Regulamin Loterii Promocyjnej 

 

 „Czytaj i Wygraj”
 
§ 1
Nazwa loterii promocyjnej 
Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii promocyjnej pod nazwą: „Czytaj i Wygraj(zwanej dalej "Loterią").
§ 2
Podmiot urządzający loterię.
Organizatorem Loterii jest 2Win sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Robotnicza 70J, 53-608 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000678709, NIP 7123340085, o kapitale zakładowym 20.000,00 zł, (zwana dalej Organizatorem), działająca na zlecenie4MATS.PL spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej,z siedzibą w Warszawie, ul. Wronia 45 lok. 102, 00-870 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000598140, NIP 527-275-75-53, REGON: 363576150 (zwanej dalej: 4MATS.PL) lub podmiotu wskazanego przez 4MATS.PL.
§ 3
Nazwa organu wydającego zezwolenie.
Loteria organizowana jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. 2018.165 t.j. z późn. zm.), na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu.
§ 4
Zasady prowadzenia Loterii.
1.     Loteria ma na celu promowanie sklepów internetowych działających na stronach: web-jak-sklep.pl i sklep-online.com, w treści Regulaminu zwane: „Sklep Internetowy / Sklepy Internetowe”).
2.     Uczestnikami Loterii (dalej "Uczestnik" / „Uczestnicy”), jak również laureatami w Loterii mogą być, z zastrzeżeniem postanowienia § 4 pkt 3 Regulaminu wyłącznie osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które, w okresie od 7 stycznia 2019 roku do dnia 23 listopada 2020 roku,dokonają przynajmniej jednego zakupu w jednym ze Sklepów Internetowych, jako konsumenci w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 459).
3.    W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Loterii, a także wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo, osoby pozostające w faktycznym pożyciu i osoby pozostające w stosunku przysposobienia z pracownikami i przedstawicielami Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Loterii.
4.    Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem Loterii. Przystąpienie do Loterii - poprzez przesłanie prawidłowego Zgłoszenia - oznacza, iż Uczestnik zapoznał się z jej zasadami określonymi w Regulaminie i je akceptuje.
5.     Informacje i materiały dotyczące Loterii (dalej: „Materiały Informacyjne”) są publikowane na stronach Sklepów Internetowych i na stronie internetowej: wap.2win.pl, w okresie od 7 stycznia 2019 roku do 5 stycznia 2021 roku oraz, w przypadku wskazanym w § 4 pkt 17 Regulaminu, zawarte w komunikacji SMS, w okresie od dnia 7 stycznia 2019 roku do dnia 23 listopada 2020 roku. W Materiałach Informacyjnych są zawarte informacje: kto jest organizatorem Loterii, gdzie można zapoznać się z RegulaminemLoterii, jakie są zasady udziału w Loterii, w tym sposób dokonywania Zgłoszenia / Zgłoszeń, wraz ze wskazaniem warunków ubiegania się o Nagrody.
6.     Regulamin dostępny jest w dwóch formach: w formie pisemnej w oddziale Organizatora w Warszawie (02-736),przy ulicy Wróbla 24/1 oraz w formie elektronicznej m.in. na stronach Sklepów Internetowych i na stronie internetowej: wap.2win.pl. Informacja o miejscu publikacji Regulaminu jest również zawarta w wiadomości SMS przesyłanej przez Organizatora do Uczestników, wodpowiedzi na Zgłoszenie do Loterii, o której mowa w § 4 pkt 17 Regulaminu.   
7.    Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 24 maja 2018 r. (Dz.U.2018.1000) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Administratorem danych osobowych (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych)jest: 4MATS.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą w Warszawie (00-870 Warszawa), przy ulicy Wroniej 45 lok. 102, adres e-mail: biuro@4Mats.pl, która powierza przetwarzanie danych osobowych Organizatorowi – 2Win Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie art. 31 pkt 1 powołanej Ustawy o ochronie danych osobowych. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych są tożsame z danymi kontaktowymi Administratora wskazanymi w zdaniu poprzednim.Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych uczestników loterii podmiotom biorącym udział w obsłudze loterii, tj. podmiotom zapewniającym komunikację z Administratorem (takim jak operatorzy telekomunikacyjni lub integratorzy telekomunikacyjni, pełnomocnicy prawni) oraz podmiotom biorącym udział w wydaniu lub doręczeniu Nagrody. 
8.    Dane osobowe Uczestników (w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail i numer telefonu) przetwarzane są w zakresie i w celach niezbędnych do przeprowadzenia Loterii, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami. Dane osobowe Laureatów Nagród o wartości powyżej 2.280,00 zł (słownie: dwóch tysięcy dwustu osiemdziesięciu złotych), w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, numer PESEL, numer dowodu osobistego, numer konta bankowego przetwarzane są w zakresie i w celu wydania Nagród Laureatom. Dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji postanowień regulaminu oraz zgodnie treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania są czynności związane z wykonaniem umowy zawartej w trybie akceptacji regulaminu oraz gdy ma to zastosowanie, zgoda osoby, której dane dotyczą. W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania jest także zgoda osoby, której dane dotyczą odbiorcami danych osobowych są podmioty wskazane w treści przedmiotowych zgód. Dane będą przetwarzane na potrzeby wykonania umowy w okresie 10 lat (przedawnienie roszczeń), natomiast dane przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą w tym wycofanie udzielonej zgody, można wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując dane kontaktowe Administratora lub Inspektora Ochrony Danych wskazane we wstępie. Uczestnikowi loterii przysługuje także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Uczestnicy podają dane dobrowolnie, z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych uniemożliwi wydanie Nagród. 
9.     Uczestnicy mogą wyrazić zgodę na przetwarzanie dla celów marketingowych 4MATS.PL i Organizatora ich danych osobowych, wizerunku i głosu za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych i/lub złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną. W przypadku wyrażenia takiej zgody, czy też złożenia oświadczenia, nie są oni uprawnieni do otrzymania wynagrodzenia z tego tytułu. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną jest dobrowolne i w żaden sposób nie wpływa na udział takiego Uczestnika w Loterii, jak również na jego uprawnienie do otrzymania Nagrody.
10.  Sprzedażą promocyjną objęte są wszystkie produkty oferowane do sprzedaży w Sklepach Internetowych (w treści Regulaminu zwane „Produkt Promocyjny / Produkty Promocyjne), między innymi e-booki, medale okolicznościowe, medaliki, amulety. Nabycie przynajmniej jednego Produktu Promocyjnego w jednym ze Sklepów Internetowych jest warunkiem udziału w Loterii.
11.  Sprzedaż promocyjna Produktów Promocyjnychw Sklepach Internetowych, uprawniająca do wzięcia udziału w Loterii, rozpocznie się w dniu 7 stycznia 2019 roku i zakończy w dniu 23 listopada 2020 roku. Zakup Produktów Promocyjnych przed i po wskazanym powyżej terminie nie uprawnia do udziału w Loterii.
12.  Zakupu Produktów Promocyjnych można dokonać w następujący sposób:
a)  wypełniając w formie papierowej formularz zakupu (w treści Regulaminu zwany: „Formularz”), który można, między innymi, pobrać ze strony Sklepu Internetowego i przesyłając go listem poleconym na adres oddziału Organizatora: 02-736 Warszawa, ulica Wróbla 24/1;
b)  wypełniając online formularz zakupu (w treści Regulaminu zwany: „Formularz Online”), który znajduje się na stronach Sklepów Internetowych, który automatycznie jest przesyłany do Organizatora;
c)  przesyłając wiadomość SMS na numer 92555 i wpisując w treści wiadomości: Produkt Promocyjny oraz słowa: „Zamawiam i płacę”, z zastrzeżeniem, że taka forma zakupu jest możliwa wyłącznie w przypadku zakupu Produktów Promocyjnych, których cena wynosi 25 zł netto (30,75 zł z VAT).
13.  Uczestnik w Formularzu i w Formularzu Online podaje: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail i numer telefonu.
14.  Uczestnik dokonuje płatności za Produkty Promocyjne przelewem online, przekazem pocztowym, wybierając opcję „płatność przy odbiorze” - w przypadku nabycia Produktu Promocyjnegoz wykorzystaniem Formularza lub Formularza Online lub dokonuje płatności z tego tytułu przez SMS (mikropłatności Premium SMS), przesyłając wiadomość SMS na numer 92555 - w przypadku zakupu Produktu Promocyjnego, którego cena wynosi 30,75 zł brutto z wykorzystaniem wiadomości SMS. Organizator zastrzega, że opcja płatności za pobraniem nie jest możliwa w przypadku zakupu Produktów Promocyjnych stanowiących treści cyfrowe niezapisane na trwałych nośnikach np. e-booków.  
15.  Zakup Produktu Promocyjnego i przesłanie Formularza, Formularza Online lub wiadomości SMS, z zastrzeżeniem postanowienia § 4 pkt 19 Regulaminu, rozumiane jest jako dokonanie zgłoszenia do Loterii (w treści Regulaminu zwane „Zgłoszenie”). W przypadku określonym w § 4 pkt 20, dana osoba nabywa Produkt Promocyjny, ale nie dokonuje Zgłoszenia. 
16.  Udział w Loterii jest bezpłatny. Uczestnik ponosi wyłącznie koszt zakupu Produktu Promocyjnego, zgodnie z cenami zamieszczonymi w Sklepach Internetowych.  
17.  W odpowiedzi na Zgłoszenie dokonane z wykorzystaniem Formularza lub Formularza Online Uczestnik otrzymuje od Organizatora wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie zakupu Produktu Promocyjnego i potwierdzenie,że jego Zgłoszenie zostało zarejestrowane w systemie teleinformatycznym Organizatora wraz z informacjami: kto jest organizatorem Loterii i gdzie można zapoznać się z Regulaminem Loterii. W odpowiedzi na Zgłoszenie z wykorzystaniem wiadomości SMS Uczestnik otrzymuje od Organizatora nieodpłatną wiadomość SMS zawierającą potwierdzenie zakupu Produktu Promocyjnego i potwierdzenie,że jego Zgłoszenie zostało zarejestrowane w systemie teleinformatycznym Organizatora wraz z informacjami: kto jest organizatorem Loterii i gdzie można zapoznać się z Regulaminem Loterii.
18.  W odpowiedzi na Zgłoszenie oraz po każdym nabyciu Produktu Promocyjnego Uczestnik otrzymuje kod / kody (w treści Regulaminu zwany „Kod / Kody”), który uprawnia do ubiegania się o Nagrody Instant Win. Kod, w rozumieniu Regulaminu, oznacza siedmioznakowy alfanumeryczny ciąg znaków (liter i cyfr). Otrzymany od Organizatora Kod stanowi jeden z 3.906.250 (trzy miliony dziewięćset sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) unikalnych Kodów, tworzących pulę kodów (Pulę Kodów). Przypisany danemu Uczestnikowi unikalny Kod / Kody pomniejsza ogólną Pulę Kodów. W wygenerowanej przez Organizatora Puli Kodów znajduje się do 100 (stu) Kodów, do których przyporządkowane są Nagrody Instant Win, w dalszej części Regulaminu zwanych „Zwycięskie Kody”. Kody przypisywane są losowo przez urządzenie losujące Organizatora do numeru telefonu, który wskazał dokonując Zgłoszenia w Formularzu lub w Formularzu Online lub z którego dokonał Zgłoszenia z wykorzystaniem wiadomości SMS.Uczestnik może sprawdzić ilość posiadanych Kodów oraz czy otrzymany Kod jest tożsamy z jednym ze Zwycięskich Kodów na stronie Sklepu Internetowego. 
19.  Każde nabycie Produktu Promocyjnego i dokonanie Zgłoszenia, w okresie od 7 stycznia 2019 roku do 23 listopada 2020 roku, to jedna szansa w losowaniu Nagrody Głównej oraz jeden Kod. Uczestnik posiada tyle uprawnień w losowaniu Nagrody Głównej i otrzyma tyle Kodów, ile Produktów Promocyjnych nabył i ile dokonał Zgłoszeń.
20.  Udział w Loterii jest dobrowolny.W przypadku, gdy Uczestnik nie jest zainteresowany udziałem w Loterii powinien na Formularzu lub w Formularzu Online zaznaczyć ikonkę: „NIE LOTERIA” a w wiadomości SMS wpisać treść „NIE LOTERIA”.
21.  Każde Zgłoszeniedokonanew okresie od 7 stycznia 2019roku do 23 listopada 2020 roku, zostanie zarejestrowane w systemie teleinformatycznym Organizatora wraz z datą odbioru. 
22. Zgłoszenie jest rozumiane jako wyrażenie zgody na wzięcie udziału w Loterii przez osobę, która przesłała Zgłoszenie.
23. Osoba, która dokonała Zgłoszenia, zgodnie z Regulaminem, staje się Uczestnikiem Loterii. Identyfikacja Uczestnika na potrzeby Loterii następuje poprzez numer telefonu komórkowego, który wskazał w Formularzu lub w Formularzu Online lub z którego dokonał Zgłoszenia z wykorzystanie wiadomości SMS. Jeden i ten sam numer telefonu komórkowego jest w czasie trwania Loterii przypisany do jednego Uczestnika.
24. Każdy Uczestnik, który dokonał prawidłowego Zgłoszenia ubiega się o Nagrodę Główną, zgodnie z zasadami określonymi w § 12 pkt 2 ibierze udział w losowaniu Nagrody Głównej, na zasadach określonych w § 7 Regulaminu oraz ubiega się o Nagrodę Instant Win, zgodnie z zasadami opisanymi w § 4 pkt 18 Regulaminu. 
25.  Wiadomość przesyłana w ramach Loterii przez Organizatora do Uczestnika, o której mowa w § 4 pkt 17 Regulaminu, jest wolna od opłat.
26. Organizator Loterii gwarantuje, że treści wszystkich wiadomości przekazywanych do Uczestników Loterii zgodne są z zasadami ochrony konsumentów, w szczególności nie naruszają zbiorowych interesów konsumentów w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2018.798 t.j. z późn. zm.).
27. Organizator oświadcza, iż wiadomość SMS, o której mowa w § 4 pkt 18 Regulaminu nie jest przesyłana do Uczestników w godzinach nocnych t; od 22:00 do 6:00, za zastrzeżeniem przypadku, gdy dana osoba dokona Zgłoszenia w Loterii w tych godzinach, otrzyma wiadomości SMS, o których mowa w Regulaminie bezpośrednio po dokonaniu Zgłoszenia.
28. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sytuację, w której Zgłoszenie w Loterii zostanie dokonane przez osoby nieuprawnione. Wszelkie konsekwencje związane z uczestnictwem w Loterii z wykorzystaniem danej karty SIM przez osobę nieuprawnioną, ponosi ta osoba.
§ 5
Obszar, na którym jest urządzana Loteria
Loteria jest organizowana na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 6
Czas trwania Loterii
Loteria przeprowadzona jest w okresie od dnia 7 stycznia 2019 roku do dnia 5 stycznia 2021 roku.
§ 7
Zasady, miejsce i termin wyłaniania laureatów nagród
1.    Laureat Nagrody Głównej w Loterii wyłaniany jest w drodze losowania. Losowanie przeprowadzone jest w oddziale Organizatora: 02-736Warszawa, ulica Wróbla 24/1, przez urządzenie losujące zarejestrowane przez Naczelnika Urzędu Celnego w Lublinie w dniu 20 marca 2015 roku zapewniające ochronę praw uczestników gry i umożliwiające losowanie zabezpieczające przypadkowość wyboru, które wyeliminuje ingerencję czynnika ludzkiego w trakcie wyłaniania Laureata Nagrody Głównej (zwanego w treści Regulaminu „Laureat Nagrody Głównej").
2.     Losowanie mające na celu wyłonienie Laureata Nagrody Głównej odbywa się 24 listopada 2020 roku.      
3.     W losowaniu Nagrody Głównej biorą udział wszyscy Uczestnicy, którzy dokonali Zgłoszenia do Loterii w okresie od 7 stycznia 2019 roku do 23 listopada 2020 roku.
4.     W losowaniu Laureata Nagrody Głównej zostaje wyłoniony 1 (jeden) Laureat i 2 (dwóch) kandydatów rezerwowych do tej Nagrody.
5.     Nagrody Instant Win przyznawane są tym Uczestnikom, którzy otrzymali Zwycięski Kod.
6.     Wyłanianie Laureatów Nagród Instant Win polega na sprawdzeniu przez Organizatora, czy otrzymany przez Uczestnika Kod odpowiada jednemu ze Zwycięskich Kodów (tj. czy otrzymany Kod jest tożsamy z jednym z publikowanych Zwycięskich Kodów, do których jest przypisana jedna z Nagród Instant Win). W przypadku, gdy po sprawdzeniu przez Organizatora, że otrzymany przez Uczestnika Kod jest tożsamy z jednym ze Zwycięskich Kodów, Organizator niezwłocznie powiadomi o tym Laureata w sposób opisany w § 9 Regulaminu.
7.     Przyznawanie Nagród Instant Win odbywa się w okresie od dnia 7 stycznia 2019 roku do dnia 23 listopada 2020 roku.
8.     Identyfikacja danego Uczestnika, który stał się Laureatem Nagrody następuje poprzez numer telefonu, który wskazał dokonując Zgłoszenia w Formularzu lub w Formularzu Online lub z którego dokonał Zgłoszenia z wykorzystanie wiadomości SMS.
9.     W przypadku, gdyby okazało się, że Laureatem Nagrody Głównej została osoba, o której mowa w § 4 pkt 3 Regulaminu, Organizator podejmuje w pierwszym dniu roboczym, następującym po dniu nawiązania połączenia z Laureatem, próbę nawiązania połączenia z kandydatem rezerwowym do tej Nagrody, zgodnie z postanowieniami Regulaminu. 
10.  Wyłonienie Laureatów Nagród zostanie zakończone do dnia 27 listopada 2020 roku. W przypadku, gdy, do dnia 27 listopada 2020 roku nie zostanie wyłoniony Laureat którejkolwiek Nagrody, dana Nagroda ta pozostanie w dyspozycji Organizatora.
11.  Aktualizowana lista Laureatów Nagród jest udostępniona do wglądu dla Uczestników Loterii w oddziale Organizatora:02-736 Warszawa, ulicaWróbla 24/1, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 16:00przez cały czas trwania Loterii. Organizator zastrzega sobie możliwość opublikowania informacji o Laureacie Nagrody na stronach Sklepów Internetowych oraz na stronie internetowej: wap.2win.plprzez cały okres trwania Loterii, nie dłużej niż do dnia 5 stycznia 2021 roku. Na liście publikowane będzie imię Laureata Nagrody oraz nazwa miejscowości zamieszkania Laureata Nagrody.  
12.  Z przeprowadzonego losowania Nagrody Głównej oraz procedury sprawdzania Zwycięskich Kodów i wyłaniania Laureatów Nagród Instant Win Komisja Nadzoru sporządza protokoły. 
13.  Protokół losowania Nagrody Głównej oraz protokoły z procedury sprawdzania Zwycięskich Kodów i wyłaniania Laureatów Nagród Instant Win dostępne są na żądanie Uczestnika Loterii w oddziale Organizatora: 02-736 Warszawa, ulica Wróbla 24/1,  w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 16:00, w okresie trwania Loterii – nie dłużej niż do dnia 5 stycznia 2021 roku.
§ 8
Sposób zapewnienia prawidłowości urządzania Loterii
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Loterii, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Loterii oraz wyłonienia Laureatów Loterii, Organizator powoła Komisję Nadzoru i ustanowi regulamin jej działania. W skład Komisji Nadzoru wejdą osoby wyznaczone przez Organizatora, w tym osoba nadzorująca urządzenie i przebieg Loterii posiadająca wydane przez Ministra Finansów stosowne świadectwo zawodowe lub posiadająca zaświadczenie o odbyciu szkolenia, o którym mowa w art. 24b ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2018.165 t.j. z późn. zm.).
§ 9
Sposób i termin ogłaszania wyników
1.     O wyniku losowania Nagrody Głównej, o uzyskaniu nagrody Instant Win oraz sposobie odbioru tych Nagród, Laureaci zostaną powiadomieni przez Organizatora telefonicznie, pod numerem telefonu, który dany Laureat wskazał podczas dokonywania Zgłoszenia w Formularzu lub Formularzu Onlinelub z którego dokonał Zgłoszenia z wykorzystanie wiadomości SMS, nie później, niż w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu losowania Nagrody Głównej lub następujących po dniu uzyskania Zwycięskiego Kodu. 
2.     Przedstawiciel Organizatora podejmie 3 próby kontaktu telefonicznego z Laureatem danej Nagrody. Przez nieudaną próbę połączenia z Laureatem rozumie się nie odebranie połączenia, przez co najmniej pięć sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, włączenie się sygnału zajętości, wyłączony aparat telefoniczny, włączenie się sygnału faksu lub automatycznej sekretarki). 
3.     W przypadku trzech kolejnych nieudanych prób zrealizowania połączenia z Laureatem Nagrody Głównej, Organizator podejmie próbę nawiązania połączenia z pierwszym kandydatem rezerwowym do tej Nagrody wyłonionym podczas losowania, w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu nieudanej próby nawiązania połączenia telefonicznego z Laureatem Nagrody Głównej.W przypadku trzech kolejnych nieudanych prób zrealizowania połączenia z pierwszym kandydatem rezerwowym do Nagrody Głównej, Organizator podejmie próbę nawiązania połączenia z drugim kandydatem rezerwowym do tej Nagrody wyłonionym podczas losowania, w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu nieudanej próby nawiązania połączenia telefonicznego z pierwszym kandydatem rezerwowym do Nagrody Głównej. W przypadku trzech kolejnych nieudanych prób zrealizowania połączenia z drugim kandydatem rezerwowym,Nagroda Główna pozostaje w rękach Organizatora.W przypadku Laureata Nagrody Instant Win Organizator nie nawiązuje połączenia z kandydatami rezerwowymi. 
4.     W trakcie rozmowy telefonicznej, o której mowa powyżej, Laureat Nagrody powinien podać imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego i Numer PESEL oraz złożyć oświadczenie, iż nie jest osobą, o której mowa w § 4 pkt 2 Regulaminu. Laureat może również podać numer konta bankowego, jeżeli je posiada.   
5.     Organizator zastrzega, że rozmowy telefoniczne z Laureatem Nagrody oraz kandydatami do Nagrody są nagrywane. Nagranie rozmowy zostanie na żądanie Laureata Nagrody lub kandydatów do Nagrody udostępnione w oddziale Organizatora: 02-736 Warszawa, ulica Wróbla 24/1, w okresie trwania Loterii – nie dłużej niż do dnia 5 stycznia 2021 roku. Nagrania rozmów będą przechowywane przez Organizatora przez okres 5 lat.
6.     W trakcie rozmowy, Laureat może złożyć również oświadczenia, że wyraża zgodę na przetwarzanie dla celów marketingowych Organizatora swoich danych osobowych, wizerunku i głosu za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych i / lub złożyć oświadczenie, że wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogę elektroniczną.
7.     Organizator zastrzega, że powiadomienie Laureata o wygraniu Nagrody następuje wyłącznie w formie opisanej powyżej w § 9 pkt 1 - 3 Regulaminu.  Podstawą roszczenia o wydanie Nagrody jest wyłącznie wynik losowania.   
§ 10
Miejsce i termin wydawania wygranych.
1.     Nagrody pieniężne zostaną przekazane na rzecz ich Laureatów przelewem na konto bankowe danego Laureata, o ile zostanie przez niego wskazane lub przekazem pocztowym na adres Laureata, wskazany przez Laureata w rozmowie telefonicznej, o której mowa w § 9 pkt 1 – 3 Regulaminu, w terminie do dnia 4 grudnia 2020 roku.
2.     Wydanie Nagród zostanie zakończone do dnia 4 grudnia 2020 roku. W przypadku, gdy Laureat danej Nagrody nie otrzyma Nagrody, przekazanej przez Organizatora w sposób określony w punkcie 1 niniejszego paragrafu, ze względu na podanie błędnych danych, dana Nagroda pozostanie w dyspozycji Organizatora.
3.     Wydanie Nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa podatkowego.
4.     Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata.
§ 11
Tryb i terminy rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń.
1.     Wszelkie reklamacje w związku z Loterią należy zgłaszać na piśmie, na adres Organizatora: 02-736 Warszawa, ulicaWróbla 24/1wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem, podaniem daty i miejsca zdarzenia i treści żądania oraz podaniem imienia, nazwiska, dokładnego adresu Uczestnika i numeru telefonu, który podał dokonując Zgłoszenia, w czasie trwania Loterii, jednak nie później niż w terminie do dnia 18 grudnia 2020 roku. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
2.     Reklamacje związane z Loterią rozstrzyga Komisja Nadzoru na podstawie Regulaminu w terminie 10 dni roboczych od daty ich otrzymania przez Organizatora. 
3.     W przedmiocie reklamacji wiążąca jest decyzja Organizatora. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym, wysłanym na adres wskazany w reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji, wraz z zawiadomieniem o sposobie jej rozpatrzenia zakończy się do dnia 5 stycznia 2021 roku.
4.     Regulamin Loterii dostępny jest w oddziale Organizatora: 02-736 Warszawa, ulicaWróbla 24/1 w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 16:00 oraz na stronie internetowej: wap.2win.pl, w czasie trwania Loterii. Każdy Uczestnik w czasie trwania Loterii może otrzymać kopię Regulaminu, pod warunkiem przesłania pisemnej prośby na adres Organizatora: 02-952 Warszawa, ulicaWiertnicza 45A, (z dopiskiem: „REGULAMIN CZYTAJ I WYGRAJ”). 
5.     Wszelkie roszczenia Uczestnika w stosunku do Organizatora z tytułu urządzenia Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. 
6.     Wszelkie ewentualne spory związane z przeprowadzaniem Loterii rozpatrywane będą przez właściwy miejscowo sąd powszechny, zgodnie z przepisem art. 27 § 1 kodeksu postępowania cywilnego.
7.     W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Ustawyz dnia 19.11.2009 r.o grach hazardowych (Dz. U. 2018.165 t.j. z późn. zm.).
8.     Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie dokonane Zgłoszenia przez Uczestnikaoraz za podanie przez Uczestnika nieprawdziwych danych. 
§ 12
Wartość puli nagród.
1.     W Loterii zostaną przyznane następujące nagrody (w treści Regulaminu zwane: Nagroda / Nagrody):
a)     1 (jedna) nagroda główna (w treści Regulaminu zwana: Nagroda Główna), 
b)    nie więcej niż 100 (sto) nagród Instant Win (w treści Regulaminu zwane: Nagroda / Nagrody Instant Win).
2.     Nagrodę Główną stanowi nagroda pieniężna. Minimalna kwota Nagrody Głównej wynosi 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) brutto. Maksymalna kwota Nagrody Głównej wynosi 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto. Wysokość Nagrody Głównej uzależniona jest od ilości sprzedanych Produktów Promocyjnych. W przypadku, gdy podczas Loterii zostanie sprzedanych nie więcej niż 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) Produktów Promocyjnych wysokość Nagrody Głównej wyniesie 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) brutto. W przypadku, gdy podczas Loterii zostanie sprzedanych przynajmniej 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) Produktów Promocyjnych wysokość Nagrody Głównej wyniesie 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto. Aktualizowana kwota Nagrody zostanie podana przez Organizatora na stronie internetowej wap.2win.pl.
3.     Organizator zastrzega, że w przypadku, gdy nie zostanie wyczerpana maksymalna pula przeznaczona na Nagrodę Główną, to różnica pomiędzy kwotą Nagrody Głównej przyznanej a przewidzianą pulą na Nagrodę Główną pozostanie w rękach Organizatora.  
4.     Nagrody Instant Win stanowią nagrody pieniężne. Minimalna kwota Nagrody Instant Win wynosi 100,00 zł (słownie: sto złotych) brutto. Maksymalna kwota Nagrody Instant Win wynosi 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) brutto. Kwoty Nagród Instant Win są przyporządkowane do Zwycięskich Kodów losowo. Łączna pula Nagród Instant Win wynosi 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) brutto.  
5.     Łączna pula Nagród wynosi 90.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto.
6.     Laureat nagrody nie może przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.
 
 
 
Pobierz regulamin w formie pdf