Regulamin Loterii Audioteksowej  

 „Urodzinowa Kumulacja Radia ESKA”
 
§ 1
Nazwa loterii audioteksowej.
Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej, pod nazwą: „Urodzinowa Kumulacja Radia ESKA” (zwanej dalej "Loterią").
§ 2
Podmiot urządzający Loterię.
Organizatorem Loterii jest 2Win sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Robotnicza 70J, 53-608 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000678709, NIP 7123340085, o kapitale zakładowym 42.000,00 zł, (zwana dalej Organizatorem), działająca na zlecenie Time S.A., z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 04-190), przy ulicy Jubilerskiej 10, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000295857, NIP: 526-10-04-620, REGON 010750727, z kapitałem zakładowym w wysokości 25.070.000,00 złotych lub podmiotu wskazanego przez Time S.A. (zwanej dalej „Time”).
§ 3
Nazwa organu wydającego zezwolenie.
Loteria organizowana jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. 2018.165 t.j. z późn. zm.), na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu.
 
§ 4
Zasady prowadzenia Loterii.
1.     Uczestnikami Loterii (dalej "Uczestnik" / „Uczestnicy”), jak również laureatami w Loterii mogą być - z zastrzeżeniem postanowienia § 4 pkt 2 Regulaminu - wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będące posiadaczem karty SIM jednego z operatorów sieci telefonii komórkowej działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub które zostały upoważnione przez posiadacza karty SIM do wzięcia udziału w Loterii używając należącego do niego numeru telefonu.
2.     W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Loterii, a także wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo, osoby pozostające w faktycznym pożyciu i osoby pozostające w stosunku przysposobienia z pracownikami i przedstawicielami Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Loterii.
3.     Przystąpienie do Loterii - poprzez przesłanie prawidłowego Zgłoszenia oznacza, że Uczestnik zapoznał się z jej zasadami określonymi w Regulaminie i je akceptuje.
4.     Informacje i materiały dotyczące Loterii (dalej: „Materiały Informacyjne”) są emitowane na antenie Radia ESKA oraz zawarte w komunikacji SMS w okresie od 14 października 2019 roku do 8 listopada 2019 roku oraz publikowane na stronie internetowej: wap.2win.pl i www.eska.pl, w okresie od dnia 14 października 2019 roku do dnia 10 stycznia 2020 roku. W Materiałach Informacyjnych są zawarte informacje: kto jest organizatorem Loterii, gdzie można zapoznać się z Regulaminem Loterii, jakie są zasady udziału w Loterii, w tym sposób dokonywania Zgłoszenia / Zgłoszeń oraz numer telefonu, na który Uczestnik przesyła SMS w celu dokonania Zgłoszenia, wraz ze wskazaniem warunków ubiegania się o Nagrody. Powyższe Materiały zawierają również informację o koszcie wiadomości SMS przesyłanej na numer 7211, który wynosi 2,00 zł + VAT (2,46 zł brutto).
5.     Regulamin dostępny jest w dwóch formach: w formie pisemnej w oddziale Organizatora w Warszawie (00-515), przy ulicy Żurawiej 32/34 oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej: wap.2win.pl i na stronie: www.eska.plprzez cały czas trwania Loterii. Informacja o miejscu publikacji Regulaminu jest również zawarta w wiadomości SMS przesyłanej przez Organizatora do Uczestników, w odpowiedzi na zgłoszenie do Loterii, o której mowa w § 4 pkt 24 Regulaminu.  
6.     Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Administratorem danych osobowych (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) jest: Time S.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 04-190), przy ulicy Jubilerskiej 10, adres e-mail: iod@grupazpr.pl („Administrator”), która powierza przetwarzanie danych osobowych Organizatorowi – 2Win Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie art. 28 – 29 RODO. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych są tożsame z danymi kontaktowymi Administratora wskazanymi w zdaniu poprzednim. Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych uczestników loterii podmiotom biorącym udział w obsłudze loterii, tj. podmiotom zapewniającym komunikację z Administratorem (takim jak operatorzy telekomunikacyjni lub integratorzy telekomunikacyjni, pełnomocnicy prawni) oraz podmiotom biorącym udział w wydaniu lub doręczeniu Nagrody. 
7.     Dane osobowe Uczestników (w zakresie: imię, numer telefonu, głos), Laureatów Nagród (w zakresie: imię, nazwisko, numer telefonu, głos, adres zamieszkania) i Laureatów Nagród o wartości powyżej 2.280 zł (w zakresie: imię, nazwisko, numer telefonu, głos, numer PESEL, numer dowodu osobistego, numer konta bankowego) przetwarzane są w zakresie i w celach niezbędnych do przeprowadzenia Loterii, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami oraz wydania Nagród Laureatom. Dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji postanowień regulaminu oraz zgodnie treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania są czynności związane z wykonaniem umowy zawartej w trybie akceptacji regulaminu oraz gdy ma to zastosowanie, zgoda osoby, której dane dotyczą. W przypadku gdy podstawą prawną przetwarzania jest także zgoda osoby, której dane dotyczą odbiorcami danych osobowych są podmioty wskazane w treści przedmiotowych zgód. Dane będą przetwarzane na potrzeby wykonania umowy w okresie 7 lat (przedawnienie roszczeń), natomiast dane przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą w tym wycofanie udzielonej zgody, można wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując dane kontaktowe Administratora lub Inspektora Ochrony Danych wskazane we wstępie. Uczestnikowi loterii przysługuje także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Uczestnicy podają dane dobrowolnie, z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych uniemożliwi wydanie Nagród. Dane osobowe Uczestnika mogą być profilowane, tj. na podstawie aktywności Uczestnika w Loterii może on otrzymywać indywidulane propozycje związane z udziałem w Loterii i zwiększeniem szans na danego uczestnika na zdobycie Nagrody. Wówczas skutkiem aktywności Uczestnika (udzielenie odpowiedzi albo brak udzielenia odpowiedzi na otrzymywane wiadomości SMS lub połączenia telefoniczne) może być przydzielenie do określonych grup zindywidualizowanych ofert bonusowych. W wyniku takiego profilowania Administrator będzie kierował do Uczestnika charakteryzującego się oznaczonym stopniem aktywności w Loterii nieodpłatne, bonusowe wiadomości SMS z informacjami o możliwości i sposobach zwielokrotnienia przez Uczestnika jego Zgłoszenia.
8.     Uczestnicy mogą wyrazić odrębną zgodę na przetwarzanie dla celów marketingowych Time i/lub Organizatora ich danych osobowych, wizerunku i głosu za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych oraz złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną. W przypadku wyrażenia takiej zgody, czy też złożenia oświadczenia, nie są oni uprawnieni do otrzymania wynagrodzenia z tego tytułu. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną jest dobrowolne i w żaden sposób nie wpływa na udział takiego Uczestnika w Loterii, jak również na jego uprawnienie do otrzymania Nagrody.
9.     Warunkiem przystąpienia do Loterii, a tym samym uzyskania możliwości ubiegania się o Nagrody, jest dokonanie prawidłowego zgłoszenia w dniach od 14 października 2019 roku do dnia 8 listopada 2019 roku (w treści Regulaminu zwane „Zgłoszenie / Zgłoszenia”).
10. Zgłoszenia dokonuje się poprzez przesłanie odpłatnej wiadomości SMS na odpłatny numer telefonu 7211, w którego treści należy wpisać hasło, o którym mowa w § 4 pkt 13 Regulaminu lub inną treść wskazaną przez Organizatora w Materiałach Informacyjnych lub poprzez nabycie online losów uprawniających do udziału w losowaniu nagród przewidzianych w Loterii (w treści Regulaminu zwane: Los / Losy), zgodnie z warunkami opisanymi w § 4 pkt 11 Regulaminu.
11. Uczestnik nabywa Los / Losy na stronie internetowej wskazanej przez Organizatora w Materiałach Informacyjnych albo z wykorzystaniem aplikacji mobilnej wskazanej przez Organizatora w Materiałach Informacyjnych. Uczestnik ma możliwość zakupu dowolnej ilości Losów, poprzez wybór interesującej Uczestnika liczby Losów, korzystając z zamieszczonego na stronie boxu wskazującego ilość. Uczestnik dokonuje płatności za Los / Losy za pośrednictwem usług płatniczych: Blik, Google Pay, Apple Pay, DCB (Direct Carrier Billing) lub kartą płatniczą lub kartą kredytową lub przelewem online, lub przelewem bankowym lub z wykorzystaniem innej metody płatności udostępnionej na stronie internetowej lub aplikacji, gdzie nabywa Los / Losy. Uczestnik, przed dokonaniem płatności powinien podać hasło, o którym mowa w § 4 pkt 13 Regulaminu lub inną treść wskazaną przez Organizatora w Materiałach Informacyjnych i swój numer telefonu, z wyjątkiem przypadku, gdy rozpoznanie numeru telefonu odbywa się automatycznie przez system teleinformatyczny Organizatora podczas nabywania Losu / Losów. Los (Losy) przydzielany jest danemu Uczestnikowi z chwilą potwierdzenia przyjęcia płatności za jego (ich) nabycie. Po zarejestrowaniu płatności Uczestnik otrzymuje od Organizatora zwrotną, nieodpłatną wiadomość SMS potwierdzającą przesłanie Zgłoszenie online. Wyłącznie nabycie Losu / Losów w sposób opisany powyżejjest rozumiane jako przesłanie prawidłowego Zgłoszenia. Każdy Los przypisany jest do numeru telefonu Uczestnika, który podał dokonując nabycia Losu / Losów). Każdy nabyty Los traktowany jest jako jedno Zgłoszenie, z zastrzeżeniem postanowień § 4 pkt 24 Regulaminu. Organizator zastrzega, że w odniesieniu do nabycia online Losu / Losów nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 tj. ze zm.), w szczególności dotyczące prawa odstąpienia od umowy.
12. Koszt wiadomości SMS przesyłanej na odpłatny numer telefonu 7211 (koszt Zgłoszenia) wynosi 2,00 zł. + VAT (2,46 zł brutto). Koszt nabycia jednego Losu na stronie internetowej wynosi 2 zł netto + 23% VAT (2,46 zł brutto), z zastrzeżeniem postanowienia § 4 pkt 26 Regulaminu.
13. W celu wzięcia udziału w Loterii osoba dokonująca Zgłoszenia do Loterii powinna postępować zgodnie ze wskazówkami Organizatora i wpisać w treści wiadomości SMS, o której mowa w § 4 pkt 10 Regulaminu (w treści Zgłoszenia) lub podczas nabywania Losu Losów online (Zgłoszenie online), o którym mowa w § 4 pkt 11 Regulaminu, jedno z haseł przypisanych do jednej z Rund, o których mowa w § 4 pkt 14 Regulaminu, podane przez Organizatora na antenie Radia ESKA (w treści regulaminu zwane: „Hasło /Hasła”). Hasło stanowi nazwa miesiąca kalendarzowego. Hasło, tj. nazwa miesiąca może być wpisana słownie w języku polskim, z użyciem znaków diakrytycznych, w mianowniku lub odmieniona przez przypadki, oznaczona numerem – liczbą arabską lub rzymską. 
14. W okresie od 21 października 2019 roku do dnia 8 listopada 2019 roku, w dniach od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem 1 listopada 2019 roku, przeprowadzane są rundy dzienne („Rundy Dzienne”) i/lub rundy specjalne („Rundy Specjalne), podczas których Uczestnicy ubiegają się o Nagrody (Podstawowe i Dodatkowe). W trakcie emisji programów/audycji na antenie Radia ESKA, osoba prowadząca program/audycję na antenie Radia ESKA i/lub Organizator w komunikacji SMS, ogłasza rozpoczęcie i zakończenie danej Rundy Dziennej lub Rundy Specjalnej oraz Hasło / Hasła przypisane do danej Rundy Dziennej. We wskazanych powyżej dniach, Organizator przeprowadzi do 5 (pięciu) Rund Dziennych lub Rund Dziennych i Rund Specjalnych. Rundy są przeprowadzane w wyznaczonych przez Organizatora przedziałach czasowych. Organizator zastrzega sobie prawo swobodnego określania przedziału czasowego danej Rundy (Dziennej lub Specjalnej). Rundy (Dzienne lub Specjalne) mogą być przeprowadzone w trakcie jednego dnia, z dnia na dzień lub jako rundy weekendowe – trwające od piątku do poniedziałku.
15. Do każdej z Rund Dziennych jest przypisane minimum jedno Hasło, którego podanie uprawnia danego Uczestnika do udziału w Losowaniu.
16. Udział w danej Rundzie Dziennej biorą Uczestnicy, którzy przesłali Zgłoszenie, w dniach od 14 października 2019 roku do 8 listopada 2019 roku, zawierające Hasło / Hasła przypisane do danej Rundy Dziennej, w czasie trwania tej Rundy. Z zastrzeżeniem, że w pierwszej Rundzie Dziennej, w dniu 21 października 2019 roku, biorą udział Uczestnicy, którzy przesłali prawidłowe Zgłoszenie od dnia 14 października 2019 roku do 21 października 2019 roku, przed rozpoczęciem Losowania. Przesłanie prawidłowego Zgłoszenia po terminie zakończenia danej Rundy Dziennej uprawnia do udziału w najbliższej, kolejnej Rundzie (Dziennej lub Specjalnej), w tym samym dniu lub w dniu kolejnym prowadzenia Rund Dziennych, do których jest przypisane takie samo Hasło / Hasła, jak to przesłane przez danego Uczestnika lub w Rundzie Specjalnej. Informacja o czasie przeprowadzenia Rund (Dziennych / Specjalnych) oraz o ilości Rund (Dziennych / Specjalnych) w danym dniu będzie podana w komunikacji SMS oraz może zostać podana na antenie Radia ESKA. Czas trwania danej Rundy (Dziennej / Specjalnej) liczy się od momentu ogłoszenia przez osobę prowadzącą audycję/program na antenie Radia ESKA rozpoczęcia Rundy do czasu ogłoszenia przez tę osobę jej zakończenia.
17. Po zakończeniu każdej z Rund (Dziennych / Specjalnych) i przed rozpoczęciem kolejnej Rundy (Dziennej lub Specjalnej), z wyłączeniem 1 listopada 2019 roku, odbywa się losowanie Uczestników pretendujących do Nagrody w danej Rundzie (Dziennej / Specjalnej), na zasadach określonych w § 7 Regulaminu (w treści Regulaminu zwane „Losowanie / Losowania”). W Losowaniu biorą udział wszyscy Uczestnicy, którzy przesłali Zgłoszenie zawierające prawidłowe Hasło, w czasie trwania danej Rundy Dziennej lub przesłali prawidłowe Zgłoszenia w czasie trwania danej Rundy Specjalnej. Podczas Losowania zostaje wyłoniony 1 (jeden) Uczestnik pretendujący do Nagrody w danej Rundzie (Dziennej / Specjalnej oraz 3 (trzech) kandydatów rezerwowych pretendujących do Nagrody. 
18. W dniach od 21 października 2019 r. do 8 listopada 2019 r., z wyłączeniem 1 listopada 2019 roku, po zakończeniu danej Rundy (Dziennej / Specjalnej) i przed rozpoczęciem kolejnej Rundy (Dziennej / Specjalnej), osoba prowadząca program/audycję na antenie Radia ESKA podejmie, poza anteną, próbę nawiązania połączenia telefonicznego z Uczestnikiem wyłonionym podczas Losowania, w celu wstępnej weryfikacji danych, w tym potwierdzenia podanego przez Uczestnika miesiąca urodzenia i dostępności Uczestnika pretendującego do Nagrody Podstawowej. W przypadku, gdy nie powiedzie się próba nawiązania połączenia telefonicznego poza anteną z Uczestnikiem wyłonionym podczas Losowania lub miesiąc urodzenia tego Uczestnika nie jest tożsamy z nazwą miesiąca stanowiącego jedno z Haseł dla danej Rundy Dziennej, to traci on prawo do Nagrody Podstawowej, a osoba prowadząca program/audycję na antenie Radia ESKA ponowi procedurę i podejmie, poza anteną, próbę nawiązania połączenia telefonicznego z pierwszym kandydatem rezerwowym pretendującym do Nagrody Podstawowej. Opisane powyżej próby nawiązania połączenia z Uczestnikiem pretendującym do Nagrody Podstawowej będą podejmowane aż do wyczerpania listy kandydatów rezerwowych. Przez nieudaną próbę połączenia z Uczestnikiem pretendującym do Nagrody rozumie się nie odebranie połączenia, przez co najmniej 4 sygnały, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. włączenie się sygnału zajętości, przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny, włączenie się sygnału faksu, poczty głosowej lub automatycznej sekretarki). Zasady opisane powyżej stosuje się w każdym przypadku próby nawiązania kontaktu z Uczestnikiem pretendującym do Nagrody. W przypadku, gdy nie powiedzie się próba nawiązania połączenia telefonicznego poza anteną z żadnym z Uczestników wyłonionych podczas Losowania lub miesiąc urodzenia żadnego z Uczestnika wyłonionych podczas Losowania nie jest tożsamy z nazwą miesiąca stanowiącego jedno z Haseł dla danej Rundy Dziennej, Nagroda pozostanie w rękach Organizatora.
19. Następnie, na antenie Radia ESKA, w czasie trwania programu/audycji po zakończeniu danej Rundy (Dziennej / Specjalnej) i przed rozpoczęciem kolejnej Rundy (Dziennej /Specjalnej), osoba prowadząca ponowi próbę nawiązania połączenia telefonicznego z Uczestnikiem wyłonionym podczas Losowania, który odebrał połączenie telefoniczne poza anteną, który weźmie udział w audycji na żywo. W przypadku, gdy powiedzie się pierwsza próba nawiązania połączenia telefonicznego z Uczestnikiem wyłonionym podczas Losowania, ale nie odbierze on drugiego połączenia realizowanego na antenie i nie weźmie udziału w audycji na żywo, utraci on prawo do Nagrody Podstawowej, a Nagroda pozostanie w rękach Organizatora.
20. Odbierając dwukrotnie połączenie telefoniczne inicjowane przez Organizatora i biorąc udział w audycji na żywo, Uczestnik wyłoniony podczas Losowania, którego miesiąc urodzenia jest tożsamy z nazwą miesiąca stanowiącego jedno z Haseł dla danej Rundy Dziennej uzyskuje prawo do Nagrody Podstawowej oraz ma możliwość ubiegania się o Nagrodę Dodatkową.
21. Gra o Nagrodę Dodatkową podczas Rundy Dziennej odbywa się na antenie Radia ESKA w audycji na żywo. Laureat Nagrody Podstawowej, wyłoniony podczas Losowania, który dwukrotnie odebrał połączenie telefoniczne inicjowane przez Organizatora, podczas rozmowy na antenie z osobą prowadząca audycję na żywo, podaje swoją datę urodzenia (dzień i miesiąc). Osoba prowadząca audycję wybiera jedną z kopert, w której znajduje się wylosowany przez urządzenie losujące, o którym mowa w § 7 pkt 1 Regulaminu dla danej Rundy Dziennej, dzień z miesiąca stanowiącego jedno z Haseł dla danej Rundy Dziennej. Każda koperta zawiera jeden dzień dla danego miesiąca. Osoba prowadząca audycję dokonuje wyboru, o którym mowa powyżej, spośród tylu kopert, ile Haseł zostało ustalonych dla danej Rundy Dziennej. Następnie, osoba prowadząca audycję weryfikuje, czy podany przez Laureata dzień urodzenia jest tożsamy z dniem z wybranej koperty. Losowanie dnia z miesiąca stanowiącego jedno z haseł dla danej Rundy Dziennej odbywa się w dniu poprzedzającym daną Rundę Dzienną przez urządzenie losujące, o którym mowa w § 7 pkt 1 Regulaminu i jest przechowywany w zapieczętowanej kopercie, którą osoba prowadząca audycję na żywo wybiera i otwiera podczas rozmowy z Laureatem podczas audycji na antenie Radia ESKA. W przypadku, gdy podany przez Laureata dzień urodzenia nie jest tożsamy z dniem z wybranej koperty, Nagroda Dodatkowa nie zostanie przyznana.
22. W przypadku, gdy podczas którejkolwiek z Rund Dziennych nie zostanie przyznana Nagroda Dodatkowa, kwota tej Nagrody wraca do puli Nagród i przechodzi w całości do kolejnej Rundy Dziennej przeprowadzanej w tym lub w kolejnym dniu i powiększy kwotę Nagrody Dodatkowej Rundy Dziennej w kolejnej Rundzie (Kumulacja), z zastrzeżeniem, że jeżeli opisany powyżej przypadek będzie dotyczył ostatniej Rundy Dziennej przeprowadzanej w dniu 8 listopada 2019 roku, to Nagroda pozostanie w rękach Organizatora. Organizator każdorazowo poinformuje Uczestników na antenie Radia ESKA o maksymalnej wysokości Nagrody Dodatkowej i o ewentualnej Kumulacji.
23. W dniach od 21 października 2019 roku do 8 listopada 2019 roku, z wyłączeniem 1 listopada 2019 roku, Organizator może przeprowadzić zamiast lub oprócz Rund Dziennych, Rundy Specjalne. Informacja o przeprowadzeniu Rund Specjalnych, o ich ilości, o czasie ich przeprowadzenia oraz o warunkach udziału w Rundzie Specjalnej będzie podana na antenie Radia ESKA oraz w komunikacji SMS. Podczas Rundy Specjalnej będą przyznawane Nagrody Podstawowe i Nagrody Dodatkowe. Odnośnie zasad udziału w Rundach Specjalnych stosuje się odpowiednio postanowienia § 4 pkt 14 - 22 Regulaminu. W Rundach Specjalnych może nie zostać wskazane żadne Hasło lub Hasłem mogą być nazwy wszystkich miesięcy kalendarzowych. Nagroda Dodatkowa zostanie przyznana na antenie Radia ESKA w audycji na żywo i otrzyma ją Laureat Nagrody Podstawowej, który weźmie udział w tej audycji. Warunkiem udziału w Rundzie Specjalnej jest przesłanie Zgłoszenia w którego treści Uczestnik powinien wpisać swój miesiąc urodzenia.
24. Przesłanie wiadomości SMS, zawierającej w swej treści prawidłowe Hasło, na odpłatny numer telefonu 7211 lub przesłanie Zgłoszenia online zawierającego prawidłowe Hasło, w okresie od 14 października 2019 roku do dnia 8 listopada 2019 roku, jest równocześnie rozumiane jako dokonanie prawidłowego Zgłoszenia udziału w Loterii. W przypadku, gdy osoba dokonująca Zgłoszenia nie zamieści w jego treści (w wiadomości SMS lub nabywając Losy online) prawidłowego Hasła, jej Zgłoszenie nie zostanie uznane za prawidłowe i nie nabędzie prawa do udziału w ubieganiu się o Nagrody. W odpowiedzi na pierwsze dokonane Zgłoszenie Uczestnik otrzyma niezwłocznie od Organizatora potwierdzenie, że jego Zgłoszenie zostało zarejestrowane w systemie teleinformatycznym Organizatora wraz z informacjami: kto jest organizatorem Loterii i gdzie można zapoznać się z Regulaminem Loterii oraz o koszcie wiadomości SMS, który wynosi 2,00 zł + VAT (2,46 zł brutto) lub koszcie nabycia Losu /Losów online, który wynosi 2,00 zł + VAT (2,46 zł brutto).
25. Każde prawidłowe Zgłoszenie, dokonane w okresie od 14 października 2019 roku do 8 listopada 2019 roku, zgodnie z zasadami opisanymi w § 4 pkt 9 – 11 i 13 Regulaminu, zostanie zarejestrowana w systemie teleinformatycznym Organizatora. Zgłoszenia będą odbierane przez automatyczny system odbioru Organizatora, który określa datę odbioru wiadomości SMS przez wskazanie czasu według zegara automatycznego systemu odbioru z dokładnością co do sekundy.
26. Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia uprzywilejowanych przedziałów czasowych (np. godziny, dni) oraz bonusów, w których przesłane Zgłoszenie zostanie zarejestrowane w systemie teleinformatycznym Organizatora z większą ilością uprawnień do udziału w Losowaniu. W takim przypadku, Zgłoszenie przesłane w określonym przedziale czasowym zostanie zarejestrowane w systemie teleinformatycznym Organizatora jako więcej niż jedno uprawnienie do udziału w Losowaniu. Wprowadzenia uprzywilejowanych przedziałów czasowych lub bonusów, w przypadku Zgłoszenia do Loterii, o którym mowa w § 4 pkt 10 i 11 Regulaminu, może polegać również na możliwości nabycia większej ilości Losów za cenę 1 (jednego) Losu. Zwiększenie ilości uprawnień do udziału w Losowaniu lub bonusu dotyczącego ceny Losu, w związku z wysłaniem Zgłoszenia dotyczy wszystkich Uczestników spełniających warunki będące podstawą zwiększenia ilości uprawnień. O możliwości i warunkach uzyskania zwiększonej ilości uprawnień biorących udział w Losowaniu tj. o wprowadzeniu uprzywilejowanych przedziałów czasowych lub bonusów oraz o ilości dodatkowych uprawnień możliwych do uzyskania podczas ich trwania, Uczestnicy spełniający warunki będące podstawą zwiększenia ilości uprawnień zostaną poinformowani przez Organizatora za pomocą bezpłatnej zwrotnej wiadomości SMS.
27. Prawidłowo dokonane Zgłoszenie jest rozumiane jako wyrażenie zgody na wzięcie udziału w Loterii przez osobę, która przesłała Zgłoszenie. Udział w Loterii jest dobrowolny.
28. Osoba, która przesłała prawidłowe Zgłoszenie, zgodnie z § 4 pkt 9 – 11 i 13 Regulaminu, staje się Uczestnikiem Loterii. Identyfikacja Uczestnika na potrzeby Loterii następuje poprzez numer telefonu komórkowego, z którego przesłał Zgłoszenie lub, który wskazał nabywając Losy online. Jeden i ten sam numer telefonu komórkowego jest w czasie trwania Loterii przypisany do jednego Uczestnika. Jeden Uczestnik może dokonywać wielokrotnie Zgłoszeń. Każde Zgłoszenie bierze udział w Loterii, z zastrzeżeniem postanowienia § 4 pkt 10, 11, 13, 24 i 29 oraz § 7 pkt 8 i 10 Regulaminu.
29. Warunkiem ubiegania się o Nagrody w Loterii jest przesłanie przynajmniej jednego prawidłowego Zgłoszenia, w sposób określony w § 4 pkt 10, 11 i 13 Regulaminu, w okresie od 14 października 2019 roku do 8 listopada 2019 roku, wyłonienie danego Uczestnika podczas Losowania, dwukrotne odebranie przez Uczestnika wyłonionego podczas Losowania połączenia telefonicznego inicjowanego przez przedstawiciela Organizatora oraz wzięcie udziału w audycji na żywo. Organizator zastrzega, iż o Nagrody w danej Rundzie (Dziennej, Specjalnej) mogą ubiegać się osoby urodzone w jednym z miesięcy, których nazwa zawiera się w Haśle dla danej Rundy. 
30. Każdy Uczestnik, który przesłał prawidłowe Zgłoszenie, o którym mowa w § 4 pkt 9 -11 i 13 Regulaminu bierze udział w Losowaniu, na zasadach określonych w Regulaminie.
31. Organizator zastrzega sobie prawo wysyłania do Uczestników, w każdym dniu trwania Loterii, dodatkowych, bezpłatnych wiadomości SMS w odpowiedzi na Zgłoszenie przesłane przez Uczestnika na numer 7211. Dodatkowe wiadomości SMS będą zawierały, w szczególności, informacje dotyczące Loterii i warunków ubiegania się o Nagrody.
32. Organizator zastrzega sobie prawo do nawiązania kontaktu telefonicznego 
z Uczestnikiem, w celu przekazania informacji dotyczących Loterii. Kontakt telefoniczny jest nieodpłatny i będzie polegał na wysłuchaniu automatycznej wiadomości zawierającej informację na temat Loterii, w szczególności przebiegu Loterii i warunków ubiegania się o Nagrody. Nawiązanie kontaktu telefonicznego z Uczestnikiem ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi formy przystąpienia do Loterii. Przystąpienie do Loterii następuje w sposób opisany w § 4 pkt 9 - 11 i 13 Regulaminu. 
33. W przypadku, gdy Uczestnik nie będzie zainteresowany otrzymywaniem informacji, o których mowa w punkcie 31 oraz 32 powyżej, powinien wysłać wiadomość e-mail na adres: rekamacje@2win.pl, o treści: „STOP URODZINOWA KUMULACJA”, wraz z numerem telefonu Uczestnika, lub wiadomość SMS o treści „STOP.ESKA” na nieodpłatny numer telefonu 80198. Wysłanie wiadomości e-mail lub wiadomości SMS o takiej treści będzie oznaczało, że Organizator powstrzyma się od przekazywania dodatkowych informacji, chyba że Uczestnik ponownie prześle Zgłoszenie. Wysłanie wiadomości e-mail o treści: „STOP URODZINOWA KUMULACJA” wraz z numerem telefonu Uczestnika lub wiadomości SMS o treści „STOP.ESKA” nie oznacza pozbawienia Uczestnika udziału w losowaniu Nagród, o ile spełnił warunki określone w Regulaminie. Przesłanie ponownego Zgłoszenia stanowi kontynuację dotychczasowego udziału w Loterii danego Uczestnika. Zaprzestanie wysyłania dodatkowych informacji nastąpi nie później niż w przeciągu 1 godziny od otrzymania przez Organizatora wiadomości SMS o treści: „STOP.ESKA” i nie później niż w przeciągu 2 (dwóch) dni roboczych od przesłania wiadomości e-mail o treści: „STOP URODZINOWA KUMULACJA” wraz z numerem telefonu Uczestnika. Organizator zastrzega, iż wyłącznie przesłanie wiadomości SMS lub wiadomości e-mail o wskazanej powyżej treści będzie skutkować zaprzestaniem wysyłania dodatkowych wiadomości do danego Uczestnika.
34. Wszystkie wiadomości przesyłane w ramach Loterii przez Organizatora do Uczestnika, w tym wiadomości przesyłane w odpowiedzi na wiadomości SMS Uczestnika, o których mowa w § 4 pkt 4, 5, 10, 11, 14, 16, 18 – 21, 23, 24, 26, 29, 32, 33 i § 12 pkt 3 Regulaminu, są wolne od opłat.
35. Organizator Loterii audioteksowej gwarantuje, że treści wszystkich wiadomości przekazywanych do faktycznych oraz potencjalnych Uczestników Loterii zgodne są z zasadami ochrony konsumentów, w szczególności nie naruszają zbiorowych interesów konsumentów w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. 2018.798 t.j. z późn. zm.).
36. Organizator oświadcza, że wiadomości SMS nie będą przesyłane do Uczestników w godzinach nocnych tj. od 22:00 do 6:00, za zastrzeżeniem przypadku, gdy dana osoba dokona Zgłoszenia w Loterii w tych godzinach, otrzyma wiadomości SMS, o których mowa w Regulaminie bezpośrednio po dokonaniu Zgłoszenia.
37. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sytuację, w której Zgłoszenie w Loterii za pośrednictwem wiadomości SMS lub dalsze wiadomości SMS nie zostaną zarejestrowane w systemie teleinformatycznym Organizatora ze względu na przekroczenie przez danego Uczestnika progu kwotowego dla usług o podwyższonej opłacie dla danego okresu rozliczeniowego określonego przez przepis art. 64a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. 2018.1954 tj.).
38. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sytuację, w której Zgłoszenie w Loterii za pośrednictwem wiadomości SMS lub dalsze wiadomości SMS wysłane zostaną przez osoby nieuprawnione. Wszelkie konsekwencje związane z uczestnictwem w Loterii z wykorzystaniem danej karty SIM przez osobę nieuprawnioną, ponosi ta osoba.
39. Organizator zastrzega, że w przypadku braku możliwości przeprowadzenia gry o którąkolwiek Nagrodę na antenie Radia ESKA, taka gra zostanie przeprowadzone poza anteną, z zachowaniem zasad określonych w Regulaminie.
40. W przypadku, że gdy zostanie ogłoszona żałoba narodowa, to Organizator może powstrzymać się od promocji Loterii i przeprowadzenia Losowań lub przesunąć je na inny dzień.
§ 5
Obszar, na którym jest urządzana Loteria
Loteria jest organizowana na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 6
Czas trwania Loterii
Loteria przeprowadzona jest w okresie od dnia 14 października 2019 roku do dnia 10 stycznia 2020 roku.
§ 7
Zasady, miejsce i termin wyłaniania laureatów nagród
1.     Uczestnicy pretendujący do Nagród w Loterii, wyłaniani są w drodze Losowania. Losowania przeprowadzane są w Warszawie (00-515), przy ulicy Żurawiej 32/34 przez urządzenie losujące zarejestrowane przez Naczelnika Urzędu Celnego w Lublinie w dniu 20 marca 2015 roku zapewniające ochronę praw uczestników gry i umożliwiające losowanie zabezpieczające przypadkowość wyboru, które wyeliminuje ingerencję czynnika ludzkiego w trakcie wyłaniania Uczestników pretendujących do Nagród w Loterii.
2.     Losowania odbywają się w dniach od 21 października 2019 roku do 8 listopada 2019 roku, z wyłączeniem 1 listopada 2019 roku. W Losowaniu mającym na celu wyłonienie Uczestnika pretendującego do Nagrody Podstawowej dla danej Rundy Dziennej biorą udział wszyscy Uczestnicy, którzy dokonali prawidłowego Zgłoszenia w czasie trwania tej Rundy przed dokonaniem Losowania.
3.     W każdym Losowaniu mającym na celu wyłonienie Uczestnika pretendującego do Nagrody zostanie wyłoniony 1 (jeden) Uczestnik pretendujący do Nagrody i 3 (trzech) kandydatów rezerwowych pretendujących do Nagrody.  
4.     Nagroda Podstawowa w danej Rundzie Dziennej przyznana jest temu Uczestnikowi, który został wyłoniony podczas Losowania, dwukrotnie odebrał połączenia telefoniczne inicjowane przez przedstawiciela Organizatora, o których mowa w § 4 pkt 18 – 20 Regulaminu, jego miesiąc urodzenia odpowiada nazwie miesiąca stanowiącego jedno z Haseł dla danej Rundy Dziennej oraz wziął udział w audycji na żywo.    
5.     Nagroda Dodatkowa w Rundzie Dziennej przyznana jest temu Uczestnikowi, który został wyłoniony podczas Losowania, dwukrotnie odebrał połączenia telefoniczne inicjowane przez przedstawiciela Organizatora, o których mowa w § 4 pkt 18 – 20 Regulaminu, wziął udział w audycji na żywo, podczas której osoba prowadząca audycję pozytywnie zweryfikowała, że dzień urodzenia danego Uczestnika jest tożsamy z dniem wylosowanym dla danej Rundy Dziennej, o którym mowa w § 4 pkt 21 Regulaminu, z zastrzeżeniem postanowienia § 4 pkt 29 i § 7 pkt 8 Regulaminu. 
6.     W przypadku, gdy weryfikacja dnia urodzenia danego Uczestnika, o której mowa w punkcie 5 powyżej, będzie negatywna, tj. dzień urodzenia danego Uczestnika nie będzie tożsamy z dniem wylosowanym dla danej Rundy Dziennej, Nagroda Dodatkowa z danej Rundy Dziennej nie zostanie przyznana, a kwota Nagrody Dodatkowej podlega Kumulacji, zgodnie z zasadami określonymi w § 4 pkt 22 Regulaminu..
7.     Przyznawanie Nagród Dodatkowych może odbywać się również podczas Rund Specjalnych. W czasie trwania Rundy Specjalnej Organizator może pominąć kryterium przyznawania Nagród Dodatkowych polegające na weryfikacji daty urodzenia wylosowanego Uczestnika z datą wylosowaną przez urządzenie losujące, o której mowa w § 4 pkt 21 Regulaminu. W takim przypadku, Nagroda Dodatkowa zostanie przyznana wylosowanemu Uczestnikowi, który dwukrotnie odebrał połączenia telefoniczne inicjowane przez przedstawiciela Organizatora, o których mowa w § 4 pkt 18 – 20 i 23 Regulaminu oraz wziął udziału w audycji na żywo. 
8.     Organizator zastrzega, że każdy Uczestnik może być w ramach całej Loterii nagrodzony tylko jednokrotnie w ramach puli Nagród Podstawowych oraz Nagród Dodatkowych, nawet w przypadku, gdy dokonywał Zgłoszeń w Loterii z więcej niż jednego numeru telefonu. W przypadku, gdyby okazało się, że Laureatem Nagrody Podstawowej lub Nagrody Dodatkowej jest osoba, która już uzyskała taką Nagrodę w Loterii, Organizator podejmie, niezwłocznie po rozmowie telefonicznej z Laureatem, próbę nawiązania połączenia z kandydatem rezerwowym do Nagrody, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
9.     Identyfikacja danego Uczestnika, który stał się Laureatem następuje poprzez numer telefonu, z którego dokonał Zgłoszenia.
10. W przypadku, gdyby okazało się, że Laureatem została osoba, o której mowa w § 4 pkt 2 Regulaminu, Organizator podejmie próbę nawiązania połączenia telefonicznego z kandydatem rezerwowym do Nagrody, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
11. Wyłonienie Laureatów zostanie zakończone do dnia 29 listopada 2019 roku. W przypadku gdy do dnia 29 listopada 2019 roku nie zostanie wyłoniony Laureat którejkolwiek Nagrody, dana Nagroda pozostanie w dyspozycji Organizatora.
12. Aktualizowana lista Laureatów jest udostępniona do wglądu dla Uczestników Loterii w oddziale Organizatora w Warszawie (00-515), przy ulicy Żurawie 32/34, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 16:00, przez cały czas trwania Loterii. Organizator zastrzega sobie możliwość publikowania listy Laureatów na stronie internetowej: wap.2win.pl i/lub www.eska.pl przez cały okres trwania Loterii, nie dłużej niż do dnia 10 stycznia 2020 roku. Na liście publikowane będzie imię Laureata oraz nazwa miejscowości zamieszkania Laureata. Organizator zastrzega możliwość podania do wiadomości listy Laureatów na antenie Radia ESKA w czasie trwania Loterii. Na antenie mogą być podane dane Laureata, jeśli Laureat wyrazi zgodę na ich ujawnienie, w przeciwnym przypadku, podane będzie wyłącznie imię Laureata oraz nazwa miejscowości zamieszkania Laureata. 
13. Z przeprowadzonych losowań oraz procedury wyłaniania Laureatów Loterii Komisja Nadzoru sporządza protokoły.
14. Fragmenty audycji emitowanych na antenie Radia ESKA, podczas których wyłaniani będą Laureaci Nagród będą nagrywane przez Organizatora. Nagrania będą przechowywane przez okres 5 (pięciu) lat.
15. Protokoły losowań dostępne będą na żądanie Uczestnika Loterii w oddziale Organizatora w Warszawie (00-515), przy ulicy Żurawiej 32/34, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 16:00, w czasie trwania Loterii.
§ 8
Sposób zapewnienia prawidłowości urządzania Loterii
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Loterii, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Loterii oraz wyłonienia Laureatów Loterii, Organizator powoła Komisję Nadzoru i ustanowi regulamin jej działania. W skład Komisji Nadzoru wejdą osoby wyznaczone przez Organizatora, w tym osoba nadzorująca urządzenie i przebieg Loterii posiadająca wydane przez Ministra Finansów stosowne świadectwo zawodowe lub posiadająca zaświadczenie o odbyciu szkolenia, o którym mowa w art. 24b ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2018.165 t.j. z późn. zm.).
§ 9
Sposób i termin ogłaszania wyników
1.     O uzyskaniu Nagrody Podstawowej lub Nagrody Dodatkowej Laureaci zostają poinformowani w trakcie udziału w audycji na żywo na antenie Radia ESKA, przez osobę prowadzącą audycję.
2.     O sposobie odbioru Nagrody Laureaci zostaną powiadomieni przez Organizatora telefonicznie, po zakończeniu audycji na żywo, w tym samym dniu, w którym uzyskali Nagrodę lub w kolejnym dniu prowadzenia Rund (Dziennych, Specjalnych), pod numerem telefonu, za pośrednictwem którego dany Laureat dokonywał Zgłoszenia/eń.
3.     W trakcie rozmowy telefonicznej, o której mowa powyżej, Laureat Nagrody jest zobowiązany podać: imię, nazwisko, adres zamieszkania, a w przypadku Nagród o wartości powyżej 2.280 złotych brutto także numer dowodu osobistego i numer PESEL. Laureaci Nagród zobowiązani są złożyć oświadczenie, że wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z Loterią, w tym wydania Nagrody i oświadczenia, iż nie są osobą, o której mowa w § 4 pkt 2 Regulaminu. 
4.     Organizator zastrzega, że podane przez Laureata dane osobowe zostaną zweryfikowane, w celu potwierdzenia jego prawa do Nagrody, jak również, że Laureat będzie zobowiązany do przesłania pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z Loterią.
5.     W trakcie rozmowy, o której mowa w § 9 pkt 2 Regulaminu, Laureat zostanie poinformowany o obowiązku przesłania na adres Organizatora kserokopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego jego datę urodzenia oraz numer PESEL oraz odesłania podpisanych oświadczeń przesłanych przez Organizatora na adres przez niego wskazany - oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z Loterią, w tym wydania Nagrody i oświadczenia, iż nie jest osobą, o której mowa w § 4 pkt 2 Regulaminu. 
6.     Dokumenty niezbędne do weryfikacji danych, o których mowa powyżej, zostaną przesłane przez Organizatora do Laureata w terminie 3 (trzech) dni roboczych, od dnia przeprowadzenia rozmowy, o której mowa w § 9 pkt 2 Regulaminu, listem poleconym na adres wskazany przez Laureata.
7.     Laureat jest zobowiązany do przesłania wskazanych powyżej dokumentów niezbędnych do weryfikacji danych wraz z oświadczeniami, na adres Organizatora, w terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych, od dnia przeprowadzenia rozmowy, o której mowa w § 9 pkt 2 Regulaminu. W przypadku, gdy Laureat danej Nagrody (Podstawowej lub Dodatkowej), nie prześle w zakreślonym terminie tych dokumentów i oświadczeń, utraci prawo do Nagrody, która pozostanie w dyspozycji Organizatora.
8.     Laureat Nagrody może złożyć również oświadczenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie dla celów marketingowych TIME i/lub Organizatora swoich danych osobowych, wizerunku i głosu za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych i / lub złożyć oświadczenie, że wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogę elektroniczną. Wzór takiego oświadczenia zostanie przesłany przez Organizatora wraz z dokumentami, o których mowa w § 9 pkt 5 Regulaminu. Podpisanie powyższego oświadczenia jest dobrowolne i nie wpływa na prawo do Nagrody.
9.     Organizator zastrzega, że rozmowy telefoniczne z Laureatami będą nagrywane. Nagranie rozmowy zostanie na żądanie danego Laureata udostępnione w oddziale Organizatora, w Warszawie (00-515 Warszawa, ul. Żurawia 32/34) w okresie trwania Loterii. Nagrania rozmów będą przechowywane przez Organizatora przez okres 5 lat.
10. Laureat traci prawo do Nagrody w przypadku, gdy: nie spełnia warunków niniejszego Regulaminu lub jego data urodzenia jest inna niż podana przez niego w Zgłoszeniu lub podczas przyznawania Nagrody Podstawowej lub Nagrody Dodatkowej, nie jest osobą uprawnioną do wzięcia udziału w Loterii lub odmawia podania danych osobowych, złożenia oświadczeń lub przedłożenia dokumentów niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Loterii lub odmawia odbioru Nagrody albo nie dokona odbioru Nagrody w terminie do 6 grudnia 2019 r.   
§ 10
Miejsce i termin wydawania wygranych.
1.     Pieniężne Nagrody Podstawowe i Nagrody Dodatkowe zostaną przekazane przelewem na konto bankowe danego Laureata lub przekazem pocztowym na adres danego Laureata, wskazany przez każdego z Laureatów w rozmowie telefonicznej, o której mowa w § 9 pkt 1 - 4 Regulaminu, w terminie do dnia 6 grudnia 2019 roku.
2.     Wydanie Nagród zostanie zakończone do dnia 6 grudnia 2019 roku. W przypadku gdy Laureat nie otrzyma Nagrody Podstawowej lub Nagrody Dodatkowej, przekazanej przez Organizatora w sposób określony w punkcie 1 i 2 niniejszego paragrafu, ze względu na podanie błędnych danych, dana Nagroda pozostanie w dyspozycji Organizatora.
3.     Wydanie Nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa podatkowego. Organizator jako płatnik podatku od nagród, obliczy, pobierze i odprowadzi należny podatek.
4.     Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata danej Nagrody.
§ 11
Tryb i terminy rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń.
1.     Wszelkie reklamacje w związku z Loterią należy zgłaszać na piśmie, na adres oddziału Organizatora: 00-515 Warszawa, ulica Żurawia, wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem, podaniem daty i miejsca zdarzenia i treści żądania oraz podaniem imienia, nazwiska, dokładnego adresu Uczestnika i numeru telefonu, za pomocą którego Uczestnik dokonywał Zgłoszeń w ramach Loterii, w czasie trwania Loterii, jednak nie później niż w terminie do dnia 20 grudnia 2019 roku. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
2.     Reklamacje związane z Loterią rozstrzyga Komisja Nadzoru na podstawie Regulaminu w terminie 10 dni roboczych od daty ich otrzymania przez Organizatora.
3.     W przedmiocie reklamacji wiążąca jest decyzja Organizatora. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym, wysłanym na adres wskazany w reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji, wraz z zawiadomieniem o sposobie jej rozpatrzenia zakończy się do dnia 10 stycznia 2020 roku.
4.     Regulamin Loterii dostępny jest w oddziale Organizatora: 00-515 Warszawa, ulica Żurawia 32/34, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 16:00 oraz na stronie internetowej: wap.2win.pl i/lub www.eska.pl w czasie trwania Loterii. Każdy Uczestnik w czasie trwania Loterii może otrzymać kopię Regulaminu, pod warunkiem przesłania pisemnej prośby na adres Organizatora: 00-515 Warszawa, ulica Żurawia 32/34, (z dopiskiem: „REGULAMIN LOTERIA URODZINOWA KUMULACJA”).
5.     Wszelkie roszczenia Uczestnika w stosunku do Organizatora z tytułu urządzenia Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
6.     Wszelkie ewentualne spory związane z przeprowadzaniem Loterii rozpatrywane będą przez właściwy miejscowo sąd powszechny.
7.     W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2018.165 t.j., z późn. zm.).
8.     Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie dokonane Zgłoszenia przez Uczestników oraz za podanie przez Uczestnika nieprawdziwych danych.
§ 12
Wartość puli nagród.
1.     W Loterii zostaną przyznane następujące nagrody (zwane w Regulaminie: „Nagrody” / „Nagroda”):
a)     nagrody podstawowe, zwane w Regulaminie: „Nagrody Podstawowe”, w ilości nie większej niż 70 (siedemdziesiąt),
b)     nagrody dodatkowe, zwane w Regulaminie: „Nagrody Dodatkowe”.
2.     Nagrody Podstawowe stanowią nagrody pieniężne, w wysokości 1.000 zł (słownie: jednego tysiąca złotych) brutto każda. Łączna pula wszystkich Nagród Podstawowych wynosi 70.000 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych) brutto.
3.     Nagrody Dodatkowe stanowią nagrody pieniężne, w wysokości 1.000 zł (słownie: jednego tysiąca złotych) brutto. Wysokość pierwszej Nagrody Dodatkowej, o którą ubiegają się uczestnicy podczas pierwszej Rundy Dziennej (Specjalnej) w dniu 21 października 2019 roku, wynosi 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) brutto. W przypadku, gdy Nagroda Dodatkowa nie zostanie przyznana podczas pierwszej Rundy Dziennej (Specjalnej) przeprowadzanej w tym dniu, to cała kwota Nagrody Dodatkowej przechodzi do kolejnej Rundy Dziennej (Specjalnej), a kwota Nagrody Dodatkowej w kolejnych Rundach (Dziennych, Specjalnych) będzie powiększana każdorazowo o kwotę w wysokości 1.000 zł (słownie: jednego tysiąca złotych), do czasu, aż Nagroda Dodatkowa zostanie przyznana (Kumulacja). W przypadku, gdy Nagroda Dodatkowa zostanie przyznana podczas pierwszej Rundy Dziennej (Specjalnej) przeprowadzanej w tym dniu, to w następnej Rundzie (Dziennej, Specjalnej) wysokość Nagrody Dodatkowej wyniesie 1.000 zł (jeden tysiąc złotych), a w kolejnych Rundach (Dziennych, Specjalnych) będzie powiększana każdorazowo o kwotę w wysokości 1.000 zł (słownie: jednego tysiąca złotych), do czasu, aż Nagroda Dodatkowa zostanie przyznana (kumulacja). Organizator każdorazowo poinformuje Uczestników o wysokości Nagrody Dodatkowej, kwocie kumulacji i stanie kumulacji w Materiałach Informacyjnych (między innymi, w komunikacji SMS, na antenie Radia ESKA).
4.     Łączna pula Nagród Dodatkowych wynosi 80.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych) brutto. 
5.     Łączna pula wszystkich Nagród wynosi 150.000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto.
6.     Laureat nie może przenieść prawa do Nagrody na osoby trzecie.
Pobierz regulamin w formie pdf