REKLAMA
GRATULUJEMY
SZCZĘŚLIWEGO KLIKNIĘCIA!
Wyślij SMS: GRA pod 7342
i wybierz nagrodę:
100 000zł w gotówce lub SAMOCHÓD!
3,69zł / regulamin na wygrana.net
ZŁAP TEN HIT - ostatnio wygrali:
13/03/2020: Monika (Wołomin)
13/03/2020: Ewelina (Wrocław)
12/03/2020: Grzegorz (Kraków)
12/03/2020: Krzysztof (Stare Babice)
11/03/2020: Andrzej (Raba Wyżna)
11/03/2020: Justyna (Chęciny)
10/03/2020: Robert (Zgierz)
więcej


Regulamin Loterii Promocyjnej
 „Złap Ten HIT!”
 
§ 1
Nazwa loterii promocyjnej
Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii promocyjnej pod nazwą: „Złap Ten HIT! (zwanej dalej "Loterią").
§ 2
Podmiot urządzający loterię.
Organizatorem Loterii jest 2Win sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Robotnicza 70J, 53-608 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000678709, NIP 7123340085, o kapitale zakładowym 42.000,00 zł, (zwana dalej Organizatorem), działająca na zlecenie Time S.A., z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 04-190), przy ulicy Jubilerskiej 10, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000295857, NIP: 526-10-04-620, REGON 010750727, z kapitałem zakładowym w wysokości 25.070.000,00 złotych lub podmiotu wskazanego przez Time S.A. (zwanej dalej „Time”).
§ 3
Nazwa organu wydającego zezwolenie.
Loteria organizowana jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U.2019.847 tj. ze zm.), na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu.
§ 4
Zasady prowadzenia Loterii.
1.     Loteria ma na celu promowanie Radia VOX i zwiększenie popularności tego Radia wśród słuchaczy.
2.     Uczestnikami Loterii (dalej "Uczestnik" / „Uczestnicy”), jak również Laureatami w Loterii mogą być, z zastrzeżeniem postanowienia § 4 pkt 3 Regulaminu wyłącznie osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które są słuchaczami Radia VOX.
3.     W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Loterii, a także wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo, osoby pozostające w faktycznym pożyciu i osoby pozostające w stosunku przysposobienia z pracownikami i przedstawicielami Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Loterii.
4.     Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem Loterii. Przystąpienie do Loterii - poprzez dokonanie prawidłowego Zgłoszenia - oznacza, iż Uczestnik zapoznał się z jej zasadami określonymi w Regulaminie i je akceptuje.
5.     Informacje i materiały dotyczące Loterii (dalej: „Materiały Informacyjne”) są emitowane na antenie Radia VOX w okresie od 20 stycznia 2020 roku do 30 listopada 2020 roku oraz są publikowane na stronach internetowych: wap.2win.pl iwww.voxfm.plw okresie od 20 stycznia 2020 roku do 5 stycznia 2021 roku.
6.     Regulamin dostępny jest w dwóch formach: w formie elektronicznej na stronach internetowych: wap.2win.pl iwww.voxfm.ploraz w formie pisemnej w oddziale Organizatora w Warszawie (00-515), przy ulicy Żurawiej 32/34.  
7.     Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Loterii następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000). Time S.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 04-190), przy ulicy Jubilerskiej 10, adres e-mail: iod@grupazpr.pl („Administrator”), która powierza przetwarzanie danych osobowych Organizatorowi – 2Win Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie art. 28 – 29 RODO. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych są tożsame z danymi kontaktowymi Administratora wskazanymi w zdaniu poprzednim. Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych uczestników loterii podmiotom biorącym udział w obsłudze loterii, tj. podmiotom zapewniającym komunikację z Administratorem (takim jak operatorzy telekomunikacyjni lub integratorzy telekomunikacyjni, pełnomocnicy prawni) oraz podmiotom biorącym udział w wydaniu lub doręczeniu Nagrody.
8.     Dane osobowe Uczestników przetwarzane są w zakresie i w celach niezbędnych do przeprowadzenia Loterii, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami oraz wydania Nagród Laureatom. Dane w zakresie: numer telefonu, imię, w celu komunikacji z Uczestnikami, a imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, numer PESEL, numer dowodu osobistego, numer konta bankowego w celu wydania Nagród Laureatom. Dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji postanowień regulaminu oraz zgodnie treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania są czynności związane z wykonaniem umowy zawartej w trybie akceptacji regulaminu, konieczność realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (w szczególności prowadzenia sprawozdawczości, prowadzenia komunikacji loteryjnej, rozpatrywania reklamacji), prawnie uzasadniony interes Administratora oraz, gdy ma to zastosowanie, zgoda osoby, której dane dotyczą. W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania jest także zgoda osoby, której dane dotyczą odbiorcami danych osobowych są podmioty wskazane w treści przedmiotowych zgód. Dane będą przetwarzane na potrzeby wykonania umowy przez czas trwania Loterii oraz po jej zakończeniu, przez okres wymagany przepisami o grach hazardowych oraz przepisami prawa podatkowego, nie dłużej niż 7 lat (przedawnienie roszczeń). Dane przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Każdy Uczestnik ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub w celach marketingowych. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego -Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą w tym wycofanie udzielonej zgody, można wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując dane kontaktowe Administratora lub Inspektora Ochrony Danych wskazane we wstępie. Uczestnicy podają dane dobrowolnie, z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych uniemożliwi wydanie Nagród.
9.     Uczestnicy mogą wyrazić odrębną zgodę na przetwarzanie dla celów marketingowych Administratora i/lub Organizatora ich danych osobowych, wizerunku i głosu za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych i/lub złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną. W przypadku wyrażenia takiej zgody, czy też złożenia oświadczenia, nie są oni uprawnieni do otrzymania wynagrodzenia z tego tytułu. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną jest dobrowolne i w żaden sposób nie wpływa na udział takiego Uczestnika w Loterii, jak również na jego uprawnienie do otrzymania Nagrody.
10. Warunkiem udziału w Loterii i ubiegania się o Nagrody jest dokonanie prawidłowego zgłoszenia (w treści Regulaminu zwane „Zgłoszenie / Zgłoszenia”), zgodnie z zasadami i w czasie wskazanym w Regulaminie.  
11. Zgłoszenia dokonuje się poprzez przesłanie wiadomości SMS na numer telefonu wskazany przez osobę prowadzącą audycję / program na antenie Radia VOX. W treści Zgłoszenia należy wpisać hasło, wskazane przez osobę prowadzącą program / audycję na antenie Radia VOX.
12. Cena wiadomości SMS, o której mowa powyżej, (koszt Zgłoszenia) jest zgodna z taryfą operatora, u którego dany Uczestnik posiada telefon.
13. Loteria podzielona jest na dwa etapy (w treści Regulaminu zwany: „Etap / Etapy”). Pierwszy Etap (w treści Regulaminu zwany: „I Etap”) trwa od dnia 20 stycznia 2020 roku do dnia 30 kwietnia 2020 roku. Drugi Etap (w treści Regulaminu zwany: „II Etap”) trwa od 31 sierpnia 2020 roku do 30 listopada 2020 roku.   
14. W każdym z Etapów gra o Nagrody odbywa się w dniach od poniedziałku do piątku, w ramach rund dziennych (w treści Regulaminu zwanych: „Runda Dzienna / Rundy Dzienne”), z zastrzeżeniem, że w I Etapie, w dniu 13 kwietnia 2020 roku i w II Etapie, w dniu: 11 listopada 2020 roku, gra o Nagrody nie odbywa się. W każdym z Etapów, w dniach wskazanych powyżej, Organizator przeprowadzi do dwóch Rund Dziennych.  
15. W czasie trwania danej Rundy Dziennej, na antenie Radia VOX osoba prowadząca audycję / program emituje piosenkę lub dźwięk, która stanowi sygnał do przesłania Zgłoszenia. Zgłoszenia dokonuje się w czasie trwania emitowanej piosenki lub dźwięku. Osoba prowadząca audycję / program na antenie Radia VOX ogłasza moment rozpoczęcia i zakończenie przyjmowania Zgłoszeń w danej Rundzie Dziennej.
16. Udział w danej Rundzie Dziennej biorą wyłącznie Uczestnicy, którzy przesłali prawidłowe Zgłoszenie, o którym mowa w § 4 pkt 10 - 11 Regulaminu, podczas trwania jednej z Rund Dziennych, w czasie przyjmowania Zgłoszeń, o którym mowa w § 4 pkt 15 Regulaminu.
17. Po zakończeniu każdej z Rund Dziennych i przed rozpoczęciem kolejnej Rundy Dziennej odbywa się losowanie Laureata Nagrody, zgodnie z zasadami określonymi w § 7 Regulaminu.
18.  Po zakończeniu danej Rundy Dziennej, po zakończeniu losowania i przed rozpoczęciem kolejnej Rundy Dziennej, osoba prowadząca audycję / program na antenie Radia VOX podejmuje, na antenie, jedną próbę nawiązania połączenia telefonicznego z Uczestnikiem pretendującym do Nagrody wyłonionym podczas Losowania.
19. W celu uzyskania połączenia z Uczestnikiem, o którym mowa w § 4 pkt 18 powyżej, prowadzący audycję / program oczekuje za każdym razem pięć sygnałów. W przypadku, gdy nie powiedzie się próba nawiązania połączenia telefonicznego z Uczestnikiem wyłonionym podczas Losowania, to traci on prawo do ubiegania się o Nagrodę, a osoba prowadząca audycję / program na antenie Radia VOX podejmuje próbę nawiązania połączenia telefonicznego z kandydatem rezerwowym do Nagrody w danej Rundzie. W przypadku, gdy nie powiedzie się próba nawiązania połączenia telefonicznego na antenie z Uczestnikiem i z kandydatem rezerwowym, to dana Nagroda pozostaje w rękach Organizatora, z zastrzeżeniem postanowienia punktu 20 poniżej. Przez nieudaną próbę połączenia z Uczestnikiem wyłonionym podczas losowania rozumie się nie odebranie połączenia, przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, włączenie się sygnału zajętości, wyłączony aparat telefoniczny, włączenie się sygnału faksu lub automatycznej sekretarki), przerwania połączenia, lub nieutrzymania połączenia. Zasady opisane powyżej stosuje się w każdym przypadku próby nawiązania kontaktu z Uczestnikiem pretendującym do Nagrody.
20. W przypadku, gdy nie powiedzie się próba nawiązania połączenia telefonicznego na antenie z Uczestnikiem i z kandydatem rezerwowym i nie zostanie przyznana Nagroda w danej Rundzie Dziennej, kwota tej Nagrody może powiększyć kwotę Nagrody w kolejnej Rundzie Dziennej (kumulacja) lub Organizator może przeprowadzić rundę dodatkową (w treści Regulaminu zwaną: „Runda Dodatkowa / Rundy Dodatkowe”), w tym samym dniu lub w kolejnym dniu gry o Nagrody. Gra o Nagrodę w Rundzie dodatkowej odbywa się zgodnie z zasadami opisanymi w punktach: 14 – 19 powyżej.    
21. Dokonanie Zgłoszenia do Loterii jest rozumiane jako wyrażenie zgody na wzięcie udziału w Loterii przez osobę, która przesłała Zgłoszenie. Udział w Loterii jest dobrowolny. W odpowiedzi na pierwsze dokonane Zgłoszenie Uczestnik otrzyma niezwłocznie od Organizatora potwierdzenie, że jego Zgłoszenie, przesłane z danego numeru telefonu zostało zarejestrowane w systemie teleinformatycznym Organizatora wraz z informacjami: kto jest organizatorem Loterii, kto jest Administratorem danych osobowych i podmiotem uprawnionym do przetwarzania danych osobowych i gdzie można zapoznać się z Regulaminem Loterii.
22. Każde prawidłowe Zgłoszenie, zgodnie z zasadami opisanymi § 4 pkt 10, 11, 15 i 16 Regulaminujest zarejestrowana w systemie teleinformatycznym Organizatora. Zgłoszenia są odbierane przez automatyczny system odbioru Organizatora, który określa datę odbioru wiadomości SMS przez wskazanie czasu według zegara automatycznego systemu odbioru z dokładnością co do sekundy
23. Osoba, która dokonała Zgłoszenia, zgodnie z Regulaminem, staje się Uczestnikiem Loterii. Identyfikacja Uczestnika na potrzeby Loterii następuje poprzez numer telefonu, z którego przesłał Zgłoszenie. Jeden i ten sam numer telefonu jest w czasie trwania Loterii przypisany do jednego Uczestnika.
24. Organizator Loterii gwarantuje, że treści wszystkich wiadomości przekazywanych do faktycznych oraz potencjalnych Uczestników Loterii zgodne są z zasadami ochrony konsumentów, w szczególności nie naruszają zbiorowych interesów konsumentów w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2019.369 tj. ze zm.).
25. Organizator zastrzega, że w przypadku braku możliwości przeprowadzenia gry o którąkolwiek Nagrodę na antenie Radia VOX FM, taka gra zostanie przeprowadzone poza anteną, z zachowaniem zasad określonych w Regulaminie.
26. W przypadku, że gdy zostanie ogłoszona żałoba narodowa, wystąpi zdarzenie losowe o wymiarze ogólnokrajowym lub międzynarodowym, to Organizator może powstrzymać się od promocji loterii i przeprowadzenia losowań lub przesunąć je na inny dzień.
§ 5
Obszar, na którym jest urządzana Loteria
Loteria jest organizowana na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 6
Czas trwania Loterii
Loteria przeprowadzona jest w okresie od dnia 20 stycznia 2020 roku do dnia 5 stycznia 2021 roku.
 
 
§ 7
Zasady, miejsce i termin wyłaniania laureatów nagród
1.     Laureaci Nagród wyłaniani są w drodze losowania. Losowania przeprowadzane są w Warszawie (00-515), przy ulicy Żurawiej 32/34 przez urządzenie losujące zarejestrowane przez Naczelnika Urzędu Celnego w Lublinie w dniu 20 marca 2015 roku zapewniające ochronę praw uczestników gry i umożliwiające losowanie zabezpieczające przypadkowość wyboru, które wyeliminuje ingerencję czynnika ludzkiego w trakcie wyłaniania Uczestników pretendujących do Nagród w Loterii. 
2.     Losowania w I Etapie odbywają się w dniach od 20 stycznia 2020 roku do 30 kwietnia 2020 roku. Losowania w II Etapie odbywają się w dniach od 31 sierpnia 2020 roku do 30 listopada 2020 roku. W każdym losowaniu biorą udział wszyscy Uczestnicy, którzy dokonali prawidłowego Zgłoszenia w czasie trwania danej Rundy Dziennej, w czasie określonym w § 4 pkt 15 i 16 Regulaminu.
3.     W każdym losowaniu mającym na celu wyłonienie Laureata Nagrody zostanie wyłonionych 1 (jeden) Uczestników i 1 (jeden) kandydat rezerwowy.
4.     Nagroda w danej Rundzie Dziennej przyznana jest temu Uczestnikowi, który został wyłoniony podczas losowania, odebrał połączenie telefoniczne inicjowane przez przedstawiciela Organizatora, o którym mowa w § 4 pkt 18 Regulaminu i wziął udział w audycji na żywo.
5.     Wyłonienie Laureatów Nagród zostanie zakończone do dnia 1 grudnia 2020 roku. W przypadku, gdy, do dnia 1 grudnia 2020 roku nie zostanie wyłoniony Laureat którejkolwiek Nagrody, dana Nagroda ta pozostanie w dyspozycji Organizatora.
6.     Aktualna informacja o Laureatach Nagród jest udostępniona do wglądu dla Uczestników Loterii w oddziale Organizatora: 00-515 Warszawa, ulica Żurawia 32/34, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 16:00, przez cały czas trwania Loterii. Organizator zastrzega sobie możliwość opublikowania informacji o Laureacie Nagrody na stronach internetowych: wap.2win.pl iwww.voxfm.pl. Na liście publikowane będzie imię Laureata Nagrody oraz nazwa miejscowości zamieszkania Laureata Nagrody. 
7.     Z przeprowadzonych losowań mających na celu wyłonienie Laureatów Nagród Komisja Nadzoru sporządza protokoły.
8.     Fragmenty audycji emitowanych na antenie Radia VOX, w tym rozmowy z Laureatami Nagród są nagrywane przez przedstawiciela Organizatora. Nagrania będą przechowywane przez okres 5 (pięciu) lat.
9.     Protokół z losowania mającego na celu wyłonienie danego Laureata Nagrody dostępny jest na żądanie tego Laureata w oddziale Organizatora: 00-515 Warszawa, ulica Żurawia 32/34, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 16:00, w okresie trwania Loterii – nie dłużej niż do 5 stycznia 2021 roku.
§ 8
Sposób zapewnienia prawidłowości urządzania Loterii
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Loterii, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Loterii oraz wyłonienia Laureatów Loterii, Organizator powoła Komisję Nadzoru i ustanowi regulamin jej działania. W skład Komisji Nadzoru wejdą osoby wyznaczone przez Organizatora, w tym osoba nadzorująca urządzenie i przebieg Loterii posiadająca wydane przez Ministra Finansów stosowne świadectwo zawodowe lub posiadająca zaświadczenie o odbyciu szkolenia, o którym mowa w art. 24b ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2019.847 tj. ze zm.).
§ 9
Sposób i termin ogłaszania wyników
1.     O uzyskaniu Nagrody Laureaci zostają poinformowani w trakcie udziału w audycji na żywo na antenie Radia VOX, podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w § 4 pkt 18 Regulaminu, przez osobę prowadzącą audycję.
2.     O sposobie odbioru Nagrody, Laureaci zostaną powiadomieni przez Organizatora telefonicznie, pod numerem telefonu, z którego Laureat przesłał Zgłoszenie, nie później, niż w następnym dniu roboczym następujących po dniu uzyskania Nagrody. 
3.     Przedstawiciel Organizatora podejmie 3 próby kontaktu telefonicznego z Laureatem Nagrody. Przez nieudaną próbę połączenia z Laureatem rozumie się nie odebranie połączenia, przez co najmniej pięć sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, włączenie się sygnału zajętości, wyłączony aparat telefoniczny, włączenie się sygnału faksu lub automatycznej sekretarki).
4.     W przypadku trzech kolejnych nieudanych prób zrealizowania połączenia telefonicznego z Laureatem Nagrody / Laureatami Nagrody, Nagroda pozostanie w rękach Organizatora.
5.     W trakcie rozmowy telefonicznej, o której mowa powyżej, Laureat Nagrody jest zobowiązany podać: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz może podać numer konta, jeżeli je posiada. Laureaci Nagród zobowiązani są złożyć oświadczenie, że wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z Loterią, w tym wydania Nagrody i oświadczenia, iż nie są osobą, o której mowa w § 4 pkt 2 Regulaminu.  
6.     Organizator zastrzega, że rozmowy telefoniczne z Laureatami Nagród są nagrywane. Nagranie rozmowy zostanie na żądanie Laureata danej Nagrody udostępnione w oddziale Organizatora: 00-515 Warszawa, ulica Żurawia, w okresie trwania Loterii – nie dłużej niż do dnia 5 stycznia 2021 roku. Nagrania rozmów będą przechowywane przez Organizatora przez okres 5 lat.
7.     W trakcie rozmowy, Laureat może złożyć również oświadczenia, że wyraża zgodę na przetwarzanie dla celów marketingowych Organizatora swoich danych osobowych, wizerunku i głosu za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych i / lub złożyć oświadczenie, że wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogę elektroniczną.
8.     Organizator zastrzega, że powiadomienie Laureata o wygraniu i sposobie odbioru Nagrody następuje wyłącznie w formie opisanej powyżej w § 9 pkt 1 - 2 Regulaminu. Podstawą roszczenia o wydanie Nagrody jest wyłącznie wyłonienie danego Uczestnika podczas losowania i odebranie połączenia telefonicznego, o którym mowa w § 4 pkt 18 Regulaminu.
§ 10
Miejsce i termin wydawania wygranych.
1.     Nagrody zostaną przekazane na rzecz ich Laureatów przelewem na konto bankowe danego Laureata, o ile zostanie przez niego wskazane lub przekazem pocztowym na adres danego Laureata, wskazany przez Laureata w rozmowie telefonicznej, o której mowa w § 9 pkt 2 Regulaminu, w terminie do dnia 4 grudnia 2020 roku.
2.     Wydanie Nagród zostanie zakończone do dnia 4 grudnia 2020 roku. W przypadku, gdy Laureat nie otrzyma Nagrody, przekazanej przez Organizatora w sposób określony w punkcie 1 niniejszego paragrafu, ze względu na podanie błędnych danych, dana Nagroda pozostanie w dyspozycji Organizatora.
3.     Wydanie Nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa podatkowego. Organizator jako płatnik podatku od nagród, obliczy pobierze i odprowadzi należny podatek.
4.     Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata.
§ 11
Tryb i terminy rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń.
1.     Wszelkie reklamacje w związku z Loterią należy zgłaszać na piśmie, na adres Organizatora: 00-515 Warszawa, ulica Żurawia 32/34, wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem, podaniem daty i miejsca zdarzenia i treści żądania oraz podaniem imienia, nazwiska, dokładnego adresu Uczestnika i numeru telefonu, który podał dokonując Zgłoszenia, w czasie trwania Loterii, jednak nie później niż w terminie do dnia 18 grudnia 2020 roku. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
2.     Reklamacje związane z Loterią rozstrzyga Komisja Nadzoru na podstawie Regulaminu w terminie 10 dni roboczych od daty ich otrzymania przez Organizatora.
3.     W przedmiocie reklamacji wiążąca jest decyzja Organizatora. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym, wysłanym na adres wskazany w reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji, wraz z zawiadomieniem o sposobie jej rozpatrzenia zakończy się do dnia 5 stycznia 2021 roku.
4.     Regulamin Loterii dostępny jest w oddziale Organizatora: 00-515 Warszawa, ulica Żurawia 32/34, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 16:00 oraz na stronach internetowych: wap.2win.pl i www.foxfm.pl w czasie trwania Loterii. Każdy Uczestnik w czasie trwania Loterii może otrzymać kopię Regulaminu, pod warunkiem przesłania pisemnej prośby na adres Organizatora: 00-515 Warszawa, ulica Żurawia 32/34, (z dopiskiem: „REGULAMIN LOTERIA ZŁAP TEN HIT!”).
5.     Wszelkie roszczenia Uczestnika w stosunku do Organizatora z tytułu urządzenia Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
6.     Wszelkie ewentualne spory związane z przeprowadzaniem Loterii rozpatrywane będą przez właściwy miejscowo sąd powszechny, zgodnie z przepisem art. 27 § 1 kodeksu postępowania cywilnego.
7.     W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Ustawyz dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2019.847 tj. ze zm.).
8.     Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie dokonane Zgłoszenia przez Uczestnika oraz za podanie przez Uczestnika nieprawdziwych danych.
§ 12
Wartość puli nagród.
1.     W Loterii zostanie przyznanych nie więcej niż 276 (dwieście siedemdziesiąt sześć) nagród (w treści Regulaminu zwane: „Nagroda / Nagrody”).
2.     Nagrodę stanowi nagroda pieniężna w kwocie 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) brutto każda, z zastrzeżeniem postanowienia § 4 pkt 20 Regulaminu.
3.     Łączna pula Nagród wynosi 138.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści osiem tysięcy złotych) brutto.
4.     Organizator zastrzega, że w przypadku, gdy nie zostanie wyczerpana maksymalna pula Nagród, różnica pomiędzy Nagrodami wydanymi a przewidzianą pulą Nagród pozostanie w rękach Organizatora.
5.     Laureat Nagrody nie może przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.
 
 
 
 
 
 

Na podstawie art. 60 ust. 3 ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2018.165 t.j. ze zm.) zatwierdzam niniejszy regulamin. 

Pobierz regulamin w formie pdf