Regulamin Loterii Audioteksowej

 „Wielka Loteria TVN”
 
§ 1
Nazwa loterii audioteksowej
Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą: „Wielka Loteria TVN” (zwanej dalej "Loterią").
§ 2
Podmiot urządzający loterię.
Organizatorem Loterii jest 2Win sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Robotnicza 70J, 53-608 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000678709, NIP 7123340085, o kapitale zakładowym 42.000,00 zł, (zwana dalej Organizatorem), działająca na zlecenie TVN S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wiertniczej 166, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000213007 (zwanej dalej „TVN”) lub wskazanego przez TVN S.A. podmiotu.
§ 3
Nazwa organu wydającego zezwolenie.
Loteria organizowana jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U.2018.165 t.j. z późn. zm.), na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu.
§ 4
Zasady prowadzenia Loterii.
1.     Uczestnikami Loterii (dalej "Uczestnik" / „Uczestnicy”), jak również laureatami w Loterii mogą być - z zastrzeżeniem postanowienia § 4 pkt 2 Regulaminu - wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będące posiadaczem karty SIM jednego z operatorów sieci telefonii komórkowej działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub które zostały upoważnione przez posiadacza karty SIM do wzięcia udziału w Loterii używając należącego do niego numeru telefonu.
2.     W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele TVN, w tym TVN Media Sp. z o.o. i TVN S.A., lub Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Loterii, a także wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo, osoby pozostające w faktycznym pożyciu i osoby pozostające w stosunku przysposobienia z pracownikami i przedstawicielami Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Loterii na zlecenie Organizatora.
3.     Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem Loterii. Przystąpienie do Loterii - poprzez przesłanie prawidłowego Zgłoszenia - oznacza, iż Uczestnik zapoznał się z jej zasadami określonymi w Regulaminie i je akceptuje.
4.     Informacje i materiały dotyczące Loterii (dalej: „Materiały Informacyjne”) są emitowane na antenie TVN i w innych programach Grupy TVN i / lub zawarte w komunikacji SMS, w okresie od dnia 1 września 2019 roku do dnia 31 stycznia 2020 roku oraz są publikowane na stronie internetowej w domenie: 7326.pl i/lub wap.2win.pl i/lub www.bigbrother.tvn.pl /lub www.mamtalent.tvn.pl i/lub www.topmodel.tvn.pl, w okresie od 1 września 2019 roku do 13 marca 2020 roku. W Materiałach Informacyjnych są zawarte informacje: kto jest organizatorem Loterii, kto jest administratorem danych osobowych i podmiotem przetwarzającym dane osobowe, gdzie można zapoznać się z Regulaminem Loterii, jakie są zasady udziału w Loterii, w tym sposób dokonywania Zgłoszenia / Zgłoszeń oraz numery telefonów, na które Uczestnik przesyła SMS w celu dokonania Zgłoszenia (w przypadku zgłoszeń z wykorzystaniem wiadomości SMS), adres strony internetowej poprzez którą można dokonywać Zgłoszeń (w przypadkach określonych w § 4 pkt 17, 19, 22 i 23 Regulaminu), wraz ze wskazaniem warunków ubiegania się o Nagrody. Powyższe Materiały zawierają również informację o koszcie wiadomości SMS przesyłanej na numer 7326 lub 7322, który wynosi 3,00 zł + VAT (3,69 zł brutto) oraz kosztu nabycia Głosu / Głosów online.
5.     Regulamin dostępny jest w dwóch formach: w formie pisemnej w oddziale Organizatora w Warszawie (00-515), przy ulicy Żurawiej 32/34 oraz w formie elektronicznej na stronie w domenie: 7326.pl i/lub wap.2win.pl i/lub www.bigbrother.tvn.pl /lub www.mamtalent.tvn.pl i/lub www.topmodel.tvn.pl. Informacja o miejscu publikacji Regulaminu jest również zawarta w wiadomości SMS przesyłanej przez Organizatora do Uczestników, w odpowiedzi na pierwsze Zgłoszenie do Loterii, o której mowa w § 4 pkt 29 Regulaminu.  
6.     Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Loterii następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000). Administratorem danych osobowych (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) jest: TVN S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wiertniczej 166, (kod pocztowy: 02-952), adres e-mail: iod@tvn.pl (dalej "Administrator"). Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych są tożsame z danymi kontaktowymi Administratora wskazanymi w zdaniu poprzednim. Organizator – 2Win Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe Uczestników Loterii na podstawie art. 28 RODO. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Uczestników Loterii także podmiotom biorącym udział w obsłudze Loterii, tj. podmiotom zapewniającym komunikację z Administratorem (takim jak operatorzy lub integratorzy telekomunikacyjni, dostawcy systemów IT, pełnomocnicy prawni, itp.) oraz podmiotom biorącym udział w wydaniu lub doręczeniu Nagrody.
7.     Dane osobowe Uczestników przetwarzane są w zakresie i w celach niezbędnych do przeprowadzenia Loterii, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami oraz wydania Nagród Laureatom. Dane w zakresie: numer telefonu i imię w celu komunikacji z Uczestnikami, a imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, numer PESEL, numer dowodu osobistego, numer konta bankowego w celu wydania Nagród Laureatom. Dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji postanowień Regulaminu oraz zgodnie treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania są czynności związane z wykonaniem umowy zawartej w trybie akceptacji regulaminu, konieczność realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, prawnie uzasadniony interes Administratora oraz gdy ma to zastosowanie, zgoda osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe będą także przetwarzane dla realizacji obowiązków prawnych w związku z organizacją loterii, w szczególności w celu prowadzenia sprawozdawczości, prowadzenia komunikacji loteryjnej, rozpatrywania reklamacji. W ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora dane osobowe Uczestników mogą być także przetwarzane dla prowadzenia statystyk oraz dochodzenia roszczeń. W przypadku gdy podstawą prawną przetwarzania jest także zgoda osoby, której dane dotyczą odbiorcami danych osobowych są podmioty wskazane w treści przedmiotowych zgód. Dane będą przetwarzane na potrzeby wykonania umowy przez czas trwania Loterii, oraz po jej zakończeniu przez okres wymagany przepisami o grach hazardowych oraz przepisami prawa podatkowego. W każdym razie dane mogą być przetwarzane do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Loterii, tj. przez okres do 6 lat od zakończenia Loterii. Dane przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel dla którego zostały zebrane lub jej wycofania albo wniesienia sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Każdy Uczestnik ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub w celach marketingowych. Każdy Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Uprawnienia osoby, której dane dotyczą w tym wycofanie udzielonej zgody, można wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując dane kontaktowe Administratora lub Inspektora Ochrony Danych wskazane we wstępie. Uczestnicy podają dane dobrowolnie, z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych uniemożliwi wydanie Nagród. Dane osobowe Uczestnika mogą być profilowane, tj. na podstawie aktywności Uczestnika w Loterii może on otrzymywać indywidulane propozycje związane z udziałem w Loterii i zwiększeniem szans danego uczestnika na zdobycie Nagrody. Wówczas skutkiem aktywności Uczestnika (udzielenie odpowiedzi albo brak udzielenia odpowiedzi na otrzymywane wiadomości SMS lub połączenia telefoniczne) może być przydzielenie do określonych grup zindywidualizowanych ofert bonusowych. W wyniku takiego profilowania Administrator będzie kierował do Uczestnika charakteryzującego się oznaczonym stopniem aktywności w Loterii nieodpłatne, bonusowe wiadomości SMS z informacjami o możliwości i sposobach zwielokrotnienia przez Uczestnika jego Zgłoszenia.
8.     Uczestnicy mogą wyrazić zgodę na przetwarzanie dla celów marketingowych TVN, TVN Media Sp. z o.o. i Organizatora ich danych osobowych, wizerunku i głosu za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych i/lub złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną. W przypadku wyrażenia takiej zgody, czy też złożenia oświadczenia, nie są oni uprawnieni do otrzymania wynagrodzenia z tego tytułu. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną jest dobrowolne i w żaden sposób nie wpływa na udział takiego Uczestnika w Loterii, jak również na jego uprawnienie do otrzymania Nagrody.
9.     Udział w Loterii polega na dokonywaniu przez Uczestników zgłoszeń do Loterii (w Regulaminie zwane „Zgłoszenie / Zgłoszenia”), z wykorzystaniem odpłatnych wiadomości SMS lub w przypadkach określonych w § 4 pkt 17, 19, 22 i 23 Regulaminu dokonywaniu Zgłoszeń poprzez wzięcie udziału w Głosowaniu / Głosowaniach online.
10. Warunkiem przystąpienia do Loterii, a tym samym uzyskania możliwości ubiegania się o Nagrody,jest dokonanie Zgłoszenia w okresie od 1 września 2019 roku do 31 stycznia 2020 roku. Zgłoszenia dokonuje się poprzez przesłanie odpłatnej wiadomości SMS na odpłatny numer telefonu 7326 lub 7322, w którego treści należy wpisać hasło wskazane przez Organizatora w Materiałach Informacyjnych np. imię Uczestnika dokonującego Zgłoszenia, GRA, ZABAWA, TVN lub, w przypadkach określonych w § 4 pkt 17, 19, 22 i 23 Regulaminu dokonanie Zgłoszenia poprzez udział w Głosowaniu online.
11.  Koszt wiadomości SMS przesyłanej na odpłatny numer telefonu 7326 lub 7322 (koszt Zgłoszenia) wynosi 3,00 zł + VAT (3,69 zł brutto). Koszt nabycia Głosu (koszt Zgłoszenia) wynosi 3,00 zł + VAT (3,69 zł brutto).
12. W Loterii Uczestnicy ubiegają się o: Nagrody MAM TALENT i Finałową Nagrodę MAM TALENT, Nagrodę TOP MODEL, Nagrody BIG BROTHER i Finałową Nagrodę BIG BROTHER, Nagrody Sylwestrowe (I, II i III) Nagrodę Koncertową, Sylwestrową Nagrodę Finałową i Nagrodę Styczniową.
13. Gra o Sylwestrową Nagrodę Finałową trwa od 1 września 2019 roku, od godziny 00:00:00 do 1 stycznia 2020 roku do godziny 00:30:00 lub – jeśli Organizator w komunikacji SMS albo prowadzący program na antenie TVN wskaże inną godzinę – do godziny wskazanej w komunikacji SMS lub przez prowadzącego. Udział w grze o Nagrodę Finałową biorą Uczestnicy, którzy przesłali przynajmniej jedno Zgłoszenie na odpłatny numer telefonu 7326 lub 7322 lub przez zgłoszenie online we wskazanym powyżej terminie, w którego treści podali odpowiednie hasło, wskazane przez Organizatora w Materiałach Informacyjnych.
14. Gra o Nagrody MAM TALENT trwa od ogłoszenia gry o te Nagrody, co nastąpi na antenie programu z Grupy TVN i/lub w komunikacji SMS. Gra o Finałową Nagrodę MAM TALENT trwa od godziny 12.00 w dniu finałowego odcinka audycji Mam talent! transmitowanego na żywo na antenie TVN.
15. Udział w grze o Nagrodę MAM TALENT i Finałową Nagrodę MAM TALENT biorą Uczestnicy, którzy przesłali przynajmniej jedno Zgłoszenie na odpłatny numer telefonu 7326 lub 7322 w terminie wskazanym w punkcie 14 powyżej. Dodatkowo,w grze o Nagrody MAM TALENT i Finałową Nagrodę MAM TALENT biorą udział Uczestnicy, którzy wzięli udział w głosowaniu (w treści regulaminu zwane „Głosowanie Mam Talent” / „Głosowania Mam Talent”) na uczestników audycji Mam talent! (przez co rozumie się głosowanie na najlepszą prezentację talentów: najlepszą piosenkę, najlepsze wykonanie, najlepszego wykonawcę, itp.) w jednym z premierowych odcinków Mam talent! i przesłali swój głos na odpłatny numer telefonu 7326 lub 7322. W treści Zgłoszenia należy wpisać numer przypisany do jednego z uczestników biorących udział w danym premierowym odcinku Mam talent!, spośród uczestników podanych przez Organizatora w Materiałach Informacyjnych. Wpisanie numeru przypisanego do jednego uczestników biorącego udział w premierowym odcinku Mam talent!, zgodnie z instrukcjami podanymi przez Organizatora w Materiałach Informacyjnych decyduje, o wzięciu udziału w Głosowaniu Mam Talent / Głosowaniach Mam Talent i o możliwości ubiegania się o jedną z Nagród MAM TALENT lub Finałową Nagrodę MAM TALENT. Oddanie głosu na jednego z uczestników rozumiane jest jako dokonanie Zgłoszenia. Jedno Zgłoszenie jest równoznaczne z oddaniem jednego głosu w Głosowaniu Mam Talent / Głosowaniach Mam Talentna jednego z uczestników biorących udział w premierowym odcinku Mam talent!.
16. Udział w Głosowaniu Mam Talent / Głosowaniach Mam Talentodbywa się podczas trwania premierowych odcinków na żywo tej audycji.Osoba prowadząca Mam talent!, podczas trwania każdego z odcinków, informuje że przesłanie wiadomości SMS na numer 7326 lub 7322, podczas trwania odcinka umożliwia głosowanie na uczestników biorących w nim udział. Taka informacja pojawia się również na belce w dole ekranu. W przypadku, gdy Uczestnik prześle Zgłoszenie, w którego treści wpisze numer przyporządkowany jednemu z uczestników w innym czasie niż podczas trwania odcinka audycji, to jego głos nie będzie się liczył w Głosowaniu Mam Talent / Głosowaniach Mam Talent na najlepszego uczestnika w danym odcinku Mam talent!, ale jego Zgłoszenie weźmie udział w losowaniu Nagród MAM TALENT lub Finałowej Nagrody MAM TALENT, o ile zostanie przesłane w ramach czasowych określonych w punkcie 14 - 15 powyżej.
17. Udział w grze o Nagrodę MAM TALENT biorą również Uczestnicy, którzy wzięli udział w Głosowaniu Mam Talent / Głosowaniach Mam Talent online na uczestników audycji Mam talent!, w ramach czasowych określonych w punkcie 14 - 16 powyżej, zgodnie z zasadami określonymi w § 4 pkt 23 Regulaminu.
18. Gra o Nagrodę TOP MODEL trwa od ogłoszenia finalistów w półfinałowym odcinku audycji Top Model, do ogłoszenia zakończenia głosowania w finałowym odcinku audycji Top Model.Udział w grze o Nagrodę TOP MODEL biorą Uczestnicy, którzy przesłali przynajmniej jedno Zgłoszenie na odpłatny numer telefonu 7326 lub 7322 w terminie wskazanym powyżej. Dodatkowo, w grze o Nagrodę TOP MODEL biorą udział Uczestnicy, którzy wzięli udział w głosowaniu (w treści regulaminu zwane „Głosowanie Top Model”) na najlepszą kandydatkę / kandydata w audycji Top Model i przesłali swój głos na odpłatny numer telefonu 7326 lub 7322. Biorąc udział w Głosowaniu Top Model w treści Zgłoszenia należy wpisać numer przypisany do jednej z kandydatek / jednego z kandydatów biorących udział w Top Model, spośród kandydatek /kandydatów podanych przez Organizatora w Materiałach Informacyjnych. Wpisanie numeru przypisanego do jednej z kandydatek / kandydatów biorących udział w programie Top Model, zgodnie z instrukcjami podanymi przez Organizatora w Materiałach Informacyjnych decyduje o wzięciu udziału w Głosowaniu Top Model i o możliwości ubiegania się o Nagrodę TOP MODEL. Oddanie głosu na jedną z kandydatek / jednego kandydatów rozumiane jest jako dokonanie Zgłoszenia. Jedno Zgłoszenie jest równoznaczne z oddaniem jednego głosu w Głosowaniu Top Model.
19. Udział w grze o Nagrodę TOP MODEL biorą również Uczestnicy, którzy wzięli udział w Głosowaniu Top Model online na uczestników audycji Top Model, w ramach czasowych określonych w punkcie 18 powyżej, zgodnie z zasadami określonymi w § 4 pkt 23 Regulaminu.
20. Gra o Nagrody BIG BROTHER i Finałową Nagrodę BIG BROTHER trwa od ogłoszenia pierwszego głosowania, do zakończenia ostatniego, finałowego głosowania. Ogłoszenie rozpoczęcia i zakończenia głosowania w audycji Big Brother nastąpi zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 21 poniżej Udział w grze o Nagrody BIG BROTHER i Finałową Nagrodę BIG BROTHER biorą Uczestnicy, którzy przesłali przynajmniej jedno Zgłoszenie na odpłatny numer telefonu 7326 lub 7322 we wskazanym powyżej terminie, w którego treści wpisali odpowiednie hasło, wskazane przez Organizatora w Materiałach Informacyjnych.
21. W grze o Nagrodę BIG BROTHER i Finałową Nagrodę BIG BROTHER biorą także udział Uczestnicy, którzy, w terminie określonym w pkt 20 powyżej wzięli udział w głosowaniu (w treści regulaminu zwane: Głosowanie Big Brother / Głosowania Big Brother) na uczestników audycji Big Brother. Głosowanie polega na np. wyborze osoby, która ma odpaść z audycji lub pozostać w audycji lub dołączyć do audycji, wygrać konkurs w audycji, itp. Głosowanie Big Brother / Głosowania Big Brother mogą odbywać się codziennie lub raz w tygodniu lub z inną częstotliwością. Głosowania trwają od momentu ogłoszenia ich startu do momentu ogłoszenia ich zakończenia. Starty i zakończenia Głosowań Big Brother mają miejsce na antenie TVN i/lub TVN7, w audycjach Big Brother emitowanych codziennie od poniedziałku do niedzieli na antenie TVN 7 i/lub w niedzielę na antenie TVN, ewentualnie w streamingu online, w aplikacjach mobilnych lub na stronach internetowych. Informacja o Głosowaniu Big Brother / Głosowaniach Brother oraz o przedmiocie danego Głosowania będzie podawana na antenie programu TVN7 i/lub TVN i / lub na stronie internetowej bigbrother.tvn.pl i / lub w treści nieodpłatnej wiadomości SMS albo na antenie programu z Grupy TVN. Udział w danym Głosowaniu Big Brother biorą Uczestnicy, którzy przesłali przynajmniej jedno Zgłoszenie na odpłatny numer telefonu 7326 lub 7322, przed ogłoszeniem zakończenia danego Głosowania Big Brother, w którym wpisali treść odpowiadającą przedmiotowi danego Głosowania np. danego uczestnika audycji Big Brother. W ustalaniu wyników danego Głosowania Big Brother brane są pod uwagę wyłącznie Zgłoszenia przesłane na numer 7326 lub 7322 zawierające wskazaną powyżej treść i przesłane przed ogłoszeniem jego zakończenia. Udział w każdym Głosowaniu Big Brother, poprzez przesłanie wiadomości SMS na numer 7326 lub 7322, zawierającej opisaną powyżej treść rozumiany jest jako Zgłoszenie. Uczestnicy, którzy przesłali przynajmniej jedno Zgłoszenie na odpłatny numer telefonu 7326 lub 7322, ale nie wzięli udziału w Głosowaniu albo biorąc udział w Głosowaniu przesłali Zgłoszenie przed lub po jego zakończeniu, biorą udział w grze o Nagrodę Big Brother lub Nagrodę Finałową Big Brother, ale nie są brane pod uwagę w ustalaniu wyników Głosowania Big Brother / Głosowań Big Brother.
22. Udział w grze o Nagrodę BIG BROTHER i Finałową Nagrodę BIG BROTHER biorą również Uczestnicy, którzy wzięli udział w Głosowaniu Big Brother / Głosowaniach Big Brother online na uczestników audycji Big Brother, w ramach czasowych określonych w punkcie 20 - 21 powyżej,zgodnie z zasadami określonymi w § 4 pkt 23 Regulaminu.
23. Uczestnik może wziąć udział w Głosowaniu / Głosowaniach (Mam Talent, Top Model i Big Brother) na uczestników audycji Mam talent!, Top Model i Big Brotheronline, poprzez nabycie głosu / głosów (w treści Regulaminu zwane: Głos / Głosy). Uczestnik, przed nabyciem Głosu / Głosów jest zobowiązany do wskazania swojego numeru telefonu, adresu mailowego oraz zaakceptować wymagane regulaminy. Uczestnik nabywa Głos / Głosy na stronie internetowej decyduj.online poprzez kliknięcie w przycisk „Głosuję” lub „Wybieram”. Uczestnik nabywa Głos / Głosy na stronie internetowej http://decyduj.online poprzez kliknięcie w przycisk „Głosuję” pod wizerunkiem uczestnika audycji: Mam talent! lub Top Model lub Big Brother. Nabycie Głosu / Głosów jest rozumiane jako dokonanie Zgłoszenia. Głos / Głosy przypisany jest danemu Uczestnikowi z chwilą potwierdzenia przyjęcia płatności za jego (ich) nabycie. Każdy Głos przypisany jest do adresu e‑mail danego Uczestnika, lub do numeru telefonu danego Uczestnika, który wskazał na stronie decyduj.online nabywając Głos / Głosy. Koszt nabycia jednego Głosu wynosi 3,69 brutto. Uczestnik dokonuje płatności za Głos przelewem online, z wykorzystaniem blik, przelewu bankowego i / lub karty płatniczej. W ustalaniu wyników danego Głosowania brane są pod uwagę wyłącznie Zgłoszenia dokonane poprzez nabycie Głosu online, zawierające treść odpowiadającą przedmiotowi Głosowania aktualnego w czasie nabywania Głosu np. danego uczestnika audycji Mam Talent! lub Top Model lub Big Brother i dokonane przed ogłoszeniem jego zakończenia. W przypadku, gdy Uczestnik nabędzie Głos / Głosy po zakończeniu danego Głosowania (Mam Talent! lub Top Model lub Big Brother), a przed rozpoczęciem kolejnego Głosowania (Mam Talent! lub Top Model lub Big Brother), jego Zgłoszenie bierze udział w grze o Nagrodę (MAM TALENT, Finałową Nagrodę MAM TALENT, TOP MODEL, Nagrodę Big Brother, Finałową Nagrodę Big Brother), ale nie będzie brane pod uwagę w ustalaniu wyników Głosowania (Mam Talent! lub Top Model lub Big Brother).
24. Gra o Nagrody Sylwestrowe rozpoczyna się od momentu zakończenia gry o Finałową Nagrodę MAM TALENT lub gry o Nagrodę TOP MODEL lub gry o Finałową Nagrodę BIG BROTHER i kończy 31 grudnia 2019 roku o godzinie 22:59:00 lub – jeśli Organizator w komunikacji SMS albo prowadzący Koncert Sylwestrowy wskaże inną godzinę – o godzinie wskazanej w komunikacji SMS lub przez prowadzącego.
25. Udział w grze o pierwszą Nagrodę Sylwestrową biorą Uczestnicy, którzy przesłali przynajmniej jedno Zgłoszenie na odpłatny numer telefonu 7326 lub 7322 lub dokonali Zgłoszenia online, od momentu zakończenia gry o Finałową Nagrodę MAM TALENT lub gry o Nagrodę TOP MODEL lub gry o Finałową Nagrodę BIG BROTHER do godziny 20:59:00, w którego treści wpisali hasło wskazane przez Organizatora. Udział w grze o drugą Nagrodę Sylwestrową biorą Uczestnicy, którzy przesłali przynajmniej jedno Zgłoszenie na odpłatny numer telefonu 7326 lub 7322 lub dokonali Zgłoszenia online, w dniu 31 grudnia 2019 roku od godziny 20:59:01:00 do godziny 21:59:00, w którego treści wpisali hasło wskazane przez Organizatora. Udział w grze o trzecią Nagrodę Sylwestrową biorą Uczestnicy, którzy przesłali przynajmniej jedno Zgłoszenie na odpłatny numer telefonu 7326 lub 7322 lub dokonali Zgłoszenia online, w dniu 31 grudnia 2019 roku od godziny 21:59:01 do godziny 22:59:00, w którego treści wpisali hasło wskazane przez Organizatora. Jeśli Organizator w komunikacji SMS albo prowadzący audycję na antenie TVN wskaże inną godzinę gry o daną Nagrodę Sylwestrową, gra rozpocznie się i / lub zakończy się o godzinie wskazanej w komunikacji SMS lub przez prowadzącego audycję. Zgłoszenia online dokonuje się poprzez stronę internetową decyduj.online. Dokonując Zgłoszenia online należy podać adres mailowy, numer telefonu oraz zaakceptować Regulamin.
26. Gra o Nagrodę Koncertową rozpoczyna się 31 grudnia 2019 roku o godzinie 20:00:00 lub – jeśli zostanie wskazana inna godzina przez Organizatora w komunikacji SMS albo prowadzącego audycję na antenie TVN albo w informacji podanej w miejscu odbywania się koncertu sylwestrowego– o godzinie wskazanej w komunikacji SMS lub przez prowadzącego albo w miejscu koncertu i kończy 31 grudnia 2019 roku o godzinie 23:00:00 lub – jeśli zostanie wskazana inna godzina w sposób opisany powyżej – o wskazanej godzinie. W grze o Nagrodę Koncertową biorą udział Uczestnicy Koncertu Sylwestrowego w Warszawie. Zgłoszenia do gry o Nagrodę Koncertową dokonuje się poprzez przesłanie wiadomości SMS na odpłatny numer telefonu 7326 lub 7322 lub dokonanie Zgłoszenia online, w którego treści należy wpisać hasło wskazane przez Organizatora na telebimach umieszczonych obok sceny koncertowej lub przez prowadzącego koncert lub w nieodpłatnych wiadomościach SMS. Zgłoszenia online dokonuje się w sposób opisany w punkcie 25 powyżej.
27. Gra o Nagrodę Styczniową rozpoczyna się 1 stycznia 2020 roku, od godziny 00:30:01 do 31 stycznia 2020 roku lub od momentu ogłoszonego przez prowadzącego koncert sylwestrowy lub w komunikacji SMS. Udział w grze o Nagrodę Styczniową biorą Uczestnicy, którzy przesłali przynajmniej jedno Zgłoszenie na odpłatny numer telefonu 7326 lub 7322 w terminie wskazanym powyżej.
28. Przesłanie wiadomości SMS o wskazanej przez Organizatora treści na odpłatny numer telefonu 7326 lub 7322 w okresie od 1 września 2019 roku do 31 stycznia 2020 roku lub wzięcie udziału w Głosowaniu / Głosowaniach online lub dokonaniu Zgłoszenia online, jest rozumiane jako dokonanie Zgłoszenia udziału w Loterii. Każde prawidłowe Zgłoszenie zostanie zarejestrowane w systemie teleinformatycznym Organizatora. Zgłoszenia będą odbierane przez automatyczny system odbioru Organizatora, który określa datę odbioru wiadomości SMS przez wskazanie czasu według zegara automatycznego systemu odbioru z dokładnością co do sekundy.
29. W odpowiedzi na pierwsze dokonane Zgłoszenie Uczestnik otrzyma niezwłocznie od Organizatora potwierdzenie, że jego Zgłoszenie, przesłane z danego numeru telefonu, zostało zarejestrowane w systemie teleinformatycznym Organizatora wraz z informacjami: kto jest organizatorem Loterii, kto jest Administratorem danych osobowych i podmiotem uprawnionym do przetwarzania danych osobowych i gdzie można zapoznać się z Regulaminem Loterii oraz o koszcie wiadomości SMS, który wynosi 3,00 zł (3,69 zł brutto) oraz koszcienabycia Głosu (koszt Zgłoszenia), który wynosi 3,00 zł + VAT (3,69 zł brutto).
30. Prawidłowo dokonane Zgłoszenie jest rozumiane jako wyrażenie zgody na wzięcie udziału w Loterii przez osobę, która przesłała Zgłoszenie. Udział w Loterii jest dobrowolny.
31. Osoba, która przesłała Zgłoszenie, zgodnie z Regulaminem, staje się Uczestnikiem Loterii. Identyfikacja Uczestnika na potrzeby Loterii następuje poprzez numer telefonu komórkowego, z którego przesłał Zgłoszenie / Zgłoszenia lub adres e-mail, który wskazał dokonując Zgłoszenia nabywając Głos / Głosy. Jeden i ten sam numer telefonu komórkowego i adres e-mail jest w czasie trwania Loterii przypisany do jednego Uczestnika. Jeden Uczestnik może dokonywać wielokrotnie Zgłoszeń. Każde Zgłoszenie bierze udział w Loterii.
32. Każdy Uczestnik, który przesłał prawidłowe Zgłoszenie, bierze udział w losowaniu Nagród, na zasadach określonych w § 7 Regulaminu.
33. Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia uprzywilejowanych przedziałów czasowych (np. godziny, dni) oraz bonusów, w których Zgłoszenie zostanie zarejestrowane w systemie teleinformatycznym Organizatora z większą ilością uprawnień do udziału w losowaniu. W takim przypadku, Zgłoszenie otrzymane przez Organizatora w określonym przedziale czasowym zostanie zarejestrowane w systemie teleinformatycznym Organizatora jako więcej niż jedno uprawnienie do udziału w losowaniu. Zwiększenie ilości uprawnień do udziału w losowaniu, w związku z wysłaniem Zgłoszenia dotyczy wszystkich Uczestników spełniających warunki będące podstawą zwiększenia ilości uprawnień. O możliwości i warunkach uzyskania zwiększonej ilości uprawnień biorących udział w losowaniu tj. o wprowadzeniu uprzywilejowanych przedziałów czasowych lub bonusów oraz o ilości dodatkowych uprawnień możliwych do uzyskania podczas ich trwania, Uczestnicy spełniający warunki będące podstawą zwiększenia ilości uprawnień są informowani przez Organizatora za pomocą bezpłatnej zwrotnej wiadomości SMS.
34. Organizator zastrzega sobie prawo wysyłania do Uczestników, w każdym dniu trwania Loterii, dodatkowych bezpłatnych wiadomości SMS w odpowiedzi na Zgłoszenie przesłane przez Uczestnika na numer 7326 lub 7322 lub dokonane poprzez wzięcie udziału w Głosowaniu / Głosowaniach online. Dodatkowe wiadomości SMS będą zawierały informacje dotyczące Loterii i warunków ubiegania się o Nagrody.
35. Organizator zastrzega sobie prawo do nawiązania kontaktu telefonicznego z Uczestnikiem, w celu przekazania informacji dotyczących Loterii. Kontakt telefoniczny jest nieodpłatny i będzie polegał na wysłuchaniu automatycznej wiadomości zawierającej informacje na temat Loterii, w szczególności możliwości wzięcia udziału w Loterii oraz o przebiegu Loterii i możliwości uzyskania nagród w Loterii. Nawiązanie kontaktu telefonicznego z Uczestnikiem ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi formy przystąpienia do Loterii. Przystąpienie do Loterii następuje w sposób opisany w § 4 pkt 10 Regulaminu.
36.  W przypadku, gdy Uczestnik nie będzie zainteresowany otrzymywaniem informacji, o których mowa w punkcie 34 oraz 35 powyżej, winien wysłać wiadomość e-mail na adres: biuro@2Win.pl, o treści: „STOP LOTERIA TVN”, wraz z numerem telefonu Uczestnika, lub wiadomość SMS o treści „STOP.TVN” na nieodpłatny numer telefonu 80198. Wysłanie wiadomości e-mail lub wiadomości SMS o takiej treści będzie oznaczało, że Organizator powstrzyma się od przekazywania dodatkowych informacji, chyba że Uczestnik ponownie prześle Zgłoszenie. Wysłanie wiadomości e-mail o treści: „STOP LOTERIA TVN” wraz z numerem telefonu Uczestnika lub wiadomości SMS o treści „STOP.TVN” nie oznacza pozbawienia Uczestnika udziału w ubieganiu się o Nagrody, o ile spełnił warunki określone w Regulaminie. Przesłanie ponownego Zgłoszenia stanowi kontynuację dotychczasowego udziału w Loterii danego Uczestnika. Zaprzestanie wysyłania dodatkowych informacji nastąpi nie później niż w przeciągu 1 godziny od otrzymania przez Organizatora wiadomości SMS o treści: „STOP.TVN” i nie później niż w przeciągu dwóch dni roboczych od przesłania wiadomości e-mail o treści: „STOP LOTERIA TVN” wraz z numerem telefonu Uczestnika. Organizator zastrzega, iż wyłącznie przesłanie wiadomości SMS lub wiadomości e-mail o wskazanej powyżej treści będzie skutkować zaprzestaniem wysyłania dodatkowych wiadomości do danego Uczestnika.
37. Wszystkie wiadomości przesyłane w ramach Loterii przez Organizatora do Uczestnika, w tym wiadomości przesyłane w odpowiedzi na wiadomości SMS Uczestnika, o których mowa w § 4 pkt 4, 5, 13, 20, 21, 24-26, 29, 33-35 Regulaminu, są wolne od opłat.
38. Organizator Loterii audioteksowej gwarantuje, że treści wszystkich wiadomości przekazywanych do faktycznych oraz potencjalnych Uczestników Loterii zgodne są z zasadami ochrony konsumentów, w szczególności nie naruszają zbiorowych interesów konsumentów w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. 2018.798 t.j. z późn. zm.).
39. Organizator oświadcza, iż z wyłączeniem 31 grudnia 2018 r. (Noc Sylwestrowa) lub przypadków w których przedłużą się audycje MAM TALENT i/lub TOP MODEL lub ubiegania się o Nagrody w ramach audycji Big Brother, wiadomości SMS nie będą przesyłane do Uczestników w godzinach nocnych tj. od 22:00 do 6:00 oraz z zastrzeżeniem przypadku, gdy dana osoba dokona Zgłoszenia w Loterii w tych godzinach, otrzyma wiadomości SMS, o których mowa w Regulaminie bezpośrednio po dokonaniu Zgłoszenia.
40. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sytuację, w której Zgłoszenie w Loterii za pośrednictwem wiadomości SMS lub dalsze wiadomości SMS wysłane zostaną przez osoby nieuprawnione. Wszelkie konsekwencje związane z uczestnictwem w Loterii z wykorzystaniem danej karty SIM przez osobę nieuprawnioną, ponosi ta osoba.
41. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sytuację, w której Zgłoszenie w Loterii za pośrednictwem wiadomości SMS lub dalsze wiadomości SMS nie zostaną zarejestrowane w systemie teleinformatycznym Organizatora ze względu na przekroczenie przez danego Uczestnika progu kwotowego dla usług o podwyższonej opłacie dla danego okresu rozliczeniowego określonego przez przepis art. 64a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. 2018.1954 tj.).
42. W przypadku, że gdy zostanie ogłoszona żałoba narodowa, to Organizator może powstrzymać się od promocji loterii i przeprowadzenia losowań lub przesunąć je na inny dzień.
§ 5
Obszar, na którym jest urządzana Loteria
Loteria jest organizowana na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 6
Czas trwania Loterii
Loteria przeprowadzona jest w okresie od dnia 1 września 2019 roku, do dnia 13 marca 2020 roku.
§ 7
Zasady, miejsce i termin wyłaniania laureatów nagród
1.     Nagrody w Loterii przyznawane są w drodze losowania. Losowania przeprowadzane są w Warszawie (00-515), przy ulicy Żurawiej 32/34, przez urządzenie losujące zarejestrowane przez Naczelnika Urzędu Celnego w Lublinie w dniu 20 marca 2015 roku zapewniające ochronę praw uczestników gry i umożliwiające losowanie zabezpieczające przypadkowość wyboru, które wyeliminuje ingerencję czynnika ludzkiego w trakcie wyłaniania laureatów Nagród (zwanych w treści Regulaminu „Laureatami").
2.     Losowanie mające na celu wyłonienie Laureata Sylwestrowej Nagrody Finałowej odbędzie się 1 stycznia 2020 roku, po godzinie 00:30:01. W losowaniu Sylwestrowej Nagrody Finałowej biorą udział wszyscy Uczestnicy, którzy dokonali Zgłoszenia w okresie od 1 września 2019 roku od godziny 00:00:00 do 1 stycznia 2020 roku do godziny 00:30:00 lub – jeśli Organizator w komunikacji SMS albo prowadzący audycję na antenie TVN wskaże inną godzinę – do godziny wskazanej w komunikacji SMS lub przez prowadzącego. W losowaniu Sylwestrowej Nagrody Finałowej zostanie wyłoniony 1 (jeden) Laureat i 2 (dwóch) kandydatów rezerwowych do Nagrody.
3.     Losowania mające na celu wyłonienie Laureatów Nagród MAM TALENT odbywają się w dni emisji półfinałowych odcinków audycji na żywo i premierowo w programie TVN,około godziny 22:00:00 lub, jeśli Organizator w komunikacji SMS albo prowadzący audycję na antenie TVN wskaże inną godzinę – o godzinie wskazanej w komunikacji SMS lub przez prowadzącego. W każdym losowaniu Nagrody MAM TALENT wezmą udział wszyscy Uczestnicy, którzy dokonali prawidłowego Zgłoszenia przed rozpoczęciem danego losowania Nagrody MAM TALENT.
4.     W każdym losowaniu Nagrody MAM TALENT zostanie wyłoniony 1 (jeden) Laureat i 2 (dwóch) kandydatów rezerwowych do każdej z tych Nagród.
5.     Losowanie mające na celu wyłonienie Laureata Finałowej Nagrody MAM TALENT odbędzie się po zakończeniu głosowania w finałowym, premierowym odcinku na żywo audycji Mam Talent, około godziny 22:30:00 lub, jeśli Organizator w komunikacji SMS albo prowadzący audycję na antenie TVN wskaże inną godzinę – o godzinie wskazanej w komunikacji SMS lub przez prowadzącego. W losowaniu Finałowej Nagrody MAM TALENT wezmą udział wszyscy Uczestnicy, którzy dokonali prawidłowego Zgłoszenia po zakończeniu losowania ostatniej Nagrody MAM TALENT do godziny 22:29:59 w dniu losowania Finałowej Nagrody MAM TALENT lub - jeśli Organizator w komunikacji SMS albo prowadzący audycję na antenie TVN wskaże inną godzinę – do godziny wskazanej w komunikacji SMS lub przez prowadzącego. W losowaniu Finałowej Nagrody MAM TALENT zostanie wyłoniony 1 (jeden) Laureat i 2 (dwóch) kandydatów rezerwowych do tej Nagrody.
6.     Losowanie mające na celu wyłonienie Laureata Nagrody TOP MODEL odbędzie się po zakończeniu głosowania w finałowym, premierowym odcinku na żywo audycji Top Model. W losowaniu Nagrody TOP MODEL wezmą udział ci Uczestnicy, którzy dokonali prawidłowego Zgłoszenia od ogłoszenia finalistów w półfinałowym odcinku audycji Top Model, do ogłoszenia zakończenia głosowania w finałowym odcinku audycji Top Model.W losowaniu Nagrody TOP MODEL zostanie wyłoniony 1 (jeden) Laureat i 2 (dwóch) kandydatów rezerwowych do Nagrody.
7.     Losowania mające na celu wyłonienie Laureatów Nagród BIG BROTHER odbywać się będą po zakończeniu Głosowania Big Brother / Głosowań Big Brother w danym tygodniu trwania Głosowania Big Brother, w dniach wskazanych przez Organizatora w Materiałach Informacyjnych, w tym na antenie TVN, począwszy od zakończenia pierwszego Głosowania Big Brother. Jeżeli w danym tygodniu nie odbędzie się Głosowanie Big Brother / Głosowania Big Brother, to nie odbędzie się również losowanie. W takim przypadku kwota nieprzyznanej Nagrody Big Brother wraca do puli Nagród Big Brother i może powiększyć kolejną lub kolejne Nagrody Big Brother. W każdym losowaniu Nagrody BIG BROTHER biorą udział wszyscy Uczestnicy, którzy dokonali prawidłowego Zgłoszenia przed danym losowaniem Laureata Nagrody BIG BROTHER. W każdym losowaniu Nagrody BIG BROTHER zostanie wyłoniony 1 (jeden) Laureat i 2 (dwóch) kandydatów rezerwowych do tej Nagrody.
8.     Losowanie mające na celu wyłonienie Laureata Finałowej Nagrody BIG BROTHER odbędzie się po zakończeniu ostatniego, finałowego Głosowania Big Brother. W losowaniu Finałowej Nagrody BIG BROTHER biorą udział wszyscy Uczestnicy, którzy dokonali prawidłowego Zgłoszenia w okresie od ogłoszenia pierwszego głosowania w audycji Big Brother, do zakończenia ostatniego, finałowego głosowania w audycji Big Brother. W losowaniu Finałowej Nagrody BIG BROTHER zostanie wyłoniony 1 (jeden) Laureat i 2 (dwóch) kandydatów rezerwowych do tej Nagrody.
9.     Losowania mające na celu wyłonienie Laureatów Nagród Sylwestrowych odbędą się w dniu 31 grudnia 2019 roku. Losowanie mające na celu wyłonienie Laureata pierwszej Nagrody Sylwestrowej odbędzie się w tym dniu o godzinie 21:00:00. Losowanie mające na celu wyłonienie Laureata drugiej Nagrody Sylwestrowej odbędzie się w tym dniu o godzinie 22:00:00. Losowanie mające na celu wyłonienie Laureata trzeciej Nagrody Sylwestrowej odbędzie się w tym dniu o godzinie 23:00:00. Jeśli Organizator w komunikacji SMS albo prowadzący audycję na antenie TVN wskaże inną godzinę, losowanie poszczególnych Nagród Sylwestrowych rozpocznie się o godzinie wskazanej w komunikacji SMS lub przez prowadzącego audycję. W każdym losowaniu Nagród Sylwestrowych zostanie wyłoniony 1 (jeden) Laureat i 2 (dwóch) kandydatów rezerwowych do tej Nagrody.
10. W losowaniu mającym na celu wyłonienie Laureata pierwszej Nagrody Sylwestrowej biorą udział Uczestnicy, którzy dokonali prawidłowego Zgłoszenia, od momentu zakończenia gry o Finałową Nagrodę MAM TALENT lub gry o Nagrodę TOP MODEL lub gry o Finałową Nagrodę BIG BROTHER do godziny 20:59:00 do godziny 20:59:00 w dniu 31 grudnia 2019 roku. W losowaniu mającym na celu wyłonienie Laureata drugiej Nagrody Sylwestrowej biorą Uczestnicy, którzy dokonali prawidłowego Zgłoszenia w dniu 31 grudnia 2019 roku od godziny 20:59:01:00 do godziny 21:59:00. W losowaniu mającym na celu wyłonienie Laureata trzeciej Nagrody Sylwestrowej biorą Uczestnicy, którzy dokonali prawidłowego Zgłoszenia, w dniu 31 grudnia 2019 roku, od godziny 21:59:01 do godziny 22:59:00.
11.  Losowanie mające na celu wyłonienie Laureata Nagrody Koncertowej odbędzie się 31 grudnia 2019 roku pomiędzy godziną 22:00:00 a godziną 23:00:00. W losowaniu Nagrody Koncertowej wezmą udział ci Uczestnicy Koncertu Sylwestrowego organizowanego w Warszawie, którzy dokonali prawidłowego Zgłoszenia hasłem określonym dla tej Nagrody, w dniu 31 grudnia 2019 roku, od godziny 20:00:00 lub, jeśli Organizator w komunikacji SMS albo prowadzący Koncert Sylwestrowy wskaże inną godzinę – od godziny wskazanej w komunikacji SMS lub przez prowadzącego, do godziny 23:00:00 lub, jeśli Organizator w komunikacji SMS albo prowadzący Koncert Sylwestrowy wskaże inną godzinę – do godziny wskazanej w komunikacji SMS lub przez prowadzącego. W losowaniu Nagrody Koncertowej zostanie wyłoniony 1 (jeden) Laureat.
12. Losowanie mające na celu wyłonienie Laureata Nagrody Styczniowej odbędzie się w dniu 3 lutego 2020 roku. W losowaniu mającym na celu wyłonienie Laureata Nagrody Styczniowej biorą Uczestnicy, którzy przesłali przynajmniej jedno Zgłoszenie na odpłatny numer telefonu 7326 lub 7322 w okresie od 1 stycznia 2020 roku od godziny 00:30:00 do 31 stycznia 2020 roku.
13. Organizator zastrzega, że losowania: Sylwestrowej Nagrody Finałowej, Nagród MAM TALENT, Finałowej Nagrody MAM TALENT i Nagrody TOP MODEL i Nagrody Koncertowej w przypadku przedłużenia się odpowiednio któregokolwiek, odcinka MAM TALENT lub TOP MODEL lub koncertu Sylwestrowego, mogą odbyć się wcześniej lub później, niż w terminach określonych w punktach 2, 3, 5, 6 i 11 powyżej. W opisanych przypadkach losowania odbędą się przed zakończeniem koncertu lub odpowiednio programu, o czym Uczestnicy zostaną poinformowani przez prowadzącego dany koncert lub odcinek na antenie TVN. 
14. Identyfikacja danego Uczestnika, który stał się Laureatem Nagrody następuje poprzez numer telefonu, z którego dokonał Zgłoszenia / Zgłoszeń lub, który wskazał dokonując Zgłoszenia.
15. W przypadku, gdyby okazało się, że Laureatem którejkolwiek Nagrody została osoba, o której mowa w § 4 pkt 2 Regulaminu, Organizator niezwłocznie podejmie, próbę nawiązania połączenia z kandydatem rezerwowym do danej Nagrody, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
16. Wyłonienie Laureatów Nagród zostanie zakończone do dnia 7 lutego 2020 roku. W przypadku, gdy do dnia 7 lutego 2020 roku nie zostanie wyłoniony Laureat którejkolwiek Nagrody, Nagroda ta pozostanie w dyspozycji Organizatora.
17. Aktualizowana lista Laureatów Nagród jest udostępniona do wglądu dla Uczestników Loterii w biurze oddziału Organizatora w Warszawie (00-515), przy ulicy Żurawie 32/34, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 16:00, przez cały czas trwania Loterii. Organizator zastrzega sobie możliwość publikowania listy Laureatów Nagród na stronie internetowej w domenie: 7326.pl i/lub klub.tvn.pl i/lub bigbrother.tvn.pl. Na liście publikowane jest imię Laureata oraz nazwa miejscowości zamieszkania Laureata oraz wygrana kwota. Organizator zastrzega sobie możliwość podania do wiadomości listy Laureatów Nagród na antenie TVN, w czasie trwania Loterii. Na antenie mogą być podane dane Laureata, jeśli Laureat wyrazi zgodę na ich ujawnienie, w przeciwnym wypadku, podane będzie wyłącznie imię i nazwa miejscowości zamieszkania Laureata Nagrody. Organizator zastrzega możliwość nawiązania połączenia telefonicznego z Laureatem Nagrody na żywo, na antenie, przez osobę prowadzącą program. 
18. Z przeprowadzonych losowań Komisja Nadzoru sporządza protokoły.
19. Fragmenty programów emitowanych na antenie TVN, podczas których wyłaniani będą Laureaci Nagród będą nagrywane przez Organizatora. Nagrania będą przechowywane przez okres 5 (pięciu) lat.
20. Protokoły losowań dostępne będą na żądanie Uczestnika Loterii w siedzibie oddziału Organizatora: 00-515 Warszawa, ulica Żurawia 32/34, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 16:00, w okresie trwania Loterii – nie dłużej niż do dnia 25 października 2019 roku.
§ 8
Sposób zapewnienia prawidłowości urządzania Loterii
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Loterii, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Loterii oraz wyłonienia Laureatów Loterii, Organizator powoła Komisję Nadzoru i ustanowi regulamin jej działania. W skład Komisji Nadzoru wejdą osoby wyznaczone przez Organizatora, w tym osoba nadzorująca urządzenie i przebieg Loterii posiadająca wydane przez Ministra Finansów stosowne świadectwo zawodowe lub posiadająca zaświadczenie o odbyciu szkolenia, o którym mowa w art. 24b ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2018.165 t.j. z późn. zm.).
§ 9
Sposób i termin ogłaszania wyników
1.     O wyniku losowania i uzyskaniu Sylwestrowej Nagrody Finałowej Laureat zostanie poinformowany telefonicznie pod numerem telefonu, za pośrednictwem którego dany Laureat dokonywał Zgłoszenia/Zgłoszeń lub, który wskazał dokonując Zgłoszenia, bezpośrednio po przeprowadzeniu losowania, przy czym rozmowa może być emitowana na żywo na antenie TVN, w trakcie trwania programu Sylwestrowego. W przypadku, gdy nie powiedzie się dwukrotna próba nawiązania połączenia telefonicznego z Laureatem Nagrody Finałowej przedstawiciel Organizatora podejmie niezwłocznie, podczas programu Sylwestrowego, próbę nawiązania połączenia telefonicznego z pierwszym kandydatem rezerwowym do tej Nagrody. W przypadku, gdy nie powiedzie się dwukrotna próba nawiązania połączenia telefonicznego z pierwszym kandydatem rezerwowym do Nagrody Finałowej przedstawiciel Organizatora podejmie niezwłocznie, podczas programu Sylwestrowego, próbę nawiązania połączenia telefonicznego z drugim kandydatem rezerwowym do tej Nagrody. O sposobie odbioru Nagrody Finałowej Laureat zostanie powiadomiony telefonicznie, nie później niż w terminie trzech dni roboczych następujących po dniu losowania Nagrody Finałowej.
2.     O wynikach każdego losowania Nagród MAM TALENT oraz o wyniku losowania Finałowej Nagrody MAM TALENT Laureaci tych Nagród zostaną powiadomieni przez Organizatora telefonicznie, pod numerem telefonu, za pośrednictwem którego dany Laureat dokonywał Zgłoszenia/Zgłoszeń lub, który wskazał dokonując Zgłoszenia, bezpośrednio po przeprowadzeniu losowania, podczas trwania audycji Mam talent!, przy czym rozmowa może być emitowana na żywo na antenie telewizji TVN, w trakcie trwania audycji Mam talent!, podczas której odbywało się losowanie. W przypadku, gdy nie powiedzie się dwukrotna próba nawiązania połączenia telefonicznego z Laureatem Nagrody (MAM TALENT, Finałowej Nagrody MAM TALENT), podczas audycji Mam talent!, przedstawiciel Organizatora podejmie próbę nawiązania połączenia telefonicznego z pierwszym kandydatem rezerwowym do danej Nagrody. W przypadku, gdy nie powiedzie się dwukrotna próba nawiązania połączenia telefonicznego z pierwszym kandydatem rezerwowym do Nagrody (MAM TALENT, Nagrody Finałowej MAM TALENT), przedstawiciel Organizatora podejmie niezwłocznie, podczas audycji Mam talent!, próbę nawiązania połączenia telefonicznego z drugim kandydatem rezerwowym do tej Nagrody. O sposobie odbioru Nagrody MAM TALENT i Finałowej Nagrody MAM TALENT Laureat zostanie powiadomiony telefonicznie, nie później niż w terminie trzech dni roboczych następujących po dniu losowania danej Nagrody MAM TALENT i Finałowej Nagrody MAM TALENT.
3.     O wynikach losowania Nagrody TOP MODEL Laureat Nagrody zostanie powiadomiony przez Organizatora telefonicznie, pod numerem telefonu, za pośrednictwem którego dokonywał Zgłoszenia/Zgłoszeń lub, który wskazał dokonując Zgłoszenia, bezpośrednio po przeprowadzeniu losowania, przy czym rozmowa może być emitowana na żywo na antenie telewizji TVN, w trakcie trwania audycji Top Model, podczas którego obywało się losowanie. W przypadku, gdy nie powiedzie się dwukrotna próba nawiązania połączenia telefonicznego z Laureatem Nagrody TOP MODEL, podczas audycji Top Model, przedstawiciel Organizatora podejmie próbę nawiązania połączenia telefonicznego z pierwszym kandydatem rezerwowym do tej Nagrody. W przypadku, gdy nie powiedzie się dwukrotna próba nawiązania połączenia telefonicznego z pierwszym kandydatem rezerwowym do Nagrody TOP MODEL, przedstawiciel Organizatora podejmie niezwłocznie, podczas audycji Top Model, próbę nawiązania połączenia telefonicznego z drugim kandydatem rezerwowym do tej Nagrody. O sposobie odbioru Nagrody TOP MODEL Laureat zostanie powiadomiony telefonicznie, nie później niż w terminie trzech dni roboczych następujących po dniu losowania Nagrody TOP MODEL.
4.     O wyniku losowania i uzyskaniu każdej z Nagród BIG BROTHER oraz Finałowej Nagrody BIG BROTHER Laureat zostanie poinformowany telefonicznie pod numerem telefonu, za pośrednictwem którego dokonał Zgłoszenia / Zgłoszeń lub, który wskazał dokonując Zgłoszenia, bezpośrednio po przeprowadzeniu losowania, przy czym rozmowa może być emitowana na żywo na antenie programów Grupy TVN, w trakcie trwania audycji Big Brother. W przypadku, gdy nie powiedzie się dwukrotna próba nawiązania połączenia telefonicznego z którymkolwiek Laureatem Nagrody BIG BROTHER lub Laureatem Finałowej Nagrody BIG BROTHER, Organizator niezwłocznie podejmie próbę nawiązania połączenia telefonicznego z pierwszym kandydatem rezerwowym do danej Nagrody. W przypadku, gdy nie powiedzie się dwukrotna próba nawiązania połączenia telefonicznego z pierwszym kandydatem rezerwowym do Nagrody BIG BROTHER lub Finałowej Nagrody BIG BROTHER, przedstawiciel Organizatora podejmie niezwłocznie, próbę nawiązania połączenia telefonicznego z drugim kandydatem rezerwowym do danej Nagrody. O sposobie odbioru Nagród BIG BROTHER lub Finałowej Nagrody BIG BROTHER Laureat zostanie powiadomiony telefonicznie, nie później niż w terminie trzech dni roboczych następujących po dniu losowania danej Nagrody.
5.     O wynikach losowania oraz sposobie odbioru Nagród Sylwestrowych Laureaci zostaną powiadomieni przez Organizatora telefonicznie, pod numerem telefonu, za pośrednictwem którego dany Laureat dokonywał Zgłoszenia / Zgłoszeń lub, który wskazał dokonując Zgłoszenia, nie później, niż w terminie trzech dni roboczych następujących po dniu losowania. Organizator zastrzega, że wyniki losowania mogą zostać ogłoszone lub opublikowane podczas programu na antenie telewizji TVN.
6.     O wyniku losowania i uzyskaniu Nagrody Koncertowej Laureat zostanie poinformowany telefonicznie pod numerem telefonu, za pośrednictwem którego dokonywał Zgłoszenia / Zgłoszeń lub, który wskazał dokonując Zgłoszenia, bezpośrednio po przeprowadzeniu losowania, przy czym rozmowa nie będzie emitowana na żywo podczas Koncertu Sylwestrowego w Warszawie. Niezbędnym warunkiem uzyskania Nagrody Koncertowej jest zgłoszenie się Laureata pod scenę do organizatorów Koncertu Sylwestrowego w Warszawie po zakończeniu losowania tej Nagrody, nie później niż przed zakończeniem Koncertu Sylwestrowego. W przypadku, gdy Laureat nie odbierze połączenia telefonicznego i/lub nie zgłosi się do organizatorów Koncertu w wyznaczonym czasie, utraci prawo do Nagrody Koncertowej, a Nagroda pozostaje w rękach Organizatora.
7.     O wyniku losowania oraz sposobie odbioru Nagrody Styczniowej Laureat zostanie powiadomiony przez Organizatora telefonicznie, pod numerem telefonu, za pośrednictwem którego dokonywał Zgłoszenia / Zgłoszeń lub, który wskazał dokonując Zgłoszenia, nie później, niż w terminie trzech dni roboczych następujących po dniu losowania. Organizator zastrzega, że wyniki losowania mogą zostać ogłoszone lub opublikowane podczas programu na antenie telewizji TVN. W przypadku dwóch kolejnych nieudanych prób zrealizowania połączenia z Laureatem Nagrody Styczniowej, Organizator podejmie próbę nawiązania połączenia z pierwszym kandydatem rezerwowym do tej Nagrody, w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu nieudanych prób nawiązania połączenia telefonicznego z Laureatem Nagrody Styczniowej.W przypadku dwóch kolejnych nieudanych prób zrealizowania połączenia z pierwszym kandydatem rezerwowym do Nagrody Styczniowej, Organizator podejmie próbę nawiązania połączenia z drugim kandydatem rezerwowym do tej Nagrody, w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu nieudanych prób nawiązania połączenia telefonicznego z pierwszym kandydatem rezerwowym do Nagrody.
8.     Organizator zastrzega, że podczas trwania audycji Mam talent!, Top Model, Big Brother i programu Sylwestrowego, na antenie telewizji TVN mogą zostać opublikowane wyniki poszczególnych losowań. Po zakończeniu danego losowania Organizator może opublikować pierwsze sześć cyfr wylosowanego numeru telefonu lub - w przypadku, gdy w treści Zgłoszenia dany Uczestnik wpisał swoje imię - imię danego Laureata i kilka cyfr wylosowanego numeru telefonu.
9.     Przedstawiciel Organizatora każdorazowo podejmie 2 (dwie) próby kontaktu telefonicznego z Laureatem danej Nagrody. Przez nieudaną próbę połączenia z Laureatem rozumie się nie odebranie połączenia, przez co najmniej 5 (pięć) sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, włączenie się sygnału zajętości, wyłączony aparat telefoniczny, włączenie się sygnału faksu lub automatycznej sekretarki). W przypadku dwóch kolejnych nieudanych prób zrealizowania połączenia z Laureatem danej Nagrody lub kandydatem rezerwowym do danej Nagrody, dana Nagroda pozostanie w rękach Organizatora. Zasady opisane powyżej stosuje się w każdym przypadku próby nawiązania kontaktu z Uczestnikiem pretendującym do nagrody (kolejnym kandydatem do Nagrody.
10. W trakcie rozmowy telefonicznej, o której mowa powyżej, Laureat Nagrody jest zobowiązany podać imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego i numer PESEL oraz złożyć oświadczenie, iż nie jest osobą, o której mowa w § 4 pkt 2 Regulaminu. Laureat może również podać numer konta bankowego, jeżeli je posiada. 
11. Organizator zastrzega, że rozmowy telefoniczne z Laureatami i kandydatami rezerwowymi będą nagrywane. Nagranie rozmowy zostanie na żądanie danego Laureata udostępnione w siedzibie oddziału Organizatora: 00-515 Warszawa, ul. Żurawia 32/34, w okresie trwania Loterii – nie dłużej niż do dnia 13 marca 2020 roku. Nagrania rozmów będą przechowywane przez Organizatora przez okres 5 lat.
12. Organizator zastrzega, że powiadomienie Laureatów Nagród o wygraniu Nagrody następuje wyłącznie w formie opisanej powyżej w § 9 pkt 1 - 7 Regulaminu. Podstawą roszczenia o wydanie Nagrody jest wyłącznie wynik losowania.  
§ 10
Miejsce i termin wydawania wygranych.
1.     Nagrody pieniężne: Nagrody MAM TALENT, Finałowa Nagroda MAM TALENT, Nagroda TOP MODEL, Nagrody BIG BROTHER, Finałowa Nagroda BIG BROTHER, Nagrody Sylwestrowe, Nagroda Styczniowa i pieniężna Sylwestrowa Nagroda Finałowa, zostaną przekazane na rzecz ich Laureatów przelewem na konto bankowe danego Laureata o ile zostanie przez niego wskazane lub przekazem pocztowym na adres Laureata, wskazany przez Laureata w rozmowie telefonicznej, o której mowa w § 9 pkt 10 Regulaminu, w terminie do dnia 14 lutego 2020 roku.
2.     Rzeczowa Nagroda Finałowa w postaci samochodu zostanie wydana Laureatowi w Autoryzowanym Salonie Sprzedaży pod adresem wskazanym uprzednio przez Organizatora w rozmowie telefonicznej, o której mowa w § 9 pkt 10 Regulaminu, w terminie do dnia 14 lutego 2020 roku, o czym Laureat Nagrody Finałowej zostanie powiadomiony w rozmowie telefonicznej, o której mowa w § 9 pkt 10 Regulaminu. Laureat potwierdza odbiór rzeczowej Nagrody Finałowej podpisując protokół jej wydania. W przypadku gdy zawiadomiony o miejscu i terminie wydania Nagrody Laureat nie zgłosi się po jej odbiór, Nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora. Organizator zastrzega, że „symboliczny” odbiór Nagrody Głównej może nastąpić na antenie programu TVP, pod adresem i w terminie wskazanym uprzednio przez Organizatora w rozmowie telefonicznej, o której mowa w § 9 pkt 10 Regulaminu.
3.     Organizator zastrzega, że w przypadku gdy przedmiotem Nagrody Finałowej będzie nagroda rzeczowa w postaci samochodu, dodatkowym warunkiem wydania tej Nagrody jest wpłacenie przez Laureata na konto Organizatora wskazane przez Organizatora w rozmowie telefonicznej, o której mowa w § 9 pkt 1 Regulaminu, kwoty podatku od wygranej, w wysokości 10%, w terminie 14 dni roboczych od dnia powiadomienia o wygranej.
4.     Rzeczowa Nagroda Koncertowa zostanie przekazana na rzecz jej Laureata pocztą kurierską na adres Laureata wskazany przez niego w rozmowie telefonicznej, o której mowa w § 9 pkt 10 Regulaminu, w terminie do 14 lutego 2020 roku.
5.     Wydanie Nagród zostanie zakończone do dnia 14 lutego 2020 roku. W przypadku, gdy Laureat nie otrzyma Nagrody, przekazanej przez Organizatora w sposób określony w punktach 1 - 3 niniejszego paragrafu, ze względu na podanie błędnych danych, dana Nagroda pozostanie w dyspozycji Organizatora.
6.     Wydanie Nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa podatkowego. Organizator jako płatnik podatku od nagród, obliczy, pobierze i odprowadzi należny podatek.
7.     Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata danej Nagrody.
§ 11
Tryb i terminy rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń.
1.     Wszelkie reklamacje w związku z Loterią należy zgłaszać na piśmie, na adres oddziału Organizatora: 00-515 Warszawa, ul. Żurawia 32/34, wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem, podaniem daty i miejsca zdarzenia i treści żądania oraz podaniem imienia, nazwiska, dokładnego adresu Uczestnika i numeru telefonu, za pomocą którego Uczestnik dokonywał Zgłoszeń w ramach Loterii, w czasie trwania Loterii, jednak nie później niż w terminie do dnia 28 lutego 2020 roku. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
2.     Reklamacje związane z Loterią rozstrzyga Komisja Nadzoru na podstawie Regulaminu w terminie 10 dni roboczych od daty ich otrzymania przez Organizatora.
3.     W przedmiocie reklamacji wiążąca jest decyzja Organizatora. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym, wysłanym na adres wskazany w reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji, wraz z zawiadomieniem o sposobie jej rozpatrzenia zakończy się do dnia 13 marca 2020 roku.
4.     Regulamin Loterii dostępny jest w biurze oddziału Organizatora: 00-515 Warszawa, ul. Żurawia 32/34, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 16:00 oraz na stronie internetowej w domenie: 7326.pl i/lub wap.2win.pl i/lub bigbrother.tvn.pl w czasie trwania Loterii. Każdy Uczestnik w czasie trwania Loterii może otrzymać kopię Regulaminu, pod warunkiem przesłania pisemnej prośby na adres oddziału Organizatora: 00-515 Warszawa, ul. Żurawia 32/34, (z dopiskiem: „Wielka Loteria TVN”).
5.     Wszelkie roszczenia Uczestnika w stosunku do Organizatora z tytułu urządzenia Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
6.     Wszelkie ewentualne spory związane z przeprowadzaniem Loterii rozpatrywane będą przez właściwy miejscowo sąd powszechny, zgodnie z przepisem art. 27 § 1 kodeksu postępowania cywilnego.
7.     W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2018.165 t.j., z późn. zm.).
8.     Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie dokonane Zgłoszenia przez Uczestnika oraz za podanie przez Uczestnika nieprawdziwych danych.
§ 12
Wartość puli nagród.
1.     W Loterii zostaną przyznane następujące nagrody (zwane w treści Regulaminu: „Nagroda” / „Nagrody”:
a)     1 (jedna) nagroda finałowa, zwana w treści Regulaminu: „Nagroda Finałowa”);
b)     5 (pięć) nagród MAM TALENT, zwanych w treści Regulaminu: „Nagroda / Nagrody MAM TALENT”);
c)     1 (jedna) nagroda finałowa MAM TALENT, zwana w treści Regulaminu: „Finałowa Nagroda MAM TALENT”;
d)    1 (jedna) nagroda TOP MODEL, zwana w treści Regulaminu: „Nagroda TOP MODEL”;
e)     nie więcej niż 13 (trzynaście) nagród Big Brother, zwanych w treści Regulaminu: „Nagroda / Nagrody BIG BROTHER”;
f)      1 (jedna) nagroda finałowa Big Brother, zwana w treści Regulaminu: „Finałowa Nagroda BIG BROTHER”;
g)     3 (trzy) nagrody sylwestrowe, zwane w treści Regulaminu: „Nagroda / Nagrody Sylwestrowe”;
h)     1 (jedna) nagroda koncertowa, zwana w treści Regulaminu: „Nagroda Koncertowa”;
i)       1 (jedna) nagroda styczniowa, zwana w treści Regulaminu: „Nagroda Styczniowa”.
2.     Sylwestrową Nagrodę Finałową stanowi nagroda pieniężna w kwocie 100.000 zł (słownie: stu tysięcy złotych) brutto lub nagroda rzeczowa w postaci samochodu osobowego o maksymalnej wartości do 70.000,00 zł (słownie: siedemdziesięciu tysięcy złotych) brutto.
3.     Nagrody MAM TALENT stanowią nagrody pieniężne w maksymalnej kwocie 10.000,00 zł (słownie: dziesięciu tysięcy złotych) brutto każda.
4.     Finałową Nagrodę MAM TALENT stanowi nagroda pieniężna w maksymalnej kwocie 30.000,00 zł (słownie: trzydziestu tysięcy złotych) brutto.
5.     Nagrodę TOP MODEL stanowi nagroda pieniężna w maksymalnej kwocie 10.000,00 zł (słownie: dziesięciu tysięcy złotych) brutto.
6.     Nagrody BIG BROTHER stanowią nagrody pieniężne w maksymalnej kwocie 5.000 zł (słownie: pięciu tysięcy złotych) brutto każda, z zastrzeżeniem postanowienia § 7 pkt 7 Regulaminu. Maksymalna pula Nagród Big Brother wynosi 65.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) brutto.
7.     Finałową Nagrodę BIG BROTHER stanowi nagroda pieniężna w maksymalnej kwocie 20.000 zł (słownie: dwudziestu tysięcy złotych) brutto.
8.     Nagrody Sylwestrowe stanowią nagrody pieniężne w kwocie 10.000,00 zł (słownie: dziesięciu tysięcy złotych) brutto każda.
9.     Nagrodę Koncertową stanowi nagroda rzeczowa - voucher dla 2 (dwóch) osób do Hotelu Gołębiewski, o wartości 2.104,00 zł (słownie: dwóch tysięcy stu czterech złotych) brutto lub nagroda pieniężna w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) brutto.
10. Nagrodę Styczniową stanowi nagroda pieniężna w kwocie 10.000,00 zł (słownie: dziesięciu tysięcy złotych) brutto.
11. Organizator każdorazowo ustala kwoty Nagród z uwzględnieniem maksymalnej wysokości puli Nagród, tj. w taki sposób, aby wartość przyznanych Nagród nie przekroczyła maksymalnej puli Nagród w Loterii.
12. Maksymalna łączna pula Nagród w Loterii wynosi 317.104,00zł (słownie: trzysta siedemnaście tysięcy sto cztery złote) brutto. W przypadku, gdy podczas Loterii wydane Nagrody nie wyczerpią całej puli Nagród, niewykorzystana kwota pozostanie w dyspozycji Organizatora.
13. Laureat nie może przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.
 
 
Pobierz regulamin w formie pdf