Regulamin Loterii Audioteksowej
 „Super Loteria 2019”
 
§ 1
Nazwa loterii audioteksowej
Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą: „Super Loteria 2019” (zwanej dalej "Loterią").
§ 2
Podmiot urządzający loterię.
Organizatorem Loterii jest 2Win sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Robotnicza 70J, 53-608 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000678709, NIP 7123340085, o kapitale zakładowym 42.000,00 zł, (zwana dalej Organizatorem), działająca na zlecenie TPKA-2015-6 sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ulicy Żurawiej 32/34 (00-515 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000288157 (zwanej dalej „TPKA-2015-6”) lub wskazanego przez TPKA-2015-6 podmiotu.
§ 3
Nazwa organu wydającego zezwolenie.
Loteria organizowana jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U.2019.847 tj. ze zm.), na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu.
§ 4
Zasady prowadzenia Loterii.
1.     Uczestnikami Loterii (dalej "Uczestnik" / „Uczestnicy”), jak również Laureatami w Loterii mogą być - z zastrzeżeniem postanowienia § 4 pkt 2 Regulaminu - wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywające w okresie trwania Loterii na terytorium Polski, które posiadają adres do doręczeń na terytorium Polski.
2.     W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, TPKA-2015-6 Sp. z o.o. oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Loterii na zlecenie Organizatora, a także ich osoby najbliższe, przez które rozumie się: wstępnych, zstępnych, małżonków, rodzeństwo, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w faktycznym pożyciu i osoby pozostające w stosunku przysposobienia opieki lub kurateli.
3.     Uczestnik przystępując do Loterii powinien zapoznać się z Regulaminem Loterii. Przystąpienie do Loterii - poprzez przesłanie prawidłowego Zgłoszenia - oznacza, iż Uczestnik zapoznał się z jej zasadami określonymi w Regulaminie i je akceptuje. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Loterii.
4.     Informacje i materiały dotyczące Loterii (dalej: „Materiały Informacyjne”) są, miedzy innymi, emitowane na antenie ogólnopolskiej stacji radiowej i / lub w stacjach telewizyjnych, w których emitowane są spoty reklamowe Loterii i / lub zawarte w komunikacji SMS, w okresie od dnia 25 marca 2019 roku do dnia 24 grudnia 2020 roku oraz są publikowane na stronach internetowych: 2win.pl i/ lub innych stronach internetowych, na których umieszczona zostanie informacja o możliwości wzięcia udziału w Loterii, w okresie od 25 marca 2019 roku do 24 marca 2021 roku. W Materiałach Informacyjnych są zawarte informacje: kto jest organizatorem Loterii, kto jest administratorem danych osobowych i podmiotem przetwarzającym dane osobowe, gdzie można zapoznać się z Regulaminem Loterii, jakie są zasady udziału w Loterii, w tym sposób dokonywania Zgłoszenia / Zgłoszeń oraz numer telefonu, na który Uczestnik przesyła SMS w celu dokonania Zgłoszenia (w przypadku zgłoszeń z wykorzystaniem wiadomości SMS), numer telefonu IVR Premium, z którym Uczestnik łączy się w celu dokonania Zgłoszenia (w przypadku zgłoszeń z wykorzystaniem połączenia IVR), adres strony internetowej poprzez którą można dokonywać Zgłoszeń (w przypadku określonym w § 4 pkt 13 Regulaminu), wraz ze wskazaniem warunków ubiegania się o Nagrody. Powyższe Materiały zawierają również informację o koszcie wiadomości SMS przesyłanej na numer 7252, który wynosi 2,00 zł + VAT (2,46 zł brutto), koszcie połączenia z numerem IVR Premium 2,03 zł + VAT (2,50 zł brutto), koszcie nabycia 1 (jednego) Losu, który wynosi 2,00 zł + VAT (2,46 zł brutto).
5.     Regulamin dostępny jest w dwóch formach: w formie pisemnej w oddziale Organizatora w Warszawie (kod pocztowy: 00-515), przy ulicy Żurawiej 32/34 oraz w formie elektronicznej na stronie w domenie: 2win.pl. i / lub innych stronach internetowych (np.: stronie internetowej ogólnopolskiego nadawcy radiowego emitującego Finały). Informacja o miejscu publikacji Regulaminu jest również zawarta w wiadomości SMS przesyłanej przez Organizatora do Uczestników, w odpowiedzi na pierwsze Zgłoszenie do Loterii, o której mowa w § 4 pkt 17 Regulaminu oraz na stronie internetowej, na której można nabywać Losy, w przypadku określonym w § 4 pkt 13 Regulaminu. 
6.     Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Loterii następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz f ogólnego rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (RODO) oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000). Administratorem danych osobowych (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) jest: TPKA-2015-6 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-515), przy ulicy Żurawiej 32/34, e-mail: biuro.tpka@interia.pl (dalej "Administrator"). Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych są tożsame z danymi kontaktowymi Administratora wskazanymi w zdaniu poprzednim. Organizator – 2Win Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe Uczestników Loterii na podstawie art. 28 RODO. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Uczestników Loterii także podmiotom biorącym udział w obsłudze Loterii, tj. podmiotom zapewniającym komunikację z Administratorem (takim jak operatorzy lub integratorzy telekomunikacyjni, dostawcy systemów IT, pełnomocnicy prawni, itp.) oraz podmiotom biorącym udział w wydaniu lub doręczeniu Nagrody.
7.     Dane osobowe Uczestników przetwarzane są w zakresie i w celach niezbędnych do przeprowadzenia Loterii, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami oraz wydania Nagród Laureatom. Dane w zakresie: numer telefonu, adres e-mail i imię w celu komunikacji z Uczestnikami, a imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres doręczenia nagrody (jeżeli adres doręczenia jest inny niż adres zamieszkania), numer telefonu, numer PESEL (w przypadku braku numeru PESEL także data urodzenia i obywatelstwo), numer dowodu osobistego, ewentualnie numer konta bankowego w celu wydania Nagród Laureatom. Dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji postanowień Regulaminu oraz zgodnie z treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania są czynności związane z wykonaniem umowy zawartej w trybie akceptacji regulaminu, konieczność realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, prawnie uzasadniony interes Administratora oraz gdy ma to zastosowanie, zgoda osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe będą także przetwarzane dla realizacji obowiązków prawnych w związku z organizacją loterii (w związku z działalnością Organizatora, w szczególności wynikających z Ustawy o grach hazardowych, przepisów podatkowych oraz przepisów dotyczących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy), w celu prowadzenia sprawozdawczości, prowadzenia komunikacji loteryjnej, rozpatrywania reklamacji. W ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora dane osobowe Uczestników mogą być także przetwarzane dla prowadzenia statystyk oraz dochodzenia roszczeń. W przypadku gdy podstawą prawną przetwarzania jest także zgoda osoby, której dane dotyczą odbiorcami danych osobowych są podmioty wskazane w treści przedmiotowych zgód. Dane będą przetwarzane na potrzeby wykonania umowy przez czas trwania Loterii, oraz po jej zakończeniu przez okres wymagany przepisami o grach hazardowych oraz przepisami prawa podatkowego, tj. do 5 lat od zakończenia Loterii. Dane przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel dla którego zostały zebrane lub jej wycofania albo wniesienia sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Każdy Uczestnik ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub w celach marketingowych. Każdy Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Uprawnienia osoby, której dane dotyczą w tym wycofanie udzielonej zgody, można wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując dane kontaktowe Administratora lub Inspektora Ochrony Danych wskazane we wstępie. Uczestnicy podają dane dobrowolnie, z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych uniemożliwi wydanie Nagród. Dane osobowe Uczestnika mogą być profilowane, tj. na podstawie aktywności Uczestnika w Loterii może on otrzymywać indywidulane propozycje związane z udziałem w Loterii i zwiększeniem szans danego uczestnika na zdobycie Nagrody. Wówczas skutkiem aktywności Uczestnika (udzielenie odpowiedzi albo brak udzielenia odpowiedzi na otrzymywane wiadomości SMS lub połączenia telefoniczne) może być przydzielenie do określonych grup zindywidualizowanych ofert bonusowych. W wyniku takiego profilowania Administrator będzie kierował do Uczestnika charakteryzującego się oznaczonym stopniem aktywności w Loterii nieodpłatne, bonusowe wiadomości SMS z informacjami o możliwości i sposobach zwielokrotnienia przez Uczestnika jego Zgłoszenia.
8.     Uczestnicy mogą wyrazić zgodę na przetwarzanie dla celów marketingowych Administratora, Organizatora lub partnera mediowego ich danych osobowych, wizerunku i głosu za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych i/lub złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną. W przypadku wyrażenia takiej zgody, czy też złożenia oświadczenia, nie są oni uprawnieni do otrzymania wynagrodzenia z tego tytułu. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną jest dobrowolne i w żaden sposób nie wpływa na udział takiego Uczestnika w Loterii, jak również na jego uprawnienie do otrzymania Nagrody.
9.     Warunkiem przystąpienia do Loterii, a tym samym uzyskania możliwości ubiegania się o Nagrody,jest dokonanie zgłoszenia (w treści Regulaminu zwane: Zgłoszenie / Zgłoszenia), w okresie od 25 marca 2019 roku do 24 grudnia 2020 roku, do godziny 12.30 (w treści Regulaminu zwanego „Okresem Zgłoszeń"). Zgłoszenie bierze udział w Loterii, jeżeli zostało zarejestrowane w systemie teleinformatycznym Organizatora w Okresie Zgłoszeń.
10. Zgłoszenia dokonuje się poprzez: przesłanie odpłatnej wiadomości SMS na odpłatny numer telefonu 7252 lub, jeżeli Organizator dopuści taką możliwość, poprzez nawiązanie odpłatnego połączenia telefonicznego z odpłatnym numerem telefonicznym IVR Premium 708577266 lub poprzez nabycie online Losów w Loterii, zgodnie z warunkami opisanymi w § 4 pkt 13 Regulaminu.
11. Dokonując Zgłoszenia poprzez przesłanie odpłatnej wiadomości SMS na odpłatny numer telefonu 7252, Uczestnik powinien wpisać w treści Zgłoszenia hasło wskazane przez Organizatora w Materiałach Informacyjnych, np. imię, miejscowość lub wpisać odpowiedź na pytanie sondażowe lub quizowe ogłoszone przez Organizatora lub inną dowolną treść wskazaną przez Organizatora.
12. W przypadku dopuszczenia takiej możliwości przez Organizatora, Zgłoszenia można dokonać poprzez IVR. Zgłoszenia poprzez IVR Premium Uczestnik dokonuje nawiązując odpłatne połączenie z numerem 708577266.
13. W przypadku dopuszczenia takiej możliwości przez Organizatora, Zgłoszenia można dokonać poprzez nabycie online losów uprawniających do udziału w losowaniu nagród przewidzianych w Loterii (w treści Regulaminu zwane: Los / Losy). Uczestnik nabywa Los / Losy na stronie internetowej ogólnopolskiego nadawcy radiowego emitującego Finały lub na innych stronach internetowych wskazanych przez Organizatora w Materiałach Informacyjnych albo z wykorzystaniem aplikacji mobilnej wskazanej przez Organizatora w Materiałach Informacyjnych. Uczestnik ma możliwość zakupu dowolnej ilości Losów, poprzez wybór interesującej Uczestnika liczby Losów, korzystając z zamieszczonego na stronie boxu wskazującego ilość. Uczestnik dokonuje płatności za Los / Losy za pośrednictwem usług płatniczych: Blik, Google Pay, Apple Pay, DCB (Direct Carrier Billing) lub kartą płatniczą lub kartą kredytową lub przelewem online, lub przelewem bankowym lub z wykorzystaniem innej metody płatności udostępnionej na stronie internetowej lub aplikacji, gdzie nabywa Los / Losy. Uczestnik, przed dokonaniem płatności powinien podać swój numer telefonu, z wyjątkiem przypadku, gdy rozpoznanie numeru telefonu odbywa się automatycznie przez system teleinformatyczny Organizatora podczas nabywania Losu / Losów. Los (Losy) przydzielany jest danemu Uczestnikowi z chwilą potwierdzenia przyjęcia płatności za jego (ich) nabycie. Po zarejestrowaniu płatności Uczestnik otrzymuje od Organizatora zwrotną, nieodpłatną wiadomość SMS z potwierdzeniem udziału w Loterii. Wyłącznie nabycie Losu / Losów w sposób opisany powyżej jest rozumiane jako dokonanie prawidłowego Zgłoszenia. Każdy Los przypisany jest do numeru telefonu Uczestnika, który wskazał na stronie internetowej w trakcie nabywania Losu / Losów). Każdy nabyty Los traktowany jest jako jedno Zgłoszenie, z zastrzeżeniem postanowień § 4 pkt 43 Regulaminu. Organizator zastrzega, że w odniesieniu do nabycia online Losu / Losów nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2019.134 tj. ze zm.), w szczególności dotyczące prawa odstąpienia od umowy.
14. Koszt całkowity wysłania jednego SMS-a na numer 7252 wynosi 2 zł netto + 23% VAT (2,46 zł brutto). Koszt całkowity jednego połączenia z numerem IVR Premium wynosi 2,03 zł netto + 23% VAT (2,50 zł brutto). Koszt nabycia jednego Losu na stronie internetowej ogólnopolskiego nadawcy radiowego emitującego Finały wynosi 2 zł netto + 23% VAT (2,46 zł brutto), z zastrzeżeniem postanowienia § 4 pkt 43 Regulaminu.
15.  Każde prawidłowe Zgłoszenie, dokonane w okresie od 25 marca 2019 roku do 24 grudnia 2020 roku, do godziny 12:30, zgodnie z zasadami opisanymi w § 4 pkt 9 – 13 Regulaminu, zostanie zarejestrowane w systemie teleinformatycznym Organizatora. Zgłoszenia będą odbierane przez automatyczny system odbioru Organizatora, który określa datę odbioru Zgłoszenia przez wskazanie czasu według zegara automatycznego systemu odbioru z dokładnością co do sekundy.
16. Każde Zgłoszenie to odpowiednio jedna szansa w losowaniu nagród w Loterii, z zastrzeżeniem postanowień § 4 pkt 43 Regulaminu. Uczestnik może zgromadzić większą liczbę szans do każdego z losowań w danej Rundzie poprzez dokonanie większej liczby Zgłoszeń lub poprzez dokonanie Zgłoszenia w ramach specjalnych akcji bonusowych ogłaszanych przez Organizatora (zwanych dalej: „Sesjami Bonusowymi”).
17. W odpowiedzi na pierwsze dokonane Zgłoszenie Uczestnik otrzyma niezwłocznie od Organizatora potwierdzenie, że jego Zgłoszenie, przesłane z danego numeru telefonu, zostało zarejestrowane w systemie teleinformatycznym Organizatora wraz z informacjami: kto jest organizatorem Loterii, kto jest Administratorem danych osobowych i podmiotem uprawnionym do przetwarzania danych osobowych i gdzie można zapoznać się z Regulaminem Loterii oraz o koszcie wiadomości SMS (w przypadku Zgłoszenia poprzez SMS), koszcie połączenia IVR Premium (w przypadku Zgłoszenia poprzez IVR), koszcie nabycia Losu online (w przypadku Zgłoszenia poprzez nabycie Losów) oraz wymogu pełnoletniości Uczestnika Loterii. Schemat treści komunikatów zwrotnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
18. W okresie od 25 marca 2019 roku do 24 grudnia 2020 roku, z wyłączeniem: 19, 20 i 22 kwietnia 2019 r., 1, 2 i 3 maja 2019 r., 20 i 21 czerwca 2019 r., 1 listopada i 11 listopada 2019 r., 25 - 31 grudnia 2019 r., 1 - 6 stycznia 2020 r., 10 i 13 kwietnia 2020 r., 1 maja 2020 r., 11 i 12 czerwca 2020 r., 31 sierpnia 2020 r., 11 i 30 listopada 2020 r., w dniach od poniedziałku do piątku, w trakcie emisji programów/audycji na antenie ogólnopolskiej stacji radiowej lub poza anteną przeprowadzane są edycje dzienne („Edycje Dzienne”) i/lub rundy dodatkowe („Rundy Dodatkowe”), podczas których Uczestnicy ubiegają się o Nagrody. W ramach Edycji Dziennej i / lub Rundy Dodatkowej mogą być przeprowadzane Sesje Bonusowe. Organizator zastrzega, że Edycje Dzienne i / lub Rundy Dodatkowe mogą być przeprowadzane również w soboty, o czym Uczestnicy zostaną powiadomieni przez Organizatora w Materiałach Informacyjnych. We wskazanych powyżej dniach, Organizator przeprowadzi od 1 (jednej) do 3 (trzech) Edycji Dziennych i / lub jeżeli Organizator podejmie decyzję o wprowadzeniu Runy Dodatkowej od 1 (jednej) do 3 (trzech) Rund Dodatkowych. Edycje Dzienne i/ lub Rundy Dodatkowe oraz Sesje Bonusowe, o których mowa powyżej, są przeprowadzane w wyznaczonych przez Organizatora przedziałach czasowych. Organizator zastrzega sobie prawo swobodnego określania przedziału czasowego danej Edycji Dziennej i / lub Rundy Dodatkowej, a w ich ramach Sesji Bonusowej.
19. Organizator w Materiałach Informacyjnych, w tym w komunikacji SMS, ogłasza rozpoczęcie i zakończenie danej Edycji Dziennej lub Rundy Dodatkowej lub Sesji Bonusowej. 
20. Każda Edycja Dzienna i każda Runda Dodatkowa ma swój finał, który rozpoczyna się w momencie, kiedy przedstawiciel Organizatora, rozpoczyna procedurę losowania Uczestników pretendujących do Nagrody w danej Edycji, Rundzie (zwany dalej: Finałem).
21. Udział w danym Finale Edycji Dziennej, w danym dniu biorą Uczestnicy, którzy dokonali przynajmniej jednego prawidłowego Zgłoszenia, o którym mowa w § 4 pkt 9 - 13 Regulaminu, przed rozpoczęciem Finału danej Edycji Dziennej. Dokonanie Zgłoszenia w dniu (w dniach), w których nie będą przeprowadzane Edycje Dzienne, uprawnia do udziału w Finale / Finałach w najbliższym dniu, w którym będą przeprowadzane Edycje Dzienne, np. w Finale / Finałach Edycji Dziennej w dniu 23 kwietnia 2019 roku biorą udział Uczestnicy, którzy dokonali prawidłowego Zgłoszenia, po ostatnim Finale Edycji Dziennej w dniu 18 kwietnia 2019 roku, a w Finale / Finałach Edycji Dziennej w dniu 7 stycznia 2020 roku biorą udział Uczestnicy, którzy dokonali prawidłowego Zgłoszenia, po ostatnim Finale Edycji Dziennej w dniu 24 grudnia 2019 roku. 
22. Udział w Finale Rundy Dodatkowej i w Sesji Bonusowej biorą Uczestnicy, którzy dokonali przynajmniej jednego prawidłowego Zgłoszenia, o którym mowa w § 4 pkt 9 - 13 Regulaminu, w czasie trwania danej Rundy Dodatkowej i w czasie danej Sesji.
23. W ramach Finału każdej z Edycji Dziennych i / lub Rund Dodatkowych i przed rozpoczęciem kolejnej Edycji Dziennej i / lub Rundy Dodatkowej, odbywa się losowanie Uczestników pretendujących do Nagrody w danej (Edycji Dziennej i / Rundzie Dodatkowej), na zasadach określonych w § 7 Regulaminu (w treści Regulaminu zwane „Losowanie” / „Losowania”). W Losowaniu w Finale Edycji Dziennej biorą udział wszyscy Uczestnicy, którzy dokonali prawidłowego Zgłoszenia, przed rozpoczęciem danego Losowania, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. Losowanie Uczestników pretendujących do Nagrody w danej Edycji Dziennej odbywa się zgodnie z postanowieniami § 7 pkt 3 Regulaminu. W Losowaniu w Finale Rundy Dodatkowej udział biorą wszyscy Uczestnicy, którzy dokonali prawidłowego Zgłoszenia podczas trwania danej Rundy Dodatkowej. Losowanie Uczestników pretendujących do Nagrody w danej Rundzie Dodatkowejodbywa się zgodnie z postanowieniami § 7 pkt 4 Regulaminu.
24. Po zakończeniu Losowania przedstawiciel Organizatora podejmuje próbę nawiązania połączenia telefonicznego z Uczestnikiem pretendującym do Nagrody w danej Edycji Dziennej i / lub RundzieDodatkowej, wyłonionym podczas Losowania.
25. W celu uzyskania połączenia z Uczestnikiem pretendującym do Nagrody w danej Edycji Dziennej i / lub RundzieDodatkowej - przedstawiciel Organizatora oczekuje za każdym razem 6 (sześć) sygnałów. Organizator zastrzega, że w okresie od 25 marca 2019 roku, do 30 listopada 2019 roku i od 7 stycznia 2020 r. do 30 listopada 2020 r., w pierwszej i drugiej Edycji Dziennej i/ lub Rundzie Dodatkowej (jeżeli jest rozgrywana), w przypadku nieudanej próby nawiązania połączenia telefonicznego z Uczestnikiem pretendującym do Nagrody, Uczestnik ten traci prawo do gry o Nagrodę w danej Edycji Dziennej i/ lub Rundzie Dodatkowej i uzyskuje prawo do Nagrody Gwarantowanej, a Nagroda w danej Edycji Dziennej i / lub RundzieDodatkowej pozostaje w dyspozycji Organizatora. W tym przypadku nie są podejmowane próby nawiązania połączenia z kandydatami rezerwowymi. Natomiast w trzeciej Edycji Dziennej i / lub RundzieDodatkowej (jeżeli jest rozgrywana), w okresie od 25 marca 2019 roku do 30 listopada 2019 roku i od 7 stycznia 2020 r. do 30 listopada 2020 r. oraz w każdej Edycji Dziennej rozgrywanej w okresie od 2 grudnia 2019 roku do 24 grudnia 2019 roku i od 1 grudnia 2020 r. do 24 grudnia 2020 r., w przypadku nieudanej próby nawiązania połączenia telefonicznego z Uczestnikiem pretendującym do Nagrody, Uczestnik ten traci prawo do gry o Nagrodę w danej Edycji Dziennej i/ lub Rundzie Dodatkowej i uzyskuje prawo do Nagrody Gwarantowanej, a przedstawiciel Organizatora podejmuje próbę nawiązania połączenia telefonicznego z pierwszym kandydatem rezerwowym do Nagrody. Próby nawiązania połączenia będą podejmowane przez przedstawiciela Organizatora do wyczerpania listy kandydatów rezerwowych. Zasady opisane powyżej stosuje się w każdym przypadku próby nawiązania kontaktu z Uczestnikiem pretendującym do Nagrody. W przypadku nieudanej próby nawiązania połączenia z kandydatami rezerwowymi do Nagrody danej Edycji Dziennej i/ lub Rundy Dodatkowej pozostaje w dyspozycji Organizatora.
26. Przez nieudaną próbę połączenia z Uczestnikiem pretendującym do Nagrody rozumie się nie odebranie połączenia, (czas oczekiwania na połączenie wynosi nie dłużej niż 6 /sześć sygnałów), włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, włączenie się sygnału zajętości, wyłączony aparat telefoniczny, włączenie się sygnału faksu lub automatycznej sekretarki), w wypadku usłyszenia innego niż „zajęte” sygnału/komunikatu o zajętości numeru nie dłużej niż 10 sekund.
27. Podczas rozmowy, o której mowa powyżej, Uczestnik pretendujący do Nagrody może zostać poproszony o udzielenie odpowiedzi na pytania pozwalające na wstępną weryfikację jego danych (w tym: pełnoletniości danego Uczestnika) oraz może wyrazić zgodę na przetwarzanie swojego wizerunku i głosu (emisję wypowiedzi) za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych, w tym antenie radiowej.
28. Uczestnik, który odebrał połączenie telefoniczne inicjowane przez przedstawiciela Organizatora, uzyskuje prawo do gry o Nagrodę w danej Edycji Dziennej i / lub Rundzie Dodatkowej.
29. W Edycji Dziennej Uczestnicy mogą wygrać Nagrodę Edycji Dziennej lub Nagrodę Gwarantowaną. Grając o Nagrodę Edycji Dziennej, Uczestnik, podczas rozmowy z przedstawicielem Organizatora, wybiera jeden z rekwizytów (dalej: „Rekwizyt / Rekwizyty”). Organizator zastrzega, że w celu urozmaicenia zamiast słowa Rekwizyt, osoba prowadząca rozmowę z Uczestnikiem może używać zamiennie innego słowa np. sejf, koperta, skrytka, szkatułka, kasa, kasetka, itp. Każde z użytych przez osobę prowadzącą rozmowę słów będzie równoznaczne ze słowem Rekwizyt. W każdej Edycji Dziennej do wyboru Uczestnika będzie od 1 (jednego) do 31 (trzydziestu jeden) Rekwizytów, oznaczonych numerami od 1 (jednego) do 31 (trzydziestu jeden). Pod każdym z Rekwizytów ukryta jest pieniężna (w różnych kwotach) lub rzeczowa (o różnej wartości) Nagroda Edycji Dziennej. Poszczególne Nagrody Edycji Dziennej przyporządkowane są do numerów Rekwizytów określonych przez Organizatora dla danej Edycji Dziennej, przed jej rozpoczęciem. Uczestnik uzyskuje prawo do takiej Nagrody Edycji Dziennej, jaka była przyporządkowana do wybranego przez niego numeru Rekwizytu i nie może zmieniać swojego pierwotnego wyboru Rekwizytu, z zastrzeżeniem postanowienia § 4 pkt 30 Regulaminu.
30. W czasie gry o Nagrodę Edycji Dziennej przedstawiciel Organizatora może zaproponować Uczestnikowi, przed lub po ujawnieniu mu Nagrody przyporządkowanej do wybranego przez niego Rekwizytu: „odkupienie” tego Rekwizytu, w zamian za określoną kwotę pieniędzy lub nagrodę rzeczową lub zamianę na inny Rekwizyt lub zamianę na inny Rekwizyt wraz z zaproponowaną określoną kwotą pieniędzylub zmianę nagrody np. kwoty przyporządkowanej do Rekwizytu poprzez dodatkowy wybór np. koloru, karty itp. (w treści Regulaminu zwane „Oferta”). Przedstawiciel Organizatora może kilkakrotnie składać Ofertę, o której mowa powyżej, do momentu, w którym Uczestnik dokona ostatecznego wyboru jednej z Ofert lub pierwotnie wybranego Rekwizytu. W przypadku, gdy Uczestnik zdecyduje się na Ofertę, utraci prawo do Nagrody Edycji Dziennej przyporządkowanej do wybranego przez niego pierwotnie Rekwizytu, a uzyska Nagrodę Edycji Dziennej przyporządkowanej do Oferty. W przypadku, gdy Uczestnik nie zdecyduje się na Ofertę zaproponowaną przez przedstawiciela Organizatora uzyskuje prawo do tej Nagrody Edycji Dziennej, która była przyporządkowana do wybranego przez niego pierwotnie Rekwizytu.
31. W przypadku, gdy zostanie przerwane połączenie telefoniczne z Uczestnikiem pretendującym do Nagrody Dziennej z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, zanim wybierze on numer Rekwizytu, traci on prawo do gry o tę Nagrodę i uzyskuje prawo do Nagrody Gwarantowanej. W przypadku, gdy zostanie przerwane połączenie telefoniczne z Uczestnikiem pretendującym do Nagrody Dziennej z przyczyn leżących po stronie Organizatora, zanim wybierze on numer Rekwizytu, przedstawiciel Organizatora podejmuje ponownie próbę połączenia telefonicznego z danym Uczestnikiem. W przypadku, gdy bez względu na przyczynę, zostanie przerwane połączenie telefoniczne z Uczestnikiem pretendującym do Nagrody, który dokonał już wyboru Rekwizytu, ale nie dokonał jeszcze ostatecznego wyboru Nagrody Edycji Dziennej, o którym mowa powyżej (§ 4 pkt 30 Regulaminu), Uczestnik uzyskuje prawo do Nagrody Edycji Dziennej ostatnio przez siebie wybranej przed przerwaniem połączenia.
32. W dniach od 25 marca 2019 roku do 24 grudnia 2020 roku Organizator może przeprowadzić,oprócz lub zamiastEdycji Dziennych, Rundy Dodatkowe. Informacja o przeprowadzeniu Rund Dodatkowych, o ich rodzaju, ilości, o czasie ich przeprowadzenia oraz o warunkach udziału w danej Rundzie Dodatkowej zostanie podana w Materiałach Informacyjnych, w tym w komunikacji SMS i może być podana na antenie ogólnopolskiej stacji radiowej.
33. Podczas Rundy Dodatkowej Uczestnicy ubiegają się o Nagrody przewidziane dla danego rodzaju Rundy Dodatkowej, np. o: Nagrodę Specjalną, Nagrodę Instant Win, Nagrodę Kto Pierwszy Ten Lepszy, Nagrodę Kumulacji, Nagrodę Pewniak, Nagrodę Traf Wygraną, Nagrodę Szczęśliwa Karta, Nagrodę Koło Fortuny.
34. W grze o Nagrodę Specjalną zostanie pominięty obowiązek wskazywania numerów Rekwizytów z Nagrodami. Prawo do Nagrody Specjalnej uzyskuje Uczestnik wyłoniony podczas Losowania. Przedstawiciel Organizatora może nawiązać połączenie telefoniczne, o którym mowa w § 4 pkt 24 – 28 Regulaminu, z Laureatem tej Nagrody.
35. W grze o Nagrodę Instant Win Uczestnik, w odpowiedzi na Zgłoszenie / Zgłoszenia, otrzymuje od Organizatora kod / kody (w treści Regulaminu zwany „Kod / Kody”), który uprawnia do ubiegania się o Nagrodę Instant Win. Kod, w rozumieniu Regulaminu, oznacza alfanumeryczny ciąg znaków (liter i cyfr). Otrzymany od Organizatora Kod stanowi jeden z unikalnych Kodów, tworzących pulę kodów (Pulę Kodów). Przypisany danemu Uczestnikowi unikalny Kod / Kody pomniejsza ogólną Pulę Kodów. Ilość Kodów znajdujących się w Puli Kodów Organizator określa dla każdej gry o Nagrodę Instant Win. W wygenerowanej przez Organizatora Puli Kodów znajduje się nie więcej niż 5 (pięć) Kodów, do których przyporządkowane są Nagrody Instant Win (w treści Regulaminu zwane „Zwycięskie Kody”). Kody przypisywane są losowo przez Organizatora do numeru telefonu, z którego dokonano Zgłoszenia. Zwycięski Kod (Zwycięskie Kody) jest wylosowany przez Organizatora przed rozpoczęciem gry o Nagrodę Instant Win. Uczestnik może sprawdzić czy otrzymany Kod jest tożsamy ze Zwycięskim Kodem na stronie sprawdz-kod.2win.pl lub otrzymać taką informację w wiadomości zwrotnej przesłanej w odpowiedzi na Zgłoszenie w tej Rundzie.
36. W grze o Nagrodę Kto Pierwszy Ten Lepszy Nagrodę uzyskuje Uczestnik, który jako pierwszy dokonał Zgłoszenia w określonym przez Organizatora czasie.
37. W grze o Nagrodę Kumulacji prawo do tej Nagrody uzyskuje Uczestnik, który dokonał Zgłoszenia podczas gry o Nagrodę Kumulacji i został wyłoniony podczas Losowania. W grze o Nagrodę Kumulacji wartość tej Nagrody uzależniona jest od liczby dokonanych Zgłoszeń przez danego Uczestnika. Kwota Nagrody Kumulacji, w przypadku dokonania 1 (jednego) Zgłoszenia w ramach gry o Nagrodę Kumulacji, będzie każdorazowo określana przez Organizatora. Organizator określi również kwotę Nagrody Kumulacji, o którą ubiega się Uczestnik, w przypadku dokonania kolejnych Zgłoszeń w grze o Nagrodę Kumulacji. Organizator może dowolnie określać ilość Zgłoszeń, które będą zwiększać Nagrodę Kumulacji.
38. W grze o Nagrodę Pewniak bierze udział Uczestnik, który dokonał Zgłoszenia podczas gry o Nagrodę Pewniak, został wyłoniony podczas Losowania i odebrał połączenie telefoniczne inicjowane przez przedstawiciela Organizatora, o którym mowa w § 4 pkt 24 – 28 Regulaminu. Kwota Nagrody Pewniak jest określona przez Organizatora przed rozpoczęciem gry o tę Nagrodę. Uczestnik, po odebraniu połączenia, uzyskuje prawo do Nagrody Pewniak w określonej przez Organizatora kwocie. Uczestnik może podjąć grę o inną Nagrodę niż Nagroda Pewniak albo pozostać przy Nagrodzie Pewniak. Podejmując tę grę Uczestnik wybiera jeden z Rekwizytów, do których przyporządkowane są różne kwoty pieniężne, również niższe, niż kwota Nagrody Pewniak. W przypadku, gdy Uczestnik zdecyduje się na grę, o której mowa powyżej, utraci prawo do Nagrody Pewniak, a uzyska Nagrodę w kwocie, która jest przyporządkowana do wybranego przez niego Rekwizytu. W przypadku, gdy Uczestnik nie zdecyduje się na grę, o której mowa powyżej, uzyskuje prawo do Nagrody Pewniak. W czasie gry o Nagrodę Pewniak Organizator może uzależnić kwotę Nagrody Pewniak od liczby dokonanych Zgłoszeń przez danego Uczestnika. Organizator zastrzega, że kwota Nagrody Pewniak, o którą ubiega się Uczestnik w danej grze o tę Nagrodę, może zostać określona dla 1 (jednego) Zgłoszenia w tej grze, i być zwiększana w przypadku kolejnych Zgłoszeń w tej grze, zgodnie z informacjami zawartymi w Materiałach Informacyjnych, w tym w komunikacji SMS i może być podana na antenie ogólnopolskiej stacji radiowej. Do gry o Nagrodę Pewniak mają odpowiednie zastosowanie postanowienia § 4 pkt 30 i 31 Regulaminu.  
39. W grze o Nagrodę Traf Wygraną bierze udział Uczestnik, który dokonał Zgłoszenia podczas gry o tę Nagrodę, został wyłoniony podczas Losowania i odebrał połączenie telefoniczne inicjowane przez przedstawiciela Organizatora, o którym mowa w § 4 pkt 24 – 28 Regulaminu. Uczestnik podczas gry o Nagrodę Traf Wygraną, podczas rozmowy z przedstawicielem organizatora wybiera jeden z Rekwizytów (w treści Regulaminu zwany: Rekwizyt / Rekwizytów), a następnie jedną ze skrytek (w treści Regulaminu zwaną: Rekwizyt Dodatkowy / Rekwizyty Dodatkowe), znajdujących się w wybranym przez niego Rekwizycie. W każdej grze o Nagrodę Traf Wygraną do wyboru Uczestnika będzie od 1 (jednego) do 31 (trzydziestu jeden) Rekwizytów, oznaczonych numerami od 1 (jednego) do 31 (trzydziestu jeden). Rekwizyty mogą zawierać Rekwizyt Dodatkowy / Rekwizyty Dodatkowe. W takim przypadku, w grze o Nagrodę Traf Wygraną w niektórych Rekwizytach będzie od 1 (jednej) do 31 (trzydziestu jeden) Rekwizytów Dodatkowych, oznaczonych numerami od 1 (jednego) do 31 (trzydziestu jeden). W każdym z Rekwizytów Dodatkowych ukryta jest pieniężna lub rzeczowa Nagroda Traf Wygraną o różnej wartości. Poszczególne Nagrody Traf Wygraną przyporządkowane są do numerów Rekwizytów i numerów Rekwizytów Dodatkowych przez Organizatora dla danej gry, przed jej rozpoczęciem. Uczestnik uzyskuje prawo do takiej Nagrody Traf Wygraną, jaka była przyporządkowana do wybranego przez niego Rekwizytu lub Rekwizytu Dodatkowego, z zastrzeżeniem postanowienia § 4 pkt 30 Regulaminu. Do gry o Nagrodę Traf Wygraną mają odpowiednie zastosowanie postanowienia § 4 pkt 30 i 31 Regulaminu.
40. W grze o Nagrodę Szczęśliwa Karta bierze udział Uczestnik, który dokonał Zgłoszenia podczas gry o Nagrodę Szczęśliwa Karta, został wyłoniony podczas Losowania i odebrał połączenie telefoniczne inicjowane przez Organizatora, o którym mowa w § 4 pkt 24 – 28 Regulaminu. Organizator na antenie ogólnopolskiej stacji radiowej ogłasza karciany kolor dla danej gry. Uczestnik uzyskuje prawo do Nagrody Szczęśliwa Karta jeżeli podczas rozmowy z przedstawicielem Organizatora prawidłowo wskaże, jaka karta w ogłoszonym kolorze karcianym znajduje się w kopercie. W przypadku, gdy Uczestnikowi nie uda się wskazać właściwej karty, uzyskuje prawo do Nagrody Gwarantowanej.  
41. W grze o Nagrodę Koło Fortuny bierze udział Uczestnik, który dokonał Zgłoszenia podczas gry o tę Nagrodę, został wyłoniony podczas Losowania i odebrał połączenie telefoniczne inicjowane przez przedstawiciela Organizatora, o którym mowa w § 4 pkt 24 – 28 Regulaminu. Uczestnik podczas gry o Nagrodę Koło Fortuny, podczas rozmowy z przedstawicielem Organizatora, wybiera jeden z Rekwizytów. W każdej grze o Nagrodę Koło Fortuny do wyboru Uczestnika będzie od 1 (jednego) do 31 (trzydziestu jeden) Rekwizytów, oznaczonych numerami od 1 (jednego) do 31 (trzydziestu jeden). Do każdego z Rekwizytów przyporządkowana jest pieniężna Nagroda Koło Fortuny (w różnych kwotach). Uczestnik ma możliwość podwojenia kwoty Nagrody Koło Fortuny przyporządkowanej do wybranego przez siebie Rekwizytu wybierając kolor czarny lub czerwony na kole fortuny. Po dokonanym wyborze, przedstawiciel Organizatora uruchamia koło fortuny. W przypadku, gdy na kole fortuny zostanie wylosowany kolor wybrany przez Uczestnika, uzyskuje on prawo do Nagrody Koło Fortuny w podwójnej wysokości niż ta, która była przyporządkowana do wybranego przez niego Rekwizytu. W przypadku, gdy na kole fortuny zostanie wylosowany inny kolor niż wybrany przez Uczestnika, uzyskuje on prawo do Nagrody Gwarantowanej.Do gry o Nagrodę Koło Fortuny mają odpowiednie zastosowanie postanowienia § 4 pkt 30 i 31 Regulaminu.
42. Rozmowy z Uczestnikami, podczas których odbywa się gra o Nagrody w Edycjach Dziennych i Rundach Dodatkowych są nagrywane i mogą być odtwarzane na antenie ogólnopolskiej stacji radiowej.
43. Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia w czasie trwania Edycji Dziennych i / lub Rund Dodatkowych Sesji Bonusowych, tj. uprzywilejowanych przedziałów czasowych (np. godziny, dni) oraz bonusów, które dają np. możliwość zwiększenia szansy w Losowaniu nagrody, zwiększenia liczby Losowań, w których Zgłoszenia wezmą udział, zwiększenia wartości nagrody przewidzianej w Loterii, którą może uzyskać Laureat lub jej zwielokrotnienia lub innych korzyści. Zgłoszenie otrzymane przez Organizatora w czasie trwania Sesji Bonusowej zostanie zarejestrowane w systemie teleinformatycznym Organizatora z większą ilością uprawnień do udziału w Losowaniu (poprzez zwielokrotnienie w systemie teleinformatycznym Organizatora rejestrującym Zgłoszenia numeru telefonu Uczestnika) lub może wziąć udział w większej liczbie Losowań lub oznaczać uprawnienie do uzyskania Nagrody o wyższej wartości lub Nagrody zwielokrotnionej lub uzyskanie innej korzyści. Sesja Bonusowa, w przypadku Zgłoszenia do Loterii, o którym mowa w § 4 pkt 13 Regulaminu, może polegać również na możliwości nabycia większej ilości Losów za cenę 1 (jednego) Losu. Udział w Sesji Bonusowej, w związku z wysłaniem Zgłoszenia dotyczy wszystkich Uczestników spełniających warunki będące podstawą zwiększenia ilości uprawnień. O możliwości i warunkach uzyskania zwiększonej ilości uprawnień tj. o wprowadzeniu Sesji Bonusowych oraz o ilości dodatkowych uprawnień możliwych do uzyskania podczas ich trwania, Uczestnicy spełniający warunki będące podstawą zwiększenia ilości uprawnień są informowani przez Organizatora za pomocą bezpłatnej zwrotnej wiadomości SMS i/ lub na antenie ogólnopolskiej stacji radiowej.
44. Każde prawidłowe Zgłoszenie bierze udział w Loterii oraz udział w Losowaniu Nagród, na zasadach określonych w § 7 Regulaminu. Prawidłowo dokonane Zgłoszenie jest rozumiane jako wyrażenie zgody na wzięcie udziału w Loterii przez osobę, która przesłała Zgłoszenie. Udział w Loterii jest dobrowolny.
45. Osoba, która przesłała Zgłoszenie, zgodnie z Regulaminem, staje się Uczestnikiem Loterii. Identyfikacja Uczestnika na potrzeby Loterii następuje poprzez numer telefonu komórkowego, z którego przesłał Zgłoszenie / Zgłoszenia lub który wskazał w Zgłoszeniu / Zgłoszeniach. Jeden Uczestnik może dokonywać wielokrotnie Zgłoszeń. Każde Zgłoszenie bierze udział w Loterii, z zastrzeżeniem postanowienia § 4 pkt 53 Regulaminu.
46. Organizator zastrzega sobie prawo wysyłania do Uczestników, w każdym dniu trwania Loterii, dodatkowych bezpłatnych wiadomości SMS w odpowiedzi na Zgłoszenie. Dodatkowe wiadomości SMS będą zawierały informacje dotyczące Loterii i warunków ubiegania się o Nagrody.
47. Organizator zastrzega sobie prawo do nawiązania kontaktu telefonicznego z Uczestnikiem, w celu przekazania informacji dotyczących Loterii. Kontakt telefoniczny jest nieodpłatny i będzie polegał na wysłuchaniu automatycznej wiadomości zawierającej informacje na temat Loterii, w szczególności możliwości wzięcia udziału w Loterii oraz o przebiegu Loterii i możliwości uzyskania Nagród w Loterii. Nawiązanie kontaktu telefonicznego z Uczestnikiem ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi formy przystąpienia do Loterii. Przystąpienie do Loterii następuje w sposób opisany w § 4 pkt 9 - 13 Regulaminu.
48.  W przypadku, gdy Uczestnik nie będzie zainteresowany otrzymywaniem informacji, o których mowa w punkcie 46 oraz 47 powyżej, winien wysłać wiadomość e-mail na adres: biuro@2win.pl, o treści: „STOP SUPER LOTERIA 2019”, wraz z numerem telefonu Uczestnika, lub wiadomość SMS o treści „STOP.LOTERIA” na nieodpłatny numer telefonu 80910. Wysłanie wiadomości e-mail lub wiadomości SMS o takiej treści będzie oznaczało, że Organizator powstrzyma się od przekazywania dodatkowych informacji, chyba że Uczestnik ponownie prześle Zgłoszenie. Wysłanie wiadomości e-mail o treści: „STOP SUPER LOTERIA 2019 ” wraz z numerem telefonu Uczestnika lub wiadomości SMS o treści „STOP.LOTERIA. ” nie oznacza pozbawienia Uczestnika udziału w ubieganiu się o Nagrody, o ile spełnił warunki określone w Regulaminie. Przesłanie ponownego Zgłoszenia stanowi kontynuację dotychczasowego udziału w Loterii danego Uczestnika. Zaprzestanie wysyłania dodatkowych informacji nastąpi nie później niż w przeciągu 1 godziny od otrzymania przez Organizatora wiadomości SMS o treści: „STOP.LOTERIA” i nie później niż w przeciągu dwóch dni roboczych od przesłania wiadomości e-mail o treści: „STOP SUPER LOTERIA 2019” wraz z numerem telefonu Uczestnika. Organizator zastrzega, iż wyłącznie przesłanie wiadomości SMS lub wiadomości e-mail o wskazanej powyżej treści będzie skutkować zaprzestaniem wysyłania dodatkowych wiadomości do danego Uczestnika.
49. Wszystkie wiadomości przesyłane w ramach Loterii przez Organizatora do Uczestnika, w tym wiadomości przesyłane w odpowiedzi na wiadomości SMS Uczestnika, o których mowa w § 4 pkt 4, 5, 13, 17 – 19, 24 – 28, 32, 43, 46 i 47 Regulaminu, są wolne od opłat.
50. Organizator Loterii audioteksowej gwarantuje, że treści wszystkich wiadomości przekazywanych do faktycznych oraz potencjalnych Uczestników Loterii zgodne są z zasadami ochrony konsumentów, w szczególności nie naruszają zbiorowych interesów konsumentów w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2019.369 tj. ze zm.).
51. Organizator oświadcza, że wiadomości SMS nie będą przesyłane do Uczestników w godzinach nocnych tj. od 22:00 do 6:00, z zastrzeżeniem przypadku, gdy dana osoba dokona Zgłoszenia w Loterii w tych godzinach, otrzyma wiadomości SMS, o których mowa w Regulaminie bezpośrednio po dokonaniu Zgłoszenia.
52. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sytuację, w której Zgłoszenie do Loterii dokonane zostanie przez osoby nieuprawnione. Wszelkie konsekwencje związane z dokonaniem Zgłoszenia do Loterii przez osobę nieuprawnioną, ponosi ta osoba.
53. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sytuację, w której Zgłoszenie w Loterii za pośrednictwem wiadomości SMS lub dalsze wiadomości SMS nie zostaną zarejestrowane w systemie teleinformatycznym Organizatora ze względu na przekroczenie przez danego Uczestnika progu kwotowego dla usług o podwyższonej opłacie dla danego okresu rozliczeniowego określonego przez przepis art. 64a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. 2018.1954 tj. ze zm.).
§ 5
Obszar, na którym jest urządzana Loteria
Loteria jest organizowana na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 6
Czas trwania Loterii
Loteria przeprowadzona jest w okresie od dnia 25 marca 2019 roku, do dnia 24 marca 2021 roku.
§ 7
Zasady, miejsce i termin wyłaniania laureatów nagród
1.     Laureat Nagrody Loterii, Laureaci Nagrody Kumulacji, Uczestnicy pretendujący do Nagród (Edycji Dziennej, Gwarantowanych, Specjalnych, Pewniak, Traf Wygraną, Szczęśliwa Karta, Koło Fortuny) wyłaniani są w drodze Losowania. Losowania przeprowadzane są w Warszawie (00-515), przy ulicy Żurawiej 32/34, przez urządzenie losujące zarejestrowane przez Naczelnika Urzędu Celnego w Lublinie w dniu 29 września 2015 roku zapewniające ochronę praw uczestników gry i umożliwiające losowanie zabezpieczające przypadkowość wyboru, które wyeliminuje ingerencję czynnika ludzkiego w trakcie wyłaniania Laureatów i Uczestników pretendujących do Nagród w Loterii.
2.     Losowania Uczestników pretendujących do Nagród i / lub Laureatów odbywają się od dnia 25 marca 2019 roku do 24 grudnia 2020 roku, w Finałach Edycji Dziennych i / lub Rund Dodatkowych, codziennie od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem: 19, 20 i 22 kwietnia 2019 r., 1, 2 i 3 maja 2019 r., 20 i 21 czerwca 2019 r., 1 listopada i 11 listopada 2019 r. 25 - 31 grudnia 2019 r., 1 - 6 stycznia 2020 r., 10 i 13 kwietnia 2020 r., 1 maja 2020 r., 11 i 12 czerwca 2020 r., 31 sierpnia 2020 r., 11 i 30 listopada 2020 r. oraz mogą być przeprowadzane również w soboty, w przypadku prowadzenia Edycji Dziennych i/ lub Rund Dodatkowych w tych dniach, o czym Uczestnicy zostaną powiadomieni przez Organizatora. Losowania, o których mowa powyżej, odbywają się w Finale Edycji Dziennej i / lub Rundy Dodatkowej, pomiędzy godziną 8:00 a godziną 18:00.
3.     W każdym Losowaniu w Finale Edycji Dziennejbiorą udział wszyscy Uczestnicy, którzy dokonali przynajmniej jednego prawidłowego Zgłoszenia, o którym mowa w § 4 pkt 9 - 13 Regulaminu, przed rozpoczęciem pierwszego Finału. W przypadku dokonania Zgłoszenia w dniu (w dniach), w których nie będą przeprowadzane Finały Edycji Dziennych, Zgłoszenia te biorą udział w Losowaniu / Losowaniach w najbliższym dniu, w którym będą przeprowadzane Finały Edycji Dziennych, np. w Finale / Finałach Edycji Dziennej w dniu 23 kwietnia 2019 roku biorą udział Uczestnicy, którzy dokonali prawidłowego Zgłoszenia, po ostatnim Finale Edycji Dziennej w dniu 18 kwietnia 2019 roku, a w Finale / Finałach Edycji Dziennej w dniu 7 stycznia 2020 roku biorą udział Uczestnicy, którzy dokonali prawidłowego Zgłoszenia, po ostatnim Finale Edycji Dziennej w dniu 24 grudnia 2019 roku. W okresie od 25 marca 2019 roku do 30 listopada 2019 roku i od 7 stycznia 2020 r. do 30 listopada 2020 r., w Losowaniach w Finale pierwszej i drugiej Edycji Dziennej (jeżeli jest rozgrywana), zostanie wyłoniony jeden Uczestnik pretendujący do Nagrody, natomiast w Losowaniach w Finale trzeciej Edycji Dziennej (jeżeli jest rozgrywana) zostanie wyłoniony jeden Uczestnik pretendujący do Nagrody oraz dwóch kandydatów rezerwowych do Nagrody. W okresie od 2 grudnia 2019 roku do 24 grudnia 2019 roku i od 1 grudnia 2020 r. do 24 grudnia 2020 r., w Losowaniach w Finałach każdej Edycji Dziennej zostanie wyłoniony jeden Uczestnik pretendujący do Nagrody oraz dwóch kandydatów rezerwowych do Nagrody.
4.     Udział w Losowaniu w Finale Rundy Dodatkowej biorą Uczestnicy, którzy dokonali przynajmniej jednego prawidłowego Zgłoszenia, o którym mowa w § 4 pkt 9 - 13 Regulaminu, w czasie trwania danej Rundy Dodatkowej. Podczas Losowania zostanie wyłoniony jeden Uczestnik pretendujący do Nagrody, z zastrzeżeniem, że w przypadku przeprowadzenia trzeciego Finału Rundy Dodatkowej w danym dniu, w Losowaniu zostanie wyłoniony jeden Uczestnik pretendujący do Nagrody oraz dwóch kandydatów rezerwowych do Nagrody.
5.     Nagroda Edycji Dziennej w danej Edycji Dziennej przyznana jest temu Uczestnikowi, który został wyłoniony podczas Losowania, odebrał połączenie telefoniczne inicjowane przez przedstawiciela Organizatora, o którym mowa w § 4 pkt 24 - 28 Regulaminu, oraz wziął udział w grze o tę Nagrodę, podczas której wybrał numer Rekwizytu, do którego była przyporządkowana Nagroda Edycji Dziennej, z zastrzeżeniem postanowienia § 7 pkt 12 Regulaminu.
6.     Nagroda Gwarantowana jest przyznana w przypadkach określonych w § 4 pkt 25, 31, 40 i 41 Regulaminu, z zastrzeżeniem postanowienia § 7 pkt 12 Regulaminu.
7.     Wyłanianie Laureatów Nagród Instant Win polega na sprawdzeniu przez Organizatora, czy otrzymany przez Uczestnika Kod odpowiada Zwycięskiemu Kodowi (tj. czy otrzymany Kod jest tożsamy z opublikowanym Zwycięskim Kodem, do którego jest przypisana Nagroda Instant Win). W przypadku, gdy po sprawdzeniu przez Organizatora, że otrzymany przez Uczestnika Kod jest tożsamy ze Zwycięskim Kodem, danemu Uczestnikowi zostaje przyznana Nagroda Instant Win, z zastrzeżeniem postanowienia § 7 pkt 12 Regulaminu.
8.     Losowanie mające na celu wyłonienie Laureata Nagrody Kumulacji odbywa się w Finale gry o tę Nagrodę. W losowaniu biorą udział wszyscy Uczestnicy, którzy dokonali Zgłoszenia przed rozpoczęciem Losowania. W losowaniu zostanie wyłoniony 1 (jeden) Laureat.
9.     Nagroda Kto Pierwszy Ten Lepszy zostanie przyznana temu Uczestnikowi, który jako pierwszy dokonał Zgłoszenia w czasie trwania gry o tę Nagrodę określonym przez Organizatora z zastrzeżeniem postanowienia § 7 pkt 12 Regulaminu. O przyznaniu Nagrody Kto Pierwszy Ten Lepszy decyduje czas zarejestrowania Zgłoszenia w systemie teleinformatycznym Organizatora liczony od momentu ogłoszenia przez Organizatora gry o tę Nagrodę. 
10. Losowanie mające na celu wyłonienie Laureata Nagrody Loterii odbędzie się 30 grudnia 2019 roku i 30 grudnia 2020 roku. W losowaniu pierwszej Nagrody Loterii biorą udział wszyscy Uczestnicy, którzy dokonali Zgłoszenia w okresie od 25 marca 2019 roku do 24 grudnia 2019, do godziny 12.30. W losowaniu drugiej Nagrody Loterii biorą udział wszyscy Uczestnicy, którzy dokonali Zgłoszenia w okresie od 25 marca 2019 roku, do 24 grudnia 2020, do godziny 12.30. W losowaniu Nagrody Loterii zostanie wyłoniony 1 (jeden) Laureat.
11. Identyfikacja danego Uczestnika, który stał się Laureatem Nagrody następuje poprzez numer telefonu, z którego dokonał Zgłoszenia / Zgłoszeń.
12. W przypadku, gdyby okazało się, że Laureatem którejkolwiek Nagrody została osoba, o której mowa w § 4 pkt 2 Regulaminu, traci ona prawo do Nagrody, a Nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.
13. Wyłonienie Laureatów Nagród, włącznie z ich weryfikacją, zostanie zakończone do dnia 8 stycznia 2021 roku. W przypadku, gdy do dnia 8 stycznia 2021 roku nie zostanie wyłoniony Laureat którejkolwiek Nagrody, Nagroda ta pozostanie w dyspozycji Organizatora.
14. Aktualizowana lista Laureatów Nagród jest udostępniona do wglądu dla Uczestników Loterii w biurze oddziału Organizatora w (00-515 Warszawa, ulica Żurawia 32/34), w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 16:00, przez cały czas trwania Loterii. Organizator zastrzega sobie możliwość publikowania listy Laureatów Nagród na stronie internetowej w domenie: laureaci.2win.pl i / lubstronie internetowej ogólnopolskiego nadawcy radiowego emitującego Finały. Na liście publikowane jest imię Laureata oraz nazwa miejscowości zamieszkania Laureata oraz wygrana kwota. Na antenie mogą być podane dane Laureata, jeśli Laureat wyrazi zgodę na ich ujawnienie, w przeciwnym wypadku, podane będzie wyłącznie imię i nazwa miejscowości zamieszkania Laureata Nagrody. Organizator zastrzega możliwość nawiązania połączenia telefonicznego z Laureatem Nagrody na żywo, na antenie, przez przedstawiciela Organizatora.
15. Z przeprowadzonych losowań oraz procedury wyłaniania Laureatów Nagród Komisja Nadzoru sporządza protokoły.
16. Fragmenty programów emitowanych na antenie ogólnopolskiej stacji radiowej, podczas których wyłaniani będą Laureaci Nagród będą nagrywane przez Organizatora. Nagrania będą przechowywane przez okres 5 (pięciu) lat.
§ 8
Sposób zapewnienia prawidłowości urządzania Loterii
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Loterii, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Loterii oraz wyłonienia Laureatów Loterii, Organizator powoła Komisję Nadzoru i ustanowi regulamin jej działania. W skład Komisji Nadzoru wejdą osoby wyznaczone przez Organizatora, w tym osoba nadzorująca urządzenie i przebieg Loterii posiadająca wydane przez Ministra Finansów stosowne świadectwo zawodowe lub posiadająca zaświadczenie o odbyciu szkolenia, o którym mowa w art. 24b ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2019.847 tj. ze zm.).
§ 9
Sposób i termin ogłaszania wyników
1.     O uzyskaniu Nagrody Edycji Dziennej, Nagrody Gwarantowanej, Nagrody Specjalnej, Nagrody Pewniak, Nagrody Traf Wygraną, Nagrody Szczęśliwa Karta, Nagrody Koło Fortuny ich Laureaci zostają poinformowani po zakończeniu gry o daną Nagrodę, przez przedstawiciela Organizatora. O sposobie odbioru tych Nagród Laureaci zostaną powiadomieni przez Organizatora listem poleconym, w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych, następujących po dniu, w którym uzyskali Nagrodę, na adres danego Laureata podany w rozmowie telefonicznej, o której mowa w § 9 pkt 3.
2.     O wyniku losowania i uzyskaniu Nagrody Instant Win, Kto Pierwszy Ten Lepszy, Nagrody Kumulacji oraz Nagrody Loterii Laureat zostanie poinformowany telefonicznie pod numerem telefonu, za pośrednictwem którego dokonał Zgłoszenia / Zgłoszeń, w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia losowania / uzyskania Nagrody. O sposobie odbioru tych Nagród Laureaci zostaną powiadomieni przez Organizatora listem poleconym, w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych następujących po dniu, w którym uzyskali Nagrodę, na adres danego Laureata podany w rozmowie telefonicznej, o której mowa w § 9 pkt 3.
3.     W celu uzyskania danych adresowych na który ma zostać wysłany list polecony, przedstawiciel Organizatora każdorazowo podejmie 2 (dwie) próby kontaktu telefonicznego z Laureatem danej Nagrody. Przez nieudaną próbę połączenia z Laureatem rozumie się nie odebranie połączenia, przez co najmniej 6 (sześć) sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, włączenie się sygnału zajętości, wyłączony aparat telefoniczny, włączenie się sygnału faksu lub automatycznej sekretarki).
4.     W przypadku dwóch kolejnych nieudanych prób zrealizowania połączenia z Laureatem danej Nagrody, traci on prawo do tej Nagrody, która pozostaje w dyspozycji Organizatora i może wrócić do puli Nagród.
5.     W trakcie rozmowy telefonicznej, o której mowa powyżej, Laureat Nagrody jest zobowiązany podać imię, nazwisko, adres zamieszkania lub adres do korespondencji jeżeli jest inny niż adres zamieszkania.
6.     Organizator zastrzega, że rozmowy telefoniczne z Laureatami i kandydatami rezerwowymi będą nagrywane. Nagranie rozmowy zostanie na żądanie danego Laureata udostępnione w siedzibie oddziału Organizatora: 00-515 Warszawa, ulica Żurawia, w okresie trwania Loterii – nie dłużej niż do dnia 24 marca 2021 roku. Nagrania rozmów będą przechowywane przez Organizatora przez okres 5 lat.
7.     Organizator zastrzega, że powiadomienie Laureatów Nagród o wygraniu Nagrody następuje wyłącznie w formie opisanej powyżej w § 9 pkt 1 - 5 Regulaminu. Podstawą roszczenia o wydanie Nagrody jest wyłącznie wynik losowania lub procedura wyłaniania Laureata Nagrody. 
8.     Laureat traci prawo do Nagrody w przypadku, gdy: nie spełnia warunków niniejszego Regulaminu, nie jest osobą uprawnioną do wzięcia udziału w Loterii lub odmawia podania danych osobowych, złożenia oświadczeń lub przedłożenia dokumentów niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Loterii lub nie odesłał oświadczenia w terminie 14 dni od daty otrzymania od Organizatora listu poleconego, o którym mowa w punkcie 1 lub 2, lub odmawia odbioru Nagrody albo nie dokona odbioru Nagrody w terminie do dnia 28 lutego 2020 roku lub odpowiednio do dnia 24 lutego 2021 roku.
§ 10
Miejsce i termin wydawania wygranych.
1.     Nagrody pieniężne, których Laureaci zostaną wyłonieni do 10 stycznia 2020 roku zostaną przekazane na rzecz ich Laureatów przelewem na konto bankowe danego Laureata, o ile zostanie przez niego wskazane lub przekazem pocztowym na adres danego Laureata, wskazany przez Laureata w rozmowie telefonicznej, o której mowa w § 9 pkt 1 – 5 Regulaminu, w terminie do dnia 28 lutego 2020 roku. Nagrody pieniężne, których Laureaci zostaną wyłonieni do 8 stycznia 2021 roku zostaną przekazane na rzecz ich Laureatów w sposób opisany powyżej do dnia 24 lutego 2021 roku. Organizator zastrzega, że w przypadku, gdy dany Laureat nie wskaże rachunku bankowego i Nagroda pieniężna zostanie przekazana przekazem pocztowym, będzie zobowiązany do pokrycia kosztów z tym związanych. Koszt przekazu pocztowego zostanie potrącony z kwoty Nagrody należnej danemu Laureatowi. 
2.     Nagrody rzeczowe, których Laureaci zostaną wyłonieni do 10 stycznia 2020 roku zostaną przekazane na rzecz ich Laureatów przesyłką pocztową lub pocztą kurierską na adres danego Laureata, wskazany przez Laureata w rozmowie telefonicznej, o której mowa w § 9 pkt 1 - 5 Regulaminu, w terminie do dnia 28 lutego 2020 roku. Nagrody rzeczowe, których Laureaci zostaną wyłonieni do 8 stycznia 2021 roku zostaną przekazane na rzecz ich Laureatów w sposób opisany powyżej do dnia 24 lutego 2021 roku.
3.     W przypadku, gdy jedną z Nagród w Loterii stanowić będzie nagroda rzeczowa w postaci samochodu osobowego, zostanie ona przekazane na rzecz Laureata w dacie i w miejscu wskazanym przez Organizatora w liście poleconym, o którym mowa w § 9 pkt 1 - 5 Regulaminu, w terminie do dnia 28 lutego 2020 roku lub odpowiednio do 24 lutego 2021 roku.
4.     Wydanie Nagród zostanie zakończone do dnia 24 lutego 2021 roku. W przypadku, gdy Laureat nie otrzyma Nagrody, przekazanej przez Organizatora w sposób określony w punkcie 1 - 2 niniejszego paragrafu, ze względu na podanie błędnych danych, dana Nagroda pozostanie w dyspozycji Organizatora.
5.     Warunkiem wydania Nagrody w Loterii jest przesłanie przez Laureata, na adres Organizatora (ul. Żurawia 32/34, 00-515 Warszawa) listem poleconym (z dopiskiem „Super Loteria 2019”) lub doręczenie osobiście do Organizatora na wskazany adres, kserokopii dokumentów potwierdzających tożsamość i wiek danego Laureata adresu zamieszkania lub adresu do korespondencji, oświadczenia o spełnieniu warunków, o których mowa w § 4 pkt 2 Regulaminu, wskazania numeru konta bankowego, oraz w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w § 4 pkt 27 Regulaminu, pisemnego oświadczenia o udzieleniu takiej zgody. Laureat przesyła opisane powyżej dokumenty i oświadczenia w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia doręczenia listu poleconego, o którym mowa w § 9 pkt 1 i 2 Regulaminu. O spełnieniu opisanego powyżej warunku decyduje data stempla pocztowego.
6.     Dodatkowym i koniecznym warunkiem wydania przez Organizatora na rzecz Laureatów Nagród rzeczowych, których wartość przekroczy kwotę zwolnioną od podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z artykułem 21 ust. 1 punkt 6a) ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2019.1387 tj. ze zm.), jest uiszczenie przez Laureata kwoty należnego podatku od wygranej, na konto bankowe Organizatora podane w oświadczeniu, o którym mowa w § 9 pkt 1 – 5 Regulaminu, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia przez Organizatora o wygranej. W przypadku nieuiszczenia należnego podatku od wygranej w określonym powyżej terminie, Laureat traci prawo do Nagrody, a Nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.
7.     Wydanie Nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa podatkowego. Organizator jako płatnik podatku od nagród, obliczy, pobierze i odprowadzi należny podatek.
8.     Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata danej Nagrody.
§ 11
Tryb i terminy rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń.
1.     Wszelkie reklamacje w związku z Loterią należy zgłaszać na piśmie, na adres oddziału Organizatora: 00-515 Warszawa, ulica Żurawia 32/34, wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem, podaniem daty i miejsca zdarzenia i treści żądania oraz podaniem imienia, nazwiska, dokładnego adresu Uczestnika i numeru telefonu, za pomocą którego Uczestnik dokonywał Zgłoszeń w ramach Loterii, w czasie trwania Loterii, jednak nie później niż w terminie do dnia 10 marca 2021 roku. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
2.     Reklamacje związane z Loterią rozstrzyga Komisja Nadzoru na podstawie Regulaminu w terminie 10 dni roboczych od daty ich otrzymania przez Organizatora.
3.     W przedmiocie reklamacji wiążąca jest decyzja Organizatora. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym, wysłanym na adres wskazany w reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji, wraz z zawiadomieniem o sposobie jej rozpatrzenia zakończy się do dnia 24 marca 2021 roku.
4.     Regulamin Loterii dostępny jest w biurze oddziału Organizatora: 00-515 Warszawa, ulica Żurawia 32/34, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 16:00 oraz na stronie internetowej w domenie: loterie.2win.pl w czasie trwania Loterii i / lub stronie internetowej ogólnopolskiego nadawcy radiowego emitującego Finały w okresie do 24 marca 2021. Każdy Uczestnik w czasie trwania Loterii może otrzymać kopię Regulaminu, pod warunkiem przesłania pisemnej prośby na adres oddziału Organizatora: 00-515 Warszawa, ulica Żurawia 32/34, (z dopiskiem: „REGULAMIN SUPER LOTERIA 2019”).
5.     Wszelkie roszczenia Uczestnika w stosunku do Organizatora z tytułu urządzenia Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
6.     Wszelkie ewentualne spory związane z przeprowadzaniem Loterii rozpatrywane będą przez właściwy miejscowo sąd powszechny, zgodnie z przepisem art. 27 § 1 kodeksu postępowania cywilnego.
7.     W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2019.847 tj. ze zm.).
8.     Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie dokonane Zgłoszenia przez Uczestnika oraz za podanie przez Uczestnika nieprawdziwych danych.
9.     Organizator zastrzega, że w przypadku ogłoszenia żałoby narodowej prowadzenie Loterii zostanie czasowo zawieszone, na czas trwania żałoby.
§ 12
Wartość puli nagród.
1.     W Loterii zostaną przyznane następujące nagrody (zwane w treści Regulaminu: Nagroda / Nagrody):
a)     Nagrody Edycji Dziennej;
b)     Nagrody Gwarantowane;
c)     Nagrody Specjalne;
d)    Nagrody Pewniak;
e)     Nagrody Traf Wygraną;
f)      Nagrody Szczęśliwa Karta;
g)     Nagrody Koło Fortuny;
h)     Nagrody Kumulacji;
i)       Nagrody Instant Win;
j)       Nagrody Kto Pierwszy ten lepszy;
k)     Nagrody Loterii.
2.     Nagrodę Gwarantowaną stanowi nagroda pieniężna o wartości nie mniejszej niż 500,00 zł (pięćset złotych) brutto każda, albo nagroda rzeczowa o wartości nie mniejszej niż 500,00 zł (pięćset złotych) brutto każda.
3.     Nagrodę Loterii stanowi nagroda pieniężna o wartości nie mniejszej, niż 1.000,00 zł (słownie: jednego tysiąca złotych) brutto.
4.     Nagrody Edycji Dziennej, Nagrody Specjalne, Nagrody Kto Pierwszy Ten Lepszy, Nagrody Instant Win stanowią:
a)     nagrody rzeczowe, o minimalnej wartości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) brutto każda;
b)     nagrody pieniężne o minimalnej wartości 1.000,00 zł (słownie: jednego tysiąca złotych) brutto każda.
5.     Nagrodę Pewniak, Nagrodę Kumulacja, Nagrodę Szczęśliwa Karta, Nagrodę Koło Fortuny stanowi nagroda pieniężnao minimalnej wartości 1.000,00 zł (słownie: jednego tysiąca złotych) brutto każda.
6.     Nagrodę Traf Wygraną stanowi nagroda pieniężna lub nagroda rzeczowa o minimalnej wartości 1.000,00 zł (słownie: jednego tysiąca złotych) brutto każda.
7.     Organizator przyporządkowując Nagrody do poszczególnych Edycji Dziennych i / lub Rund Dodatkowych każdorazowo ustali pulę Nagród dla poszczególnych Edycji Dziennych i / lub Rund Dodatkowych w danym dniu z uwzględnieniem maksymalnej wysokości puli Nagród w Loterii, tj. w taki sposób, aby wartość przyznanych Nagród we wszystkich Edycjach Dziennych i / lub Rundach Dodatkowych w okresie trwania Loterii nie przekroczyła maksymalnej puli Nagród. Nagrody, które pozostają w ręku Organizatora, w przypadkach opisanych w Regulaminie, mogą wrócić do puli Nagród, z wyłączeniem ostatniej Edycji Dziennej i / lub Rundy Dodatkowej przeprowadzanej w dniu 24 grudnia 2021 roku.
8.     Maksymalna pula Nagród w Loterii wynosi 12.250.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto. W przypadku, gdy podczas Edycji Dziennych i /lub Rund Dodatkowych wydane Nagrody nie wyczerpią całej puli Nagród, niewykorzystana kwota pozostanie w dyspozycji Organizatora.
9.     Laureat nie może przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na podstawie art. 60 ust. 3 ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2019.847 tj.) zatwierdzam niniejszy regulamin.
 
Pobierz regulamin w formie pdf