nagrodą pieniężną, w wysokości 56 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć złotych). Łączna wartość Nagrody Nr 5 wynosi 556 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt sześć złotych). 
       Nagroda nr 6 – gotówka 600 zł (słownie: sześćset złotych), wraz z dodatkową nagrodą pieniężną, w wysokości 67 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem złotych). Łączna wartość Nagrody Nr 6 wynosi 667 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt siedem złotych). 
       Nagroda nr 7 – gotówka 700 zł (słownie: siedemset złotych), wraz z dodatkową nagrodą pieniężną, w wysokości 78 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem złotych). Łączna wartość Nagrody Nr 7 wynosi 778 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt osiem złotych). 
       Nagroda nr 8 – gotówka 800 zł (słownie: osiemset złotych), wraz z dodatkową nagrodą pieniężną, w wysokości 89 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć złotych). Łączna wartość Nagrody Nr 8 wynosi 889 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych). 
       Nagroda nr 9 – gotówka 900 zł (słownie: dziewięćset złotych), wraz z dodatkową nagrodą pieniężną, w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych). Łączna wartość Nagrody Nr 9 wynosi 1000 zł (słownie: tysiąc złotych). 
       Nagroda nr 10 – gotówka 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych), wraz z dodatkową nagrodą pieniężną, w wysokości 111 zł (słownie: sto jedenaście złotych). Łączna wartość Nagrody Nr 10 wynosi 1.111 zł (słownie: tysiąc sto jedenaście złotych). 
Nagrody Dodatkowe:
       Etap VIII - Apple iPad Wi-Fi 32GB o wartości 1.799 zł (słownie: tysiąc siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych), wraz z dodatkową nagrodą pieniężną, w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych). Łączna wartość Nagrody Dodatkowej w Etapie VIII wynosi 1.999 zł (słownie: tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych). 
4.      Wyłonienie Laureatów Etapu VIII zostanie zakończone do dnia 27.03.2020 r.
5.      Nagrody rzeczowe zostaną wydane Laureatom pocztą kurierską bądź pocztową przesyłką poleconą, na adres wskazany przez każdego z Laureatów. Nagrody pieniężne zostaną wypłacone Laureatom przelewem na konto bankowe Laureata lub przekazem pocztowym. Nagrody dla Laureatów Etapu VIII zostaną wydane do dnia 17.04.2020 roku.
 
W pozostałych kwestiach dotyczących Etapu VIII znajdują odpowiednie
postanowienia regulaminu Konkursu. Pozostałe postanowienia regulaminu Konkursu,
niezmienione postanowieniami niniejszego Aneksu, pozostają bez zmian.
Aneks wchodzi w życie z dniem 31.01.2018 roku.
 


 
Aneks nr 2 do Regulaminu konkursu pn. „ODBLOKUJ NAGRODĘ”
z dnia 18.02.2020 r.
 
Organizator Konkursu pn. „ODBLOKUJ NAGRODĘ” (dalej „Konkurs”): 2WIN Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Robotnicza 70J, 53-608 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000678709, o numerze NIP: 712-334-00-85 i kapitale zakładowym w wysokości 20.000 zł (dalej „Organizator”). Organizator wskazuje następujący adres do korespondencji oraz dane teleadresowe: 00-515 Warszawa, ul. Żurawia 32/34 pokój 58, tel/fax +48  22 428 13 73, adres e-mail: info@2win.pl, strona internetowa www.2win.pl postanawia przedłużyć czas trwania Konkursu, w związku z czym wprowadza do regulaminu Konkursu następujące zmiany:
 
1.      Okres trwania Konkursu zostaje przedłużony do dnia 31.12.2021 r., w ramach którego zostanie przeprowadzony dodatkowy etap:
·        Etap IX trwa w dniach od 01.03.2020 r. do dnia 31.12.2021 r., zaś w dniu 03.01.2022 r. zostanie przeprowadzony finał tego Etapu;
2.      Uczestnik może rozwiązać Zadanie Konkursowe do godziny 23:59:59 w dniu następującym po dniu, w którym nastąpił Finał, tzn. do 23:59:59 w dniu 04.01.2022 r.
3.      W związku przedłużeniem okresu trwania Konkursu Organizator ufundował dodatkowe Nagrody:
Nagrody Podstawowe:
Etap IX:
       Nagroda nr 1 – gotówka 100 zł (słownie: sto złotych), wraz z dodatkową nagrodą pieniężną, w wysokości 11 zł (słownie: jedenaście złotych). Łączna wartość Nagrody Nr 1 wynosi 111 zł (słownie: sto jedenaście złotych). 
       Nagroda nr 2 – gotówka 200 zł (słownie: dwieście złotych), wraz z dodatkową nagrodą pieniężną, w wysokości 22 zł (słownie: dwadzieścia dwa złote). Łączna wartość Nagrody Nr 2 wynosi 222 zł (słownie: dwieście dwadzieścia dwa złote). 
       Nagroda nr 3 – gotówka 300 zł (słownie: trzysta złotych), wraz z dodatkową nagrodą pieniężną, w wysokości 33 zł (słownie: trzydzieści trzy złote). Łączna wartość Nagrody Nr 3 wynosi 333 zł (słownie: trzysta trzydzieści trzy złote). 
       Nagroda nr 4 – gotówka 400 zł (słownie: czterysta złotych), wraz z dodatkową nagrodą pieniężną, w wysokości 44 zł (słownie: czterdzieści cztery złote). Łączna wartość Nagrody Nr 4 wynosi 444 zł (słownie: czterysta czterdzieści cztery złote). 
       Nagroda nr 5 – gotówka 500 zł (słownie: pięćset złotych), wraz z dodatkową nagrodą pieniężną, w wysokości 56 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć złotych). Łączna wartość Nagrody Nr 5 wynosi 556 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt sześć złotych). 
       Nagroda nr 6 – gotówka 600 zł (słownie: sześćset złotych), wraz z dodatkową nagrodą pieniężną, w wysokości 67 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem złotych). Łączna wartość Nagrody Nr 6 wynosi 667 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt siedem złotych). 
       Nagroda nr 7 – gotówka 700 zł (słownie: siedemset złotych), wraz z dodatkową nagrodą pieniężną, w wysokości 78 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem złotych). Łączna wartość Nagrody Nr 7 wynosi 778 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt osiem złotych). 
       Nagroda nr 8 – gotówka 800 zł (słownie: osiemset złotych), wraz z dodatkową nagrodą pieniężną, w wysokości 89 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć złotych). Łączna wartość Nagrody Nr 8 wynosi 889 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych). 
       Nagroda nr 9 – gotówka 900 zł (słownie: dziewięćset złotych), wraz z dodatkową nagrodą pieniężną, w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych). Łączna wartość Nagrody Nr 9 wynosi 1000 zł (słownie: tysiąc złotych). 
       Nagroda nr 10 – gotówka 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych), wraz z dodatkową nagrodą pieniężną, w wysokości 111 zł (słownie: sto jedenaście złotych). Łączna wartość Nagrody Nr 10 wynosi 1.111 zł (słownie: tysiąc sto jedenaście złotych). 
Nagrody Dodatkowe:
       Etap VIX - Apple iPad Wi-Fi 32GB o wartości 1.799 zł (słownie: tysiąc siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych), wraz z dodatkową nagrodą pieniężną, w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych). Łączna wartość Nagrody Dodatkowej w Etapie IX wynosi 1.999 zł (słownie: tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych). 
4.      Wyłonienie Laureatów Etapu IX zostanie zakończone do dnia 26.01.2022 r.
5.      Nagrody rzeczowe zostaną wydane Laureatom pocztą kurierską bądź pocztową przesyłką poleconą, na adres wskazany przez każdego z Laureatów. Nagrody pieniężne zostaną wypłacone Laureatom przelewem na konto bankowe Laureata lub przekazem pocztowym. Nagrody dla Laureatów Etapu IX zostaną wydane do dnia 25.02.2022 roku.
6.      Reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie, na adres korespondencyjny Organizatora – 00-515 Warszawa, ul. Żurawia 32/34pokój 58 z dopiskiem „ODBLOKUJ NAGRODĘ”. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres uczestnika Konkursu i numer telefonu, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, nazwę Konkursu, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania.
 
W pozostałych kwestiach dotyczących Etapu IX znajdują odpowiednie
postanowienia regulaminu Konkursu. Pozostałe postanowienia regulaminu Konkursu,
niezmienione postanowieniami niniejszego Aneksu, pozostają bez zmian.
Aneks wchodzi w życie z dniem 01.03.2020roku.
 
 
 
 
INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
 
Prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy (tj. od dnia zamówienia treści cyfrowych nie udostępnionych na trwałym nośniku, w ramach Konkursu „Odblokuj Nagrodę”). 
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas: Spółkę 2WIN Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Adres do korespondencji: 00-515 Warszawa, ul. Żurawia 32/34
pokój 58, nr telefonu: (22) 428 13 73, adres e-mail: info@2win.pl, fax: (12) 446 69 09, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (załączonego do niniejszego Pouczenia), jednak nie jest to obowiązkowe.
Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług lub dostarczania treści cyfrowych nie udostępnionych na trwałym nośniku, w ramach Konkursu „Odblokuj Nagrodę” przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
 
 
Spółka 2WIN Sp. z o.o., z siedzibą swe Wrocławiu: ul. Robotnicza 70J, 53-608 Wrocław
Adres do korespondencji: 00-515 Warszawa, ul. Żurawia 32/34 pokój 58 , nr telefonu: (22) 428 13 73, adres e-mail: info@2win.pl
Ja niżej podpisany (My niżej podpisani) (*) _________________ niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy na dostarczanie treści cyfrowych nie udostępnionych na trwałym nośniku, w ramach Konkursu Odblokuj Nagrodę / sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
imię i nazwisko konsumenta(-ów):
Adres konsumenta(-ów):
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 
Data
 
{*) Niepotrzebne skreślić.